• No results found

Promemorian Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemorian Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSVAR

1 (1)

Datum

2019-09-16 Vårt diarienummer ADM/2019:400

Ert datum

2019-09-04 Er beteckning S2019/03691/SF

Kopia till Utbildningsdepartementet

Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM

CSN Huvudkontoret

Postadress

851 82 Sundsvall Telefon 060-18 60 00 Telefax 060-18 61 93 Webbadress www.csn.se

Promemorian Ändringar i lagstiftningen om sociala

trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har

lämnat Europeiska unionen

Centrala Studiestödsnämnden (CSN) har ingen erinran mot förslagen i promemorian.

Beslut om detta remissvar har fattats av chefsjuristen Åsa Lindahl efter föredragning av verksjuristen Cecilia Ljung. I arbetet med remissvaret har även verksjuristen Annika Åhlin deltagit.

Åsa Lindahl

References

Related documents

bestämmelserna om fortsatt utbetalning av sociala trygghetsförmåner till personer i Förenade kungariket samt bestämmelserna om ersättning för vissa vårdkostnader.. Utöver

tolkning skulle bedömningen kunna göras att bestämmelser såsom till exempel artikel 1 t), definition av försäkringsperiod, och artikel 51, särskilda bestämmelser om

Remiss av promemorian Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska

Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit: överdirektören Fredrik Rosengren, rättschefen Gunilla Hedwall, enhetschefen Pia Gustafsson och sektionschefen

Socialstyrelsen har inget att erinra mot promemorians förslag om ändringar i lag- stiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat

Samhällsvetenskapliga fakulteten har erbjudits att inkomma med ett yttrande till Områdesnämnden för humanvetenskap över remissen Socialdepartementet - Ändringar i lagstiftningen

Områdesnämnden för humanvetenskap har ombetts att till Socialdepartementet inkomma med synpunkter på remiss av Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att

Sveriges a-kassor har getts möjlighet att yttra sig över promemorian ”Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat