Promemorian Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSVAR

1 (1)

Datum

2019-09-16 Vårt diarienummer ADM/2019:400

Ert datum

2019-09-04 Er beteckning S2019/03691/SF

Kopia till Utbildningsdepartementet

Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM

CSN Huvudkontoret

Postadress

851 82 Sundsvall Telefon 060-18 60 00 Telefax 060-18 61 93 Webbadress www.csn.se

Promemorian Ändringar i lagstiftningen om sociala

trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har

lämnat Europeiska unionen

Centrala Studiestödsnämnden (CSN) har ingen erinran mot förslagen i promemorian.

Beslut om detta remissvar har fattats av chefsjuristen Åsa Lindahl efter föredragning av verksjuristen Cecilia Ljung. I arbetet med remissvaret har även verksjuristen Annika Åhlin deltagit.

Åsa Lindahl

Figure

Updating...

References

Related subjects :