Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 5 maj 2015 Klockan 09:00-13:00 Ajournering 09:05-10:00

Full text

(1)

Vimmerby kommun

Kommunstyrelsen

Plats och sammanträdestid

Beslutande Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande Ersättare

Tjänstemän & förtroendevalda

Protokolljusterare

Justeringens plats och tid

Underskrifter sekreterare

Ordforande

Protokolljusterare

Anslag/bevis

Organ

Sammanträdesdatum

Datum då anslaget sätts upp

Protokollets f<irvaringsplats

Underskrift

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL l (l)

Sammanträdesdatum

2015-05-05

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 5 maj 2015

Klockan 09:00-13:00 Ajournering 09:05-10:00 Micael Glennfalk (M) Helen Nilsson (S) Magnus Gustafsson (M) Claes Roos (M)

Peter Högberg (S) Lars Johansson (V)

Ingela Nilsson Nachtweij (C) Eva Berglund (S)

Sven Weckfors (KD)

Marie Nieholson (M) Kl. 10:00-13:00 Kultur- och fritidschef Anders Eriksson

NäringslivschefPatrik Kinnbom Bo Palmer, arbetsledare park & service Carolina Leijonram, kommunchef Ewa Gunnarsson, kommunsekreterare Eva Berglund (S)

Eva Berglund (S)

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunstyrelsen 2015-05-05

§ 177

§ 177

§ 177

Paragrafer l 77-193

2015-05-13 Datum då anslaget tas ned 2015-06-05 Administrativa avdelningen

~e-~ M~

sekreterare

Utdragsbestyrkning

(2)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum l (23)

2015-05-05 Kommunstyrelsen

KS § 177 Dnr 2015/112 Kod 311

Protokolljusterare

Sommartorget i Vimmerby 2015 - presentation

Kommunstyrelsens beslut

Informationen om torget läggs till handlingarna. Frågan om trafikföringen kring Sommartorget 2015 tas upp vid ett kommande kommunstyrelsesam- manträde.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2015-03-09 att ställa sigbakom ett förslag om utformningen av torget i sin helhet och utformningen av Som- martorget 2015. Beslutet har skickats till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärendet har behandlats i nämnden vid flera tillfåll en. Planeringen av Som- martorget 2015 och torgets mer långsiktiga utveckling har man arbetat med i en grupp bestående av handelsutvecklaren, tjänstemän vid Turistbyrån, arki- tekt vid miljö- och byggnadsförvaltningen, näringslivschefen och tjänstemän vid kultur- och fritidsförvaltningen. Fortsatta diskussioner kommer att föras med handlarna runt torget för vidare utveckling.

Vid dagens sammanträde deltar kultur- och fritidschef Anders Eriksson, nä- ringslivschefPatrik Kinnbom och arbetsledare för park & service Bo Pal- mer. De presenterar hur Sommartorget 2015 kommer att se ut. Bo Palmer visar en skiss på hur trafiken kan tänkas ledas runt torget. Förslaget är att Sevedegatan av trafiksäkerhetsskäl stängs av för fordonstrafik framför stadshotellet och fram till korsningen Sevedegatan- Kyrkogårdsgatan under perioden 2015-05-29 till2015-08-31.

Ärendet diskuteras.

Ledamöterna är positiva till utformningen av årets Sommartorg. Däremot är några ledamöter tveksamma till den trafiklösning som föreslås. Micael Glennfalk (M) anser att den föreslagna omledningen av trafiken innebär andra trafiksäkerhetsproblem och han anser att en total avstängning av Se- vedegatan blir ett för stort ingrepp mot handeln. Tidigare år har Sevedegatan endast stängts av under kvällar och nätter under sommarmånaderna. Han an- ser att det ska vara så även i år och att man kan ta med synpunkter kring tra- fikföring och avstängning inför planeringen av nästa års sommartorg.

l \f6Gt l

(3)

Vimmerby kommun

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum 2(23)

2015-05-05

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-03-09, KFN § 22.

Karta.

Protokolljusterare

Sändlista

Kultur- och fritidsnämnden Samhällsbyggnadsavdelningen

lli)iitl

(4)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum 3(23)

2015-05-05 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

KS § 178 Dnr 2015/122 Kod043

Arsredovisning 2014 och revisionsberättelse för 2014 för Samordningsförbundet i Kalmar län - godkänna och bevilja ansvarsfrihet

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

l. för Vimmerby kommuns del godkänna årsredovisningen för Samord- ningsförbundet i Kalmar län år 2014

2. för Vimmerby kommlin8<lell5evilja styrelsen ansvarsfrihet år 2014.

Ärendet

Samordningsförbundet i Kalmar län har i enlighet med Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL) översänt till Vimmerby kommun Årsredovisning för 2014, Granskning av årsredovisningen 2014 och Revisionsberättelsen för 2014.

Förbundsmedlemmarna ska var för sig pröva frågan om årsredovisningen kan godkännas och om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. När frågan om ansvarsfrihet har prövats av medlemmarna emotser samordningsförbundet besked om detta.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

l. för Vimmerby kommuns del godkänna årsredovisningen för Samord- ningsförbundet i Kalmar län år 2014

2. för Vimmerby kmnmuns del bevilja styrelsen ansvarsfrihet år 2014.

Beslutsunderlag

Följebrev från Samordningsförbundet i Kalmar län, Id 4 7261.

Årsredovisning 2014 för Samordningsförbundet i Kalmar län, Id 4 7263.

Granskning av årsredovisning 2014 för Samordningsförbundet i Kalmar län, Id 47264.

(5)

Vimmerby kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 4(23)

2015-05-05

Revisionsberättelse 2014 för Samordningsförbundet i Kalmar län, Id 47265.

Tjänsteskrivelse av ekonomichefMattias Karlsson, Id 47464.

Protokolljusterare

Sändlista

Kommunfullmäktige

l VL)bi$1

(6)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 5(23)

2015-05-05 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

KS § 179 Dnr 2015/183 Kod214

Detaljplan för del av fastigheten Snokebo 1 :49 vid sjön Snesnaren - anta

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom miljö- och byggnadsnämn- dens beslut att överlämna detaljplanen för del av fastigheten Snokeho l :49, Vimmerby kommun, till kommunfullmäktige för antagande.

Ärendet

201 O fick planavdelningen ett planuppdrag för att ta fram förslag till detalj- plan för Snokeho l :49.

Syftet med uppdraget är att möjliggöra för anslutning till V A-anläggning samt att skapa nya byggrätter för ett begränsat antal friliggande bostäder. I planförslaget föreslås nio nya bostadstomter.

Detaljplanen var på granskning för andra gången april 2013 på grund av flera yttranden som påverkade planens utformning. Efter granskningsutlå- tanden har planen reviderats av före detta stadsarkitekt. Strandskyddet är upphävt av Länsstyrelsen 2013.

Innan detaljplanen antogs skulle ett undertecknat exploateringsavtal före- ligga, vilket nu har kommit in - därav fördröjningen.

Planen beräknas antas i maj av kommunfullmäktige.

Vid dagens sammanträde föreligger miljö- och byggnadsnämndens beslut.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överlämna detaljplanen för del av Snokeho l :49, Vilmnerby kommun, till kommunfullmäktige för antagande.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2015-04-15, MBN § 70.

Granskningsutlåtande l, Id 47596.

Ivo la&l

(7)

Vimmerby kommun

Kommunstyrelsen

Antagandehandling, Id 47597.

Granskningsutlåtande 2, Id 47598.

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum 6(23)

2015-05-05

Plan- och genomförandebeskrivning, Id 47599.

Protokolljusterare

Sändlista

Kommunfullmäktige

(8)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum 7{23)

2015-05-05 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

KS § 180 Dm 2015/187 Kod259

Förfrågan om mark för hästverksamhet- uttalande

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom tjänstemännens besked om att Vimmerby kommun som markägare inte har någon lämplig mark för den hästverksamhet som Nina Carlsson vill etablera.

Ärendet

Vid dagens sammanträde föreligger en tjänsteskrivelse av samhällsbygg- nadschef Miklos Hathazi angående en förfrågan om mark för hästverksam- het

Samhällsbyggandsavdelningens mark- och exploatering har under en längre tid haft kontakt med Nina Carlsson som ansvarar för Vimmerby Bed &

Breakfast Kontaktema har ägt rum både muntligt och via mejl. Nina har ett stort intresse för hästverksamhet och söker efter markområde, ca 4 ha, inom Vimmerby kommun för att kunna uppföra byggnader för hästverksamhet samt eget boende. Nina bor i dag i angränsande kommun.

Vid sammanträffande både med Magnus Carlsson och Kenny Wissmar inom samhällsbyggnadsavdelningen har resultatet blivit att kommunen har ingen möjlig mark för Ninas önskemål och planer.

Nina har framfört Hörestadhult, kommunens jordbruksfastighet, som en möjlig plats. Jordbruksdelen för denna fastighet är utarrenderadoch Nina har tagit del av det arrendekontrakt som finns för detta.

Ninas förfrågan har också tagits upp vid två möten med samhällsbyggnads- gruppen måndagar. Vid båda dessa tillfållen har också det samfällda svaret blivit att kommunen har ingen lämplig mark för detta. Det beskedet har lämnats via mejl 2015-03-24 till Nina som inte accepterar detta, utan vill ha ett skriftligt svar, vilket är svårt att ge med tanke på att inga skriftliga an- teckningar förs vid dessa möten.

Nina har alltså inte varit nöjd med dessa svar utan vänt sig till ytterligare tjänstemän inom kommunen och uttryck sitt missnöje över lämnade svar.

(9)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum 8(23)

2015-05-05 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

Nina har också fått uppmaningen att söka på möjliga lösningar via de fastig- heter som är till salu inom den privata sektorn, det finns flera lämpliga just nu.

För att kommunen skall vara tydlig i denna förfrågan bedömer samhälls- byggnadschefen att ett uttalande från kommunstyrelsen kan vara lämpligt.

Samhällsbyggnadschefen bifogar även ett brev från Nina Carlsson, inkom- met 2015-04-27. Då det är sent inkommet är det inte kommenterat i tjänste- skrivelsen.

Ärendet diskuteras.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta att ställa sig bakom tjänstemännens besked om att Vimmerby kommun som markä- gare inte har någon lämplig mark för den hästverksamhet som Nina Carlsson vill etablera.

Peter Högberg (S) yrkar bifall till förslaget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschefMiklos Hathåzi, Id 47628.

Brev från Nina Carlsson, Id 47629.

Sändlista Nina Carlsson

Samhällsbyggnadschef Miklos Hathåzi

(10)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÅDEsPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 9(23)

2015-05-05 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

KS § 181 Dnr 2014/214 Kod 111

Val av ledamot i Hela Sverige ska leva Vimmerby kommun (f.d. Landsbygdsrådet) efter PerAke Svensson (C)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utse Ingela Nilsson Nachtweij (C) som leda- mot i Hela Sverige ska leva Vimmerby kommun (f.d. Landsbygdsrådet).

Ärendet

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-01-13 utsågs Micael Glennfalk (M), Helen Nilsson (S) och PerÅke Svensson (C) tillledamöter i Lands- bygdsrådet Landsbygdsrådet har därefter bytt namn till Hela Sverige ska leva Vimmerby kommun.

Då PerÅke Svensson (C) har begärt entledigande från sina politiska uppdrag behöver en efterträdare utses.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-04-21 fick Ingela Nilsson

Nachtweij (C) i uppdrag att förbereda val av ledamot i Hela Sverige ska leva Vimmerby kommun så att fyllnadsval kan förrättas.

Förslag till beslut

Centerpartiet föreslår att kommunstyrelsen utser Ingela Nilsson Nachtweij (C) tillledmnot.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2015-01-13, KS § 30.

Begäran om entledigande från PerÅke Svensson (C), Id 47371.

Kommunstyrelsens beslut 2015-04-21, KS § 173.

Sändlista

Hela Sverige ska leva Vimmerby kommun Ingela Nilsson Nachtweij (C)

Administrativa avdelningen

Ivo~~~

(11)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum l 0(23)

2015-05-05 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

KS § 182 Dnr 2014/46 Kod 058

Val av ledamot i Styrgrupp för Vimmerby kommuns fiber- satsning efter PerAke Svensson (C) - utgår

Kommunstyrelsens beslut Ärendet utgår.

Ärendet

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-01-13 utsågs Micael Glennfalk (M), Peter Högberg (S) och PerÅke Svensson (C) tillledamöter i Styrgrupp för Vimmerby kommuns fibersatsning for mandatperioden 2015-2018.

Då PerÅke Svensson (C) har begärt entledigande från sina politiska uppdrag behöver en efterträdare utses.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-04-21 fick lngela Nilsson Nachtweij (C) i uppdrag att forbereda val av ledamot i Styrgrupp for Vim- merby kommuns fibersatsning så att fyllnadsval kan forrättas.

lngela Nilsson Nachtweij (C) meddelar att Centerpartiet vill avvakta med beslut i ärendet tills PerÅke Svenssons efterträdare i kommunstyrelsen har utsetts, vilket kommer ske vid fullmäktiges sammanträde 2015-05-25.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2015-01-13, KS § 31.

Begäran om entledigande från PerÅke Svensson (C), Id 47371.

Kommunstyrelsens beslut 2015-04-21, KS § 173.

l V()ldrl

(12)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 11(23)

2015-05-05 Kommunstyrelsen

KS § 183 Dnr 2015/108 Kod 109

Protokolljusterare

Medborgarförslag om samordnat budgetansvar för kommunens kök- remittering

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att

l. remittera medborgarförslaget till samhällsbyggnadsavdelningen för be- redning och framtagande av förslag till beslut

2. förslag till beslut lämnas till kommunstyrelsen senast 2015-09-15.

Sammanfattning av medborgarförslaget

Johan Rosen har genom medborgarförslag väckt frågan om samordnat bud- getansvar för kommunens kök. Vid redovisning under hösten 2014 inför fullmäktiges beslut om kommunala avgifter för mat framkom att alla tillag- ningskök, beredningskök och andra kök inte ligger inom samhällsbyggnads- avdelningens kostnadskontrolL I kommunala kök ska alla slags kostnader och inkomster redovisas.

J o han Rosen föreslår att alla kommunala kök ska ligga under samhällsbygg- nadsavdelningens kontroll och att interndebitering införs gentemot berörda nämnder/förvaltningar.

J o han Rosen föreslår också att vid avgiftssättning från kommunen framgent att Vimmerby kommun tar ut motsvarande en genomsnittlig jämförbar av- gift som Västervik, Oskarshamn, Hults fred, Eksjö, Y dre och Kinda tar ut varvid vid beräkning lägsta kommuns avgift borttas.

Ärendet

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-30 förelåg medborgarför- slag om samordnat budgetansvar för kommunens kök för beredning. Full- mäktige beslutade att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

l

Utdragsbestyrkning

(13)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 12(23)

2015-05-05 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

l. remittera medborgarförslaget till samhällsbyggnadsavdelningen för be- redning och framtagande av förslag till beslut

2. förslag till beslut lämnas till kommunstyrelsen senast 2015-09-15.

Peter Högberg (S) yrkar bifall till förslaget.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag inlämnat av Johan Rosen, Id 47178.

Kommunfullmäktiges beslut 2015-03-30, KF§ 76.

Sändlista

Samhällsbyggnadsavdelningen - för beredning och förslag till beslut

(14)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 13(23)

2015-05-05 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

KS § 184 Dnr 2015/109 Kod 109

Medborgarförslag om intäktsförslag till Astrid Lindgrens Näs - remittering

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att

l. remittera medborgarförslaget till kommunstyrelseförvaltningen för be- redning och framtagande av förslag till beslut

2. förslag till beslut lämnas till kommunstyrelsen senast 2015-09-15.

Sammanfattning av medborgarförslaget

J o han Rosen har genom medborgarförslag väckt frågan om intäktsförslag till Astrid Lindgrens Värld. Vid redovisning under hösten 2014 framkom att Astrid Lindgrens Näs AB söker hjälp av kommunen med stabilare finansie- ring av dess verksamhet. Berörd verksamhet kan på goda grunder antas gå med underskott alltjämt framledes. Verksamheten har dock stor betydelse för Vimmerby och kan kanske räknas hem samhällsekonomiskt, men fram- för allt tillför den betydande och bestående goda värden för kommunen.

J o han Rosen föreslår att det införs parkeringsavgifter i centrum och på alla gator och kommunala parkeringar. Intäkterna ska gå till Näs och således bli dess intäktskälla. Det kommunala bidraget ska minska i motsvarande mån.

Om intäkterna överskrider bidrag för år 2015 med mer än 5 %ska Näs ge- nom ägardirektiv åläggas avkastning. ·

Ärendet

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-30 förelåg medborgarför- slag om samordnat budgetansvar för kommunens kök för beredning. Full- mäktige beslutade att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

l Utdmll'b~tydmillg

(15)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sicinr

Sammanträdesdatum 14(23)

2015-05-05 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

l. remittera medborgarforslaget till ekonomiavdelningen och Astrid Lind- grens Näs AB for yttrande senast 2015-08-31 samt till samhällsbygg- nadsavdelningen får beredning och framtagande av fårslag till beslut 2. forslag till beslut lämnas till kommunstyrelsen senast 2015-09-15.

Micael Glennfalk (M) foreslår att kommunstyrelsen beslutar att remittera medborgarforslaget till kommunstyrelseforvattningen for beredning och framtagande av fårslag.

Beslutsgång

Två forslag fåreligger. Ordforanden ställer forslagen mot varandra och fin- ner att kommunstyrelsen bifaller ordfårandens forslag.

Beslutsunderlag

Medborgarforslag inlämnat av Johan Rosen, Id 47179.

Kommunfullmäktiges beslut 2015-03-30, KF§ 77.

Sändlista

Kommunstyrelsefårvaltningen

l

Utdragsbestyrlming

(16)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum 15(23)

2015-05-05 Kommunstyrelsen

KS § 185 Dnr 2015/189 Kod002

Protokolljusterare

Redovisning av delegationsbeslut- kanslijuristens åtgärder

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av kanslijuristens åtgärder i fråga om beslut om utlämnande av allmän handling.

Sammanfattning

Vid sammanträdet KS § 178, 2013-06-04, antog kommunstyrelsen delegat- ionsordning angående prövning av begäran om utlämnande av allmän hand- ling samt uppställande av förbehåll i samband med utlämnande av allmän handling enligt 6 kap 2 § OSL.

Följande beslut redovisas:

Dnr 2015/174 Id 47529

Beslut att lämna ut förteckning över begärda namn och personnummer med förbehåll för hur uppgifterna om personnummer för anställda inom social- nämndens verksamhet får användas, 2015-04-1 7.

Sändlista

Kanslijurist Therese Jigsved

l [;612181

(17)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 16(23)

Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

2015-05-05

KS § 186 Dnr 2015/1

Meddelanden 2015

Kommunstyrelsens beslut

Följande meddelanden läggs till handlingarna:

Dnr 2015/1 Id 47499

Protokoll från Vimarhem AB:s styrelsesammanträde 2015-03-24.

Dnr 2014/231 Id 47503

Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål6194-14, Överklagat beslut Kommunfullmäktige i Vimmerby kommun 2014-12-08, KF § 206, Be- stämmelser om arvoden från och med 2015-01-01. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dnr 2015/1 Id 47546

Protokoll från Kommunalförbundet ITSAM:s direktionsmöte 2015-03-19.

Dnr 2015/63 Id 47565

Protokoll från CESAM:s sammanträde 2015-04-14.

(18)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sicinr

Sammanträdesdatum 17(23)

2015-05-05 Kommunstyrelsen

KS § 187 Dnr 2015/201 Kod 251

Protokolljusterare

Del av Vimmerby 3:3 och Vimmerby 3:299 Folkets Park-området i Vimmerby - exploatering av nytt bostadsområde

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge direktiv till samhällsbyggnadsavdelningen att projekteringen av bostadsområdet vid Folkets Park ska prioriteras.

Ärendet

Vid dagens sammanträde lyfter Micael Glennfalk (M) frågan om det plane- rade bostadsområdet vid Folkets Park-området i Vimmerby stad. Kommun- fullmäktige beslutade 2013-03-25 att anta detaljplanen för del av Vimmerby 3:3 och 3:299, Folkets Park-området, i Vimmerby stad. Micael Glennfalk (M) anser att det är viktigt att prioritera byggnationen av villatomter då det råder fastighetsbrist i tätorten. Han föreslår att kommunstyrelsen ska ge samhällsbyggnadsavdelningen direktiv att prioritera projekteringen av Fol- kets Park-området.

Ärendet diskuteras.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2013-03-25, KF § 48.

Sändlista

Samhällsbyggnadsavdelningen

(19)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum 18(23)

2015-05-05 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

KS § 188 Dnr 2015/200 Kod 107

Information om nyemission i Astrid Lindgrens Värld AB

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen !ar information. Inget beslut fattas.

Ärendet

Ordförande Micael Glennfalk (M) informerar kommunstyrelsen om den pla- nerade nyemissionen i Astrid Lindgrens Värld AB.

l Utdrn"b~tydmiog

(20)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 19(23)

2015-05-05 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

KS § 189 Dnr 2014/214 Kod 111

Val av styrelseledamot i Vimmerby Turistbyrå ekonomisk förening

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utse Micael Glennfalk (M) till styrelse- ledamot i Vimmerby Turistbyrå ekonomisk förening.

Ärendet

Vid dagens sammanträde lyfts frågan om ledamot i styrelsen för Vimmerby Turistbyrå ekonomisk förening. För närvarande är det näringslivschefPatrik Kinnbom som sitter i styrelsen för Vimmerby kommuns räkning. Majorite- ten (Socialdemokraterna och Moderaterna) anser att ledamoten istället ska vara en politiker.

Förslag till beslut

Socialdemokraterna och Moderatema föreslår att Micael Glennfalk (M) ut- ses till styrelseledamot

Sändlista

Vimmerby Turistbyrå ekonomisk förening Micael Glennfalk (M)

NäringslivschefPatrik Kinnbom

(21)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum 20(23)

2015-05-05 Kommunstyrelsen

KS § 190 Dnr 2015/202 Kod 101

Protokolljusterare

Demokratifrågor rörande kommunfullmäktige - diskussion

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen diskuterar ärendet. Inget beslut fattas.

Ärendet

Ingela Nilsson Nachtweij (C) initierar en diskussion om olika demokrati- frågor som berör kommunfullmäktige. Bland annat diskuteras hantering av beslutsärenden och interpellationer.

l

Utdrnll'""oyrlmlng

(22)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 21 (23)

2015-05-05 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

KS § 191 Dnr 2015/70 Kod 041

Tidplan för budgetberedningen inför år 2016 - revidering

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att beslutet om nämndemas verksamhetsbudgetar skjuts till fullmäktiges sammanträde i oktober 2015.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet 2015-02-17 att fastställa tidsplanen för budgetarbetet inför år 2016. En1igt planen ska majoriteten ar- beta med att ta fram budgetramar och driftsbudget under årets första tre må- nader. I april ska ramarna fastställas. I september ska budget 2016, taxor och skattesats fastställas vid ett extra kommunfullmäktigesammanträde.

Vid dagens sammanträde lyfts frågan på nytt. Med an1edning av att nämn- derna ska hinna behandla sina nämndsbudgetar föreslår Socialdemokraterna och Moderatema att man skjuter på beslutet om nämndemas verksamhets- budgetar till kommunfullmäktige i oktober. Beslut om att revidera den detal- jerade tidsplanen tas vid ett kommande kommunstyrelsesammanträde.

Ärendet diskuteras.

Förslag till beslut

Socialdemokraterna och Moderatema föreslår att kommunstyrelsen beslutar att beslutet om nämndemas verksamhetsbudgetar skjuts till fullmäktiges sammanträde i oktober 2015.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2015-02-17, KS § 88.

Sändlista

Ekonomiavdelningen

l \()!d1

(23)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum 22(23)

2015-05-05 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

KS § 192 Dnr2015/3

Kommunchefen informerar

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen får information. Ärendet leder inte till något beslut.

Ärendet

Kommunchef Carolirra Leijonram informerar om pågående arbete inom kommunstyrelseförvaltningen.

(24)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 23(23)

2015-05-05 Kommunstyrelsen

KS § 193 Dnr 2015/2 Kod 027

Protokolljusterare

Globträdsdagen 2015

Kommunstyrelsens beslut Inget beslut fattas.

Ärendet

Kommunstyrelsen deltar vid Globträdsdagen på Astrid Lindgrens Näs och träffar styrelserna for högstadiemas elevråd. Under en gemensam lunch dis- kuteras budkavlen från barn- och ungdomsforum.

Beslutsunderlag

Inbjudan till Globträdsdagen 2015-05-05, Id 47653.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :