03. Protokollsutdrag - KSAU, 2016-05-30, § 118

Full text

(1)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-05-30

Sidan 1 av 4

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 118/2016 Dnr 2016/0095 KS-19 Diariekod: 101

Budget med verksamhetsplan 2017, plan 2017-2019

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-05-25 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Sollentuna kommun tar beslut om budget i juni månad. Budgetprocessen finns beskriven i styrdokumentet, Regler för ekonomi- och

verksamhetsstyrning i Sollentuna kommun.

Med budget avses budgetram, investeringsplan, kommunövergripande mål och mått samt uppdrag.

Kommunstyrelsen godkände 2016-03-21 preliminär budget 2017 och plan 2018-2019. Den preliminära budgeten har beretts av nämnderna.

Den av fullmäktige fastställda budgeten lämnas till nämnderna som under hösten tar fram en verksamhetsplan.

Överläggning i arbetsutskottet

Ordförande Henrik Thunes (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen för egen del besluta följande:

1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att utfärda anvisningar för höstens verksamhetsplanering.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

1. Fullmäktige fastställer de finansiella målen samt

kommunövergripande mål som utgår från de fem politiska fokusområdena, i enlighet med majoritetens förslag.

2. Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2018-2019 för kommunstyrelsen exklusive exploateringsverksamheten, i enlighet med majoritetens förslag.

3. Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2018-2019 för

stadsbyggnadsnämnden (exploateringsverksamheten), i enlighet med majoritetens förslag.

4. Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2018-2019 för barn- och ungdomsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

5. Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2018-2019 för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

(2)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-05-30

Sidan 2 av 4

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

6. Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2018-2019 för vård- och omsorgnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

7. Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2018-2019 för socialnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

8. Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2018-2019 för kultur- och fritidsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

9. Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2017-2019 för miljö- och byggnadsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

10. Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2018-2019 för trafik- och fastighetsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

11. Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2018-2019 för överförmyndarnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

12. Fullmäktige fastställer skattesatsen till 18,12 skattekronor/invånare, i enlighet med majoritetens förslag.

13. Internräntan förblir oförändrad till 2 % 2017.

14. Utdelning från Sollentuna energi och miljö AB avseende

räkenskapsåret 2016 ska vara 30 miljoner kronor, dock högst enligt gällande lagstiftning.

15. Utdelning från AB Sollentunahem avseende räkenskapsåret 2016 ska vara 14 miljoner kronor. Av beloppet avser 8 miljoner kronor

kommunens bostadsförsörjningsansvar enligt § 5 i Lag om

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Utdelningen ska dock vara högst enligt gällande lagstiftning.

16. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp tillfälliga lån eller checkkrediter under 2017 till ett värde av 400 miljoner kronor.

17. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp långfristiga lån för investeringar på upp till 600 miljoner kronor under 2017.

Under överläggningen yttrar sig Peter Godlund (MP) och Gunilla Hultman (S).

Proposition

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller hans yrkande och finner att så är fallet.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen för egen del besluta följande:

1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att utfärda anvisningar för höstens verksamhetsplanering.

(3)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-05-30

Sidan 3 av 4

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

1. Fullmäktige fastställer de finansiella målen samt

kommunövergripande mål som utgår från de fem politiska fokusområdena, i enlighet med majoritetens förslag.

2. Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2018-2019 för kommunstyrelsen exklusive exploateringsverksamheten, i enlighet med majoritetens förslag.

3. Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2018-2019 för

stadsbyggnadsnämnden (exploateringsverksamheten), i enlighet med majoritetens förslag.

4. Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2018-2019 för barn- och ungdomsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

5. Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2018-2019 för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

6. Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2018-2019 för vård- och omsorgnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

7. Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2018-2019 för socialnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

8. Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2018-2019 för kultur- och fritidsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

9. Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2017-2019 för miljö- och byggnadsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

10. Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2018-2019 för trafik- och fastighetsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

11. Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2018-2019 för överförmyndarnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

12. Fullmäktige fastställer skattesatsen till 18,12 skattekronor/invånare, i enlighet med majoritetens förslag.

13. Internräntan förblir oförändrad till 2 % 2017.

14. Utdelning från Sollentuna energi och miljö AB avseende

räkenskapsåret 2016 ska vara 30 miljoner kronor, dock högst enligt gällande lagstiftning.

15. Utdelning från AB Sollentunahem avseende räkenskapsåret 2016 ska vara 14 miljoner kronor. Av beloppet avser 8 miljoner kronor

kommunens bostadsförsörjningsansvar enligt § 5 i Lag om

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Utdelningen ska dock vara högst enligt gällande lagstiftning.

(4)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-05-30

Sidan 4 av 4

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

16. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp tillfälliga lån eller checkkrediter under 2017 till ett värde av 400 miljoner kronor.

17. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp långfristiga lån för investeringar på upp till 600 miljoner kronor under 2017.

Deltar ej i beslut

Peter Godlund (MP) och Gunilla Hultman (S) deltar inte i beslutet.

Beslutsexpediering:

Akt

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :