• No results found

Tillfälliga bestämmelser om tillfällig förebyggande föräldrapenning för ett barn som varit allvarligt sjukt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tillfälliga bestämmelser om tillfällig förebyggande föräldrapenning för ett barn som varit allvarligt sjukt"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE Vårt ärendenr: 20/00971

2020-06-17 Ert dnr:

S2020/05401/SF

Sveriges Kommuner och Regioner

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se Avdelningen för Arbetsgivarpolitik

Annika Bjursell Ann-Sophie Svedhem

Avdelningen för Vård och omsorg Cecilia Alfvén

Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM

Tillfälliga bestämmelser om tillfällig förebyggande

föräldrapenning för ett barn som varit allvarligt sjukt

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillstyrker förslaget om att föräldrar till barn som nyligen har varit allvarligt sjuka i vissa fall ska få rätt till förebyggande tillfällig föräldrapenning som föreslogs i den nyligen remitterade promemorian Tillfälliga bestämmelser om tillfällig förebyggande föräldrapenning för barn som varit allvarligt sjukt (S2020/05401/SF). Ersättning utges när förälder tillfälligt avstår från

förvärvsarbete.

SKR lämnar följande synpunkter på förslaget:

• Det är positivt att regler för ersättning till föräldrar vars barn utgöra riskgrupp klarläggs.

Förslaget innebär att en ny form av ersättning, förebyggande tillfällig

föräldrapenning införs. Det finns risk att det uppstår kommunikationsproblem och sammanblandning med nuvarande regelverk. Det kan också få konsekvens att arbetsgivare behöver ändra rapportering och inställningar i administrativa HR system för att kunna särskilja ledigheten från nuvarande former av lagstadgad rätt till ledighet.

Förslaget innebär att rätten till ersättning från Försäkringskassan och därmed rätt till ledighet från arbetsgivaren ska styrkas genom läkarintyg som

huvudregel. SKR ser att det kommer att innebära en belastning på hälso- och sjukvården i en läge där man redan är hårt belastad. SKR rekommenderar därför att även andra medicinska underlag ska kunna användas, exempelvis aktuella utdrag ur patientjournal eller annan medicinsk verifierad

dokumentation.

• SKR ställer sig positiv till att rätten till ersättning begränsas till 90 dagar under tiden den 1 juni till den 30 september 2020.

Sveriges Kommuner och Regioner Anders Knape

References

Related documents

I 95 procent av dessa ärenden, alltså både ärenden där bedömningen har varit att barnet är allvarligt sjukt och ärenden där bedömningen har varit att barnet inte är

genitofemoralis (som går rakt ut från m. psoas major, den går igenom muskeln, delar sig i två innan den går igenom

Det som däremot kan vara en praktisk väg i riktning mot en väl fungerande marknad är att ställa frågan om det finns exempel på alternativa aktörer som skulle kunna bidra till

Förslaget till de nya bestämmelserna om viss smittbärarpenning föreslås ingå i den nya förordningen som fanns föreslagen i den nyligen remitterade promemorian

Arbetsgivarverket instämmer i regeringens uppfattning att ersättning endast ska kunna utgå för den del föräldern inte har möjlighet att utföra sitt arbete hemifrån

Astma- och Allergiförbundet delar synen på att inte samtliga personer med astma bedöms tillhöra en riskgrupp, men vill alltså poängtera att Socialstyrelsen i sin rapport från 2

anledning av sjukdomen covid-19 och tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt.. Tillfälliga bestämmelser

Domstolsverket har bedömt att promemoriorna inte innehåller något förslag som i någon större mån påverkar Sveriges Domstolar på ett sådant sätt. Domstolsverket har därför

Vi förordar därför att denna specifika fråga kring risken för barn med olika funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom att drabbas av allvarligt sjukdomsförlopp vid

föräldern har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet eller om arbetsgivaren kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen eller om det i övrigt går

förebyggande tillfällig föräldrapenning ska kunna lämnas för ett barn som har varit allvarligt sjukt, om barnet efter sjukdomstillståndet behöver skyddas från smitta.. ISF

IFAU har ingenting att addera till sitt tidigare remissvar avseende remiss Tillfällig lagstiftning om förebyggande sjukpenning S2020/04874/SF. Angående tillfälliga bestämmelser

Yttrande över promemoria Tillfälliga bestämmelser om förbyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt. Myndigheten för delaktighet arbetar

Yttrande över promemorian Tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt (S2020/05401/SF). Riksdagens

Föredragande i detta ärende har varit Helena Söderberg.. För

BLF är positiva till möjligheten för föräldrar till barn med genomgången allvarlig sjukdom och risk för allvarlig sjukdomsutveckling i samband med covid-19-infektion att

• Svenskt Näringsliv anser att det i förslaget till förordning avseende tillfälliga bestämmelserna om förebyggande tillfällig föräldrapenning bör anges tidpunkt för när

SFS är därför måna om att studerande som uppbär studiemedel ska kunna omfattas av det utökade skyddet, som föreslås för försäkrade genom den nya förordningen om

I arbetet med remissvaret har även verksjuristerna Sara Ljung och Annika Åhlin samt utredaren Henrik Strömberg Croné deltagit..

arbetsmarknadspolitiska program och får förmåner (4 kap. 1 § förordning [2017:819] om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser) inte kommer att ha rätt

Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19 daterad

För att undvika godtycke samt risken att samhällsviktig verksamhet trots undantaget belastas bör förordningen ta ställning till hur det särskilda vård- eller tillsynsbehovet

Samtidigt vill vi betona att det är en brist att det i promemorian inte anges några skäl till att ersättningsnivån ska vara lägre än den normalt är vid tillfällig