• No results found

Remissvar på Tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar på Tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

1 Till Socialdepartementet

s.remissvar@regeringskansliet.se Kajsa.eliasson@regeringskansliet.se

Remissvar på Tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig

föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt

Astma- och Allergiförbundet har under våren nära följt kunskapsläget om riskgrupper och specifikt personer med astma och vi tackar därför för möjligheten att lämna ett remissvar på Tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för

ett barn som har varit allvarligt sjukt.

I promemorian för Tillfällig sjukpenning i förebyggande syfte med anledning av sjukdomen covid-19 preciserades vilka grupper som ska ges rätt till förebyggande sjukpenning i förebyggande syfte. Bland annat återfinns följande riskgrupp:

3. En kronisk lungsjukdom som påverkar lungornas struktur och funktion, med undantag för astma. Men i promemorian för den nu aktuella remissen för tillfällig

smittbärarpeng anges istället att att ”Med vuxen person i riskgrupp avses en person som tillhör en, av Socialstyrelsen, angiven riskgrupp eller person som är 70 år eller äldre.” I promemorian för Tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning saknas hänvisning till vilka barn som ska omfattas.

Eftersom det finns en diskrepans mellan riskgrupperna som pekas ut i Socialstyrelsens rapport från 2 juni 2020 och de i promemorian om tillfällig sjukpenning är det oklar vilka som ska kunna få ersättningen. Vi vill därför betona vikten av att detta klargörs. Astma- och Allergiförbundet delar synen på att inte samtliga personer med astma bedöms tillhöra en riskgrupp, men vill alltså poängtera att Socialstyrelsen i sin rapport från 2 juni 2020 har lyft fram att personer med okontrollerad astma kan falla inom ramen för riskgrupperna ”Erfarenheten talar inte för att välkontrollerad astma ökar

risken för allvarlig form av covid-19.” samt ”Nationella rekommendationer i flertal andra länder nämner dock KOL som riskfaktor och det är rimligt att anta, att KOL och annan kronisk lungsjukdom som påverkar lungornas struktur, funktion och kapacitet ger en ökad risk för ett komplicerat sjukdomsförlopp.”

Även Folkhälsomyndigheten har numera med astma bland de diagnoser som att astma kan öka risken för svår sjukdom.

(2)

2 Personer med svår astma kan utveckla nedsatt lungfunktion. Dessutom visar studier att 50% av svenska patienter med svår astma dessutom har okontrollerad astma. Vi önskar därför en öppning för att personer inom denna grupp bör kunna definieras som riskgrupp, efter en individuell läkarbedömning.

Maritha Sedvallson Ordförande

References

Related documents

I 95 procent av dessa ärenden, alltså både ärenden där bedömningen har varit att barnet är allvarligt sjukt och ärenden där bedömningen har varit att barnet inte är

ꟷ Föräldrar till barn som är 5 år eller yngre samt de vars barn har en diagnostiserad allergi/intolerans/överkänslighet svarar i högst grad att de köper livsmedel med denna

genitofemoralis (som går rakt ut från m. psoas major, den går igenom muskeln, delar sig i två innan den går igenom

Det som däremot kan vara en praktisk väg i riktning mot en väl fungerande marknad är att ställa frågan om det finns exempel på alternativa aktörer som skulle kunna bidra till

Förslaget till de nya bestämmelserna om viss smittbärarpenning föreslås ingå i den nya förordningen som fanns föreslagen i den nyligen remitterade promemorian

Efter 30 dagar riskerar programdeltagaren att stå utan ersättning eftersom tillfällig föräldrapenning endast betalas ut till den som avstår från förvärvsarbete eller går

Arbetsgivarverket instämmer i regeringens uppfattning att ersättning endast ska kunna utgå för den del föräldern inte har möjlighet att utföra sitt arbete hemifrån

Astma- och Allergiförbundet delar synen på att inte samtliga personer med astma bedöms tillhöra en riskgrupp, men vill alltså poängtera att Socialstyrelsen i sin rapport från 2

anledning av sjukdomen covid-19 och tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt.. Tillfälliga bestämmelser

Vi förordar därför att denna specifika fråga kring risken för barn med olika funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom att drabbas av allvarligt sjukdomsförlopp vid

föräldern har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet eller om arbetsgivaren kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen eller om det i övrigt går

förebyggande tillfällig föräldrapenning ska kunna lämnas för ett barn som har varit allvarligt sjukt, om barnet efter sjukdomstillståndet behöver skyddas från smitta.. ISF

IFAU har ingenting att addera till sitt tidigare remissvar avseende remiss Tillfällig lagstiftning om förebyggande sjukpenning S2020/04874/SF. Angående tillfälliga bestämmelser

Yttrande över promemoria Tillfälliga bestämmelser om förbyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt. Myndigheten för delaktighet arbetar

Föredragande i detta ärende har varit Helena Söderberg.. För

BLF är positiva till möjligheten för föräldrar till barn med genomgången allvarlig sjukdom och risk för allvarlig sjukdomsutveckling i samband med covid-19-infektion att

• Svenskt Näringsliv anser att det i förslaget till förordning avseende tillfälliga bestämmelserna om förebyggande tillfällig föräldrapenning bör anges tidpunkt för när

SFS är därför måna om att studerande som uppbär studiemedel ska kunna omfattas av det utökade skyddet, som föreslås för försäkrade genom den nya förordningen om

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillstyrker förslaget om att föräldrar till barn som nyligen har varit allvarligt sjuka i vissa fall ska få rätt till förebyggande tillfällig

Efter 30 dagar riskerar programdeltagaren att stå utan ersättning eftersom tillfällig föräldrapenning endast betalas ut till den som avstår från förvärvsarbete eller går

Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19 daterad

För att undvika godtycke samt risken att samhällsviktig verksamhet trots undantaget belastas bör förordningen ta ställning till hur det särskilda vård- eller tillsynsbehovet

Samtidigt vill vi betona att det är en brist att det i promemorian inte anges några skäl till att ersättningsnivån ska vara lägre än den normalt är vid tillfällig