• No results found

Yttrande över promemorian Tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över promemorian Tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2020-06-17 Dnr 2020/0459

Postadress/

Postal address Besöksadress/ Visiting address Telefon/ Telephone +46 8 700 13 00 E-post/ Email registrator@arbetsgivarverket.se Registreringsnummer 01-202100-3476

P.O. Box 3267 Sveavägen 44

SE-103 65 STOCKHOLM Webbplats/ Website

www.arbetsgivarverket.se Bankgiro 779-8131

Socialdepartementet S2020/05401/SF

Yttrande över promemorian Tillfälliga bestämmelser

om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett

barn som har varit allvarligt sjukt

Arbetsgivarverket begränsar sitt yttrande till sådant som rör frågor av arbetsgivarpolitisk karaktär.

Arbetsgivarverket ställer sig i huvudsak bakom förslaget om införande av tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt.

Arbetsgivarverket instämmer i regeringens uppfattning att ersättning endast ska kunna utgå för den del föräldern inte har möjlighet att utföra sitt arbete hemifrån eller arbetssituationen i övrigt inte kan anpassas så att det ur smittskyddssynpunkt ges möjlighet att hålla lämpligt avstånd till andra för att undvika smittspridning av covid-19. Enligt förslaget ska föräldern själv lämna uppgifter kring detta i sin ansökan om förmånen till Försäkringskassan samt på heder och samvete intyga att de stämmer. Arbetsgivarverket anser att förslaget ska anpassas så att den

arbetstagare som önskar vara föräldraledig enligt de föreslagna bestämmelserna, i sin ansökan till Försäkringskassan även intygar att en dialog har förts mellan arbetsgivare och arbetstagare om möjligheterna till anpassning.

Arbetsgivarverket instämmer med regeringens konstaterande att en förälder som är semesterledig inte har något behov av att avstå från arbete i de nu föreslagna situationerna och därmed inte heller till den föreslagna förmånen. Regeringen konstaterar dock att en semesterledig förälder som så önskar kan anmäla till arbetsgivaren att hen vill avbryta sin semester och därefter ansöka om tillfällig föräldrapenning. Arbetsgivarverket anser att den föreslagna förmånen inte, på arbetstagarens initiativ, bör kunna ersätta dennes uttag av intjänad semester. Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den slutliga handläggningen deltog rådgivare Ann-Christin Nilsson och

socialförsäkringsexpert Hanna Larsson, föredragande.

Gunnar Holmgren

References

Related documents

I 95 procent av dessa ärenden, alltså både ärenden där bedömningen har varit att barnet är allvarligt sjukt och ärenden där bedömningen har varit att barnet inte är

genitofemoralis (som går rakt ut från m. psoas major, den går igenom muskeln, delar sig i två innan den går igenom

Förslaget till de nya bestämmelserna om viss smittbärarpenning föreslås ingå i den nya förordningen som fanns föreslagen i den nyligen remitterade promemorian

Astma- och Allergiförbundet delar synen på att inte samtliga personer med astma bedöms tillhöra en riskgrupp, men vill alltså poängtera att Socialstyrelsen i sin rapport från 2

anledning av sjukdomen covid-19 och tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt.. Tillfälliga bestämmelser

Vi förordar därför att denna specifika fråga kring risken för barn med olika funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom att drabbas av allvarligt sjukdomsförlopp vid

föräldern har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet eller om arbetsgivaren kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen eller om det i övrigt går

förebyggande tillfällig föräldrapenning ska kunna lämnas för ett barn som har varit allvarligt sjukt, om barnet efter sjukdomstillståndet behöver skyddas från smitta.. ISF

IFAU har ingenting att addera till sitt tidigare remissvar avseende remiss Tillfällig lagstiftning om förebyggande sjukpenning S2020/04874/SF. Angående tillfälliga bestämmelser

Yttrande över promemoria Tillfälliga bestämmelser om förbyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt. Myndigheten för delaktighet arbetar

Yttrande över promemorian Tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt (S2020/05401/SF). Riksdagens

Föredragande i detta ärende har varit Helena Söderberg.. För

BLF är positiva till möjligheten för föräldrar till barn med genomgången allvarlig sjukdom och risk för allvarlig sjukdomsutveckling i samband med covid-19-infektion att

• Svenskt Näringsliv anser att det i förslaget till förordning avseende tillfälliga bestämmelserna om förebyggande tillfällig föräldrapenning bör anges tidpunkt för när

SFS är därför måna om att studerande som uppbär studiemedel ska kunna omfattas av det utökade skyddet, som föreslås för försäkrade genom den nya förordningen om

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillstyrker förslaget om att föräldrar till barn som nyligen har varit allvarligt sjuka i vissa fall ska få rätt till förebyggande tillfällig

Remiss 2020-04-14 S2020/03216/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Såväl möjligheten att överlåta den utvidgade tillfälliga föräldrapenningen till en annan försäkrad, som att den kan utges på olika förmånsnivåer underlättar

ESV:s bedömning är att de tillfälliga bestämmelserna troligen är nödvändiga i denna extraordinära situation som pandemin covid-19 innebär.. ESV vill samtidigt peka på

Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på ovan rubricerad promemoria. Förbundet har inga synpunkter

Den aktuella måltypen utgör endast en mycket begränsad del av antalet överklagade mål till de allmänna förvaltningsdomstolarna och, trots att rätten till ersättning genom

Den finns heller ingenting i den lagens lydelse – och inte heller i de förslagna bestämmelserna – som tydligt begränsar de utvidgade möjligheterna till tillfällig

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-04-15 ERT DATUM 2020-04-14 DIARIENR 2020/85-4 ER BETECKNING S2020/03216/SF Regeringskansliet