• No results found

Promemorian tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemorian tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

REMISSYTTRANDE 1 (2)

Datum Vår beteckning

2020-06-17 Dnr 7984-2020

Socialdepartementet 103 33 Stockholm

Ta inte bort denna rad

Promemorian tillfälliga bestämmelser om

förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn

som har varit allvarligt sjukt

(S2020/05401/SF)

Förslaget till förordning om ändring i förordningen (2020:244) om viss tillfällig föräldrapenning med anledning av sjukdomen covid-19

Försäkringskassan tillstyrker förslaget men vill lämna följande synpunkter.

7 a §

I promemorian anges att man vid behovsbedömningen när det gäller tillfällig föräldrapenning för att föräldern ska undvika att smitta barnet ska beakta om

föräldern har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet eller om arbetsgivaren kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen eller om det i övrigt går att anpassa arbetssituationen så att ur smittskyddssynpunkt lämpligt avstånd kan hållas till andra för att undvika spridning av sjukdomen covid-19 den aktuella tiden. Detta är inte faktorer som normalt ingår i bedömningen av behovet av att avstå från förvärvsarbete och det kan leda till otydligheter att ge begreppet en annan betydelse vid bedömning enligt detta stycke. För det fall Försäkringskassan ska beakta dessa faktorer bör det tydligt framgå i förordningstexten.

Vidare anges i promemorian att en liknande bedömning ska göras för föräldrar som har rätt till tillfällig föräldrapenning men som inte har något förvärvsarbete att utföra, t.ex. vissa arbetssökande. Det är svårt för Försäkringskassan att bedöma i vilken utsträckning en arbetssökande kan utföra sitt arbetssökande i tillräcklig omfattning i hemmet.

7 b §

Försäkringskassan anser att det kan uppstå problem att tillämpa den här paragrafen i förhållande till bestämmelser i balken. Försäkringskassan bedömer att det är oklart om en förälder kommer att kunna beviljas tillfällig föräldrapenning enligt exempelvis 13 kap. 16 § SFB i en situation då en annan förälder befinner sig i hemmet och får tillfällig föräldrapenning enligt den föreslagna 7 a § 2 st. Normalt saknas behov av att avstå arbete om en annan förälder befinner sig i hemmet tillsammans med barnet och kan vårda barnet.

W

im

i F

K14007_0

(2)

REMISSYTTRANDE 2 (2)

Datum Vår beteckning

2020-06-17 Dnr 7984-2020

Övriga synpunkter:

Försäkringskassan anser att det är otydligt om rätt till tillfällig föräldrapenning enligt den föreslagna 7 a § ska kunna utges för tid då föräldrapenning annars skulle ha utgetts. Det vore önskvärt om detta förtydligades.

Ekonomiska konsekvenser för Försäkringskassan

Försäkringskassan bedömer att införandekostnaderna uppgår till 11,4 miljoner kronor. Kostnaden avser den ökade volymen ärenden som ska utredas och beslutas med anledning av förslaget.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Nils Öberg i närvaro av överdirektören Maria Rydbeck, avdelningscheferna Alexandra Wallin och Michael Erliksson, verksamhetsområdeschefen Gerda Lind och rättsliga experten Helene Widlund Borryd, den senare som föredragande.

Nils Öberg

References

Related documents

I 95 procent av dessa ärenden, alltså både ärenden där bedömningen har varit att barnet är allvarligt sjukt och ärenden där bedömningen har varit att barnet inte är

genitofemoralis (som går rakt ut från m. psoas major, den går igenom muskeln, delar sig i två innan den går igenom

Det som däremot kan vara en praktisk väg i riktning mot en väl fungerande marknad är att ställa frågan om det finns exempel på alternativa aktörer som skulle kunna bidra till

Förslaget till de nya bestämmelserna om viss smittbärarpenning föreslås ingå i den nya förordningen som fanns föreslagen i den nyligen remitterade promemorian

Arbetsgivarverket instämmer i regeringens uppfattning att ersättning endast ska kunna utgå för den del föräldern inte har möjlighet att utföra sitt arbete hemifrån

Astma- och Allergiförbundet delar synen på att inte samtliga personer med astma bedöms tillhöra en riskgrupp, men vill alltså poängtera att Socialstyrelsen i sin rapport från 2

anledning av sjukdomen covid-19 och tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt.. Tillfälliga bestämmelser

Vi förordar därför att denna specifika fråga kring risken för barn med olika funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom att drabbas av allvarligt sjukdomsförlopp vid

förebyggande tillfällig föräldrapenning ska kunna lämnas för ett barn som har varit allvarligt sjukt, om barnet efter sjukdomstillståndet behöver skyddas från smitta.. ISF

IFAU har ingenting att addera till sitt tidigare remissvar avseende remiss Tillfällig lagstiftning om förebyggande sjukpenning S2020/04874/SF. Angående tillfälliga bestämmelser

Yttrande över promemoria Tillfälliga bestämmelser om förbyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt. Myndigheten för delaktighet arbetar

Yttrande över promemorian Tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt (S2020/05401/SF). Riksdagens

Föredragande i detta ärende har varit Helena Söderberg.. För

BLF är positiva till möjligheten för föräldrar till barn med genomgången allvarlig sjukdom och risk för allvarlig sjukdomsutveckling i samband med covid-19-infektion att

• Svenskt Näringsliv anser att det i förslaget till förordning avseende tillfälliga bestämmelserna om förebyggande tillfällig föräldrapenning bör anges tidpunkt för när

SFS är därför måna om att studerande som uppbär studiemedel ska kunna omfattas av det utökade skyddet, som föreslås för försäkrade genom den nya förordningen om

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillstyrker förslaget om att föräldrar till barn som nyligen har varit allvarligt sjuka i vissa fall ska få rätt till förebyggande tillfällig

Remiss 2020-04-14 S2020/03216/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Såväl möjligheten att överlåta den utvidgade tillfälliga föräldrapenningen till en annan försäkrad, som att den kan utges på olika förmånsnivåer underlättar

ESV:s bedömning är att de tillfälliga bestämmelserna troligen är nödvändiga i denna extraordinära situation som pandemin covid-19 innebär.. ESV vill samtidigt peka på

Den aktuella måltypen utgör endast en mycket begränsad del av antalet överklagade mål till de allmänna förvaltningsdomstolarna och, trots att rätten till ersättning genom

Den finns heller ingenting i den lagens lydelse – och inte heller i de förslagna bestämmelserna – som tydligt begränsar de utvidgade möjligheterna till tillfällig

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-04-15 ERT DATUM 2020-04-14 DIARIENR 2020/85-4 ER BETECKNING S2020/03216/SF Regeringskansliet