• No results found

Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19 (S2020/03216/SF)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19 (S2020/03216/SF) "

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

lakarforbundet.se tryggvard.se #tryggvard #vitaransvar Facebook Twitter Instagram Linkedin Telefon 08-790 33 00 Postadress: Box 5610, 114 86 Stockholm Besöksadress: Villagatan 5, Stockholm

2020-04-17 Gem 2020/083

Till Socialdepartementet

Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19 (S2020/03216/SF)

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss och vill framföra följande synpunkter.

Läkarförbundet har stor förståelse för den särskilda situation som Covid-19-pandemin innebär, och är väl medveten om den stora belastning på hälso- och sjukvården som den medför. Vi ser också fördelarna med att införa särskilda, tillfälliga lättnader i bestämmelserna runt tillfällig föräldrapenning i händelse av skolstängningar

Däremot kan vi inte tillstyrka förslaget att det särskilda vård- eller tillsynsbehovet som krävs för rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. 22§ SFB ska kunna styrkas på annat sätt än genom läkarutlåtande.

Denna del av förslaget omfattar som vi läser det dels barn 12–16 år) med utvecklingsstörning eller funktionshinder, dels allvarligt sjuka barn under 18 år. När det gäller den första gruppen kan det möjligen räcka med ett intyg från skolpersonal om att eleven är inskriven vid den stängda skolan och har ett behov av vård och omsorg av förälder när skolan är stängd.

När det gäller gruppen allvarligt sjuka ungdomar är det emellertid rimligt att samhället säkerställer barnet rätt att få en bedömning av en legitimerad läkare. Andra vård- eller tillsynsbehov kan exempelvis behöva vägas in.

Läkarförbundet vänder sig mot tendensen att sänka de medicinska kraven när resurserna inte räcker till. Det bör också beaktas att även utvecklingsstörda och funktionshindrade barn kan bli sjuka och har rätt till medicinsk bedömning.

Till detta kommer att de läkare som normalt har kontakt med funktionshindrade och utvecklingsstörda barn, dvs de som är verksamma inom habiliteringen, inte är de som primärt tas i anspråk för behandlingen av de corona-sjuka.

Sammanfattningsvis avstyrker Läkarförbundet förslaget att ta bort kravet på läkarutlåtande

för rätt till föräldrapenning enligt 13 kap. 22§ SFB.

(2)

2

Vänliga hälsningar

Heidi Stensmyren

Ordförande

Sveriges läkarförbund

Åsa Ehinger

Avdelningschef

Avdelningen för Politik och profession asa.ehinger@slf.se

Direkttelefon 08-790 3448

References

Related documents

Det som däremot kan vara en praktisk väg i riktning mot en väl fungerande marknad är att ställa frågan om det finns exempel på alternativa aktörer som skulle kunna bidra till

Förslaget till de nya bestämmelserna om viss smittbärarpenning föreslås ingå i den nya förordningen som fanns föreslagen i den nyligen remitterade promemorian

Efter 30 dagar riskerar programdeltagaren att stå utan ersättning eftersom tillfällig föräldrapenning endast betalas ut till den som avstår från förvärvsarbete eller går

anledning av sjukdomen covid-19 och tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt.. Tillfälliga bestämmelser

förebyggande tillfällig föräldrapenning ska kunna lämnas för ett barn som har varit allvarligt sjukt, om barnet efter sjukdomstillståndet behöver skyddas från smitta.. ISF

Remiss 2020-04-14 S2020/03216/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Efter 30 dagar riskerar programdeltagaren att stå utan ersättning eftersom tillfällig föräldrapenning endast betalas ut till den som avstår från förvärvsarbete eller går

Såväl möjligheten att överlåta den utvidgade tillfälliga föräldrapenningen till en annan försäkrad, som att den kan utges på olika förmånsnivåer underlättar

I arbetet med remissvaret har även verksjuristerna Sara Ljung och Annika Åhlin samt utredaren Henrik Strömberg Croné deltagit..

Domstolsverket, som har granskat promemorian mot bakgrund av den verksam- het som bedrivs av Sveriges Domstolar, har inget att erinra mot de förslag till be- stämmelser om

ESV:s bedömning är att de tillfälliga bestämmelserna troligen är nödvändiga i denna extraordinära situation som pandemin covid-19 innebär.. ESV vill samtidigt peka på

Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på ovan rubricerad promemoria. Förbundet har inga synpunkter

arbetsmarknadspolitiska program och får förmåner (4 kap. 1 § förordning [2017:819] om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser) inte kommer att ha rätt

Den aktuella måltypen utgör endast en mycket begränsad del av antalet överklagade mål till de allmänna förvaltningsdomstolarna och, trots att rätten till ersättning genom

Det här kan bidra till att försvåra förståelsen för regelverket samt att föräldrar felaktigt ansöker om tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn i stället

Den finns heller ingenting i den lagens lydelse – och inte heller i de förslagna bestämmelserna – som tydligt begränsar de utvidgade möjligheterna till tillfällig

• LO anser att det är rimligt att tillfällig föräldrapenning med anledning av barnomsorg- och skolstängning inte ska kunna utges för dagar då föräldrapenning skulle utgivits.

Joakim Feldt Avdelningschef. Sofia Kalin

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-04-15 ERT DATUM 2020-04-14 DIARIENR 2020/85-4 ER BETECKNING S2020/03216/SF Regeringskansliet

Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19 daterad

För det fall det krävs anpassningar i a-kassornas IT-system för att kunna ta emot uppgifter om den föreslagna tillfälliga föräldrapenningen kommer detta att medföra kostnader

För att undvika godtycke samt risken att samhällsviktig verksamhet trots undantaget belastas bör förordningen ta ställning till hur det särskilda vård- eller tillsynsbehovet

Samtidigt vill vi betona att det är en brist att det i promemorian inte anges några skäl till att ersättningsnivån ska vara lägre än den normalt är vid tillfällig