• No results found

vira pi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "vira pi"

Copied!
11
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Svenska namn pi vira jordliipararter (Coleoptera:

Carabidae)

uArex LJUNGBERG

Ljungberg, H.: Svenska namn pi vira jordliipararter (Coleoptera: Carabidae). [Swedish names for the Swedish ground beetle species (Coleoptera: Carabidae).1 - Ent. Tidskr.

120 (4): 185-195. Lund, Sweden 1999. ISSN 0013-886x.

A list of suggested Swedish names for the ground beetles (Coleoptera: Carabidae) naturally occurring in Sweden is given. Vernacular names may facilitate communication between entomologists on one hand and laymen, media and government agencies on the other hand.

This is becoming increasingly important as insects receive more attention in nature conser- vation and biodiversity studies.

H. Ljungberg, Kvartiirgeologiska avd., Lunds Universitet, Tornav. 13, 223 63 Lund, Sverige.

Inledning

Entomologer iir ett konservativt sldkte. Har man alltsedan tioirsildern vant sig vid att anviinda la- tinska namn pi sina favoritdjuq har man svirt att fdrstfl varfcir dessa namn skall utgcira ett sidant ociverstigligt hinder fcir fcirstflelsen hos minga mdnniskor. De latinska namnen Zir ju bide vack- ra, melodiska och (oftast) ratt korta och ldttstava- de. Icke desto mindre iir latinet en stdtesten f6r minga, och det iir oiindligt mycket laftare att viicka intresse fdr ett djur om det finns ett svenskt namn att tillgfl. I takt med att insekterna nu rciner

allt stdrre intresse i naturvirdsarbetet viixer be- hovet av bra svenska namn pi arterna. Niir di

inga vedertagna namn finns fdr det stora flertalet arter iir frestelsen stor, fcir den som skriver en po- puliir artikel eller en inventeringsrapport, att hitta pi egna namn. Detta leder liitt till att en fcirvirran- de och vildvuxen namnflora uppsdr, d[r en och samma art kan gi under flera olika namn, eller diir samma namn anvlnds om flera olika arter.

Ett annat problem med att endast vissa arter

(ofta antingen de srillsynta/rcidlistade eller de

vanligaste och mest idgonfallande) begivas med svenska namn, iir risken att dessa namn konstrue- ras pi ett sidant szitt att det blir svirt att pfl ett konsekvent och harmoniskt siitt namnge de 6vri-

ga arterna i familjen. Man har si att siiga redan

frin bdrjan milat in sig i ett hdm, och tvingas hiinga pi allt liingre och mer krystade prefix fdr

att finna namn 6t de resterande arterna. Jag tycker diirfdr det iir viktigt att den som fdrfattar svenska namn tar ett helhetsgrepp pi en hel familj (eller nigon annan naturligt avgriinsad enhet), och inte

"plockar russinen ur kakan".

Om bakgrunden till denna lista

Jordkiparna dr, efter kortvingarna och vivlarna, vflr tredje stcirsta skalbaggsfamilj, med i runda tal 360 svenska arter (Lundberg 1995). Minga av arterna ar stora och idgonfallande, ochjordltipar- na iir med all rdtt en populiir grupp bland amatcir- entomologer. Tillgingen pi modern bestiim- ningslitteratur dr mycket god: den utmdrkta jord- lcipardelen i Svensk Insektfauna (Lindroth l96l)

finns fortfarande att kcipa, och dessutom har bide adulter och larver behandlats i serien Fauna En- tomologica Scandinavica (Lindroth 1985, 1986;

Luff 1993). Tack vare suverdna faunistiska arbe- ten av Carl H. Lindroth 6r ocksfl den grundldg- gande kiinnedomen om vira jordlcipares utbred- ning och levnadssiitt god (Lindroth 1945, 1949),

185

(2)

Hdkan Ljungberg

och framfdr allt i Centraleuropa har familjen se- dan liinge varit fdremil fdr ekologiska studier (se t.ex. Thiele 1977). Aven i naturvirdssam- manhang iirjordl<iparna en viktig grupp. De spe- lar en framtriidande roll i faunan vid striinder av rinnande vatten (Berglind m.fl. 1997), i myrar

(Jonsell 1995) och inte minst i jordbruksland- skapet, diir siviil betes- och slitterhiivdade strandiingar (Ljungberg 1994, 1995) som torra, sandiga naturbetesmarker (Ljungberg 1999) iir klassiska jordkiparmarker. Totalt stflr 67 av v6ra jordltipararter upptagna i den svenska rtidlistan f6r evertebrater (Ehnstrtim m.fl. 1993), en siffra som kommer att stiga med ytterligare nigot tio- tal i och med den niira fdrestiende revideringen av rcidlistan (Ehnstrdm, pers. komm.). Faktum iir att det var just rddlistan som pi allvar viickte mitt eget intresse fdr trivialnamnsiittning. Denna publikation inneh6ll niimligen svenska namn pi

nigra av varajordltipare, och flera av dessa slog mig som riitt miirkliga konstruktioner. Ett exem- pel iir "svarthornad sammetsldpare" (Chlaenius nigricornis). Visst 6r "sammetslcipare" ett bra namn pfl arterna i sliiktet Chlaenius, vars tata kroppsbehiring ger dem ett karakteristiskt sam- metsskimmer; men artepitetet "svarthomad"

diiremot iir blott en ordagrann civerstittning av ett latinskt namn som i sig itr fullstiindigt missvis- ande. Fcirutom att en icke-entomolog knappast kan fcirv[ntas kdnna till att "horn" i detta sam- manhang syftar pi antennerna, hdr C. nigricor- nis till den minoritet av sliiktets svenska arter sominte har enfiirgat svarta antenner. Dessutom kiinde jag att en si pass vacker art (se omslags- bilden) fdrtjiinade ett mer milande och, om man

si vill, mer poetiskt namn dn en trist beskrivning av antennfiirgen. Ett annat exempel ur rddlistan lir "blihuvad mosslcipare" (Lebia cyanocepha- /a). Fdr det fcirsta iir skalbaggens fdrgteckning kontrastrik med undantag cv huvudet, som iir svart med blott svag metallglans (det iir tiick- vingama som iir knallbli), fOr det andra har ar- ten ingen anknytning till vare sig mossar eller mossor, och fcir det tredje iir konstruktionen rent

sprikligt dubiOs (det borde rimligen heta bl6- h6vdad i stiillet f6r blahuvad). Jag liter det riicka med dessa tvi exempel, och hoppas att ldsaren

hiller med mig om att ett samlat grepp var av nciden.

Ent. Tidskr. 120 (1999) Om principerna ftir namnsittningen

Den filosofi som legat till grund fcir de svenska namnen i denna artikel har utformats och disku- terats i samarbete med Mattias Forshage, som fcirbereder en liknande artikel om de svenska bladhorningarna. Vir grundliiggande samstam- mighet till trots si gflr det nog att finna exempel

pi smA skiltnader i filosofi och preferenser i vira

respektive namnval, och det iir naturligtvis inget

fel i det. Mattias' imponerande arbete (som kommer i nzista nummer av Entomologisk Tid- skrift) innehflller etymologiska och historiska hiirledningar av bide svenska och latinska namn och kontrasterar hiirvidlag mot min egen mer liittsinniga och "historielcisa" approach, diir jag helt sonika bortsett helt frin tidigare givna namn, om jag inte funnit dem vara tillrackligt

bra. Eftersom jordldparna dr en sfl pass mycket artrikare grupp iin bladhorningarna ger jag inte heller nigra detaljerade ftirklaringar av mina namnfcirslag, detta fcir att undvika att denna arti- kel sviiller ut dver alla anstiindighetens grlinser.

Min strdvan har varit att hitta sprakliga kon- struktioner som dven fdr lekmannen anknyter pi

ett milande siitt till nflgon egenskap hos djuret:

form, ftirg, fddoval, habitatval eller liknande, nigot som fdrhoppningsvis skall gcira flertalet av mina fiirslag lAtta att f6rsti. Namnen fir giir-

na vara sliende eller "klatschiga"

- det under-

lattar bara fdr minnet. Roger Pettersson myntade exempefvis namnet "kramplcipare" for Broscus cephalotes, och den som nigon ging har sett en Broscus gi i fcirsvarsstiillning, gldmmer inte det namnet. Ddremot bcir namnen inte oavsiktligt viicka munterhet, varfiir jag har undvikit kon- struktioner i stil med "blisvart brunbagge"

(Ehnstr6m m.fl. 1993). F<ir Ocys quinquestria- /us (som fcirmodas leva i anslutning till gnagar- bon i husmurar) valde jag siledes enligt fcirsik- tighetsprincipen namnet "murlcipare" framfdr det alternativa "musl6pare"; detta fdr att undvi- ka olyckliga associationer till bl.a. datorviirlden.

Sist men inte minst

- fcir att svenska namn skall ha nigon praktisk anviindbarhet fflr de ej vara alltfcir tungvrickande, och jag har genomgiende stravat efter att hilla namnen si korta som mcij-

ligt. Namn som "aspbladskaftdviirgmal" eller

"strandmaldrtgallvecklare" ger fdrvisso mycket information om arternas ekologi och systematis-

(3)

Tidskr.

ka tillhtirighet, men den som fdrsdker siiga dem

fort tio ginger torde bli varse deras fonetiska brister.

Roger Pettersson (1989) gav svenska namn

pi alla skalbaggsfamiljer, och fcireslog ocksi att familjenamnets sista led ingir i sliikt- och art- namnen. Pi det slittet ffu: de flesta svenska jord- lcipare namn som slutar med "-l6pare". Sliikt- namnen fir sedan ytterligare ett led; sh att Bem-

b i di on f ir heta "strandlO p arc", A g on um "kiinlo - pare" o.s.v., och artnamnen bildas sedan genom att ytterligare led ltiggs till: Bembidion fellmani blir "jokkstrandkipare" (efter habitatvalet), B.

lunatum blir "minstrandldpare" (efter det latin- ska namnet, som syftar pi fiirgteckningen), o.s.v. Detta system rir bra och logiskt, men kan i vissa fall, siirskilt inom de strirre sldktena, leda

till linga och otympliga eller pi annat siitt olyck- liga konstruktioner. Jag har hillit mig till detta system diir det har passat, men har fl andra sidan inte tvekat att avvika diir det har kiints pikallat.

Betrdffande sliiktnamnen sfl finns ju undantag redan sedan gammalt, t.ex. den viilkiinda bom- barderbaggen (Brachinus crepitans). Jag har inte heller tvekat att gcira ytterligare avsteg frin

denna princip: t.ex. harjag gett slAktet Dyschiri-

u.r namnef "griivare" i stiillet fdr det otympligare

"griivlcipare". Dessutom har det i vissa fall kdnts motiverat att skilja ut vissa arter ur ett sliikte; si

har jag t.ex. givit namnet "snabblcipare" 6t de Bembidion-arter som inte med brista vilja kan karakteriseras som strandlevande (t.ex. den ut- priiglat xerofila B. nigricorne.). Har man givit

namnet "svartlcipare" it slAktet Pterostichus, sit.

vill man p6 samma sritt gtirna skilja ut de vackert metallf?irgade, dagaktiva arterna under namnet

"sollcipare". Denna indelning rikar av en hiin- delse sammanfalla med undersliiktet Poecilus, som redan idag ges sl[ktstatus i viss centraleuro- peisk litteratur. Att den mattsvarta P punctulatus

di hamnar bland sollciparna gcir mig diiremot inget, eftersom den iir utpriiglat viirmekriivande och enligt vissa uppgifter rentav heliofil. Ett an- nat exempel dr Dromius, diir det bland de triidle- vande arterna ("triidlcipare") finns en grupp av arter som iiven de kliittrar i vegetationen. men i h<igvuxna grds och halvgriis snarare en i ffad

("griisl0pare"). Det gtir inte heller nflgot om de svenska "sltiktena" skdr tvdrs 6ver de systema-

Svenska namn pd jordldpare tiska enheterna. Niir sliiktet Elaphrus fitt nam- net "gropliipare" (efter tiickvingarnas karakte- ristiska skulptur) kdnns det naturligt att ge den niirbesliiktade Blethisa multipunctata namnet

"stor groplOpare". Analogt kallar jag Perileptus areolatus "dviirgstrandldpare" ftir att betona dess systematiska och ekologiska samhdrighet med sliiktet Bembidion.

I de fall artepitetet varit tillriickligt unikt och mfllande, har jag ofta fcirkortat namnet genom att helt enkelt utesluta sliiktnamnet. Pi si siitt kallar jag Pterostichus aterrimus "lacklcipare", i stiillet fcir det klumpigare "lacksvartldpare". Det hindrar ju inte att den eir en svartlcipare, pi sam- ma satt som svarthettan(Sylvia atricapilla) tir en sflngare. Fcir de stora och vdlkiinda Carabus-ar- terna har jag siirskilt vinnlagt mig om att skapa korta och sliende namn, genom att ge dem det korta sliiktledet "-ldpare" (Carabus iir ju dessut- om typsliiktet frir hela familjen Carabidae). Det ofta anv[nda men klumpiga namnet "violett jordlOpare" fdr C. violaceus harmonierar i detta avseende illa med de korta och ktimfulla nam- nen pi vira civriga Carabus, varf6rjag efter viss

vinda valt att ersetta det med "purpurkipare".

Niir ett sliikte innehiller mer iin en svensk art, har jag valt att inte ge den vanligaste arten sam- ma namn som sliiktet. Jag vill giirna kunna skri- va "sl6ktet Panagaeus (korskipare) innehiller tvi svenska arter: P cruxmajor (stor korslcipare) och P. bipustulatus (mindre korslcipare)", vilket man inte kan gcira om man gett nigon av arterna det kortare namnet "korslcipare". Jag tror dessut-

om att det kan leda till fdrvirring om en afis namn dr blott en ftirkortad version av en annan arts namn.

Om namnlistorna

Listan ges hiir nedan i tvi versioner: en i syste- matisk ordning, och en i alfabetisk ordning efter

det svenska namnet. Den sistniimnda listan fungerar som ett register och gdr det latt att hitta den latinska motsvarigheten till ett givet trivial- namn, om behov diirav skulle uppst6. Nomen- klaturen i den fdrsta listan fciljer senaste "Cata- logus" (Lundberg 1995), med tilliigget att kol- lektivarten Agonum moestum ersatts av de tvi

arterna A. duftschmidi och A. afrum, samt att A.

187

(4)

Hdkan Ljungberg

hypocrita har lagts till (se Ljungberg 1996). In- fOrda arter och arter vilka endast pitrziffats till- ftilligt i landet (t.ex. de talrika arter som endast pitreffats i vinddrift) har ej begivats med svens- ka namn. Om nigon av dessa arter i framtiden skulle etablera sig i landet (Bembidion quadri- pustulatum verkar vara pi god viig, fdr att niim- na ett exempel) eller behov av annat skiil skulle upps6, Zir det ju latt att gdra tilliigg till listan. A andra sidan har jag inkluderat tvi arter vilka iinnu ej pitriiffats i landet, eftersom de kan fdr- viintas fOrekomma dven hos oss. Dessa dr Cala- thus mollis och Stenolophus skrimshiranus . Hdr- igenom villjag siitta lite press pi de sydsvenska samlama

- inklusive mig sjiilv

- att leta fram

dessa fcirmodligen fdrbisedda arter. Taxa under

artnivi har negligerats, med Carabus problema- /icus som enda undantag. Denna art dr den enda jordldpare som inom landet representeras av mer dn en underart, och jag har inte fcirsummat att ge de tre underarterna varsitt namn.

Under den tid denna lista cirkulerat i en preli- mindr, inofficiell version har jag sjllv och andra anviint vissa av namnen i olika publikationer (se t.ex. Ljungberg 1994, 1995). Hitrvid har olyck- ligtvis iiven en del namn kommit i tryck, som jag senare bestiimt mig f<ir att dverge till f6rmin fdr andra konstruktioner. Jag ber liisaren om ursdkt fcir att jag nu pfl detta satt synonymiserar mina egna namn. Fdrhoppningsvis skall publiceran- det av denna frirteckning leda till en stabilisering av namnsattningen, itminstone genom jag sjZilv

hiller mig i skinnet.

Till sist vill jag giirna understryka att de svenska namnen iir tiinkta att anviindas som komplement till de latinska, och iin si liinge var- ken kan eller bdr ersatta dem pi nigot siitt. Vill

man anviinda sig av svenska namn iir det enligt min mening liimpligast om varje art fOrst pre- senteras med bida namnen, t.ex. som "spdkl6- paren (Nebria livida)". Om arten sedan dyker upp fler ginger i samma stycke eller kapitel, kan man naturligtvis skippa det latinska namnet f6r liisbarhetens skull; men det 6r irriterande niir man 6ven som gammal iirrad coleopterolog tvingas leta igenom linga artlistor i slutet av en bok fOr att finna ut vilken art som avses med

"gulbent kamklobagge" pi sidan 150. Kanske kommer vi inom en inte alltfiir avldgsen framtid

Ent. Tidskr. l2O (1999) finna namn som "blek gdlldpare" lika sjiilvklara som "kungsfiskare" eller "sileshir", men dit har vi nog en bit kvar dn.

Tack

Friljande personer har under olika skeden av arbetet tagit del av mina namnf<irslag och liimnat synpunkter och f0rslag till ftirbiittringar: Bengt Andersson, Ny- bro; Sven-Ake Berglind, Uppsala; Mattias Forshage, Huddinge; Ragnar Hall, Lund; Roger Pettersson, Ume6; Hans Silfverberg, Helsingfors; Mikael Sdrens- son, Lund och Bert Viklund, Johanneshov. Listan har vunnit oerhcirt mycket pi deras medverkan

- eventu-

ella kvarstiende brister tvingas jag dock ensam ta pi

mig ansvaret fiir.

Vetenskapliga namn

- svenska namn

Leistus rufomarginatls(Duft.) storkindkipare L. terminatus (Hellwig)

L. ferrugineus (L.) Nebria livida (L.\

N. nrlescens (Striim) N. nivalis (Payk.) N. brevicollis (Fabr.) N. salina (Fairm. & Lab.)

brokig kindliipare rostrdd kindldpare

sptikkipare nordlig nattltipare sn6ltipare allmen nattldpare alvarnattl6pare Pelophila borealis (Payk.) iilvldpare Notiophilus aesthuansMotsch. slankrigonliipare

N. aquaticus (L.) heddgonldpare

N. palasrris (Duft.) fukttigonltipare N. germinyiFawel koppariigonliipare N. rufipes Curlis skflnsk 6gonl6pare

N. reilteriSpaeth grandgonlopare N. biguttatus (Fabr.) fl[ckig dgonliipare Lo rice ra pilicomis (Fabr.)

Calosoma syc ophanta (L.) C. inquisitor (L.) C. maderoe (Fabr.) C. reticulatum (Fabr.)

Carabus antensis Herbst C. granulatus L.

C. clathratus L.

C. cancellatus Illiger

C. nemoralis M;Jller C. hortensis L.

C. glabratus Payk.

C. problematicus Herbst ssp. gal/lcns G6hin ssp. wacfrei Bom ssp. strandi Born

borstl6pare

stor larvmtirdare mindre larvmdrdare hedlarvm0rdare alvarlarvmdrdare

hedkipare bronsl6pare natliipare kopparkipare parkl6pare triidgirdsl6pare stilltipare bliliipare sydlig blildpare nordlig blil6pare lapsk blil6pare

(5)

Ent. Tidskr. 120 C. nitens L.

C. convexus Fabr.

C. intricatusL.

C. violaceus L.

C. coriaceus L.

Cyc hrus caraboide s (L.) Cicindela sylvaticaL.

C. hybridaL.

C. maritima Latr. & Dej.

C. campestris L-

Omop h ro n limbatum (F abr.)

B le thi sa mu I tipunc tata (L.)

Diac he ila arctica (Gyll.\

Elaphrus lap ponicus Gyll.

E. uliginosusFabr.

E. cupreus Drft.

E. riparius (L.) Clivina fossor (L.) C. collaris (Herbst)

Dy sc hirius lftoracicus (Rossi) D. obscurus (Gyll.)

D. angustatus (Ahrens) D. politus (Dei.) D. impunctipennis Dawson D. chalceusEichson D. salinus Schaum D. aeneus (Dej.) D. luedersiWagner D. septentrionum Munster D. nigricornis Molsch.

D. intermedius Ptilzeys D. laeviusc ulus Pttzey s

D. globosus (Herbst)

B rachinus c repitans (L.)

B roscus cephalotes (L.)

Miscodera arcticc (Payk.)

Patrobus septentrionis Dej.

P. australis J.Sahlb.

P assimilis Chaud.

P. atrorufus (Stom)

Rhysodes sulcatus (Fabr.) P e rileptus a reolalas (Creutzer) Aepus marinus (Stom)

guldltipare kullerl6pare bokskogsl6pare purpurltipare liiderltipare sniickldpare

skogssandjiigare brun sandjiigare strandsandjiigare grtin sandjiigare klotltipare

stor gropldpare myrl6pare

kiillgropl6pare bred gropldpare bronsgropliipare griin gropliipare

allmiin mullvadsl6pare brokig mullvadsl<ipare

sandgrivare sarilnetsgrevare mjiilgriivare nipgriivare dyngriivare saltgriivare kustgriivare lergriivare k6lgriivare iilvgrtivare mossgravare lgriivare brantgriivare dviirggr?ivare bombarderbagge krampltipare bj6mmossltipare

nordlig sumpl<ipare l6vsumpl0pare smal sumpltipare brun sumpl6pare hakbagge dviirgstrandliipare tidvattenl6pare

Asaphidion pall?es (Duft.)

A. flavipes (L.) A. curtum (Heyden)

Bembidion velox (L.) B. lapponicumZett.

B. argenteolum Nrens B. litorale (Olivier) B. nigricorne Cyll.

B. lampros (Herbst) B. properans (Steph.) B. obtusum (Aud.-Serv.) B. bipunctatum (L.) B. ruficolle (Panz.) B. p a llidip e nne (llliger) B. tetragrammumChaud.

B. fellmani Mann.

B. dfficile (Motsch.) B. prasinum(Dtft.) B, hyperboraeorurn Munst.

B. virens Gyll.

8. hasti Sahlb.

B. mckinleyiFall B. deletum Ald.-Sew.

B. grapii Gyll.

B. yukonumFall B. dauricum (Motsch.) B. stephensi Crotch B. lunatum (Dutt.) B. tetracolumSay B. bruxellenseWesmaLl B. petrosumGebler B. andreae (Fabr.) B. femoratum Slurm B. saxatile Gyl[

B. dentellum (Thunberg) B. tinctumzgltercaeda B. varium (Olivier) B. semipunctatun (Don.) B. obliquumStwm B. minimum (Fabr.) B. azurescens (Dalla Tone) B. articulatum (Panz.) B. doris (Panz.) B. schuppeliiDej.

B. gilurpes Sturm B. lumigatum (Dtfi.) B. assimile Gyll.

B. clarkii (Dawson) B. transparens (Gebler)

stor sidenl6pare liten sidenl<ipare boksidenltipare

sandspegelliipare fjallspegell6pare silverltipare brokig spegell6pare ljungsnabbltipare miissingsltipare lersnabbldpare knubbig snabbltipare kopparstrandl6pare guI strandltipare blek strandldpare vitfl iickig strandltipare jokkstrandl6pare svir strandltipare klapperstrandl6pare lappstrandl<ipare bronsstrandltipare fiiillstrandl6pare blig16n strandliipare griin snabbldpare nordlig snabbl<ipare flytjordsltipare Ihllsnabbliipare kiillsnabbl6pare minstrandliipare fliickstrandldpare allman strandlopare iilvstrandliipare havsstrandl6pare korsstrandliipare stensEandl6pare skuggstrandl<ipare slamstrandl6pare gyttjestrandldpare brokstrandltipare sprlicklig strandl6pare saltstrandl6pare 6ststrandldpare blank strandliipare dystrandl6pare nordstrandl6pare fuktstrandldpare marskstrandliipare sidenstrandldpare giilsEandl6pare vasstrandl<ipare Svenska namn pd

Trechus secalis (Payk.) skogsbrunl6pare T. rivularis (Gyll.) mossbrunldpare

T. rubens (Fabr.) skuggbrunlOpare

T. quadristriatus (Schrank) iingsbrunldpare T. obtusus Erichson bred brunliipare T. micros (Herbst) sorkl0pare T discus (Fabr.) orangeldpare Pogonusluridipemnrs(Germar) gulvingadsaltltipare

189

(6)

Hdkan Ljungberg B. q uadr i mac ulatum (L.) B. humerale Sturm B. biguttarum (Fabr.) B. lunu latum (Geoffroy) B. aeneum Getmat B. Buttula (Fabr.) B. mannerheimi Sahlb.

Ocy s quinque striatas (Gyll.)

P orotac hy s bisulcaras (Nicolai)

Thchyta nana (Gyll.)

Stomis pumicatus (Panz.)

Pte ros tic hus puncrularas (Schall.) P lepidus (Leske)

P cupreus (L.) P. versicolor (Strrm)

P. crenatus (Duft.) P. aterrimus (Herbst) P oblongopunctaras (Fabr.) P adstrictus Eschscholtz P. quadrifov e o latus Leaz.

P nrger (Schaller) P. m e I an a r i u s (llliger) P nigrila (Payk.) P. rhaeticus Heer P. a n t h rac i n u s (llli get) P gracilis (Dej.\

P minor (Gyll.) P strenuus (Panz.) P dillgens (Sturm)

Abax parallelepipedus (Pill. & Mitt.)

Calathus fuscipes (Goeze) C. erratas (Sahlb.) C. ambiguus (Payk.) C. melanocephalus (L.) C. cinctus Motsch.

C. mollis (Marsham) C. micropterus (Duft.) C. rotundicollisDej.

Sp ho drus le uc o p htha lmus (L.)

Lae moste nus te rrico la (Herbst)

Dolic hus halens is (Schaller)

Synuchus vivalds (Illiger)

O listhopus rotundatus (Payk.)

Se ricoda boge mannii (Gyll.) S. q uadripunc tata (DeG.) Anchomenus dorsalrs (Pont.)

fyrfleckig snabbkipare torvliipare

tvifl iickig strandl6pare dammstrandlaipare lerstrandl<ipare starrstrandl<ipare ldvsnabbliipare murl6pare barkl<ipare stubbl6pare kiiftl6pare

matt solldpare sommarsoll6pare kopparsollcipare virsolliipare fuktsvartltipare lackldpare skogssvartkipare nordsvartliipare brandsvartlcipare stor svartlopare Skersvartl6pare kiirrsvartlcipare mossvartldpfie gyttjesvartlttpare madsvartliipare smal svartldpare lundsvartlcipare strandsvartlcipare lcivskogsl6pare

stor markldpare iingsmarkl6pare gulbent markl6pare riidhalsad markltipare r6dbrun markl6pare dynmarkltipare skogsmarkl6pare bokmarkliipare kvamlcipare kiillarl<ipare ikerl6pare

kamklol6pare lerl6pare

svedjekipare brandltipare fliicklcipare

Platynus obscurus (Herbst) P. albipes (Fa&.) P livens (Gyll.) P. mannerheimii (Dej.) P. assimilis (Payk.) P ,trynickii (Sperk) P longiventrisMaon.

Agonum micans Nicolai A. piceum (L.) A. gracile Sturm A. fuliginosum (Parz.) A. thoreyi Dej.

A. consimile (Gyll.) A. munsteri (Hell6n) A. marginatum (L.) A. sexpunctatum (L.) A. ericeti (Panz.) A. muelleri (Herbst) A. dolens (Sahlb.) A. versutum Slurm A. viduum (Panz.) A. dufischmidi Schmidt A. afrum (Dufa.) A. hypocrita (Apfelb.) A. lugens (Duft.)

Amara plebeja (Gyll.) A. similata (Gyll.) A. ovata (Fabr.) A. montivaga Slwm A. nitida Sturm A. communis (Panz.) A. convexior Steph.

A. nigricornis Thomson A. lunicollis Schiodte A. curtaDej.

A. littoreaTltomson A. aenea (DeGeer) A. spretaDej.

A. famelica Zimm.

A. eurynota (Panz.) A. familiais (Duft.) A. anthobia Villa & Villa A. lucida (Duft.) A. tibialis (Payk.) A. erratica (Duft.) A. interstitialis Dej.

A. ingenua (Duft.) A. fasca Dej.

A. cursitans (Zimm.) A. municipalis (Duft.) A. qaenseli (Schdnhen) A. bifrons (Gyll.\

A. infima (Drtft.) A. p rae t e rmi s s a (S ahlb.) A. brunnea (Gyll.) A. crenataDel.

A. apricaria (Payk.) A.fulva (Mnller)

Ent. Tidskr. 120 (1999) spenslig skuggltipare brun skuggkipare alskuggliipare gransumpltipare Itivskuggl6pare sumpskogsl6pare urskogsliipare

iivjel6pare blek kiirrldpare mosskiirrltipare skogskiirrliipare vasskiirrl6pare lappkiinl6pare gungflyl<ipare gulkantad kiirrlt pare juvelltipare

vitmossl<ipare miissingskiirrl<ipare slamkiirrliipare starrkerrlOpare bronskiirrltipare lundkiirrl6pare svart kiirrlcipare fattigkiirrl6pare gyttjekiirrl6pare

kiirrkoml<ipare fuktkomkipare bred komltipare bligr6n korntdpare gflrdskornl6pare iingskornl6pare gruskornltipare hyggeskornl6pare bredhalsad komldpare stenkornliipare matt komldpare guldkornliipare hedkomlcipare strandkomkipare Skerkornltipare riidbent komldpare skuggkornkipare kustkornl6pare liten komldpare lappkomliipare grasgrtin komldpare tistelkornltipare klintkomlcipare stordgd kornl6pare ogriiskomliipare moriinkoml6pare ljusbrun komltipare ljungkomlcipare 6skomliipare bj<irkkomliipare sydlig kornliipare smal kornltipare gul komlcipare

(7)

Ent. Tidskr. 120 (1999) A. majuscula (Chaud.) A. consularis (Dlufl.) A. aulica (Panz.) A. gebleriDej.

A. c o nv e xiu s cula (Mrsh.) A. torrida (Panz.) A. alpina (Payk.) A. hyperboreaDej.

A. equestris (Dtft.) hb rus te ne b rio ide s (Goeze) P ana gae us c ruxmaj o r (L.)

P. b ip u s t u lat u s (F abr.)

Chlae nius trisris (Schaller) C. nigricornis (Fabr.)

C. nitidulus (Schrank) C. vestitus (Payk.)

C. sulcicollis (Payk.) C. quadrisulcatus (Payk.) C. costulatus (Motsch.)

Oode s helopioides (Fabr.) O. g racilis Yllla & Yilla

B adiste r unipustulatus Bor..

B. bullatus (Schrank) B. meridionalisPuel B. lacerlosus Slr)rrn B. sodolis (Duft.) B. peltatus (Panz.) B. dilatatus Chatd.

B. collaris Motsch.

Licinus dep re s s us (Payk.)

Ophonus rupicola (Sixm) O. nitidulus Steph.

O. puncticollis (Payk)

O. melletiiHeer O. rufibarbis (Fabr.) O. puncticeps Steph.

O. azureus (Fabr.)

Harpalus g riseus (Panz.) H. rufipes (DeGeer) H. calceatus (Dttfl.) H. melancholicusDej.

H. affinis (Schrank) H. dis tinguendus (Duft .) H. smarag din u s (Dttfl.) H. serripes (Quensel) H. autumnalis (DufI.) H. solitarisDe|

H. latus (L.)

1L nigrirarsis Sahlb.

bredvingad kornliipare bredhdvdad kornldpare klumpig kornl6pare lundkomldpare saltkomlcipare nordkomltipare alpin kornldpare taigakornliipare sandkornl6pare axltipare

stor korsltipare mindre korsliipare

brun sammetsliipare guldgrdn sammets- Itipare

lersammetsldpare gulkantad sammets- l6pare

tresksammetsliipare strimmig sammets- Itipare

praktsammetsltipare

bred dykliipare smal dykltipare

kiirrbrokliipare hagbrokltipare vetbrokl6pare lundbrokliipare liten brokliipare brun tr[skltipare svart fteskldpare ljus triskltipare

hijstldpare

iistlig viigldpare gr6n vZigltipare hj Zirthalsad viigltipare brun viigltipare bred viigldpare slank viigliipare azurltipare

sammetsfr6l6pare flkerfrdl6pare triidesliipare dysterl6pare kameleontl6pare virfrdl6pare sandfr616pare

kullrig frcil6pare htistfrdl6pare bred frdliipare iingsfrtil6pare myrfriil6pare

D iche i rotr ichus rufithorax (Sahlb.) ogrZislcipare H. luteicornis (Duft.)

H. xanthopus G. &H.

H. quadripunctatus Dej.

H. rubipes (Duft.) H. rufipalpis Sfirm H, ne glec tus Artd.-Sew.

H. servus (Dnft.) H. tardus (Panz.) H. anxius (Dtft.) H. subcylindricus Dej.

H. picipennis (Drfl.)

H. pumilus Sluxm H. froelichii Sturm H. hirtipes (Panz.) H. flavescens (Pill. & Mitt.)

A. binotatus (Fabr.)

Ste no lop hus teuto nus (Schrank) S. skrimsftirazas Steph.

S. mixtus (Herbst)

B radyc e llus rufic ollis (Steph.) B. verbasci (Dtft.)

B. harpalinus (Aud.-Serv.) B. csikiiLacz6

B. caucasicus (Chaud.)

D. gustavii Crotch

Trichoce llus co gnatus (Gyll.)

T. placidus (Gyll.)

Ac upalpus Jlav icollis (Sturm) A. meridianus (L.)

A. parvulus (Sotrm) A. dubius Schilsky A. exiguus Dej.

A. consputus (Duft.)

P e r i g o na ni g ric e p s (Dej.)

M aso re us wetterhalli (Gyll.)

O dac antha me la n ura (L.)

Lebia cyanoc ephala (L.) L. chlo rocep hala (Hoffm.) L. cruxminor Q,.)

Deme trias monostigma Sam.

D. atricapillus (L.) D. impertafis (Germar)

Dromius longiceps Dej.

D. linearis (Olivier) D. agilis (Fabr.) D. angustus Brull1

Svenska namn pd

kustfriiliipare lundfrd16pare skogsfr6l6pare

bli frdldpare hedfr6l6pare dynfrtiltipare oval frrikipare grusfr6l6pare smal friil6pare alvarfrcil<ipare krubbfr6l<ipare dv?irgfrdl6pare klumpfr6ltipare platt frdldpare gul frdldpare

strandiingsltipare

gulbrokig gtilltipare blek gtill6pare m6rk gtilliipare

ljungvinterliipare rddgul vinterldpare sandvinterl6pare lervinterl<ipare allmiin vinterliipare

tangltipare

mrirk mull<ipare ljus mulldpare

rtidhalsad damml6pare lerdammltipare brokdamml6pare brun dammltipare svart damrnltipare slankl6pare kompostl<ipare midjeliipare

vassl6pare

bla iirtltipare grdn 6rtl6pare korstecknad tirtkipare

rutertassltipare blek tassl<ipare korstecknad tassltipare

linghalsad griisl6pare smal griisldpare mijrk hadldpare rcidbrun triidldpare Anisodactylus poeciloides (Steph.) salHngsldpare

l9r

References

Related documents

En annan art var den endemiska vatet Abbantorp - Rdnnerum som ligger i Mitf alvarmalcirtcigonlappmalen (l,acanobia lacinia- landskogen. Omridet dr utsett till

En intressant parallell kan gciras till guldgriishoppan (Chrysochraon dispar), som troligtvis har haft liknande spridningsvlgar och har pitriiffats bide i Lule

(1991) anser det troligt att fjiirilen har fcirsvunnit h?irifrin. Ocksi frin Polen finns uppgifter om en mdrkbar tillbakaging efter 1970,.. Per-Eric Betzholtz &amp; Mats

Oribatid mites associated with calcicolous lichens were collected on stone walls in the grass- landCreatAlvarontheBalticislandof Oland,sweden.Themites

Kanske kan honans linga ben bidra till att det lyckas hen- nel Flera lepidopterologer har noterat att honan 16r sig mycket snabbt uppit stammarna och nar- mast

Liksom f6r Martianus (Ferrer 1988) verkar ur- sikterna fcir Cynaeus anpassning till svenska bio- toper vara relativt goda... Trickvingarnas yttre strimmellanrum

Trombidios iir vanligcn till si pass ringa besvlr och till tiden se bcgrdnsad att den inte fijranleder bes&lt;ik hos liikare och diirf&lt;ir kan tankas forbli

frin Danmark till Holland medfor nigon forind-.. ring

De pi bron funna getingarna miste som regel ha avlegsnat sig en bra bit frin sina dvervintringsplat- ser respektive bon.. I maj och juni forolyckas ovcrvintradc

For varje art beskrivs utseendet, i fdrckommande fall pipe- kas anmirkningsviirda skillnader gentemot snarli- ka arter, ulbrcdning i viirlden, utbredning och f0- rckomst

Denna art lever i frtikapslarna, och imagines till den sislniimnda arten iirkt- togs just sitlande pa blomstillningarna, medan imagines till den fiirsta

Den nordiska elrtomologien har under den sista tiden lidit tunga ftirluster inon den dldre generalionen av ledande forskare.. Pn ett definitivt sett

Sanddn. Kliickningen resulterade ftirvinansvirt nog i uteslutande Ptilinus pectinicornis, som ir kind frfln flera tridslag kanske fremst bok, men dock ej tidigare

Sirskilt av larvfynden framgick riitt tydligt, atl det mdLste vara nullnande vii\tlAmningar son utgtir deras huvudsakliga fiida. Efter de sIllsS'nt ftire- kommande

att denna virmeiilskande art i Tyskland ej har varaktig bosattning utan att de flesta fvnden diir giilla frAn mediterrana eller submeditenana omrAden influgna

Klass: Bland de elever med föräldrar med högre utbildningskapital svarade fyra att de inte vet vad det innebär att gå på skolan, fyra svarar att det är en bra utbildning och bra

Vidare visar figur 1 att majoriteten (54%) av respondenterna upplever att de är tvungna att ändra sina arbetsrutiner för att anpassa sig till nya tekniska system och program medan

Among the Swedish-Somali men and women in this study, opinions and perceptions related to genital modifications in children and its impact on health, pain sensation/ experience

Regionen med vanlig lokalisation för brytpunkt benämns i litteraturen som MLL breakpoint cluster och överlappar till viss del med kodande region (exon 11–23) för en domän

Boken huvudkaraktär är Anne Bea som är född med albinism, det innebär att hon saknar pigment i huden och har vitt hår, ljus hy och dålig syn. Hon bor med sin lillebror

iiiiiiiiiiiiiiiiIIIIIIIIIIII MINIMMEIMMEMMIIMME m IMMO&#34; MINIMMINIMMINIMMEEM MI IIINIMIMMM MMEINIMMIMMEMMEMIMMININE WM EMEMEMMOMMIIMMOIMMEMEMMIIM•MOM

From this sensitivity analysis I found that my model can be sensitive to the chosen starting effective parameter values, especially if all initial values are in the lower extreme

skilt pi slammiga och d)'iga strinder fdrekomma i oerhdrda mAngder, nigra sasonr Ir'piyd.(r-ar.telna pi sjrilva yattenytan. Ephgtlra tipttti1 Fatl. cirrerea iiro