• No results found

pi pi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "pi pi"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

120 Urban Wohlstedt

Diskussion

De pi bron funna getingarna miste som regel ha avlegsnat sig en bra bit frin sina dvervintringsplat- ser respektive bon. Migration av getingar pi viren har bcskrivits av Rudebeck (1965), Spradbcry

( 1973), Mikkola (1978) och Edwards ( 1980). I maj och juni forolyckas ovcrvintradc honor, som un- der sina vandringar passerar bron. Enligt Mikkola (1978) undvikcr gclingar oppet vatten under vissa viiderleksforhillanden och foljcr di i stellcl s k ledlinjer sisom kuster och landtungor. Likasa pi-

visade Lindauer (1976) att bin sorn skulle besoka blommor pA motsatt strand fdredrog atl ta omvd- gen over en experimentellt utlagd pontonbro.

Kring b<irjan av juni har allt fler virdgetingar bosatt sig. Di de har rivergitt till en negot mer sta-

tioniir tillvaro minskar deras nirvaro pi bron.

Men for snyltgetingarna kvarstir den tidskrivan- de uppgiften att leta upp ett redan grundat bo av passandc slag. Dlirftir miste bctydliga strAckor tillryggaliiggas. varvid de hamnar pfl bron oftarc en vdrdarterna. Det laga antalct av snyltgetingcn D. adukeriya kan m<ijligen bero pi att arten inte beh<iver flyga siirskilt Ianga strackor eftersom vzir- darten D. saxonica Ar mycket vanlig.

I slutct pzijuni sarnt i juli iir sAviil bobyggare som snyltgetingar bosatta. Bron passeras di mera sil-

)an av gctingar. Mcn undcr augusti och framit ger en viixande getingbefolkning <ikad chans till bro- kontakt av framfor allt arbetare. Att fler hanar iin unga honor fanns pi bron om hristarna kan indike- ra storre spridning hos hanarna.

Litteratul

Edwards. R. 1980. Social Wasps. East Grinstead (Ren tokil ltd. )

Hallin. G. 1964. Tvi for Sverige nya getingar (Hym.

Vespoidea) Opusc. ent. 29: 98.

Lindauer. M. 1976. Foraging and homing flight of the honcy-becr somc gcncral problems of o entation.

/n: Raincy. R. G. (ed). Inscct Flight. Symposia of thc Roval Entu)mological Society of [-ondon.

Mikkola, K. 1978. Spring migrations of wasps and bum- hle bees on the southern coast of Finland (Hym..

Vespidae and Apidae). - Annls ent. fenn. 44: 10 26.

Rudebeck. G. t965. On a migratory movement of wasps. mainly V. rufa (L.) at Falsterbo, Sweden.

Proc. R. ent. Soc, Lond. (A).40: l-8(37)

Spradbery. J. P. 1973. Wasps. l-ondon (Sidwick & Jack- son ).

Recension

Adlerz, G. 1983. Griivsteklana.s /iv. Eccus AB.

Lund.

Ar 1916 utgavs pi Magnus Bergvalls fcirlag i Stockholm Gottfrid Adlerz sista och formodligen mest kinda st6rre arbctc. Griivstcklarnas liv. Tvi ir senare avled forfattarcn 60 iir gammal.

Man har nu gjort ett nytryck av dctta arbetc.

Boken behandlar ihuvudsak forfattarens egna iakttagelser och studier av beteenden hos olika grupper av gravsteklar. Aven observationer gjor- da av utliindska entomologer, framst fransman- nen Jean Henri Fabre och Charles Ferton fer stort utrymme i bokcn.

Kvaliteten pi hilderna har iden nytryckta upp- lagan avsevart forsamrats jamfort med origrnalet.

Nigra av bilderna iboken vickte pe sin tid stor uppmiirksamhet, och Adlerz mottog mycket be- rrim bl a frir en bild pt sid 137 och omslaget, der rovstekeln Dolichurus cornicalas lcdcr en kackcr-

lacka i ena antenncn. Stillatigande kunde inte Ad- lerz motta allt berrim f<ir dcssa. som lisarna trod- de autentiska bilder. Kort ftire sin dcid l9l8 mcd- delade han i Entomologisk Tidskrift att samtliga bilder pi steklarnas jakter var arrangerade med doda djur. Detta tycker jag inte fcirringar hans ar- bctc, och man kan mcd mycket stor behellning la- sa hokcn.

Man fiingslas bl a av hans berdttelser om de tim- mar, i stekande sol, han tillbringade tillsammans med sandsteklarna Podalonia (i boken Psammo- phila) hirsuta och ett par Ammophila arter. De la-

tinska namnen pA cn del arter har sedan Adlerz tid endrats, mcn detta innebdr inga slrirrc bekymmer.

For dem som ar intrcsserade av dessa fascine- rande insekter i den svenska faunan kan jag varmt rekommendera boken,

Rune Axeltson

References

Related documents

inga vedertagna namn finns fdr det stora flertalet arter iir frestelsen stor, fcir den som skriver en po- puliir artikel eller en inventeringsrapport, att hitta pi

(1991) anser det troligt att fjiirilen har fcirsvunnit h?irifrin. Ocksi frin Polen finns uppgifter om en mdrkbar tillbakaging efter 1970,.. Per-Eric Betzholtz &amp; Mats

Oribatid mites associated with calcicolous lichens were collected on stone walls in the grass- landCreatAlvarontheBalticislandof Oland,sweden.Themites

Metrioptera roes e li (ej kand frin Skine) eller Metrioptera bicolor (kiind frin Vombsiinkan i Skine och nyligen rap- porterad frin Htillviken).. Rune Gerell och

Kanske kan honans linga ben bidra till att det lyckas hen- nel Flera lepidopterologer har noterat att honan 16r sig mycket snabbt uppit stammarna och nar- mast

Liksom f6r Martianus (Ferrer 1988) verkar ur- sikterna fcir Cynaeus anpassning till svenska bio- toper vara relativt goda... Trickvingarnas yttre strimmellanrum

Trombidios iir vanligcn till si pass ringa besvlr och till tiden se bcgrdnsad att den inte fijranleder bes&lt;ik hos liikare och diirf&lt;ir kan tankas forbli

frin Danmark till Holland medfor nigon forind-.. ring