• No results found

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 8

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 8"

Copied!
70
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)
(2)

kalendarium

Delårsrapport januari-mars: 19 maj Delårsrapport januari-juni: 21 augusti

Delårsrapport januari-september: 20 november Bokslutskommuniké för 2009: februari 2010

Dagon skickar av miljö- och kostnadsskäl inte automatiskt ut årsredovisningen till sina aktieägare.

Om du önskar en årsredovisning vänligen kontakta huvudkontoret på telefonnummer 040-607 48 00 alternativt info@dagon.se.

vd har ordet 4

Affärsidé, mål och strategi 6

väsentliga förvärv 7

dagons fastighetsbestånd 8

Projektutveckling 20

Medarbetare och organisation 24

Miljö och hållbarhet 26

finansiell information 28

Aktien och ägarna 32

fastighetsförteckning 34

förvaltningsberättelse 38

finansiella rapporter och noter 40

revisionsberättelse 60

Bolagsstyrningsrapport 62

styrelse och ledning 66

S i D O r n a 3 8 – 5 9 h a r va r it fö r e m å l fö r g r a n S k n i n g av B O l ag e t S r e v i S O r e r , O C h D eS S a S i D O r U tg ö r D e n fO r m e ll a å r S r e D Ov i S n i n g e n .

Årsstämma 2008

Dagon ABs årsstämma äger rum klockan 18.00 tisdagen den 28 april 2009, i Dagons fastighet på Kosterögatan 13, Malmö.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

• dels vara införd i den av VPC AB förda aktie boken onsdagen den 22 april 2009.

• dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 22 april 2009 klockan 16.00, till adress: Dagon AB, Box 50445, 202 14 Malmö. Anmälan kan också ske per telefon 040-607 48 00 eller via e-post till info@dagon.se.

hav samt eventuella biträden vid stämman. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 22 april, genom förvaltares försorg, tillfälligt in- registrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att del­

taga i stämman. Begäran om sådan registrering görs hos den bank eller det värdepappersinstitut som förvaltar aktierna. Om deltagande sker med stöd av fullmakt ska denna insändas i original i anslutning till anmälan. Till sådan anmälan bifogas också i förekommande fall regist­

reringsbevis.

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 3 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning, innebä­

rande rätt att erhålla utdelning, föreslås måndagen den

(3)

Dagon AB är ett expansivt utvecklingsbolag i fastighetsbranschen med verk­

samhet i alla delar av landet. Sedan 2007 är aktien noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

Dagons affärsidé är att med hög kompetens förvärva, för­

ädla, förvalta och försälja fastigheter. Genom detta skapar Dagon långsiktig avkastning och tillväxt. Dagons över- gripande mål är att bli ett av de ledande fastighetsbolagen på utvalda marknader samt att skapa god långsiktig av­

kastning till bolagets aktieägare. Dagon kombinerar fastig­

hetsförvaltning, vilket ger långsiktighet och finansiell styrka, med projektutveckling där försäljning skapar resurser för vidare tillväxt.

Vid årets utgång hade Dagon 106 fastigheter fördelade på fem regioner. Totalt förvaltar Dagon 723 000 kvadrat­

meter egna kommersiella lokaler och 16 000 kvadratmeter bostäder. Därutöver förvaltas fastigheter åt andra aktörer om cirka 350 000 kvadratmeter. Dagons egna bestånd har ett marknadsvärde på cirka 4,9 miljarder kronor och består av kommersiella fastigheter, projektfastigheter och bostadsfastigheter. Förvaltnings- och utvecklingsom- rådena sträcker sig från Malmö till Sollefteå men tyngd­

punkten ligger på kommersiella fastigheter i södra och mellersta Sverige. Dagon har förvaltningskontor på tio platser i landet.

0 1000 2000 3000 4000 5000

0 400 000 300 000 200 000 100 000 500 000 600 000 700 000 800 000

mkr kvm

2006

fastighetsvärde uthyrningsbar yta

2007 2008

Dagons fastighetstillväxt

Dagon har funnits sedan 1994. De senaste åren har tillväxten varit snabb både för fastighetsvärden och ytor.

daGOns HistOrik

1994 Fastighetsbolaget Dagons verksamhet startar inom byggprojektledning 1996 Förvärvar den första fastigheten

1998 Koncernens dittills största projektfastighet – Pripps bryggerier i Malmö – förvärvas 2000 Snabb expansion genom förvärv, bland annat av 38 Swebus-fastigheter

2004 Förvärv av förädlingsfastigheten Kullen 1 i Malmö på 95 000 kvadratmeter 2006 Dagon förvärvar Amazun, bestående av ett antal före detta regementsområden 2007 Verksamheten växer kraftigt genom flera betydande fastighetsförvärv

2007 Dagon noteras på NASDAQ OMX Stockholm

(4)

En typisk Dagonfastighet kan vara en kontorsfastighet be­

lägen strax utanför de mest centrala delarna av en stad, ett så kallat starkt B-läge. Det kan också vara en industri- eller lagerlokal. Dagon bedömer att dessa typer av fastigheter erbjuder en gynnsam balans mellan avkastning och risk.

Fastighetsbeståndet är indelat i fem geografiska om­

råden; Öresund/Skåne, Storstockholm, Småland/

Blekinge, Norra Sverige och Övriga Sverige. Industri- och lagerfastigheter är den största fastighetska­

tegorin och utgör 49 procent av den uthyrnings­

bara ytan. Kontors- och handelsfastigheter utgör cirka 33 procent, bostäder 2 procent och projekt och mark utgör 16 procent.

FörvaltninGskOntOr

Öresund/ Skåne:

Malmö

Storstockholm:

Huddinge

Småland/Blekinge:

Kalmar, Karlskrona Norra Sverige:

Falun, Härnösand, Sollefteå, Säter Övriga Sverige:

Eskilstuna, Halmstad

HuddinGe eskilstuna

säter Falun

Härnösand sOlleFteÅ

kalmar

karlskrOna

malmö Halmstad

Varje fastighet är en möjlighet

FastiGHetsvärde Per kateGOri

26 % Öresund/Skåne 24 % Storstockholm 18 % Småland/Blekinge 19 % Norra Sverige 13 % Övriga Sverige FastiGHetsvärde Per GeOGraFiskt OmrÅde

40 % Kontor/handel 43 % Industri/Lager 5 % Bostad 12 % Projekt och mark

Hyresintäkter Per GeOGraFiskt OmrÅde

19 % Öresund/Skåne 24 % Storstockholm 20 % Småland/Blekinge 25 % Norra Sverige 12 % Övriga Sverige

Fördelning av fastighetsvärde och hyresintäkter per geografiskt område, samt fördelning av fastighetsvärde per kategori avser 31/12 2008.

(5)

Finansiell utvecklinG

• Fastighetsintäkterna ökade till 458,3 mkr (382,6).

• Driftöverskottet ökade till 279,3 mkr (233,3).

• Årets förvaltningsresultat exklusive värdeförändringar uppgick till 72,8 mkr (69,7).

• Orealiserade värdeförändringar avseende fastigheter uppgick till -215,1 mkr (104,0), motsvarande cirka 4,5 procent av fastighetsvärdet.

• Eget kapital per aktie uppgick till 67,32 kr (75,60).

• Årets resultat efter skatt uppgick till -14,3 mkr (193,1), vilket motsvarar -0,73 kronor per aktie (10,77).

• Styrelsen föreslår utdelning om 3,00 kr per aktie (4,00).

viktiGa Händelser

• Fem större fastigheter på prioriterade orter förvärvades under året.

Verksamhet etablerades i Göteborg. Mindre avyttringar skedde även i syfte att renodla beståndet och effektivisera förvaltningen.

• Dagon kom på tredje plats i Fastighetsbarometerns årliga

Nöjd Kund-undersökning där ett flertal större fastighetsbolag deltog.

• Effektivisering av verksamheten genom färre administrativa enheter.

åretS reSUltat i SammanDrag, mkr* 2008 2007 2006

Fastighetsintäkter 458,3 382,6 191,7

Fastighetskostnader ­179,0 -149,3 -80,4

Driftöverskott 279,3 233,3 111,3

Administration och övrig verksamhet ­51,3 -49,3 -28,8

Finansnetto ­155,2 -114,3 -40,8

förvaltningsresultat 72,8 69,7 41,7

Andel i intressebolags resultat 5,2

Avsättning till vinstandelsstiftelse ­2,6

Värdeförändringar fastigheter, realiserade 10,5 23,6 34,1

Värdeförändringar fastigheter, orealiserade ­215,1 104,0 333,8

Värdeförändringar finansiella instrument, orealiserade 28,6 14,4 -0,2

Skatt 91,5 -18,6 -102,1

resultat efter skatt -14,3 193,1 312,5

*Ordinarie resultaträkningsuppställning återfinns på sidan 40.

(6)

Positivt scenario för 2009 trots svag konjunktur

2008 var Dagons första hela år på Stockholmsbörsen. Jag är därför särskilt nöjd över att vårt förvaltningsresultat, det vill säga resultat före skatt, exklusive orealiserade värde­

minskningar, blev bättre än året innan. Resultatökningen är bland annat en följd av de två senaste årens förvärv och den fortlöpande föräd lingen av vårt fastighetsbestånd. Våra finansiella säkringsinstrument bidrog genom att hålla vår genomsnittliga räntenivå nere trots allmänt höga räntor under en stor del av året. Effektiv förvaltning och fram­

gångsrikt uthyrningsarbete har bidragit att även driftöver­

skottet blev vårt hittills bästa.

Samtidigt kan jag konstatera att den finansiella oron och kraftigt försvagade konjunkturen har skapat osäkerhet på fastighetsmarknaden. Fastigheter har tappat i värde vil­

ket för Dagons del medför en orealiserad värdeminskning på fastighetsbeståndet, vilken inte påverkar kassa flödet men försämrar det redovisade resultatet. På liknande sätt har fallande långräntor inneburit att värdet på de räntede­

rivat som vi använder för att minska vår långsiktiga ränte­

risk har sjunkit. Detta påverkar inte resultatet, men minskar det egna kapitalet.

vidareutvecklad strateGi

Dagon är ett relativt ungt och okänt fastighetsbolag och jag vill därför gärna börja med att kommentera vår strategi och hur vi har vidareutvecklat den under året.

Grunden för vår strategi är att vi vill arbeta med förvärv, förädling, förvaltning och försäljning. Vi tror på att arbeta lokalt och vara välkända på enskilda marknader. Med vår kunskap om fastigheter och specifika geografiska om- råden kan vi skapa lönsamma affärer både genom förvärv och projektutveckling. God förvaltning ger långsiktighet och finansiell styrka samtidigt som framgångsrik försälj­

ning skapar nya resurser för tillväxt.

Att vår verksamhet spänner över hela värdekedjan stäl­

ler krav på olika kompetenser. Att genomföra bygg projekt och fastighetsaffärer är de aktiviteter som kräver mest resurser och därför måste vi ha noggrann kontroll över dessa aktiviteter. Det får vi genom att dels se till att våra medarbetare har rätt kompetens, exempelvis i form av ingenjörskunnande, dels ha bra rutiner och system som stödjer verksamheten och hjälper oss fatta rätt beslut.

skärPt FOkus

Vi har under det senaste året förfinat vår strategi och be­

slutat att fokusera vår förvaltning på följande typer av fastig­

heter som vi bedömer erbjuder en gynnsam balans mel­

lan avkastning och risk: kontor, främst i starka så kallade B-lägen, industri och lager samt handel. Inom handel vill vi inte engagera oss i gallerior och köpcentra. När det gäller utveckling och försäljning ska vi fokusera på samma typer av fastigheter, men också på bostäder, vilket vi bedömer ger oss större möjligheter att värdeutveckla för värvade bestånd och driva projektutveckling. Vi vill också växa oss större på prioriterade orter för att bättre kunna utnyttja de kostnads­ och marknadsfördelar som ligger i en starkare närvaro.

Denna utvecklade strategi för verksamheten bedömer vi ska medföra både förstärkt lönsamhet och ökad tydlighet mot aktiemarknaden.

HöGsta driFtöverskOttet För 2008 redovisar Dagon ett resul­

tat efter skatt på ­14,3 miljoner kronor. Som framgått har detta resultat belastats med orealise­

rade värdeminskningar på vårt fastighetsbestånd till följd av den finansiella orons inverkan på fastighetsmarknaden. Den ope­

rativa verksamheten utveck- lades emellertid väl och drift­

överskottet på 279,3 miljoner kronor var Dagons högsta någonsin. En av Dagons styrkor är att vi arbetar nära våra kunder och hyresgäster. Detta är särskilt värdefullt i sämre tider och vårt re­

sultat visar att vi kan tjäna pengar även i en turbulent marknad genom att arbeta kundnära och effektivt.

Vi har kunnat bromsa nedgången på fastighetsmarknaden genom bra uthyrningar samtidigt som vi har investe­

(7)

en inom regionerna Öresund/Skåne och Storstockholm.

Mot bakgrund av marknadens efterhand allt mer avvak­

tande inställning till förvärv och försäljning valde vi att genomföra färre transaktioner än under 2007, då vårt fastig­

hetsbestånd nära nog fördubblades. Vi har dock genom­

fört ett antal fastighetsaffärer bland annat för att skapa större och mer samlade bestånd på våra prioriterade orter.

Vidare har vi förvärvat vår första fastighet i Göteborg där vi avser att öka vår närvaro. Vi har också påbörjat ett stort hotellprojekt i Karlskronas centrum tillsammans med NCC där hotellkedjan Scandic blir hyresgäst.

Jag vill gärna framhålla att vi utöver vårt samarbete med Riksbyggen kring bostadsprojekt och kommersiella projekt nu har inlett gemensamma projekt med HSB i Falun och planerar för närvarande ytterligare partnersamarbeten. Till fördelarna med dessa samarbeten är att parterna hjälps åt att utveckla och genomföra projekt samtidigt som Dagon kan sprida riskerna och delta i fler och större projekt.

eFFektivare verksamHet

Internt fokuserade vi under året på att effektivisera verk­

samheten för att sänka de administrativa kostnaderna och öka den ekonomiska kontrollen. Vi har också förstärkt organisationen med fler kvalificerade medarbetare. I takt med att vi avyttrar fastigheter på icke prioriterade orter har vi avvecklat en del lokala administrativa enheter och kun­

nat reducera personalen med ett tiotal per soner, inklu­

sive minskningar genomförda efter verksamhets- årets slut. Det inne bär en rätt betydande effekti-

visering om man betänker att Dagon vid årets början endast hade 75 anställda.

Mycket glädjande är att Dagon kom på tredje plats efter två av lan­

dets främsta fastighetsbolag i den årliga Fastighetsbarometern som visar vilka fastighetsägare som har de mest nöjda hyres­

gästerna. Det är ett kvitto på att vi arbetar på rätt sätt och ett erkännande av det arbete som våra medarbetare lägger ner på våra hyresgäster. Framgången går hand i hand med att Dagon också fick mycket höga värden i de mätningar som vi har gjort under året av hur våra med ar betare upplever sitt arbete. Vårt kvalitetsarbete handlar ytterst om att stärka vårt driftnetto och årets fram­

gångar sporrar oss till att bli ännu bättre. roger stjernborg eriksson vd och koncernchef

både allmänheten och företagen. Vi måste räkna med att minskade behov och lägre betalningsförmåga hos hyres­

gästerna till följd av lågkonjunkturen kan påverka oss negativt. Vidare kan värdet på vårt fastighetsbestånd be­

höva skrivas ner i större eller mindre grad beroende på hur djup och långvarig lågkonjunkturen blir.

Det finns samtidigt anledning att anta att dessa faktorer inte kommer att få någon avgörande betydelse för Dagons utveckling under 2009. Företaget går in i det nya året med god likviditet och en stark finansiell ställning. Den goda spridningen på vårt bestånd gör att risken för större bortfall av hyresintäkter är begränsad. Vi har ju drygt 1 500 kommersiella hyreskontrakt, relativt låga hyror och fastig­

heter på skilda orter. Ur detta perspektiv är det också posi­

tivt att Dagon inte har några stora byggen i gång. Dess- utom har de genomförda effektiviseringarna minskat våra administrativa kostnader.

Det finns också externa faktorer som talar för att inves­

teringar i fastigheter kan bli mer attraktiva under året. Den viktigaste faktorn är att de räntesänkningar som Riksban­

ken har genomfört är positiva för fastighetsmarknaden och att mycket talar för att räntan förblir låg under året. Detta ska då ses i perspektivet av att en indexuppräkning av hyrorna för flertalet fastigheter på 3-4 procent har skett från årsskiftet vilket stärker våra intäkter.

POsitiv utvecklinG under 2009

Räntenivån var ju ganska hög under en stor del av det gångna året, men vid årsskiftet hade Dagon en genom­

snittlig ränta på cirka 3,50 procent inklusive effekter av räntesäkringsinstrument. Vi kommer fortsätta att via olika finansiella instrument säkerställa en långsiktig räntenivå som är gynnsam för bolaget. Därigenom får vi också möj­

lighet att med god lönsamhet genomföra fastighetsaffärer även om finansmarknaden temporärt skulle präglas av oro och stora räntefluktuationer.

Sammantaget räknar jag därför med att Dagon ska ut­

vecklas positivt under 2009 och att vår finansiella ställning kommer att möjliggöra intressanta fastighetsaffärer när rätt förutsättningar uppstår på marknaden.

Malmö i mars 2009

(8)

aFFärsidé

Genom att med hög kompetens förvärva, förädla, förvalta och försälja fastigheter skapar Dagon långsiktig avkast­

ning och tillväxt.

mÅl

Dagons övergripande mål är att bli ett av de ledande fastig­

hetsbolagen på utvalda marknader samt att skapa god långsiktig avkastning till bolagets aktieägare.

Finansiella mÅl

• Att över en konjunkturcykel uppvisa en genomsnittlig avkastning på eget kapital uppgående till minst den riskfria räntan (femårig statsobligation) plus 8 procent­

enheter.

• Att soliditeten långsiktigt ska uppgå till lägst 25 procent.

• Att räntetäckningsgraden ej ska understiga 1,5 gånger.

måluppfyllelse mål utfall

Avkastning på eget kapital, % > 11,8 ­1,1

Soliditet, % > 25,0 25,2

Räntetäckningsgrad, ggr > 1,5 1,5

De senaste fem årens genomsnittliga statsobligations- ränta var 2008 3,7757 procent enligt Riksbanken.

Affärsidé, mål och strategi

överGriPande strateGi

Dagon ska vara skickligt på att förvalta vissa typer av fastigheter. Dessa är kontor i starka B-lägen, industri och lager samt handel, dock ej köpcentra. Dagon ska också vara skickligt på att utveckla och sälja vissa typer av fastigheter. Dessa är bostäder, kontor i starka B-lägen, industri och lager samt handel. Dagon ska ha byggrelaterad nyckelkompetens i organisationen för att kunna leda stora bygg entreprenader. Dagon ska ha skickliga, lojala och motiverade medarbetare genom att rekrytera rätt medarbetare och ständigt utveckla dem, ha ett tydligt och strukturerat arbetssätt samt en anda som präglas av öppenhet och medverkan.

strateGi För

FastiGHetsFörvaltninG Dagons förvaltningsstrategi bygger på att tillse att kunderna är nöjda och hyr på långa löptider. Detta uppnår Dagon genom att:

• långsiktigt och strategiskt arbeta nära kunderna.

• vara lyhört för kundernas behov och i största möjliga utsträckning tillmötesgå behov avseende den befintliga lokalen/bostaden.

strateGi För

FastiGHetsbestÅndet I förvaltningen av Dagons fastighets- bestånd ska bolaget sträva efter att:

• vara aktivt med att komplettera fastighetsbeståndet genom förvärv på orter med positiv utveckling och fungerande andrahandsmarknad.

• kontinuerligt och strategiskt arbeta med att sänka vakansgraden i beståndet.

• genom aktiv förvaltning arbeta med att optimera resultatet från varje enskild fastighet.

strateGi För PrOjektutvecklinG

Dagons projektutveckling ska genom- föras genom om- och tillbyggnad för att minska vakanser i befintligt bestånd eller genom nyproduktion. Dagon ska:

• arbeta aktivt med att identifiera nya projektmöjligheter.

• kontinuerligt arbeta med att ut veckla goda kontakter med kommuner och andra intressenter.

• arbeta med de mest välrenommerade arkitektbyråerna och eftersträva hög nivå på utformning och gestaltning.

• hålla god balans mellan produktions­

kostnad och pris mot kund.

(9)

Campus Härnösand

I mars förvärvade Dagon större delen av Campus Härnösand som är beläget i centrala Härnösand. Fastigheten har en sammanlagd markareal om 72 000 kvadratmeter och ytan på de förvärvade lokalerna uppgår till 31 000 kvadrat­

meter. Byggnaderna är i gott skick med en välutvecklad teknisk infrastruktur.

Större hyresgäster är Mittuniversitetet samt Härnösands kommun. Området har stor potential för förädling i form av vakanta ytor. Köpeskillingen uppgick till 135 miljoner kronor.

Kvarnberget i Falun

Dagon har förvärvat kontorsfastigheten Kvarnberget 1:6 i Falun med en uthyrbar area på cirka 11 000 kvadratmeter. Fastigheten består av moderna lokaler och till de större hyresgästerna hör Logica, Ramböll och Dotcom. Tillträde skedde i juni och köpeskillingen uppgick till 40 miljoner kronor.

Första fastigheten i Göteborg

Bolagets första fastighet i Göteborg förvärvades i juni. Gamle staden 39:13 är på totalt 10 400 kvadratmeter och används huvudsakligen som fryshus. I om­

rådet Gamlestaden planeras omfattande trafikbyggnationer, bland annat har en ny järnvägsled byggts till fastigheten, och ett nytt partihallscentrum ska stå klart under 2011. Köpeskillingen uppgick till 63 miljoner kronor.

Stort hotellprojekt för Scandic i Karlskrona

Dagon har träffat avtal om ett stort hotellprojekt i Karlskrona som ska uppföras i samarbete med bygg­ och fastighetsutvecklings företaget NCC. Det handlar om ett hotell på cirka 7 500 kvadratmeter med 180 rum som ska byggas vid Fisk­

torget på Trossö i Karlskronas absoluta centrum. Scandic, som är Nordens ledan­

de hotellkedja, har tecknat ett 15­årigt hyresavtal avseende hela fastigheten.

Byggstart skedde sommaren 2008 och hotellet planeras att stå klart i mars 2010.

Köpeskillingen som ska erläggas vid färdigsställandet kommer att uppgå till cirka 170 miljoner kronor.

Köpingeskolan i Trelleborg

I maj förvärvades fastigheten Kyrkoköpinge 20:60 i Trelleborg som tidigare har använts till skola. Fastigheten på cirka 7 600 kvadratmeter är outhyrd förutom idrotts­

hallen och avsikten är att hyra ut ytorna till företag inom vård, utbildning och kontors­

verksamhet. På sikt är planen att bygga bostäder samt delta i utvecklingen av angränsande områden. Köpeskillingen uppgick till 29 miljoner kronor varav 9 miljoner erlagts under 2008 och resterande del erläggs då detaljplan fastställts.

Under året förvärvade Dagon fem större fastig­

heter i bolagsform. Förvärven skedde på prio­

riterade orter och innebar bland annat att verk- samhet etablerades i Göteborg. Några mindre avyttringar har även skett i syfte att renodla be­

ståndet och effektivisera förvaltningen. Campus, Härnösand

Kvarnberget, Falun

Gamlestaden, Göteborg

Scandic, Karlskrona

Köpingeskolan, Trelleborg

(10)

Dagons fastighetsbestånd

I enlighet med strategin utgörs Dagons fastighetsbestånd främst av vissa typer av fastigheter som bedöms er­

bjuda en gynnsam balans mellan av­

kastning och risk. Det gäller kontor, främst i starka så kallade B­lägen, ofta strax utanför centrum och i in­

dustriområden, industri och lager samt handel. Fastig heterna är främst lokalise rade på orter som har en po­

sitiv utveckling och där det finns en aktiv och fungerande marknad för fastigheter. Det gör att beståndets värdeutveckling följer utvecklingen i landet i stort.

Östra Kasern, Kristianstad

Geografiskt område

antal fastigheter

uthyrbar area, kvm

verkligt värde, mkr

Hyres- värde, tkr

ekonomisk uthyrnings-

grad, %

Hyresintäkt, tkr

Öresund/Skåne 35 233 398 1 295 138 168 66 91 479

Storstockholm 21 125 217 1 173 124 124 94 116 550

Småland/Blekinge 24 130 006 907 101 574 95 96 545

Norra Sverige 11 170 976 926 136 371 91 123 423

Övriga Sverige 15 79 191 616 68 324 90 61 185

totalt dagon 106 738 788 4 917 568 561 86 489 182

Fastighetskategori antal

fastigheter uthyrbar

area, kvm verkligt

värde, mkr Hyres- värde, tkr

ekonomisk uthyrnings-

grad, % Hyresintäkt, tkr

Kontor/handel 42 246 099 1 949 225 144 91 204 588

Industri/lager 41 358 005 2 119 269 452 89 240 511

Bostad 4 18 190 260 16 400 100 16 396

summa förvaltningsfastigheter 87 622 294 4 328 510 996 90 461 495

Projekt och mark 19 116 494 589 57 565 48 27 687

totalt dagon 106 738 788 4 917 568 561 86 489 182

(11)

vakanta lokaler motsvarar cirka 79 miljoner kronor. Av fastig­

heternas totala area om 738 788 kvadratmeter, är 137 047 vakant vilket motsvarar cirka 18 procent. Av den vakanta arealen kan den enskilt största vakansen om cirka 61 000 kvadratmeter hänföras till fastigheten Kullen 1 i Malmö.

Hyresintäkter OcH kOntraktsstruktur

Dagons kontrakterade hyresintäkter uppgår till cirka 489 miljoner kronor. I hyresintäkterna ingår hyrestillägg för fastig­

hetsskatt, värme och elkostnader som vidarefaktureras till hyresgästerna. Dagon bedömer att hyresintäkterna ligger på en marknadsmässig nivå.

Dagon hade vid årets utgång totalt 1 557 lokalhyres- avtal. Hyresavtal med en löptid om tre år eller längre är normalt föremål för årliga hyresjusteringar i form av upp­

räkningar mot konsumentprisindex. Hyresintäkterna från Dagons tio största hyresgäster uppgår till cirka 134 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 27 procent av kontrakterade hyresintäkter.

Västerbotten 9, Malmö

Rektangeln 3, Huddinge

Karlskrona kommun Småland/Blekinge

Telefonaktiebolaget L M Ericsson Småland/Blekinge

Fortifikationsverket Norra Sverige

Landstinget Dalarna Norra Sverige

Bosch Rexroth Teknik AB Storstockholm

Posten AB Storstockholm, Småland/Blekinge,

Öresund/Skåne, Övriga Sverige Kunskapskolan i Sverige AB Norra Sverige, Öresund/Skåne

Högskolan Dalarna Norra Sverige

Elanders Sverige AB Storstockholm

Scandic Hotels AB Öresund/Skåne

hyresintäkter efter kontraktslängd

Hyreskontraktens längd

antal avtal

uthyrbar area, kvm

Hyres- intäkt, mkr1

andel,

% lokalhyresavtal

2009 576 102 758 64,6 13,2

2010 351 143 943 119,7 24,5

2011 228 112 665 99,1 20,3

2012 90 75 909 59,3 12,1

>2012 102 137 904 120,3 24,6

Övriga tillsvidare 210 10 903 6,5 1,3

Summa 1 557 584 082 469,5 96,0

Bostäder 177 17 659 15,3 3,1

P-platser/Garage 562 ­ 4,4 0,9

Summa 2 296 601 741 489,2 100,0

Vakant ­ 137 047 79,4 ­

totalt 2 296 738 788 568,6 100,0

1 Baserat på kontraktsituationen per den 31 december 2008.

hyresintäkter efter kontraktsstorlek

kontraktsstorlek, mkr antal

avtal

uthyrbar area, kvm

Hyres- intäkt,

mkr1 andel,

% lokalhyresavtal

>3 27 133 001 132,3 27,0

2,0­3,0 10 49 421 48,6 9,9

1,0­2,0 69 111 016 95,8 19,6

0,5­1,0 125 111 948 88,6 18,1

0,25­0,5 144 62 707 50,9 10,4

<0,25 1 182 115 989 53,3 10,9

Summa 1 557 584 082 469,5 96,0

Bostäder 177 17 659 15,3 3,1

P-platser/Garage 562 ­ 4,4 0,9

Summa 2 296 601 741 489,2 100,0

Vakant ­ 137 047 79,4 ­

totalt 2 296 738 788 568,6 100,0

1 Baserat på kontraktsituationen per den 31 december 2008.

(12)

I fastigheten Östra Kasern i Kristianstad har ett vånings­

plan om drygt 400 kvadratmeter hyrts ut till kommunen.

Detta är en utbyggnad åt Kristianstad Montessoriskola som totalt disponerar ytor om knappt 3 100 kvadratmeter.

Under året har industrifastigheten Piken 4 i Berga industriområde i Helsingborg förvärvats. Ytan uppgår till 1 500 kvadratmeter och hyrs ut till Camp Scandinavia som sedan tidigare hyr lokaler av Dagon i Malmö.

Under året har kompletterande förvärv gjorts i området Elisedal i Malmö. Här tillträddes i början av året fastigheten Stiglädret 10 vars yta uppgår till 3 000 kvadratmeter. Här­

med förstärker Dagon närvaron i området som bedöms vara mycket lovande.

Under året har Dagon avyttrat fastigheten Lerberget 49:710 i Höganäs till ett lokalt fastighetsbolag.

utsikter

Bland de fastigheter som är centrala för Dagons strategi i regionen under de kommande åren finns Köpingeskolan i Trelleborg som förvärvades under året. Fastigheten står idag huvudsakligen tom och är en renodlad projektfastighet om 7 500 kvadratmeter och en tomt på 40 000 kvadrat­

aktiviteter under Året

I fastigheten Västerbotten 11 i Malmö har Hermods gym­

nasie- och yrkesutbildning flyttat in och utgör ett passande komplement till Lernia som redan finns i fastigheten. 1 700 kvadratmeter har färdigställts till klassrum, lärarrum och lokaler för yrkesutbildning. Avtalet är långsiktigt och ytter­

ligare utbyggnader planeras.

Espresso House har under året flyttat in sitt bageri i fastigheten Kullen 1 i Malmö. Råa ytor om 2 400 kvadrat­

meter har omvandlats till livsmedelsklassade utrymmen för produktion. Arbetet pågick under sex månader och inflytt­

ning skedde i november.

Fastigheten Tränsbettet 2 i Elisedalsområdet i Malmö som tidigare var tomställd har under året hyrts ut till logistik­

företaget UBQ. Drygt 2 700 kvadratmeter har anpassats för logistik, lager och kontor.

I fastigheten Lerberget 63:4 har 3 600 kvadratmeter färdigställts under två år och ett antal nya företag flyttat in.

Exempelvis byggdes under året ytor omfattande 900 kvadratmeter om åt Posten för brevsortering och företags­

center. Inflyttning skedde i februari 2009 och fastigheten är fullt uthyrd.

fakta: Dagon har 35 fastigheter i regionen med en uthyrnings­

bar yta på 235 000 kvadratmeter och beståndet om fattar framför allt industri­, kontors­ och lagerlokaler samt ett antal projektfastigheter. Dagon har fastigheter på orterna Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Kristianstad, Lands­

krona, Lund, Malmö, Trelleborg, Ystad och Ängelholm.

marknadsvärde

28 % Industri/lager 32 % Kontor/handel 40 % Projekt och mark

Hyresintäkter

40 % Industri/lager 36 % Kontor/handel 24 % Projekt och mark

yta

27 % Industri/lager 26 % Kontor/handel 47 % Projekt och mark

Region Öresund/Skåne

trelleBOrg malmö

YStaD

BUrlöv lUnD

eSlöv helSingBOrg

häSSlehOlm höganäS

kriStianStaD lanDSkrOna

Per Johansson, chef för Öresund/Skåne.

(13)

meter. Möjligheterna med fastigheten är många, både till ny verksamhet i befintlig fastighet och till nyproduktion av exempelvis bostäder på tomten. Arbete med detaljplaner pågår för att omvandla fastigheten från skolmiljö till en företagspark med en mängd olika verksamheter. Detalj- planearbetet beräknas vara färdigt under det andra halv­

året 2010.

Andra betydande fastigheter är Kullen 1 i Malmö som är Dagons till ytan största. Hyresgästerna utgörs bland andra av Bring Express, Espresso House, Inredningsglas Scandinavian AB och NCC. I lokalerna finns också Dagons huvudkontor.

Kvarteret Västerbotten 9 & 11 i Malmö har idag bland andra Friskis & Svettis, Silvan, Hermods och Lernia som hyresgäster. På längre sikt finns här möjligheter att genom planarbete skapa förutsättningar för nyproduktion av exempelvis bostäder i ett område som beräknas bli alltmer attraktivt.

Vid sidan av tidigare nämnda Köpingeskolan i Trelle­

borg har en viktig strategisk affär gjorts i Ystad genom förvärvet av Urmakaren 18, en fastighet som idag är fullt uthyrd. I detta område görs detaljplanearbete för att möjlig­

göra framtida byggande av bostäder. Dagon äger sedan tidigare grannfastigheten Urmakaren 23 och genom för­

värvet skapas förutsättningar för ett homogent bostads­

område.

Dagon har under året även förvärvat den 2 300 kvadrat­

meter stora fastigheten Gustavshem 2 i Lund som är belägen vid köpcentrat Nova Lund. Fastigheten förvär- vades tom men är idag fullt uthyrd med Vianor som störs­

ta hyresgäst. Här görs ett långsiktigt detaljplanearbete för att möjliggöra byggande av bostäder.

Ventilen 4, Malmö

Kristianstad 4:7, Kristianstad

Tränsbettet 2, Malmö

öresund/skÅne

(14)

holm och företaget planerar att centrera sin verksamhet i Stockholmsregionen dit. Området är placerat vid en av de planerade avfarterna till Förbifart Stockholm och har därför stor potential. För att tydligare marknadsföra området sammanförs de båda fastigheterna till en enhet med ett namn på kartan.

Under året har även samhällskontakter prioriterats och Dagon är engagerat i lokala företagsföreningar ibland annat Huddinge och Vällingby. Detta ger ett utökat kontakt­

nät, bättre information och nya möjligheter till samarbeten.

Dagon arbetar aktivt tillsammans med Skanska och Huddinge kommun för att utveckla Flemingsberg till ett mer livligt och stadslikt område. Sedan tidigare finns bland annat Södertörns tingsrätt och Södertörns Högskola i området.

Dagon är också delägare i marknadsföringsbolaget Arena Huddinge vars syfte är att arbeta för att förstärka den positiva bilden av Huddinge, främja tillväxt och öka kommunens konkurrenskraft. Bolaget ägs gemensamt av kommun och näringsliv och Dagons regionchef sitter i styrelsen tillsammans med representanter från bland annat Nordea, Skanska och Företagarna.

aktiviteter under Året

Dagon etablerade verksamheten i Stockholmsregionen under hösten 2007 och under det första året har fokus varit på att bygga upp förvaltningsorganisationen samt ut­

veckla och befästa marknadspositionen. Två förvaltare har anställts, varje fastighet har utvärderats och underhålls- planer upprättats.

Under året har en genomgång av kundstocken och kontraktsportföljen gjorts för att se till att rätt hyresgäster finns i rätt fastigheter. I detta arbete har grunderna för fort­

satt samarbete med hyresgästerna och utveckling av lokaler utvärderats.

I fastigheten Ringpärmen 6, belägen i Sollentuna med en yta på cirka 7 800 kvadratmeter, har arbete gjorts med att anpassa lagerytor och kontor vilket lett till att nästan hela fastigheten kunnat hyras ut till fem olika hyresgäster.

I Fastigheten Båglampan 35 har under året CM-tryckeris lokaler utökats och förbättrats. 1 700 kvadratmeter har färdigställts för höglagerutrymmen. Totalt uppgår CM- tryckeris hyrda yta nu till cirka 5 000 kvadratmeter.

Elanders har under året flyttat verksamhet till Dagons fastigheter Johannelund 7 och Stenen 1 i Vinsta i Stock­

Fakta: Totalt har Dagon 21 fastigheter i regionen med en uthyrningsbar yta på 125 000 kvadratmeter. Vid års skiftet fanns vakanser endast i sex av dem. Fastigheterna är belägna i kommunerna Danderyd, Haninge, Huddinge, Järfälla, Sollentuna och Stockholm.

DanDerYD StOCkhOlm

SOllentUna Järfälla

hUDDinge haninge

marknadsvärde

51 % Industri/lager 49 % Kontor/handel

Hyresintäkter

50 % Industri/lager 50 % Kontor/handel

yta

59 % Industri/lager 41 % Kontor/handel

Region Storstockholm

Johan Widström, chef i Storstockholm.

(15)

stOrstOckHOl

utsikter

För 2009 finns önskemål från befintliga hyresgäster att bygga ut lokaler, bland annat för Södra Djursjukhuset i Huddinge. Önskemål finns också om att utöka lagerytor i Dagons fastighet Domnarvet 11 i Stockholm.

I Danderyd äger Dagon fastigheten Timmerhuggaren 2, även kallad Åkarnas hus. Området där fastigheten är be­

lägen har goda kommunikationer och Dagon ser stora möjligheter till utveckling. Arbete pågår med att förädla fastigheten, bland annat genom att ändra entrén, utöka de uthyrningsbara ytorna och finna lämpliga hyresgäster.

Det finns planer på att bygga bostäder i det område där Dagons fastighet Brandstegen 9 i Huddinge ligger. Arbete med fördjupad översiktsplan pågår och Dagons fastighet är den naturliga platsen att inleda byggandet på.

Ekplantan 1, Sollentuna Timmerhuggaren 2, Danderyd

Båglampan 35, Stockholm Johannelund 7, Stockholm

(16)

Försäkringskassan har utökat sina lokaler och etablerat ett nationellt centrum för behandling av bostadsbidrag i Dagons fastighet Korpen 18.

utsikter

Under 2009 planeras ett kallager i fastigheten Gumsen 31 att omvandlas till ett lekland. Folkuniversitetet kommer att flytta in lokaler omfattande cirka 500 kvadratmeter i fastig­

heten Lärlingen 5.

Karlskrona

Totalt uppgår ytorna till cirka 70 000 kvadratmeter och de största hyresgästerna utgörs av Ericsson, som också är Dagons enskilt största hyresgäst, och Karlskrona kommun.

Kommunen hyr ytor om cirka 15 000 kvadratmeter främst bestående av äldreboende, skola, dagis men även kontor och konferenslokaler. Vid årets slut fanns inga lediga ytor.

aktiviteter under Året

Ett långsiktigt hyresavtal har tecknats med Ericsson.

I Karlskrona hyr företaget 14 000 kvadratmeter i fastigheten

Kalmar

Totalt uppgår ytan på Dagons bestånd till 62 500 kvadrat­

meter i centrala lägen varav hälften ligger i områdena Kvarnholmen och Malmen. Ytorna utgörs till största delen av kontorsytor men även utbildning upptar omfattande ytor. Inga förvärv eller försäljningar har gjorts under året.

Den absolut största hyresgästen är Kalmar kommun, men stora ytor hyrs även av Drivkraft och Baggium (fri- skolor på gymnasienivå), med flera.

aktiviteter under Året

Flera befintliga hyresgäster har utökat sina ytor under året.

Exempelvis har John Bauergymnasiet utökat med 450 kvadratmeter och företaget Plain Capital Asset Manage­

ment med 250 kvadratmeter.

Kalmar kommun är Dagons största hyresgäst i staden med 9 500 kvadratmeter fördelat på ett flertal olika verk­

samheter som exempelvis kommunens IT-avdelning.

Under året har kommunen flyttat in verksamheten Kommun­

hälsan i lokaler på 760 kvadratmeter i Dagons fastighet Guldfisken. I denna fastighet har även Husläkarcentrum flyttat in i lokaler omfattande cirka 260 kvadratmeter.

Fakta: Dagons fastigheter i regionen är belägna i Kalmar och Karlskrona samt en fastighet i Växjö. Totalt omfattar be­

ståndet 24 fastigheter med en uthyr­

ningsbar yta på 130 000 kvadratmeter.

Martin Wallin, chef i Karlskrona.

Björn Åfors, chef i Kalmar.

Region Småland/Blekinge

kalmar

karlSkrOna växJö

marknadsvärde

22 % Bostäder 30 % Industri/lager 38 % Kontor/handel 10 % Projekt och mark

Hyresintäkter

16 % Bostäder 29 % Industri/lager 50 % Kontor/handel 5 % Projekt och mark

yta

14 % Bostäder 37 % Industri/lager 44 % Kontor/handel 5 % Projekt och mark

(17)

Psilander 60, mestadels bestående av kontorsytor för ut­

vecklingsverksamhet. Dagon har under året bland annat installerat en ny kylanläggning som försörjer testlabben med processkyla. Överskottsvärmen från kylmaskinerna nyttjas för uppvärmning av fastigheten.

I fastigheten Gullbernahult 82 har ytor om 1 200 kvadrat­

meter färdigställts för dansakademin Tony Irving.

För Littorina folkhögskola har råa ytor som bland annat en tidigare kulvert renoverats till toppmoderna utbildnings­

lokaler. Totalt omfattar detta ytor om 600 kvadratmeter.

utsikter

På Trossö i den södra delen av Karlskrona uppför Dagon tillsammans med NCC ett hotell åt Scandic. Hotellet pla­

neras att stå klart i mars 2010. Hotellet får 183 rum och restaurang alldeles intill Borgmästarefjärden.

Under året har planarbetet för Gullberna Park förts vidare. Detta ska leda till en ny detaljplan för upp till 250 lägenheter och beräknas bli färdigt under det första halv­

året 2010.

Lärlingen 5, Kalmar

Psilander 60, Karlskrona Guldfisken 2, Kalmar

Gullberna Park, Karlskrona smÅland/blekinGe

(18)

frågningar om bo städer och tillstånd har sökts för om­

byggnad av två hus till bostäder. Planer finns på samarbete med HSB Dalarna i detta projekt.

Fastigheterna Kvarnberget och Kvarnporten förvärva­

des under året och består av 12 000 kvadratmeter färdiga kontorsytor varav i dagsläget drygt 800 kvadratmeter är vakant. Flera förfrågningar har kommit från befintliga hyresgäster om utökning av kontorsytor.

Sollefteå

Det gamla regementet T3s område i Sollefteå utgör idag fastigheten Nipan. Hyresgästerna består bland annat av ett flertal energirelaterade verksamheter, exempelvis Norska Statkraft, Svenska Kraftnät och Sweco. Utöver detta finns även ett kontorshotell samt restaurang och hotell. Ytan upp­

går till totalt 33 000 kvadratmeter och är uthyrd till 97 pro­

cent. Uthyrning av de sista ytorna pågår och inga hyres­

gäster har lämnat under året. Den största tillkommande hyresgästen under året var norska Statkraft som etablerat sitt tekniska huvudkontor för Sverigeverksamheten. Verk­

samheten upptar nu 1 650 kvadratmeter kontorsyta.

Falun

I Falun består Dagons bestånd av tre fastigheter: Dalrege­

mentets gamla område, Högboområdet samt Kvarnberget.

Dalregementets gamla område är idag en attraktiv stadsdel i Falun. Området innehåller arbetsplatser, service och studentboende och har en total uthyrningsbar yta på 45 000 kvadratmeter varav idag 1 500 kvadratmeter loge­

mentsyta står outhyrt. Dagon har avtal med cirka 200 hyresgäster. Högskolan i Dalarna är den största hyres­

gästen med lokaler på 3 600 kvadratmeter vilka används för högskolans Mediahus. En ombyggnad på 1 000 kvad rat- meter kontor för Kronofogdemyndigheten har under året genomförts och inflyttning skedde i januari 2009. Utöver detta färdigställdes efter årets slut en auktionslokal på 400 kvadratmeter i samma område åt denna hyresgäst. Ett flertal ytterligare förfrågningar om ytor från detaljhandels­

kedjor finns och Dagon har återkommande möten med potentiella hyresgäster och spekulanter på tomtmark.

Högboområdets yta uppgår till 7 000 kvadratmeter varav 5 000 är lokaler för utbildning. Utöver detta är idag 2 500 kvadratmeter inte förädlade och står tomma. Bland de större hyresgästerna märks Kunskapsskolan. Dagon har fått för­

Fakta: I regionen har Dagon fastigheter och kontor på orterna Falun, Härnösand, Sollefteå och Säter. Därut- över finns fastigheter i Hudiksvall och Sandviken. Totalt omfattar beståndet i regionen 11 fastigheter med en ut­

hyrningsbar yta på 171 000 kvadratmeter.

Region Norra Sverige

falUn

härnöSanD SOllefteå

Säter marknadsvärde

75 % Industri/lager 25 % Kontor/handel

Hyresintäkter

76 % Industri/lager 24 % Kontor/handel

yta

75 % Industri/lager 25 % Kontor/handel Ulf Gustafsson, chef i Norra Sverige.

(19)

Härnösand

Dagons bestånd i Härnösand består främst av två fastig­

heter: det gamla militärområdet Kusthöjden samt den centrala fastigheten Campus Härnösand.

Kusthöjden består av 29 000 kvadratmeter uthyrnings­

bar yta där strax under 80 procent var uthyrt vid årets slut.

De tre enskilt största hyresgästerna är Försvarsmakten, som har lokaler för bland annat Hemvärnet, samt Kust- bevakningen och Landsarkivet. Stora ytor hyrs också av Bolagsverket som sedan 2008 har sitt arkiv lokaliserat till Kusthöjden. En ny detaljplan för området där olika verk­

samheter görs möjliga, vilket ökar områdets attraktivitet, beräknas bli klar under 2009.

Campus Härnösand förvärvades under året av Dagon och är en centralt belägen utbildnings- och kontorsfastig­

het på 31 000 kvadratmeter av vilket knappt 85 procent var uthyrt vid året slut. Stora delar av ytorna upptas av utbildningsverksamhet, exempelvis Mittuniversitetet, Gym­

nasieskola, KY-utbildning och Friskolan Kastellskolan.

Säter

I Säter består Dagons bestånd av Skönviksområdet som omfattar tre fastigheter om sammanlagt 60 000 kvadrat­

meter. Av detta är 45 000 kvadratmeter i dagsläget uthyr­

ningsbart och uthyrt till 80 procent. Dagon förvärvade fastigheterna under 2006. Den största hyresgästen är Landstinget som under året har skrivit nya långa hyres- avtal på 6 000 kvadratmeter. En ny enhet för övervikts- behandling har också öppnats på området vilket inneburit 600 kvadratmeter ombyggda ytor. Säters kommun har tecknat långa hyresavtal för ytor på 4 000 kvadratmeter för stadens gymnasieskola. Ett omfattande, två årigt arbete för att öka säkerheten i den rättspsykiatriska verksamhetens lokaler slutfördes under året.

Nipan, Sollefteå Dalregementet, Falun

Campus, Härnösand

Skönvik, Säter

nOrra sveriGe

(20)

stads Flygplats, har Dagon under året förvärvat fastigheten Slåttern 2. Fastigheten omfattar 3 800 kvadratmeter och vid periodens slut var 64 procent av ytan uthyrd. Efter periodens slut har avtal tecknats om återstående utrymme.

Dagons fastighet Orkanen har tidigare varit kontor, lager och industrilokaler. Ytan uppgår till 4 500 kvadratmeter och utrymmena färdigställs till utbildningslokaler åt två kunder. Lokalerna beräknas vara färdiga för inflyttning under slutet av 2009.

Eskilstuna

Dagons bestånd i Eskilstuna utgörs av fyra fastigheter.

Under året har inga förvärv eller avyttringar gjorts.

I fastigheten Valpen 3 hyr Posten samtliga ytor, totalt drygt 4 100 kvadratmeter. Fastigheten är centralt belägen och används idag till Postens tunga transporter samt brevsortering. Beslut har fattats om att de tunga transpor­

terna ska flyttas längre ut från centrum och Posten sam­

manför istället ett antal andra verksamheter, som tidigare varit spridda i staden, till en enhet som placeras i loka- lerna. Under året har vissa anpassningar för hyresgästen

Halmstad

Dagon äger tio fastigheter i Halmstad med en total yta om 40 000 kvadratmeter.

Fastigheten Tullhuset som är belägen vid Nissans strand centralt i Halmstad tillträddes vid början av året och har en yta om totalt 3 300 kvadratmeter uppdelat på tre plan. Planarbetet för fastigheten fullbordades under året och den nya planen innebär att bottenplanet kommer att innehålla hotell, mittenplanet kontor och det översta planet bostäder. Idag är de två nedersta planen fullt uthyrda och Ramböll och AF-Bygg är stora hyresgäster. Intresset för de planerade bostäderna är större än utbudet och byggstart beräknas till andra halvan av 2009.

I utkanten av centrum ligger fastigheten Lokstallarna vars yta idag uppgår till 13 000 kvadratmeter. Detta är ett attraktivt område för främst företag genom dess närhet till centrum och järnvägen. Bland hyresgästerna finns sedan tidigare HMS Networks som planerar utökning av sina lokaler. Under året har SYSteam AB flyttat in i lokaler om knappt 800 kvadratmeter vilka tidigare hyrdes av Dom­

stolsverket och där ytorna fått en lätt uppfräschning.

I Flygstaden, ett handelsområde beläget kring Halm­

Fakta: De 16 fastigheterna i region Övriga Sverige utgör, till värdet 11 och till ytan 10 procent, av Dagons totala bestånd.

Regionen genererar 11 procent av Dagons hyresintäkter. Regionens fastigheter finns huvudsakligen i Eskilstuna och Halmstad samt en fastighet i Göteborg, vilken förvär­

vades under året.

marknadsvärde

32 % Industri/lager 68 % Kontor/handel

Hyresintäkter

41 % Industri/lager 59 % Kontor/handel

yta

54 % Industri/lager 46 % Kontor/handel

Region Övriga Sverige

eSkilStUna

halmStaD göteBOrg

Carl­Johan Berthilsson, chef i Halmstad.

Magnus Fält, chef i Eskilstuna.

(21)

skett och förhandlingar om en långtidsförlängning av hyreskontraktet beräknas slutföras under det första kvar­

talet 2009.

Den drygt 3 500 kvadratmeter stora fastigheten Våg­

skålen 24, som tidigare var Studenternas hus, utgörs idag av 43 studentlägenheter om drygt 1 000 kvadratmeter samt kontor och utbildningsutrymmen med mera på res­

terande ytor. Förhandlingar pågår med olika parter för att hitta en långsiktig helhetslösning för fastigheten.

Fastigheten Nötknäpparen 24 omfattar knappt 2 300 kvadratmeter och ytorna hyrs till största delen av en åter­

försäljare av Citroën.

Dagons största fastighet i Eskilstuna är det centralt belägna affärshuset Vampyren 9 vars yta uppgår till drygt 16 500 kvadratmeter. Idag utgörs hyresgästerna av ett 25-tal butiker, John Bauer-gymnasiet, Eskilstuna Kom­

mun, Kronofogdemyndigheten samt ett antal lägenheter.

Vissa vakanser finns bland butiksytorna och under året har vissa omdisponeringar gjorts för att göra dessa ytor mer tillgängliga.

Detta är ett av fyra affärshus i staden och Dagon deltar tillsammans med andra företag i ett löpande samarbets­

projekt för att skapa en levande stadskärna. Fastigheten firade också 40-årsjubileum, till vilket företagarföreningen tog fram en ny logotyp för huset. I samband med detta på­

börjades ett projekt för att ytterligare öka tillgängligheten där första steget var omformning av entréer och skärmtak.

PCB-sanering av fasader och fönster utfördes också under året. Arbetet med att göra fastigheten än mer attraktiv fort­

sätter under 2009.

Fregatten 17, Halmstad

Vågskålen 24, Eskilstuna

Gamlestaden 39:13, Göteborg

övriGa sveriGe

References

Related documents

Inom Generic Systems Sweden AB, Generic Integration Sweden AB och Racomna AB bedrivs konsultverksamhet och bolagen erbjuder högkvalitativa tjänster och lösningar för lednings-

För att finansiera omställningen från forskning och utveckling till produktion genomförde Genovis en nyemission om cirka 10 miljoner kronor i mars 2006.. Det har inneburit

Nextlink upplevde en mycket stark utveckling för sina professionella produkter under 2006.. Nextlinks plan är att upprätthålla sin strate- giska position i ”high end”

Under 2005 bildades tre nya dotterföretag; två svenska dotterföretag, nextlink IPr AB och nextlink Patent AB, för att äga och förvalta nextlinks patent, samt ett amerikanskt

Skattesatsen i Sverige uppgår för närvarande till 26,3 procent och beräknas på nominellt bokfört resultat med tillägg för ej avdragsgilla poster samt med avdrag för

Bolaget inriktar sig i ett första skede på att utveckla guldprojektet Fäboliden till ett starkt projekt med en tillräckligt stor malmbas för att motivera en lång- siktig

Affärsidé och strategi: Lappland Goldminers affärsidé är att maximera aktieägarnas avkastning genom att utveckla lönsamma guldprojekt till produktion i första hand

Årsstämman fattar bland annat beslut i frågor avseende fastställande av resul- taträkning och balansräkning, disposition av bolagets vinst eller förlust,