• No results found

Kommunikation med SDS-paket Beskrivning av SOS Alarms kommunikationsgränssnitt för egendefinierade SDSmeddelanden

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kommunikation med SDS-paket Beskrivning av SOS Alarms kommunikationsgränssnitt för egendefinierade SDSmeddelanden"

Copied!
60
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kommunikation med SDS-paket

Beskrivning av SOS Alarms kommunikationsgränssnitt för egendefinierade SDS- meddelanden

TETRA V+D

Transportlager Skallager Data

Konfigurationsprofil

Detta dokument har upprättats av SOS Alarm i syftet att beskriva och informera om ett kommunikationsgränssnitt. Dokumentet får endast användas som en information där all typ av återskapande eller kopiering av dokumentets innehåll är förbjudet utan att ett skriftligt tillstånd ges från SOS Alarm.

För mer information vänligen kontakta SOS Alarm

SOS Alarm i Sverige AB Rådmansgatan 38 113 57 Stockholm

Tele: 010-140 80 00

Hemsida: https://www.sosalarm.se/Leverantor

Mail: rakelutrustning@sosalarm.se

(2)

Innehåll

Förord ... 4

1 Allmänt ... 5

1.1 Dokumenthistorik ... 5

1.2 Referensdokument ... 6

1.3 Förkortningar och begreppsförklaringar... 7

2 SDS-gränssnitt (SOS definierade meddelanden) ... 8

2.1 Användande av transportlager ... 9

2.2 Användande av skallager ... 13

2.3 Utskickade larm och ärendeinformation från SOS Alarm. ... 14

2.4 Kontaktvägar ... 17

3 Datamallar utskick från SOS Alarm ... 17

3.1 Kommunikation ut från SOS Alarm. ... 18

3.1.1 Utdatamall 10020 Räddning lång ... 19

3.1.2 Utdatamall 10022 Räddning lång Tillägg. ... 21

3.1.4 Utdatamall 10024 Räddning lång. ... 23

3.1.5 Utdatamall 10025 Räddning lång ... 25

3.1.6 Utdatamall 10026 Räddning lång ... 27

3.1.7 Utdatamall 10200 Räddning lång ... 29

3.1.8 Utdatamall 10021 Räddning kort ... 31

3.1.9 Utdatamall Vård lång 10030 ... 32

3.1.10 Utdatamall Vård lång 10032 ... 34

3.1.10 Utdatamall Vård Lång 10033 ... 36

3.1.11 Utdatamall Vård lång 10034 ... 38

3.1.12 Utdatamall Vård lång 10035 ... 40

3.1.13 Utdatamall Vård lång 10036 ... 41

3.1.11 Utdatamall 10300 Vård lång ... 43

3.1.14 Utdatamall Vård kort 10031 ... 44

3.2 Datamallar för kommunikation med SOS Alarm ... 46

3.2.1 Data som kan skickas in till SOS Alarm ... 47

3.2.2 Personal knyter sig till resurs ... 48

(3)

3.2.4 Kvittens från enskild person, DGNA ... 49

3.2.5 Kvittens av person som ej är knuten till resurs, DGNA... 50

3.2.6 Kvittens från person som är knuten till resurs. ... 51

3.2.7 Kvittens från enskild person som ej är knuten till resurs. ... 52

3.2.8 Kvittens från resurs utan personal, DGNA ... 53

3.2.9 Resurskvittens med knytning av personal, DGNA ... 54

3.2.10 Resurskvittens med knytning av personal, status U, DGNA ... 56

3.2.11 Resurskvittens utan knuten personal ... 57

3.2.12 Resurskvittens med knytning av personal... 58

3.2.13 Resurskvittens med knytning av personal, status U ... 59

3.2.14 Status skickat som SDS ... 60

(4)

Förord

Syftet med detta dokument är att beskriva SOS Alarms kommunikationsgränssnitt för utgående och inkommande SDS-meddelanden till applikationer. Målet med denna beskrivning är att ge information om vilka krav som finns och vad som behövs för att man ska kunna utveckla applikationer som ska kommunicera med SOS Alarm.

Rakelsystemet som är ett TETRA system stödjer två olika typer av SDS tjänster, fördefinierade och egendefinierade meddelanden. De fördefinierade meddelandena brukar även kallas för

”statusmeddelanden” och är ett meddelande som består av en femställig sifferkod (SDS 1). En sådan sifferkod kan en mottagare tolka till klartext genom att texten har förprogrammerats in i mottagarens utrustning. Den andra tjänsten är de s.k. egendefinierade meddelanden vilka enklast kan liknas vid SMS för GSM. Denna tjänst gör att en användare kan skicka och ta emot text till sin utrustning.

Egendefinierade meddelanden kan skickas genom olika typer av SDS meddelanden (SDS1 - 4 (TL)).

Det som skiljer mellan de olika meddelandetyperna är storleken vilken är 16 bits för SDS1, 32 bits för SDS 2, 64 bits för SDS 3 och upp till 2047 bits för SDS 4 (TL). Ett SDS-TL skiljer sig även från de övriga genom att man använder sig av ett s.k. transportlager i kommunikationen.

Om en användare önskar skicka in fördefinierade statusmeddelanden till SOS Alarm bör de ta del av dokumentet SOS-SDS-090416-1.0 vilket beskriver tjänsten mer i detalj.

SOS Alarm kan erbjuda sina kunder flera olika typer av tjänster vilket gör att en användare både kan skicka och ta emot data. Dessa tjänster gör att en användare får ett bra stöd och hjälp i sitt fältarbete.

För att kunna nyttja stödet krävs det att användarens utrustning är anpassad och eventuellt utrustad med applikationer. För att underlätta en anpassning krävs det även att man har ett väldefinierat gränssnitt som både beskriver vilka funktioner och vilka krav som finns för gränssnittet. Behov av anpassning kan skilja sig beroende på vilken typ av utrustning som användaren har valt och beroende på vilken tjänst man vill nyttja från SOS Alarm. För mer information och eventuell hjälp, vänligen kontakta SOS Alarm.

SOS Alarms SDS-gränssnitt möter TETRA standardens uppbyggnad gällande de regler och definitioner som beskrivs i ETSI dokumentet EN300 392-2 kapitel 13 och 29. De tillägg och avvikelser som berör SOS Alarms gränssnitt beskrivs i detta dokument.

För att kunna nyttja SOS Alarms erbjudna SDS-tjänster krävs det att man tar del av detta dokument och beaktar de regler och krav som finns beskrivna i dokumentet och det som anges i hänvisad standard.

SOS Alarm kan inte garantera att detta dokument gäller för all framtid. Systemförändringar som SOS Alarm anser nödvändiga samt eventuella yttre faktorer så som förändringar i nätstruktur eller

rekommendationer från MSB kan innebära att formatet ändras i framtiden. SOS Alarm kan inte

bekosta kunders omprogrammering när och om detta inträffar.

(5)

1 Allmänt

1.1 Dokumenthistorik

Detta dokument skall ses som ett fristående dokument vilket beskriver SOS Alarms SDS-gränssnitt.

Dokumentet kommer att uppdateras vid behov och där revision endast redovisas i nedan revisionslogg.

Datum Revision Förändring/kommentar Utfärdat av Godkänt av

2014-12-17 1.87 Sändprofil 10024 har ändrats. Område har ny position. Sjukvårdsledare (tidigare namn var Medicinskt ansvarig) har ny position. Fälten Objekt, Nycklar, Räddningsledare och Sjukvårdsledare har tillkommit.

Lars Norberg Per Eriksson

2015-10-20 1.88 Ny sändprofil 10025 Räddning Rakel Lång.

Fältet larmhändelsetext är adderat.

Lars Norberg Per Eriksson

2016-04-12 1.89 Ny sändprofil 11054 för handapparater.

Innehåller område

Lars Norberg Per Eriksson

2016-11-04 1.90 Avsnitt 3.2.1 mallnummer 50025. Korrigerat text om vilka status som kan skickas in.

Avsnitt 3.2.14 Ändrat protokollstatus till uppgragsstatus.

Lars Norberg Per Eriksson

2018-05-18 1.91 Avsnitt 3.1.11

Nytt fält Uppdrags-id adderat i ny profil 10035

Lars Norberg Per Eriksson

2019-04-16 1.92 Nya utdatamallar – 10026 Räddning lång och 10036 Vård lång.

Händelsebeskrivning finns nu i två olika varianter där en är specifik för ett enskilt ärende (EventDescription) och den andra är gemensam för alla ärende som ingår i en händelse (CaseFolderIndexComment).

Syftet med denna konstruktion är att kunna hantera skyddsvärd information på ett korrekt sätt.

Fälten kan vardera rymma 512 tecken.

Lars Norberg Per Eriksson

2020-02-27 1.93 Utdatamall -10036 vårdlång kompletterad med knuten resurs (Assigned Resource)

Henrik Axelsson

Conny Bergfalk

(6)

Utdatamall – 10035 Vård lång utgår 2021-01-26 1.94 Nya utdatamallar 10200 samt 10300 Samt genomlysning av dokumentet

Henrik Axelssson

Per Eriksson

1.2 Referensdokument

I dokumentet hänvisas det till olika referensdokument. Dessa dokument har sammanställts och redovisas i tabell 1.2.

Tabell 1.2

Dok. Typ Dok. Nr Revision

ETSI-standard EN300 392-2 V3.4.1 2010-08 SOS dokument SOS-SDS1-090416 R 1.0

Anm: Denna tabell tar inte hänsyn till om ett dokument har fått förändrad revisionsstatus utan ska ses

som en sammanställd referenslista.

(7)

1.3 Förkortningar och begreppsförklaringar

Förkortning Beskrivning

Ack Kvitto

AI Air Interface

APP Applikation

CC Call Control

CMCE Circuit Mode Control Entity

DGNA Dynamic Group Number Assigment

E2EA End to End Acknowledgement

EN European Norm

ETSI European TETRA Standard Institute ISSI Indvidual Short Subscriber Identity ITSI Individual TETRA Subscriber Identity

MCC Mobile Country Code

MNC Mobile Network Code

MSISDN Mobile Station Integrated Service Digital Network

SDS Short Data Service

SDS-TL Short Data Service – Transport Layer

SDS-TL-SAP Short Data Service – Transport Layer – Service Access Point.

SS Supplementary Service

TNCC-SAP TETRA Network Call Control – Service Access Point TNSDS-SAP TETRA Network Short Data Service – Service Access Point TNSS-SAP TETRA Network Supplementary Service – Service Access Point XML eXtensible Markup Language

SSI Subscriber Identity

(8)

2 SDS-gränssnitt (SOS definierade meddelanden)

Vid kommunikation med egendefinierade SDS-meddelanden rekommenderar SOS Alarm att man använder sig av typen SDS-TL. Denna typ gör att man bl.a. kan få leveranskvittens (E2EA) från mottagaren och även en möjlighet att lägga till en s.k. protokollidentifierare framför själva

meddelandet. Fördelen med att använda sig av protokollidentifierare är att man minimerar risken för interprobabilitets problem mellan olika utrustningar och applikationer.

Meddelanden till och från SOS Alarm ska kunna hantera sammansatta SDS (concatenated SDS, ETSI 300 392-2 Kap 29.5.10 -29.5.11.10)

Vid kommunikation med viktig information (larm, ärendedata) genom SDS-meddelanden, rekommenderar SOS Alarm att man alltid kommunicerar punkt till punkt och inte punkt till

multipunkt (talgrupp). Skälet till det är att en avsändare aldrig vet om alla mottagare i en multipunkt har fått meddelandet. Att skicka SDS-TL meddelande till en multigrupp med begäran om E2EA kan ge stora systemlaster om flera användare befinner sig inom samma cell (basstation). För mer

information, se dokumentet EN300 392-2, stycke 29.3.3.4.1.

Normalt skickar en användare egendefinierade SDS-meddelande till SOS Alarm då man är knuten till

ett ärende. Vid sådan kommunikation ska samtliga meddelanden vara förpackade på det sätt som

beskrivs i detta dokument. För kommunikation som inte är ärendeknutet kan en användare skicka in

egendefinierade SDS-meddelanden om dessa följer förbestämda mallar och att man abonnerar på en

tjänst ifrån SOS Alarm som erbjuder denna typ av kommunikation.

(9)

2.1 Användande av transportlager

Ett SDS-TL meddelande består av flera olika lager där ett av dem är ett s.k. transportlager (TL).

CC SS SDS

(Data) SDS-TL (Transportlager)

TNCC-SAP TNSS-SAP TNSDS-SAP

SDS-TL-SAP Användarapplikation

Skallager CMCE

Transportlagret är ett lager som består av flera olika element vilka är viktiga komponenter för

kommunikation en mellan olika system. Genom att man använder sig av transportlagret kan man både säkerställa och kvalitetssäkra kommunikation på ett sätt vilket inte är möjligt med de andra typerna av SDS-meddelande (SDS 1-4).

Transportlager + Skallager + Data

De element som SOS Alarm använder sig av i transportlagret är följande:

(Sändning och krav på rapportinnehåll)

Element (Parameter) Förfrågan Indikering

Called Party SSI Obligatorisk Obligatorisk

Called party Extension Tillval Obligatorisk

Calling Party SSI Tillval Obligatorisk

Calling Party extension --- Obligatorisk

Protocol identifier Obligatorisk Obligatorisk

Delivery report Request Obligatorisk Obligatorisk Service Selection Obligatorisk --- Short form Report --- Obligatorisk

Storage Tillval Obligatorisk

Validity Period Tillval ---

Forward Adress Tillval Obligatorisk

(10)

Message referens handle Obligatorisk --- Message reference --- Obligatorisk Template Number Obligatorisk

Number of message Obligatorisk Total messages Obligatorisk

SSI Mottagare (Called Party SSI), är ett element som innehåller mottagarens SSI nummer. Det SSI som anges ska vara den slutliga mottagarens nummer för meddelandet. Eftersom SOS Alarm rekommenderar att man endast skickar meddelanden punkt till punkt och inte punkt till multipunkt kommer SSI:et bestå av ett ISSI alternativt MSISDN.

Längd Typ Krav Notering

24 1 Obligatorisk ---

Anknytning Mottagare (Called Party Extension), detta element ska innehålla mottagarens anknytningsnummer om denne använder sig av ett sådant i systemet.

Längd Typ Krav Notering

24 1 Obligatorisk ---

SSI Avsändare (Calling Party SSI), elementet ska innehålla avsändarens SSI. Detta tillägg görs från ett lägre lager i ”protokollstacken”.

Längd Typ Krav Notering

24 1 Obligatorisk ---

Anknytning Avsändare (Calling Party Extension), detta element ska innehålla avsändarens anknytningsnummer om denne använder sig av ett sådant. Detta tillägg görs från ett lägre lager i

”protokollstacken”.

Längd Typ Krav Notering

24 1 Obligatorisk ---

(11)

Protokollidentifierare (Protcol identifier) är ett element som har till uppgift att informera mottagarutrustning/applikation om vilket protokoll som SDS-meddelandet har blivit kodat med.

Längd Typ Krav

8 1 Obligatorisk

I utgående meddelanden från SOS Alarms stöds följande protokoll:

Protokoll Id Protokoll

130 Vanligt textmeddelande 137 Flash meddelande

138 Meddelande med ”User Data Header”

E2EA kvittens (Delivery report request) är ett element som erbjuder två olika funktioner för kvittens, mottagningskvittens och konsumtionskvittens. I SOS Alarms kommunikationsgränssnitt ska

mottagningskvittens endast användas.

Längd Typ Krav

2 1 Obligatorisk

Val av service (Service selection/short report) är ett element som används för att informera om ett meddelande är tillåtet att skicka till grupp eller inte. I utgående meddelanden från SOS Alarm kommer detta element alltid att sättas till att det inte är tillåtet att skicka till grupp. I SOS Alarms kommunikationsgränssnitt kan applikationer och utrustningar använda sig av både ”short report” och

”long report”.

Längd Typ Krav

1 1 Obligatorisk

Förvaring (Storage) är ett element som innehåller information om att Rakelsystemet har tillåtelse att

förvara ett meddelande längre tid än den tid som krävs för att normalt förmedla ett meddelande. Ett

exempel på att ett meddelande inte sparas är om mottagaren inte är nåbar i systemet. I utgående och

(12)

inkommande meddelanden från och till SOS Alarm ska inte den s.k. ”store and forward” funktionen utnyttjas.

Längd Typ Krav

1 1 Obligatorisk

Förvaringstid (Validity period), är element som ska användas om det tillåts att ett meddelande får förvaras i Rakelsystemets ”store and forward” funktion. I utgående och inkommande meddelanden från och till SOS Alarm ska inte den s.k. ”store and forward” funktionen utnyttjas i Rakelsystemet.

Längd Typ Krav

1 1 Obligatorisk

Meddelande referens hantering (Message reference handle), elementet används för funktionen att ge ett meddelande en unik referensbeteckning i systemet.

Längd Typ Krav Notering

8 1 Obligatorisk ---

Referensbeteckningen används bl.a. i mekanismen för E2EA där mottagaren av ett meddelande ska replikera tillbaka ursprungsmeddelandets referensbeteckning i sin kvittens till avsändaren.

Referensbeteckningen användas även som en komponent för hantering av felmeddelanden om det

uppstår något problem med kommunikationen vid förmedling av ett meddelande.

(13)

2.2 Användande av skallager

Ett SDS-meddelande som skickas och tas emot i kommunikation med SOS Alarm kan innehålla ett s.k. Skallager.

CC SS SDS

(Data) SDA-TL (Transportlager)

TNCC-SAP TNSS-SAP TNSDS-SAP

SDS-TL-SAP Användarapplikation

Skallager

Detta skallager är en del av själva SDS-meddelandet och innehåller två viktiga element. Det första elementet är den s.k. ”headern” vilken används till att styra informationen till rätt inbox/applikation i mottagande terminal/utrustning (ex. java applikation), header är inte obligatorisk.

Efter headern kommer det alltid att skickas ett s.k. starttecken hexadecimalt(12) vilket placeras före efterföljande infodatafält i syntaxen. Infodatafälten skiljs åt med fältseparatortecken

hexadecimalt(13). Om det utelämnas information i ett infodatafält ska det tomma fältet markeras med fältseparator. Skälet till det är att visa att det har utelämnats information i meddelandet enligt

meddelandets mallnummer. Ett meddelande ska alltid avslutas med ett sluttecken hexadecimalt (14).

OBS i detta dokument visas starttecken, fältseparator samt sluttecken som [, |, och ] för att det blir tydligare att läsa.

Vissa fält kan bestå av flera underfält t.ex. kan flera resurser knytas. Dessa kommer då att presenteras separerade med hexadecimalt(15). En resurs kan också i vissa fall ha en status och geografi dessa attribut separeras då från resurskoden med hexadecimalt(16).

Ex: …hex(13)ResourceCodehex(16)Status hex(16)ReportedInArea hex(15)ResourceCode hex(16)Status hex(16)ReportedInArea hex(13)…

Exempel på fält som kan innehålla multipla data: KeyNumber, Unit, RadioGroupName.

(14)

Det andra elementet består av meddelandets mallnummer (TemplateNo) vilket utgör en femställig sifferkod. Syftet med detta mallnummer är att skapa en mekanism för att informera den mottagande utrustningen om vilken information som har skickats och hur den skall avkodas.

Ex.

Ett skallager skall alltid användas i kommunikationen när man utnyttjar de tjänster vilka framgår i kapitel 3. Vid kommunikation med ”vanliga” textmeddelanden vilka inte är tjänsteknutna ska denna typ av kommunikation ske utan det s.k. skallagret.

Transportlager + Header [TemplateNo| + Data]

Anm: Header elementet i skallagret är ett tillval som skall andvändas beroende på vilken typ av utrustning som ska ta emot det aktuella meddelandet.

Element storlek/innehåll

Längd Typ Krav Notering

5 1 Obligatorisk Template number

2.3 Utskickade larm och ärendeinformation från SOS Alarm.

SOS Alarm kan erbjuda sina kunder att både larma och skicka ut ärendeinformation i samband med en händelse. Denna kommunikation kräver att det finns ett kopplat ärende till händelsen och att mottagaren är aktuell att bli kontaktad/larmad för ärendet. Vid utskick av larm finns det två olika möjligheter att larma en användare. Den ena möjligheten är att SOS Alarm skickar ut en s.k. ”Unit Alert” (SDS-1, 39030), den andra möjligheten är att man lägger en s.k. ”header” i själva meddelandet för ärendeinformationen. För den senare lösningen krävs det dock att användaren använder sig av en applikation i sin utrustning.

När en utrustning tar emot en s.k. ”Unit Alert” kommer den att larma användaren, se tabell 2.3. När larmet har levererats kommer Rakelsystemet att skicka tillbaka en s.k. teknisk leveranskvittens till SOS Alarm. Om ”Unit Alerten” inte kan levereras till användaren kommer Rakelsystemet att returnera ett felmeddelande och beroende på vilket fel som har uppstått kan olika felmeddelanden skickas, se tabell 2.3 för mer information.

Tabell 2.3

Kod Typ Beskrivning

(15)

(Dec) (Hex)

65024 FE00 Meddelande Positiv kvittens på att meddelande har levererats.

65025 FE01 Felmeddelande Allmänt felmeddelande

65026 FE02 Felmeddelande Tillstånd saknas

65027 FE03 Felmeddelande Okänd adress

65028 FE04 Felmeddelande Adressat existerar inte

65029 FE05 Felmeddelande Adressat är inte nåbar

65030 FE06 Felmeddelande Mottagare har inte tillstånd att ta emot

När SOS Alarm får in en positiv kvittens kommer det automatiskt att skickas ut ärendeinformation till användaren. Om användarens utrustning stödjer ”header” funktion kommer den och

ärendeinformation att skickas i samma SDS-paket.

”SOS Alert”

39030 à ISSI

”Leveranskvittens”

ISSI/MSISDN ß Kvittens

Rakelsystemet

”Ärendedata”

U-SDS UNITDATA (SDS TRANSFER)

”SOS Alert”

39030 à ISSI

Användare /utrustning SOS ALARM

Stödsystem

”Ärendedata”

U-SDS INITDATA TRANSFER)

Leveranskvitto SDS-REPORT (MSG RECEIVED)

*1

Leveranskvitto (Bl-Ack)

*1: Rakelsystemet kvitterar leveransen med en kvittens enligt tabell 2.3. Den kvittens som levereras är en SDS-1

Bild 2.3

Larmbeteendet hos olika utrustningar kan variera beroende på vilken modell man har. Det kan även skilja mellan utrustningar beroende på vilka funktioner som stöds.

En operatör har möjlighet att skicka ett ”vanligt textmeddelande” till en användare som inte är

ärendeknuten. Ett sådant meddelande kan vara ett standardformaterat SDS-TL utan en Header. En

operatör har även möjlighet att skicka ett ”vanligt textmeddelande” till en användare som är knuten

till ett ärende. Ett sådant meddelande kommer att skickas som ett SDS-TL utan ett Header, se kapitel

3.

(16)

När SOS skickar meddelande via EADS TCS-API, används två olika teckenuppsättningar. Om mottagaren har adresstypen MSISDN så används 7 bit encoding (7-bit GSM coding).

Om mottagarens adress är ISSI, ITSI, GSSI or GTSI, så används 8 bit encoding, (ISO 8859-1).

(17)

2.4 Kontaktvägar

Vid talbegäran (call back request) till SOS Alarm ska nedanstående nummer användas.

SOS-central GSSI i Coordcom

Alla 9371030 för MSISDN

identifiering

Alla 9373000 för ISSI

identifiering

Alla 9085354 för ISI

identifiering

Vid talbegäran till SOS Alarm i gatewayläge ska nedanstående issi-nummer användas.

SOS-central GSSI i Coordcom

Alla 9373000 för ISSI

identifiering

För nödlarm används följande GSSI:

SOS-central GSSI i Coordcom

Alla 9371990 för MSISDN

identifiering

Alla 9373333 för ISSI

identifiering

Alla 9085355 för ISI

identifiering

Vid inloggning till TNA (Tactical Number Assignment) används MSISDN 3711150

(18)

3 Datamallar utskick från SOS Alarm

Data som skickas ut från SOS Alarm kommer att följa ett antal olika mallar. Syftet med dessa mallar är att data skall se lika ut oavsett versionsförändringar mm. Om SOS eller kund önskar lägga till eller dra ifrån fält kommer SOS att skapa nya mallar, inte ändra i befintliga.

3.1 Kommunikation ut från SOS Alarm.

Sammanställning av tillgängliga mallar. Observera att starttecken, sluttecken och fältseparator inte är []|. Läs stycke 2.2 ovan.

Mallnummer (TemplateNo)

Data (Funktion)

Notering

10020 Ärendedata räddning lång Anpassat för räddning med fler fält 10021 Ärendedata räddning kort Anpassat för räddning med färre fält 10022 Ärendedata räddning lång Anpassat för räddning med fler fält 10024 Ärendedata räddning lång Anpassat för räddning med fler fält 10025 Ärendedata räddning lång Anpassat för räddning med fler fält 10026 Ärendedata räddning lång Anpassat för räddning med fler fält 10200 Ärendedata räddning lång Anpassat för räddning med fler fält 10030 Ärendedata vård lång Anpassat för vård med fler fält 10031 Ärendedata vård kort Anpassat för vård med färre fält 10032 Ärendedata vård lång Anpassat för vård med fler fält 10033 Ärendedata vård lång Anpassat för vård med fler fält 10034 Ärendedata vård lång Anpassat för vård med fler fält 10035 Ärendedata vård lång Anpassat för vård med fler fält 10036 Ärendedata vård lång Anpassat för vård med fler fält 10300 Ärendedata vård lång Anpassat för vård med fler fält

(19)

3.1.1 Utdatamall 10020 Räddning lång

Mallnummer (TemplateNo)

Data (Funktion)

Notering

10020 Ärendedata räddning Utskick av ärende. Långt meddelande

CallCenterId SOS Central Del 1 av ärendenummer, ärendets larmcentralsid

CaseFolderId Ärendemapp Del 2 av ärendenummer, ärendemappsnummer

CaseId Ärendenummer Del 3 av ärendenummer, ärendenummer inom mappen. OBS alla tre fälten tillsammans utgör ärendets identitet. Ex 18:1358263:2 CreatedTime Ärendets skapandetid

SendTime Meddelandets sändtid

Priority Ärendets prioritet Prioritet 1-4

CaseIndex1 Indexnivå 1 Ex Trafikolycka

CaseIndex2 Indexnivå 2 Ex Personbil.

CaseIndex3 Indexnivå 3 Ex Övrigt

CaseIndexComment (EventDescription)

Händelsebeskrivning Fritext/kommentar

Street Adress Ex Ringvägen 100

Locality Ort, stadsdel Ex Stockholm

Municipality Kommun Ex Stockholm

RouteDirections Vägbeskrivning Ex Gula huset

CaseTypeArea Område (id) Ex A901

PosRT90 Ärendets position i RT90 format X=6581812 Y=1628578 PosWGS84 Ärendets position i WGS84

format

La = 59° 20,249’ N Lo = 018° 03,880’

PosSweref99 Ärendets position i SWEREF99 format

N=6581643 E=674306

Transmitter Code Larmsändare Sändarens kod

Alarm Category Larmkategori Ex Brand

Alarm Event Code Händelsekod Sändarens händelsekod Ex 01, BA MedicalIncidentOfficer Medicinskt ansvarig Medicinskt ansvarig för en händelse

ForwardControlPoint Räddningsledare RadioGroupId

RadioGroupName

Talgrupp Talgrupp namn

(20)

AdditionalCoordinationInformat ion

Övriga koordinations-uppgifter (kommentarsfält)

(21)

3.1.2 Utdatamall 10022 Räddning lång Tillägg.

Mallnummer (TemplateNo)

Data (Funktion)

Notering

10022 Ärendedata räddning Utskick av ärende. Långt meddelande

CallCenterId SOS Central Del 1 av ärendenummer, ärendets larmcentralsid

CaseFolderId Ärendemapp Del 2 av ärendenummer, ärendemappsnummer

CaseId Ärendenummer Del 3 av ärendenummer, ärendenummer inom mappen. OBS alla tre fälten tillsammans utgör ärendets identitet. Ex 18:1358263:2 CreatedTime Ärendets skapandetid

SendTime Meddelandets sändtid

Priority Ärendets prioritet Prioritet 1-4

CaseIndex1 Indexnivå 1 Ex Trafikolycka

CaseIndex2 Indexnivå 2 Ex Personbil.

CaseIndex3 Indexnivå 3 Ex Övrigt

CaseIndexComment (EventDescription)

Händelsebeskrivning Fritext/kommentar

Street Adress Ex Ringvägen 100

Locality Ort, stadsdel Ex Stockholm

Municipality Kommun Ex Stockholm

RouteDirections Vägbeskrivning Ex Gula huset

CaseTypeArea Område (id) Ex A901

PosRT90 Ärendets position i RT90 format X=6581812 Y=1628578 PosWGS84 Ärendets position i WGS84

format

La = 59° 20,249’ N Lo = 018° 03,880’

PosSweref99 Ärendets position i SWEREF99 format

N=6581643 E=674306

Transmitter Code Larmsändare Sändarens kod

Alarm Category Larmkategori Ex Brand

Alarm Event Code Händelsekod Sändarens händelsekod Ex 01, BA MedicalIncidentOfficer Medicinskt ansvarig Medicinskt ansvarig för en händelse

ForwardControlPoint Räddningsledare RadioGroupId

RadioGroupName

Talgrupp Talgrupp namn

(22)

AdditionalCoordinationInformat ion

Övriga koordinations-uppgifter (kommentarsfält)

Additional info Tilläggsinformation

(23)

3.1.4 Utdatamall 10024 Räddning lång.

Mallnummer (TemplateNo)

Data (Funktion)

Notering

10024 Ärendedata räddning Utskick av ärende. Långt meddelande

CallCenterId SOS Central Del 1 av ärendenummer, ärendets larmcentralsid

CaseFolderId Ärendemapp Del 2 av ärendenummer, ärendemappsnummer

CaseId Ärendenummer Del 3 av ärendenummer, ärendenummer inom mappen. OBS alla tre fälten tillsammans utgör ärendets identitet. Ex 18:1358263:2 CreatedTime Ärendets skapandetid

SendTime Meddelandets sändtid

Priority Ärendets prioritet Prioritet 1-4

CaseIndex1 Indexnivå 1 Ex Trafikolycka

CaseIndex2 Indexnivå 2 Ex Personbil.

CaseIndex3 Indexnivå 3 Ex Övrigt

CaseIndexComment (EventDescription)

Händelsebeskrivning Fritext/kommentar

Street Adress Ex Ringvägen 100

Locality Ort, stadsdel Ex Stockholm

CaseTypeArea Område (id) Ex A901

Municipality Kommun Ex Stockholm

RouteDirections Vägbeskrivning Ex Gula huset

PosRT90 Ärendets position i RT90 format X=6581812 Y=1628578 PosWGS84 Ärendets position i WGS84

format

La = 59° 20,249’ N Lo = 018° 03,880’

PosSweref99 Ärendets position i SWEREF99 format

N=6581643 E=674306

Transmitter Code Larmsändare Sändarens kod

Alarm Category Larmkategori Ex Brand

Alarm Event Code Händelsekod Sändarens händelsekod Ex 01, BA AttachedCustomerObject Objekt Namnet på ett automatlarmobjekt

KeyNumber Nycklar Nycklar på ett objekt och/eller från ett ärende.

(24)

IncidentCommander Räddningsledare ForwardControlPoint Brytpunkt

RadioGroupId RadioGroupName

Talgrupp Talgrupp namn AdditionalCoordinationInformat

ion

Övriga koordinations-uppgifter (kommentarsfält)

MedicalIncidentOfficer Sjukvårdsledare Medicinskt ansvarig för en händelse Assigned Resource in Case

Folder

Lista över knutna resurser i mappen.

Samtliga resurser i mappen (händelsen). Oberoende av ärendetyp.

Angående fältseparatorer se avsnitt 2.2 Additional info Tilläggsinformation

(25)

3.1.5 Utdatamall 10025 Räddning lång

Ordningen på fälten är densamma som för mall 10024.

Mallnummer (TemplateNo)

Data (Funktion)

Notering

10025 Ärendedata räddning Utskick av ärende. Långt meddelande

CallCenterId SOS Central Del 1 av ärendenummer, ärendets larmcentralsid

CaseFolderId Ärendemapp Del 2 av ärendenummer, ärendemappsnummer

CaseId Ärendenummer Del 3 av ärendenummer, ärendenummer inom mappen. OBS alla tre fälten tillsammans utgör ärendets identitet. Ex 18:1358263:2 CreatedTime Ärendets skapandetid

SendTime Meddelandets sändtid

Priority Ärendets prioritet Prioritet 1-4

CaseIndex1 Indexnivå 1 Ex Trafikolycka

CaseIndex2 Indexnivå 2 Ex Personbil.

CaseIndex3 Indexnivå 3 Ex Övrigt

CaseIndexComment (EventDescription)

Händelsebeskrivning Fritext/kommentar

Street Adress Ex Ringvägen 100

Locality Ort, stadsdel Ex Stockholm

CaseTypeArea Område (id) Ex A901

Municipality Kommun Ex Stockholm

RouteDirections Vägbeskrivning Ex Gula huset

PosRT90 Ärendets position i RT90 format X=6581812 Y=1628578 PosWGS84 Ärendets position i WGS84

format

La = 59° 20,249’ N Lo = 018° 03,880’

PosSweref99 Ärendets position i SWEREF99 format

N=6581643 E=674306

Transmitter Code Larmsändare Sändarens kod

Alarm Category Larmkategori Ex Brand

Alarm Event Code Händelsekod Sändarens händelsekod Ex 01, BA AttachedCustomerObject Objekt Namnet på ett automatlarmobjekt

(26)

KeyNumber Nycklar Nycklar på ett objekt och/eller från ett ärende.

IncidentCommander Räddningsledare ForwardControlPoint Brytpunkt

RadioGroupId RadioGroupName

Talgrupp Talgrupp namn AdditionalCoordinationInformat

ion

Övriga koordinations-uppgifter (kommentarsfält)

MedicalIncidentOfficer Sjukvårdsledare Medicinskt ansvarig för en händelse Assigned Resource in Case

Folder

Lista över knutna resurser i mappen.

Samtliga resurser i mappen (händelsen). Oberoende av ärendetyp.

Angående fältseparatorer se avsnitt 2.2 Additional info Tilläggsinformation

Alarm event text Larmhändelsetext

(27)

3.1.6 Utdatamall 10026 Räddning lång

Mallnummer (TemplateNo)

Data (Funktion)

Notering

10026 Ärendedata räddning Utskick av ärende. Långt meddelande

CallCenterId SOS Central Del 1 av ärendenummer, ärendets larmcentralsid

CaseFolderId Ärendemapp Del 2 av ärendenummer, ärendemappsnummer

CaseId Ärendenummer Del 3 av ärendenummer, ärendenummer inom mappen. OBS alla tre fälten tillsammans utgör ärendets identitet. Ex 18:1358263:2 CreatedTime Ärendets skapandetid

SendTime Meddelandets sändtid

Priority Ärendets prioritet Prioritet 1-4

CaseIndex1 Indexnivå 1 Ex Trafikolycka

CaseIndex2 Indexnivå 2 Ex Personbil.

CaseIndex3 Indexnivå 3 Ex Övrigt

EventDescription Ärendebeskrivning Ärendebeskrivning. Denna information är specifik för ett bestämt ärende. Jfr CaseFolderIndexComment.

Street Adress Ex Ringvägen 100

Locality Ort, stadsdel Ex Stockholm

CaseTypeArea Område (id) Ex A901

Municipality Kommun Ex Stockholm

RouteDirections Vägbeskrivning Ex Gula huset

PosRT90 Ärendets position i RT90 format X=6581812 Y=1628578 PosWGS84 Ärendets position i WGS84

format

La = 59° 20,249’ N Lo = 018° 03,880’

PosSweref99 Ärendets position i SWEREF99 format

N=6581643 E=674306

Transmitter Code Larmsändare Sändarens kod

Alarm Category Larmkategori Ex Brand

Alarm Event Code Händelsekod Sändarens händelsekod Ex 01, BA AttachedCustomerObject Objekt Namnet på ett automatlarmobjekt

KeyNumber Nycklar Nycklar på ett objekt och/eller från ett ärende.

IncidentCommander Räddningsledare ForwardControlPoint Brytpunkt

(28)

RadioGroupId RadioGroupName

Talgrupp Talgrupp namn AdditionalCoordinationInformat

ion

Övriga koordinations-uppgifter (kommentarsfält)

MedicalIncidentOfficer Sjukvårdsledare Medicinskt ansvarig för en händelse Assigned Resource in Case

Folder

Lista över knutna resurser i mappen.

Samtliga resurser i mappen (händelsen). Oberoende av ärendetyp.

Angående fältseparatorer se avsnitt 2.2 Additional info Tilläggsinformation

Alarm event text Larmhändelsetext

CaseFolderIndexComment Händeslebeskrivning Händelsebeskrivning. Denna information är gemensam för alla ärenden som ingår i en händelse, t.ex både vård- och räddningsärende vid en trafikolycka. Jfr EventDescription.

(29)

3.1.7 Utdatamall 10200 Räddning lång

Mallnummer (TemplateNo)

Data (Funktion)

Notering

10200 Ärendedata räddning Utskick av ärende. Långt meddelande

CallCenterId SOS Central Del 1 av ärendenummer, ärendets larmcentralsid

CaseFolderId Ärendemapp Del 2 av ärendenummer, ärendemappsnummer

CaseId Ärendenummer Del 3 av ärendenummer, ärendenummer inom mappen. OBS alla tre fälten tillsammans utgör ärendets identitet. Ex 18:1358263:2 CreatedTime Ärendets skapandetid

SendTime Meddelandets sändtid

Priority Ärendets prioritet Prioritet 1-4

CaseIndex1 Indexnivå 1 Ex Trafikolycka

CaseIndex2 Indexnivå 2 Ex Personbil.

CaseIndex3 Indexnivå 3 Ex Övrigt

EventDescription Ärendebeskrivning Ärendebeskrivning. Denna information är specifik för ett bestämt ärende. Jfr CaseFolderIndexComment.

CaseFolderIndexComment Händeslebeskrivning Händelsebeskrivning. Denna information är gemensam för alla ärenden som ingår i en händelse, t.ex både vård- och räddningsärende vid en trafikolycka. Jfr EventDescription.

Street Adress Ex Ringvägen 100

Locality Ort, stadsdel Ex Stockholm

Municipality Kommun Ex Stockholm

RouteDirections Vägbeskrivning Ex Gula huset

PosWGS84 Ärendets position i WGS84 format

La = 59° 20,249’ N Lo = 018° 03,880’

Electronic key Digital nyckel Information om smart passage Assigned Resource in Case

Folder

Lista över knutna resurser i mappen.

Samtliga resurser i mappen (händelsen). Oberoende av ärendetyp.

Angående fältseparatorer se avsnitt 2.2 RadioGroupId

RadioGroupName

Talgrupp Talgrupp namn

Samtliga talgrupper i mappen (händelsen) Angående fältseparatorer se avsnitt 2.2 MedicalIncidentOfficer Sjukvårdsledare Medicinskt ansvarig för en händelse

IncidentCommander Räddningsledare IncidentCommander

(30)

ForwardControlPoint Brytpunkt

Posotion ForwardControlPoint Position på brytpunkt i WGS84 format

La = 59° 20,249’ N Lo = 018° 03,880’

AdditionalCoordinationInformat ion

Övriga koordinations-uppgifter (kommentarsfält)

Transmitter Code Larmsändare Sändarens kod

Alarm Category Larmkategori Ex Brand

Alarm Event Code Händelsekod Sändarens händelsekod Ex 01, BA Alarm event text Larmhändelsetext

Additional info Tilläggsinformation

AttachedCustomerObject Objekt Namnet på ett automatlarmobjekt

KeyNumber Nycklar Nycklar på ett objekt och/eller från ett ärende.

(31)

3.1.8 Utdatamall 10021 Räddning kort

Mallnummer (TemplateNo)

Data (Funktion)

Notering

10021 Ärendedata räddning Utskick av ärende. Kort meddelande

CallCenterId SOS Central Del 1 av ärendenummer, ärendets larmcentralsid CaseFolderId Ärendemapp Del 2 av ärendenummer, ärendemappsnummer

CaseId Ärendenummer Del 3 av ärendenummer, ärendenummer inom mappen. OBS alla tre fälten tillsammans utgör ärendets identitet. Ex 18:1358263:2 Priority Ärendets prioritet Prioritet 1-4

CaseIndex1 Indexnivå 1 Ex Trafikolycka

CaseIndex2 Indexnivå 2 Ex Personbil.

CaseIndex3 Indexnivå 3 Ex Övrigt

CaseIndexComment (EventDescription)

Händelsebeskrivning Fritext/kommentar

Street Adress Ex Ringvägen 100

Locality Ort, stadsdel Ex Stockholm

Municipality Kommun Ex Stockholm

RouteDirections Vägbeskrivning Ex Gula huset

CaseTypeArea Område (id) Ex A901

PosWGS84 Ärendets position i WGS84 format

La = 59° 20,249’ N Lo = 018° 03,880’

RadioGroupId RadioGroupName

Talgrupp Talgrupp namn

(32)

3.1.9 Utdatamall Vård lång 10030

Mallnummer (TemplateNo)

Data (Funktion)

Notering

10030 Ärendedata vård Utskick av ärende. Långt meddelande

CallCenterId SOS Central Del 1 av ärendenummer, ärendets larmcentralsid CaseFolderId Ärendemapp Del 2 av ärendenummer, ärendemappsnummer

CaseId Ärendenummer Del 3 av ärendenummer, ärendenummer inom mappen. OBS alla tre fälten tillsammans utgör ärendets identitet. Ex 18:1358263:2 SendTime Meddelandets sändtid

FirstName Patientens förnamn Name Patientens efternamn

SocialSecurityNumber Personnummer. OBS ej validerad information. Detta är ett fritextfält som kan innehålla allt från t.ex ”Man ca 60” till komplett personnummer SOS kan ej verifiera att numret är rätt då vi inte kan kontrollera

legitimation.

Priority Ärendets prioritet Prioritet 1-4

CaseIndex1 Indexnivå 1 Ex Bröstsmärtor/Hjärtsjukdom

CaseIndex2 Indexnivå 2 Ex Smärtor i skuldror, armar eller käkar. Svimfärdig och/eller illamående.

CaseIndex3 Indexnivå 3 CaseIndexComment

(EventDescription)

Händelsebeskrivning Fritext/kommentar

Street Adress Ex Ringvägen 100

Locality Ort, stadsdel Ex Stockholm

Municipality Kommun Ex Stockholm

RouteDirections Vägbeskrivning Ex Gula huset

CaseTypeArea Område (id) Ex A901

PosRT90 Ärendets position i RT90 format X=6581812 Y=1628578 PosWGS84 Ärendets position i WGS84

format

La = 59° 20,249’ N Lo = 018° 03,880’

PosSweref99 Ärendets position i SWEREF99 format

N=6581643 E=674306

(33)

PickUpTime Hämtatid Beställd tid för hämtning ToStreet Tilladress Transporten ska ske till adress ToCaseTypeArea Till ärendetypsområde (id)

ToLocality Till ort, stadsdel ToMunicipality Till kommun

LeaveTime Lämnatid Beställd lämnatid

ToPosRT90 Till position RT90 Se ovan

ToPosWGS84 Till position WGS84 Se ovan

ToPosSweref99 Till position SWEREF99 Se ovan

MedicalIncidentOfficer Medicinskt ansvarig Medicinskt ansvarig för en händelse ForwardControlPoint Räddningsledare

RadioGroupId RadioGroupNamn

Talgrupp Talgrupp namn AdditionalCoordinationIn

formation

Övriga koordinations-uppgifter (kommentarsfält)

(34)

3.1.10 Utdatamall Vård lång 10032

Denna utdalamall är lika som Vård lång 10030, men med skillnaden att ett fält är adderat. Fältet som anger utdatamallens nummer är också ändrat

Mallnummer (TemplateNo)

Data (Funktion)

Notering

10032 Ärendedata vård Utskick av ärende. Långt meddelande

CallCenterId SOS Central Del 1 av ärendenummer, ärendets larmcentralsid CaseFolderId Ärendemapp Del 2 av ärendenummer, ärendemappsnummer

CaseId Ärendenummer Del 3 av ärendenummer, ärendenummer inom mappen. OBS alla tre fälten tillsammans utgör ärendets identitet. Ex 18:1358263:2 SendTime Meddelandets sändtid

FirstName Patientens förnamn Name Patientens efternamn

SocialSecurityNumber Personnummer. OBS ej validerad information. Detta är ett fritextfält som kan innehålla allt från t.ex ”Man ca 60” till komplett personnummer SOS kan ej verifiera att numret är rätt då vi inte kan kontrollera

legitimation.

Priority Ärendets prioritet Prioritet 1-4

CaseIndex1 Indexnivå 1 Ex Bröstsmärtor/Hjärtsjukdom

CaseIndex2 Indexnivå 2 Ex Smärtor i skuldror, armar eller käkar. Svimfärdig och/eller illamående.

CaseIndex3 Indexnivå 3 CaseIndexComment

(EventDescription)

Händelsebeskrivning Fritext/kommentar

Street Adress Ex Ringvägen 100

Locality Ort, stadsdel Ex Stockholm

Municipality Kommun Ex Stockholm

RouteDirections Vägbeskrivning Ex Gula huset

CaseTypeArea Område (id) Ex A901

PosRT90 Ärendets position i RT90 format X=6581812 Y=1628578 PosWGS84 Ärendets position i WGS84

format

La = 59° 20,249’ N Lo = 018° 03,880’

PosSweref99 Ärendets position i SWEREF99 format

N=6581643 E=674306

(35)

ToStreet Tilladress Transporten ska ske till adress ToCaseTypeArea Till ärendetypsområde (id)

ToLocality Till ort, stadsdel ToMunicipality Till kommun

LeaveTime Lämnatid Beställd lämnatid

ToPosRT90 Till position RT90 Se ovan

ToPosWGS84 Till position WGS84 Se ovan

ToPosSweref99 Till position SWEREF99 Se ovan

MedicalIncidentOfficer Medicinskt ansvarig Medicinskt ansvarig för en händelse ForwardControlPoint Räddningsledare

RadioGroupId RadioGroupNamn

Talgrupp Talgrupp namn AdditionalCoordinationIn

formation

Övriga koordinations-uppgifter (kommentarsfält)

Create time Skapande tid Tidpunkt när ärendet skapades

(36)

3.1.10 Utdatamall Vård Lång 10033

Mallnummer (TemplateNo)

Data (Funktion)

Notering

10033 Ärendedata vård Utskick av ärende. Långt meddelande

CallCenterId SOS Central Del 1 av ärendenummer, ärendets larmcentralsid CaseFolderId Ärendemapp Del 2 av ärendenummer, ärendemappsnummer

CaseId Ärendenummer Del 3 av ärendenummer, ärendenummer inom mappen. OBS alla tre fälten tillsammans utgör ärendets identitet. Ex 18:1358263:2 SendTime Meddelandets sändtid

FirstName Patientens förnamn Name Patientens efternamn

SocialSecurityNumber Personnummer. OBS ej validerad information. Detta är ett fritextfält som kan innehålla allt från t.ex ”Man ca 60” till komplett personnummer SOS kan ej verifiera att numret är rätt då vi inte kan kontrollera

legitimation.

Priority Ärendets prioritet Prioritet 1-4

CaseIndex1 Indexnivå 1 Ex Bröstsmärtor/Hjärtsjukdom

CaseIndex2 Indexnivå 2 Ex Smärtor i skuldror, armar eller käkar. Svimfärdig och/eller illamående.

CaseIndex3 Indexnivå 3 CaseIndexComment

(EventDescription)

Händelsebeskrivning Fritext/kommentar

Street Adress Ex Ringvägen 100

Locality Ort, stadsdel Ex Stockholm

Municipality Kommun Ex Stockholm

RouteDirections Vägbeskrivning Ex Gula huset

CaseTypeArea Område (id) Ex A901

PosRT90 Ärendets position i RT90 format X=6581812 Y=1628578 PosWGS84 Ärendets position i WGS84

format

La = 59° 20,249’ N Lo = 018° 03,880’

PosSweref99 Ärendets position i SWEREF99 format

N=6581643 E=674306

PickUpTime Hämtatid Beställd tid för hämtning

(37)

ToCaseTypeArea Till ärendetypsområde (id) ToLocality Till ort, stadsdel

ToMunicipality Till kommun

LeaveTime Lämnatid Beställd lämnatid

ToPosRT90 Till position RT90 Se ovan

ToPosWGS84 Till position WGS84 Se ovan

ToPosSweref99 Till position SWEREF99 Se ovan

MedicalIncidentOfficer Medicinskt ansvarig Medicinskt ansvarig för en händelse ForwardControlPoint Räddningsledare

RadioGroupId RadioGroupNamn

Talgrupp Talgrupp namn AdditionalCoordinationIn

formation

Övriga koordinations-uppgifter (kommentarsfält)

Create time Skapande tid Tidpunkt när ärendet skapades AreaNumber+PhoneNum

ber

Telefonnummer Telefonnummer till hjälpsökande

(38)

3.1.11 Utdatamall Vård lång 10034

Mallnummer (TemplateNo)

Data (Funktion)

Notering

10034 Ärendedata vård Utskick av ärende. Långt meddelande

CallCenterId SOS Central Del 1 av ärendenummer, ärendets larmcentralsid CaseFolderId Ärendemapp Del 2 av ärendenummer, ärendemappsnummer

CaseId Ärendenummer Del 3 av ärendenummer, ärendenummer inom mappen. OBS alla tre fälten tillsammans utgör ärendets identitet. Ex 18:1358263:2 SendTime Meddelandets sändtid

FirstName Patientens förnamn Name Patientens efternamn

SocialSecurityNumber Personnummer. OBS ej validerad information. Detta är ett fritextfält som kan innehålla allt från t.ex ”Man ca 60” till komplett personnummer SOS kan ej verifiera att numret är rätt då vi inte kan kontrollera

legitimation.

Priority Ärendets prioritet Prioritet 1-4

CaseIndex1 Indexnivå 1 Ex Bröstsmärtor/Hjärtsjukdom

CaseIndex2 Indexnivå 2 Ex Smärtor i skuldror, armar eller käkar. Svimfärdig och/eller illamående.

CaseIndex3 Indexnivå 3 CaseIndexComment

(EventDescription)

Händelsebeskrivning Fritext/kommentar

Street Adress Ex Ringvägen 100

Locality Ort, stadsdel Ex Stockholm

Municipality Kommun Ex Stockholm

RouteDirections Vägbeskrivning Ex Gula huset

CaseTypeArea Område (id) Ex A901

PosRT90 Ärendets position i RT90 format X=6581812 Y=1628578 PosWGS84 Ärendets position i WGS84

format

La = 59° 20,249’ N Lo = 018° 03,880’

PosSweref99 Ärendets position i SWEREF99 format

N=6581643 E=674306

PickUpTime Hämtatid Beställd tid för hämtning

ToStreet Tilladress Transporten ska ske till adress

(39)

ToLocality Till ort, stadsdel ToMunicipality Till kommun

LeaveTime Lämnatid Beställd lämnatid

ToPosRT90 Till position RT90 Se ovan

ToPosWGS84 Till position WGS84 Se ovan

ToPosSweref99 Till position SWEREF99 Se ovan

MedicalIncidentOfficer Medicinskt ansvarig Medicinskt ansvarig för en händelse ForwardControlPoint Räddningsledare

RadioGroupId RadioGroupNamn

Talgrupp Talgrupp namn AdditionalCoordinationIn

formation

Övriga koordinations-uppgifter (kommentarsfält)

Create time Skapande tid Tidpunkt när ärendet skapades AreaNumber+PhoneNum

ber

Telefonnummer Telefonnummer till hjälpsökande

Assigned Resource in Case Folder

Lista över knutna resurser i mappen.

Samtliga resurser i mappen (händelsen). Oberoende av ärendetyp.

Angående fältseparatorer se avsnitt 2.2

(40)

3.1.12 Utdatamall Vård lång 10035

Profil 100035 Vård lång utgår

(41)

3.1.13 Utdatamall Vård lång 10036

Mallnummer (TemplateNo)

Data (Funktion)

Notering

10036 Ärendedata vård Utskick av ärende. Långt meddelande

CallCenterId SOS Central Del 1 av ärendenummer, ärendets larmcentralsid CaseFolderId Ärendemapp Del 2 av ärendenummer, ärendemappsnummer

CaseId Ärendenummer Del 3 av ärendenummer, ärendenummer inom mappen. OBS alla tre fälten tillsammans utgör ärendets identitet. Ex 18:1358263:2 SendTime Meddelandets sändtid

FirstName Patientens förnamn Name Patientens efternamn

SocialSecurityNumber Personnummer. OBS ej validerad information. Detta är ett fritextfält som kan innehålla allt från t.ex ”Man ca 60” till komplett personnummer SOS kan ej verifiera att numret är rätt då vi inte kan kontrollera

legitimation.

Priority Ärendets prioritet Prioritet 1-4

CaseIndex1 Indexnivå 1 Ex Bröstsmärtor/Hjärtsjukdom

CaseIndex2 Indexnivå 2 Ex Smärtor i skuldror, armar eller käkar. Svimfärdig och/eller illamående.

CaseIndex3 Indexnivå 3

EventDescription Ärendebeskrivning Ärendebeskrivning. Denna information är specifik för ett bestämt ärende, t.ex sbar-anteckningar i ett vårdärende. Jfr

CaseFolderIndexComment.

Street Adress Ex Ringvägen 100

Locality Ort, stadsdel Ex Stockholm

Municipality Kommun Ex Stockholm

RouteDirections Vägbeskrivning Ex Gula huset

CaseTypeArea Område (id) Ex A901

PosRT90 Ärendets position i RT90 format

X=6581812 Y=1628578

PosWGS84 Ärendets position i WGS84 format

La = 59° 20,249’ N Lo = 018° 03,880’

PosSweref99 Ärendets position i SWEREF99 format

N=6581643 E=674306

PickUpTime Hämtatid Beställd tid för hämtning

ToStreet Tilladress Transporten ska ske till adress

(42)

ToCaseTypeArea Till ärendetypsområde (id) ToLocality Till ort, stadsdel

ToMunicipality Till kommun

LeaveTime Lämnatid Beställd lämnatid

ToPosRT90 Till position RT90 Se ovan

ToPosWGS84 Till position WGS84 Se ovan

ToPosSweref99 Till position SWEREF99 Se ovan

MedicalIncidentOfficer Medicinskt ansvarig Medicinskt ansvarig för en händelse ForwardControlPoint Räddningsledare

RadioGroupId RadioGroupNamn

Talgrupp Talgrupp namn AdditionalCoordinationInfo

rmation

Övriga koordinations- uppgifter (kommentarsfält)

Create time Skapande tid Tidpunkt när ärendet skapades AreaNumber+PhoneNumbe

r

Telefonnummer Telefonnummer till hjälpsökande

Assigned Resource in Case Folder

Lista över knutna resurser i mappen.

Samtliga resurser i mappen (händelsen). Oberoende av ärendetyp.

Angående fältseparatorer se avsnitt 2.2 Assigned Resource

MissionNo

Knuten resurs i ärende Uppdrags-id

Knuten resurs i ärende

Ett heltalsvärde som räknas upp (+1) för varje resurs som knyts på nytt i ett ärende. Initialt är värdet noll.

Angående fältseparatorer se avsnitt 2.2

CaseFolderIndexComment Händeslebeskrivning Händelsebeskrivning. Denna information är gemensam för alla ärenden som ingår i en händelse, t.ex både vård- och räddningsärende vid en trafikolycka. Jfr EventDescription.

(43)

3.1.11 Utdatamall 10300 Vård lång

Mallnummer (TemplateNo)

Data (Funktion)

Notering

10300 Ärendedata räddning Utskick av ärende. Långt meddelande

CallCenterId SOS Central Del 1 av ärendenummer, ärendets larmcentralsid

CaseFolderId Ärendemapp Del 2 av ärendenummer, ärendemappsnummer

CaseId Ärendenummer Del 3 av ärendenummer, ärendenummer inom mappen. OBS alla tre fälten tillsammans utgör ärendets identitet. Ex 18:1358263:2 CreatedTime Ärendets skapandetid

SendTime Meddelandets sändtid

Priority Ärendets prioritet Prioritet 1-4

CaseIndex1 Indexnivå 1 Ex Trafikolycka

CaseIndex2 Indexnivå 2 Ex Personbil.

CaseIndex3 Indexnivå 3 Ex Övrigt

EventDescription Ärendebeskrivning Ärendebeskrivning. Denna information är specifik för ett bestämt ärende. Jfr CaseFolderIndexComment.

CaseFolderIndexComment Händeslebeskrivning Händelsebeskrivning. Denna information är gemensam för alla ärenden som ingår i en händelse, t.ex både vård- och räddningsärende vid en trafikolycka. Jfr EventDescription.

Street Adress Ex Ringvägen 100

Locality Ort, stadsdel Ex Stockholm

Municipality Kommun Ex Stockholm

RouteDirections Vägbeskrivning Ex Gula huset

PosWGS84 Ärendets position i WGS84 format

La = 59° 20,249’ N Lo = 018° 03,880’

Electronic key Digital nyckel Information om smart passage Assigned Resource in Case

Folder

Lista över knutna resurser i mappen.

Samtliga resurser i mappen (händelsen). Oberoende av ärendetyp.

Angående fältseparatorer se avsnitt 2.2 RadioGroupId

RadioGroupName

Talgrupp Talgrupp namn

Samtliga talgrupper i mappen (händelsen) Angående fältseparatorer se avsnitt 2.2 MedicalIncidentOfficer Sjukvårdsledare Medicinskt ansvarig för en händelse

IncidentCommander Räddningsledare IncidentCommander ForwardControlPoint Brytpunkt

(44)

Posotion ForwardControlPoint Position på brytpunkt i WGS84 format

La = 59° 20,249’ N Lo = 018° 03,880’

AdditionalCoordinationInformat ion

Övriga koordinations-uppgifter (kommentarsfält)

AreaNumber+PhoneNumber Telefonnummer Telefonnummer till hjälpsökande FirstName Patientens förnamn

Name Patientens efternamn

SocialSecurityNumber Personnummer. OBS ej validerad information. Detta är ett fritextfält som kan innehålla allt från t.ex ”Man ca 60” till komplett personnummer SOS kan ej verifiera att numret är rätt då vi inte kan kontrollera

legitimation.

PickUpTime Hämtatid Beställd tid för hämtning

LeaveTime Lämnatid Beställd lämnatid

ToStreet Tilladress Transporten ska ske till adress

ToLocality Till ort, stadsdel ToMunicipality Till kommun

ToPosWGS84 Till position WGS84 La = 59° 20,249’ N Lo = 018° 03,880’

Assigned Resource MissionNo

Knuten resurs i ärende Uppdrags-id

Knuten resurs i ärende

Ett heltalsvärde som räknas upp (+1) för varje resurs som knyts på nytt i ett ärende. Initialt är värdet noll.

Angående fältseparatorer se avsnitt 2.2

3.1.14 Utdatamall Vård kort 10031

Mallnummer (TemplateNo)

Data (Funktion)

Notering

10031 Ärendedata vård Utskick av ärende. Kort meddelande

CallCenterId SOS Central Del 1 av ärendenummer, ärendets larmcentralsid CaseFolderId Ärendemapp Del 2 av ärendenummer, ärendemappsnummer

CaseId Ärendenummer Del 3 av ärendenummer, ärendenummer inom mappen. OBS alla tre fälten tillsammans utgör ärendets identitet. Ex 18:1358263:2 FirstName Patientens förnamn

Name Patientens efternamn

(45)

kan ej verifiera att numret är rätt då vi inte kan kontrollera legitimation.

Priority Ärendets prioritet Prioritet 1-4

CaseIndex1 Indexnivå 1 Ex Bröstsmärtor/Hjärtsjukdom

CaseIndex2 Indexnivå 2 Ex Smärtor i skuldror, armar eller käkar. Svimfärdig och/eller illamående.

CaseIndex3 Indexnivå 3 CaseIndexComment

(EventDescription)

Händelsebeskrivning Fritext/kommentar

Street Adress Ex Ringvägen 100

Locality Ort, stadsdel Ex Stockholm

Municipality Kommun Ex Stockholm

RouteDirections Vägbeskrivning Ex Gula huset

CaseTypeArea Område (id) Ex A901

PosWGS84 Ärendets position i WGS84 format

La = 59° 20,249’ N Lo = 018° 03,880’

PickUpTime Hämtatid Beställd tid för hämtning

(46)

3.2 Datamallar för kommunikation med SOS Alarm

Meddelanden som ska skickas in till SOS Alarm måste kodas enligt de mallar vilka redovisas i detta dokument.

Vid inskickande av meddelanden som är ärendeknutna ska de element som visas i nedan syntax vara obligatoriska:

Transportlager + [TemplateNo|CallcenterID|CasefolderID|CaseID|StaffMemberCode/ResourceCode| + funktion]

I meddelanden som inte är ärendeknutna är de element som visas i nedan syntax obligatoriska:

Transportlager + [TemplateNo|funktion]

(47)

3.2.1 Data som kan skickas in till SOS Alarm

I kommunikation med SOS Alarm kan följande mallar användas:

Anm: Vid skickande av SDS-paket innehållande ett tomt element ska strängens fältseparator (hex:13)) ändå skickas.

Sammanställning av tillgängliga mallar. Observera att starttecken, sluttecken och fältseparator inte är []|. Läs stycke 2.2 ovan.

Mallnummer (TemplateNo)

Data (Funktion)

50001 Knytning av personal till resurs 50002 Frikoppling av personal från resurs

50010 Kvittens av larm från enskild personal som är knuten till en resurs. Nyttjar DGNA tjänst.

50011 Kvittens av larm från enskild personal som inte är knuten till en resurs. Nyttjar DGNA tjänst.

50012 Kvittens av larm från enskild personal som redan är knuten till en resurs. Använder sig av statiska talgrupper.

50013 Kvittens av larm från enskild personal som inte är knuten till en resurs. Använder sig av statiska talgrupper.

50014 Kvittens av larm från resurs som inte har knuten personal till sig. Nyttjar DGNA tjänst.

50015 Kvittens av larm från resurs som även knyter personal till sig. Nyttjar DGNA tjänst. En resurs kan knyta max åtta personer per meddelande.

50016 Kvittens av larm och kvittens ”U” från resurs som även knyter personal till sig. Nyttjar DGNA tjänst.

50017 Kvittens av larm från en resurs som inte har knuten personal till sig. Använder sig av statiska talgrupper.

50018 Kvittens av larm från resurs som även knyter personal till sig. Använder sig av statiska talgrupper. En resurs kan knyta max åtta personer per meddelande.

50019 Kvittens av larm och kvittens ”U” från resurs som även knyter personal till sig. Använder sig av statiska talgrupper. En resurs kan knyta max åtta personer per meddelande.

50025 Resurs skickar in ett status genom ett SDS-paket.

(48)

3.2.2 Personal knyter sig till resurs

Personal knyter sig till resurs. Det finns möjlighet att knyta upptill åtta personer per meddelande.

Mallnummer (TemplateNo)

Data (Funktion)

Notering

50001 Knytning av personal till resurs I SOS systemet knyts personal till aktuell resurs ResouceCode ResursId Överenskommet ID (rakelnummer) för resurs.

StaffMemberCod BesättningsId Person/funktion som bemannar resursen

… Upp till 8 st Staffmembers i ett SDS

Syntax:

[50001|ResourceCode|StaffMemberCode|StaffMemberCode|StaffMemberCode|StaffMemberCode|

StaffMemberCode|StaffMemberCode|StaffMemberCode|StaffMemberCode]

3.2.3 Frikoppling av personal från resurs

Frikoppling av personal från resurs. Det finns möjlighet att frikoppla upptill max åtta personer per meddelande.

Mallnummer (TemplateNo)

Data

(Vald kvittens)

Notering

50002 Frikoppling av personal från resurs I SOS system frikopplas personal från tidigare knuten resurs.

ResourceCode ResursId Överenskommet ID (rakelnummer) för resurs.

StaffMemberCod BesättningsId Person/funktion som ska raderas från resursen

… Upp till 8 StaffMembers kan tas bort i samma SDS

Syntax:

[50002|ResourceCode|StaffMemberCode|StaffMemberCode|StaffMemberCode|StaffMemberCode|

StaffMemberCode|StaffMemberCode|StaffMemberCode|StaffMemberCode]

(49)

3.2.4 Kvittens från enskild person, DGNA

Kvittens av larm från enskild personal som är knuten till en resurs. Nyttjar DGNA tjänst.

Mallnummer (TemplateNo)

Data

(Vald kvittens)

Notering

50010 Kvitterar larm och önskar sig medlemskap i den dynamiska talgruppen för ärendet.

Kvittens till ärendet och tilldelning av talgrupp utförs och

åtgärdsregistreras i ärendemappen. Denna kvittens ska inte förväxlas med kvittens ”U”.

Syntax:

[50010|CallcenterID|CasefolderID|CaseID|StaffmemberCode|11DGNA]

Mallnummer (TemplateNo)

Data

(Vald kvittens)

Notering

50010 Avböjer larmet men önskar sig medlemskap i den dynamisk talgruppen för passning.

Avböjning av ärendet åtgärdsregistreras, tilldelning av dynamiskt gruppmedlemskap utförs och åtgärdsregistreras i ärendemappen.

Syntax:

[50010|CallcenterID|CasefolderID|CaseID|StaffmemberCode|21DGNA]

Mallnummer (TemplateNo)

Data

(Vald kvittens)

Notering

50010 Avböjer larmet och önskar ingen tilldelning av dynamisk talgrupp för ärendet.

Avböjning av ärende och tilldelning av talgrupp. Åtgärdsregistreras i ärendemappen.

Syntax:

[50010|CallcenterID|CasefolderID|CaseID|StaffmemberCode|22DGNA]

(50)

3.2.5 Kvittens av person som ej är knuten till resurs, DGNA

Kvittens av larm från enskild personal som inte är knuten till en resurs. Nyttjar DGNA tjänst.

Mallnummer (funktion)

Data

(Vald kvittens)

Notering

50011 Kvitterar larm, knyter sig till resurs och önskar medlemskap i dynamisk talgrupp för ärendet.

Kvittens till ärendet, knytning till resurs och tilldelning av talgrupp åtgärdsregistreras i ärendemappen. Denna kvittens ska inte förväxlas med kvittens ”U”.

Syntax:

[50011|CallcenterID|CasefolderID|CaseID|StaffmemberCode|11DGNA|ResourceID]

Mallnummer (funktion)

Data

(Vald kvittens)

Notering

50011 Avböjer larmet och knyter sig inte till någon resurs. Önskar sig medlemskap i ärendets talgrupp för passning.

Avböjning av ärendet åtgärdsregistreras, tilldelning av dynamiskt gruppmedlemskap utförs och åtgärdsregistreras i ärendemappen.

Syntax:

[50011|CallcenterID|CasefolderID|CaseID|StaffmemberCode|21DGNA]

Mallnummer (funktion)

Data

(Vald kvittens)

Notering

50011 Avböjer larmet och knyter sig inte till någon resurs, önskar sig ingen tilldelning av medlemskap till ärendets dynamiska talgrupp.

Avböjning av ärende och tilldelning av talgrupp åtgärdsregistreras i ärendemappen.

Syntax:

[50011|CallcenterID|CasefolderID|CaseID|StaffmemberCode|22DGNA]

(51)

3.2.6 Kvittens från person som är knuten till resurs.

Kvittens av larm från enskild personal som redan är knuten till en resurs. Använder sig av statiska talgrupper.

Mallnummer (funktion)

Data

(Vald kvittens)

Notering

50012 Personal kvitterar larmet och önskar information om vilken statisk talgrupp som har blivit tilldelad till ärendet.

Kvittens till ärendet och utskick av information om vilken statisk talgrupp som har blivit tilldelad till ärendet utförs och

åtgärdsregistreras i ärendemappen. Denna kvittens ska inte förväxlas med kvittens ”U”.

Syntax:

[50012|CallcenterID|CasefolderID|CaseID|StaffmemberCode|11InfoGRP]

Mallnummer (funktion)

Data

(Vald kvittens)

Notering

50012 Personal avböjer larmet men önskar information om vilken statisk talgrupp som har blivit tilldelad till ärendet.

Avböjning till ärendet och utskick av information om vilken statisk talgrupp som har blivit tilldelad till ärendet utförs och

åtgärdsregistreras i ärendemappen.

Syntax:

[50012|CallcenterID|CasefolderID|CaseID|StaffmemberCode|21InfoGRP]

Mallnummer (funktion)

Data

(Vald kvittens)

Notering

50012 Personal avböjer larmet och önskar sig inte information om vilken statisk talgrupp som har tilldelats ärendet.

Avböjning av ärendet åtgärdsregistreras i ärendemappen. Information om vilken talgrupp som har tilldelats ärendet kommer inte att skickas ut.

Syntax:

[50012|CallcenterID|CasefolderID|CaseID|StaffmemberCode|22InfoGRP]

References

Related documents

Verksamhetschefen på SkinDoc har i yttrande framfört att borttagande av dessa leverfläckar inte får göras inom ramen för offentligt finansierad vård.. Anmälaren var

Vård- och omsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen för perioden januari till och med november månad 2021.. Beskrivning

Social- och utbildningsnämnden godkänner årsbokslutet 2021 för Utbildningsverksamheterna enligt bilaga 1 daterad 24 januari 2022, och översänder detta till kommunstyrelsen.

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslöt på sitt sammanträde den 16 december 2021 § 124 föreslå kommunstyrelsen att lämna yttrande gällande förslag till Länsplan

Kommunistiska Partiet Ludvika yrkar i en motion daterad 2 november 2021 att en arbetsgrupp utses inom kultur – och samhällsutvecklingsförvaltningen som beräknar kostnaden för

Kommunistiska Partiet Ludvika yrkar i en motion daterad 2 november 2021 att en arbetsgrupp utses inom kultur – och samhällsutvecklingsförvaltningen som beräknar kostnaden för

Utifrån det framarbetade arbetssättet kring handläggning av våld i nära relation föreslår socialkontoret att lägga utvärderingen av handlingsplanen för arbetet mot våld i

”Nämnden får, om särskilda skäl föreligger och om det finns risk för att nämnden annars inte kommer att vara beslutsför, sammanträda med ledamöter närvarande på