• No results found

Förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Utfärdad den 11 mars 2020 Regeringen föreskriver följande.

1 § Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får tills vidare inte hållas inom Sverige.

Förbudet gäller endast allmänna sammankomster och offentliga tillställ- ningar med fler än 500 deltagare.

Denna förordning träder i kraft den 12 mars 2020.

På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON

Jenny Ferm

(Justitiedepartementet)

SFS 2020:114

Publicerad den 12 mars 2020

References

Related documents

Förbudet gäller inte heller allmänna sammankomster och offentliga till- ställningar med högst 300 deltagare, om var och en av deltagarna anvisas en sittplats med minst en meters

Förbudet gäller inte allmänna sammankomster och offentliga till- ställningar med högst 300 deltagare, om var och en av deltagarna anvisas en sittplats med minst en meters

Förbudet gäller inte allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls på sådana serveringsställen som omfattas av lagen (2020:526) om

2 § En länsstyrelse kan med stöd av 3 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt

Hur sexuella övergrepp hanteras av idrottsrörelse, myndigheter och anhöriga får på så sätt inte bara en di- rekt betydelse för de utsatta i respektive fall, utan bidrar

En genomgång av publicerade hälsoekonomiska artiklar visar att hälso- och sjukvården bör främja fysisk aktivitet bland patienter som har förhöjd risk för sjukdom eller

Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets krisberedskap ju.remissvar@regeringskansliet.se ju.L4@regeringskansliet.se Handläggare Fredrik Robertsson

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm

Gällande undantaget om sittande publik föreslås det dock vara kvar med hänvisning till att risken för smittspridning bedöms vara lägre vid dessa sammankomster än

Svensk Scenkonst anser därför att förbud och begränsningar av del- tagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar alltid bör följas av en långsiktig plan för

Våra klubbar och supportrar är fullt medvetna om att för det fall man inte kan leva upp till gällande krav – i fråga om fysisk distansering, att man stannar hemma om man är sjuk

Västra Götalandsregionen ställer sig bakom förslaget med ett förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare.. Utifrån

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 men färre en ett visst högre antal deltagare ska undantas från förbudet om var och en av deltagarna

Det är, enligt promemorian, arrangören som ska ansvara för att uppfylla avståndskraven exempelvis genom att anpassa antalet besökare till tillgänglig yta, markeringar på platsen

Sollefteå kommun ber därför regeringen att utarbeta ett förslag där såväl motionsidrotten som naturturismen också kan undantas på samma villkor, att deltagarna kan hålla

perspektivet för Västra Götalandsregionen är att vi måste ta ansvar för att begränsa smittspridningen och vidhålla en restriktiv inställning till.. sammankomster och

Därutöver föreslås även att samma sammankomster och tillställningar ska kunna arrangeras för en sittande publik med fler än 50 deltagare ”men färre än ett visst högre

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har inga synpunkter till promemorians förslag.. I detta ärende har generaldirektör Lena

barnkonventionen och barnets bästa att förmå ett barn att hålla 2 meters avstånd till en förälder eller annan ansvarig vuxen vid deltagande i ett större arrangemang

Sida 2 av 3 Till att börja med uppfattar Folkets Hus och Parker att förslaget enbart handlar om undantag från det tillfälliga förbudet om att samla mer än 50 personer vid

Scenkonstverksamheterna arbetar med långa ledtider, ofta 6 – 18 månader (i vissa fall upp till 24 månader, exempelvis vid turnéverksamhet) från produk- tionsbeslut till premiär,

Om arrangören kan säkerställa att publiken håller ett visst bestämt säkert avstånd mellan varandra och det även i övrigt skapas förutsättningar för publiken att hålla