• No results found

» R ä k n a k a n h a n n o g , b a r a j a g får t a l a o m f ö r h o n o m , hur h a n s k a l l räkna!» D e n m e k a n i s k a räknefärdigheten f i n n s i de f l e s t a f a l l , m e n b r i s t e r n a äro stora, så s n a r t d

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "» R ä k n a k a n h a n n o g , b a r a j a g får t a l a o m f ö r h o n o m , hur h a n s k a l l räkna!» D e n m e k a n i s k a räknefärdigheten f i n n s i de f l e s t a f a l l , m e n b r i s t e r n a äro stora, så s n a r t d"

Copied!
6
0
0

Full text

(1)

S J Ä L V V E R K S A M H E T O C H T R Ä N I N G V I I ) R Ä K N E U X D E R V I S N I N G E N .

M y c k e t o f t a får m a n höra det p r a k t i s k a l i v e t s män, sär- s k i l t affärsmän, k l a g a över a t t den u n g d o m , som k o m m e r i deras tjänst d i r e k t från f o l k s k o l a n och dess ö v e r b y g g n a - der, s a k n a r förmåga a t t reda s i g med de räkneuppgifter, som deras arbete ställer dem inför. Betecknande är ett y t t - rande, som en k ö p m a n en g å n g fällde o m s i n s p r i n g p o j k e :

» R ä k n a k a n h a n n o g , b a r a j a g får t a l a o m f ö r h o n o m , hur h a n s k a l l räkna!» D e n m e k a n i s k a räknefärdigheten f i n n s i de f l e s t a f a l l , m e n b r i s t e r n a äro stora, så s n a r t det gäller a t t p å egen h a n d k o m m a t i l l rätta mecl sättet a t t lösa u p p g i f t e n .

I de f l e s t a f a l l är varje lärare, som a r b e t a t några år i s k o l a n , f u l l t medveten o m dessa b r i s t e r . H a n h a r nog också rätt m y c k e t f u n d e r a t både över o r s a k e r n a t i l l d e m och botemedlen m o t dem. Säkerligen h a r h a n då k o m m i t u n d e r f u n d med, a t t o r s a k e r n a äro rätt lätta a t t f i n n a m e n botemedlen däremot g a n s k a svåråtkomliga. D e t är den g a m l a v a n l i g a h i s t o r i e n , d e t t a , som så o f t a u p p r e p a r s i g p å o l i k a områden! N u e t s f e l och o r s a k e r n a t i l l dem ser v a r m a n k l a r t , m e n kungsvägen, som leder t i l l den f u l l - k o m l i g a f r a m t i d e n , v a r går den? I d e t t a speciella f a l l som i så många a n d r a k a n m a n n o g s v a r a : D e t finns i n g e n sådan k u n g s v ä g , och k n a p p a s t någon f u l l k o m l i g f r a m t i d

10—269650. Arbetssättet i folkskolan. III.

1 4 5

(2)

h e l l e r ! D e t leder b a r a en och a n n a n s t i g , som väntar pä vägrödjarens h a n d , t i l l en f r a m t i d , som är bättre än nuet men ändå långt ifrån f u l l k o m l i g h e t e n !

Ä v e n om m a n alltså, när det gäller räkneundervisningen som så ofta annars, måste avstå från a t t söka oeh t r o på ett botemedel, som löser frågan s l u t g i l t i g t , får m a n därför i c k e förtvivla. D e t f i n n s s t i g a r a t t röja u p p , p å v i l k a m a n k a n k o m m a e t t g o t t stj^cke.

H u v u d o r s a k e n t i l l den b r i s t a n d e säkerheten i räkning sammanhänger med cn allmän b r i s t hos vår svenska f o l k - skola. Självvcrksamhcten där är för l i t e n ! Läraren g ö r för m y c k e t och eleven för l i t e t ! I n g e n k a n b l i p e r f e k t i e t t ämne u t a n träning, träning och åter träning. O c h denna träning måste ske p å egen h a n d , u t a n hjälp av läraren!

H u r går det då för närvarande i de flesta f a l l t i l l v i d räkneundervisningen? J o , läraren förklarar och förklarar och förklarar p å n y t t i g e n , och så f å eleverna efter läro- boken ö v a s i g p å s v a r t a t a v l a n e l l e r i räkneböcker, o f t a under d i r e k t eller i n d i r e k t l e d n i n g av läraren. Ä r d å denna metod f e l a k t i g ? N a t u r l i g t v i s i n t e ! D e n är f u l l k o m l i g t r i k - t i g — framför a l l t i början! D e n lägger g r u n d e n , och c n m y c k e t g o d g r u n d , m e n t y v ä r r följer m a n i m å n g a f a l l u t e s l u t a n d e s a m m a metod, när det gäller innötningen av det r e d a n u p p f a t t a d e . O c h v a d b l i r då följden? J o , ele- v e r n a b l i i alltför h ö g g r a d b u n d n a v i d läraren. D e lära sig ej a t t l i t a p å s i n egen förmåga. B r i s t e r det p å någon p u n k t , få de e t t h a n d t a g då och då, och så födes en a n d l i g lättja, som i n t e är m i n d r e f a r l i g därför, a t t den i de flesta f a l l är omedveten.

E n av orsakerna t i l l a t t inlärandets m e t o d också, i så hög g r a d fått b l i träningens, äro läroböckerna i räkning.

De o m f a t t a e g e n t l i g e n endast själva inlärandet, och de behöva v i d s i n s i d a övningsböcker, som j u s t t a g i t s i k t e p å elevernas självverksamhet och på innötningen av det förut g e n o m g å n g n a .

När läraren h u n n i t så långt i s i n u n d e r v i s n i n g , a t t ele-

(3)

v e r n a äro något så när förtrogna med det n y a i den ter- m i n s k u r s eller d e l därav, som s k a l l genomgås, k o m m e r j u s t den p u n k t , då den g a m l a v a n l i g a metoden ej längre bör användas i s a m m a utsträckning som förut. D e t är n u , träningen s k a l l b e g y n n a , ock d å k a n m a n g i v e t v i s g å o l i k a v ä g a r . F ö r egen d e l h a r j a g b r a k a t börja denna träning med några t i m m a r s räkning a v obenämnda t a l , ordnade i g r u p p e r . S a m t i d i g t m e d d e t t a och för resten även sam- t i d i g t m e d inlärandet a v den n y a k u r s e n h a b a r n e n någon t i m m e i v e c k a n erhållit självständiga u p p g i f t e r a t t lösa.

V a r j e elev h a r fått e t t b l a d m e d några e x e m p e l på, e t t p a r obenämnda och t r e , f y r a p r o b l e m . Svårighetsgraden i dessa u p p g i f t e r b ö r v a r a något lägre än i d e m , eleverna u n d e r lärarens o m e d e l b a r a l e d n i n g syssla m e d . Nästa tränings- t i m m e b y t e r m a n o m b l a d , så a t t lärjungarna få n y a u p p - g i f t e r a t t b r o t t a s m e d , och m a n måste g i v e t v i s föra något slags p r o t o k o l l över v i l k a b l a d v a r j e elev h a r genomgått.

Fördelarna m e d d e t t a tillvägagångssätt äro f l e r a . N ä s - t a n v a r j e möjlighet t i l l f u s k är b o r t a . A l l a lärjungarna h a o l i k a t a l a t t räkna, och s k a l l någon hjälpa en svagare k a m r a t , sker det a l l t i d p å b e k o s t n a d av hans eget arbets- r e s u l t a t . M e n så m y c k e t egoism f i n n s det r e d a n hos bar- nen, a t t de i n t e g ä r n a o f f r a någon av s i n a e g n a m ö j l i g - heter t i l l b e t y g och framgång för en p r o b l e m a t i s k hjälp åt g r a n n e n , särskilt när det egna samvetet i så h ö g g r a d g i l l a r den d u g l i g a r e s v ä g r a n . D e t är s a n n e r l i g e n så sällan den e g n a fördelen och samvetet g ö r a gemensam sak, a t t t i l l och m e d e t t b a r n med förtjusning u t n y t t j a r d e t t a o v a n - l i g a tillfälle.

A t t självverksamheten tages s t a r k t i anspråk v i d denna träningsräkning, är j u så självklart, a t t det k a p i t l e t k n a p - past behöver vidröras. D ä r e m o t t o r d e d e t förtjäna påpe- kas, v i l k a möjligheter t i l l självständig tanketräning för eleverna systemet innebär. A t t ständigt ställas inför n y a p r o b l e m , där det gäller i n t e b a r a a t t k l a r a u t v i l k e t e l l e r v i l k a räknesätt, som s k o l a användas, u t a n även a t t k o m i n a

1 4 7

(4)

t i l l rätta m e d en d e l a n d r a svårigheter v i d lösningen, måste så småningom lära b a r n e n både a t t tänka och a t t l i t a p å s i g själva och s i n egen k r a f t . O c h självförtroende s k a d a r a l d r i g , b l o t t det hålles i n o m de tillbörliga gränserna.

E n a n n a n sak, som denna m e t o d skänker lärjungarna, är den i f o l k s k o l a n g a n s k a sällsynta upptäekärglädjen.

D e n ger läraren en viss möjlighet a t t släppa i v ä g de be- g å v a d e eleverna e t t s t y c k e före medelmåttorna, och där- med få de r i k a r e u t r u s t a d e bättre tillfälle a t t p r ö v a k r a f - t e r n a och b a n a s i g v ä g p å egen h a n d t i l l n y a r e s u l t a t . D e n glädje, d e t t a skänker, är en a v de bästa g å v o r , s k o l a n k a n räcka s i n a lärjungar. F ö r egen d e l s k a l l j a g sent för- g ä t a förtjusningen i ö g o n och a n s i k t e hos en p o j k e i en av de h ö g s t a f o l k s k o l e k l a s s e r n a , som k o m och visade m i g , a t t e t t av p r o b l e m e n p å hans b l a d k u n d e lösas p å t v å o l i k a sätt. H a n hade upptäckt något för h o n o m n y t t u t a n hjälp, och det dröjde säkert länge, i n n a n h a n g l ö m d e den tillfredsställelse, h a n v i d d e t t a tillfälle kände.

M a n k o m m e r också, o m m a n använder d e t t a s y s t e m , e t t s t y c k e framåt p å v ä g e n m o t d e t mål, som a n t y d d e s i bör- j a n a v denna a r t i k e l . E l e v e r n a tränas t i l l den självständig- het och t a n k e k l a r h c t , som ä r o ' n ö d v ä n d i g a förutsättningar för a t t de s k o l a k u n n a reda s i g m e d de räkneuppgifter, deras arbete u t e i l i v e t förelägger d e m . G i v e t v i s f å de även en viss ö v n i n g a t t b r o t t a s j u s t m e d d y l i k a p r a k t i s k a p r o - b l e m , och den b l i r d e m säkerligen t i l l g o d n y t t a i f r a m - t i d e n .

N u frågar k a n s k e någon, och det m e d a l l rätt för res-

ten: Ä r det i n t e svårt att-vänja eleverna v i d d e t t a själv-

ständiga arbete? J o , det är svårt i början, m e n i n t e så

svårt, som m a n s k u l l e k u n n a t r o . D e första t i m m a r n a äro

besvärliga, m e n redan efter någon månad går det b r a , ocn

när en t e r m i n förflutit, äro lärjungarna så v a n a v i d syste-

met, a t t de f i n n a det h e l t n a t u r l i g t . G i v e t v i s h a r m a n a l l -

t i d en d e l besvär m e d » t r ö g r o t e n » i klassen, m e n när h a r

m a n i n t e det? O c h i d e t t a f a l l får m a n m e r a t i d t i l l e x t r a

(5)

u n d e r v i s n i n g av dessa m i n d r e begåvade b a r n än v a n l i g t . K l a s s e n sköter s i g själv, m a n h a r b a r a a t t k o n t r o l l e r a svaren åt c n elev då och d å och ge h o n o m e t t n y t t b l a d , och dessemellan k a n m a n » g n o » en e l l e r a n n a n l e d a m o t ay klassens » b r o m s u t s k o t t » f r a m m e v i d s v a r t a t a v l a n . O c h det är j u s t sådana e n s k i l d a d u v n i n g a r dessa b a r n behöva.

M e n h u r s k a l l m a n bete s i g m e d de elever, som ej k u n n a lösa s i n a u p p g i f t e r p å egen h a n d ? I början får m a n n a t u r - l i g t v i s ge d e m e t t h a n d t a g , m e n b a r a i början! V i s a r det sig sedan, a t t de h a svårt a t t reda s i g , d e l a r m a n t i l l dem b l a d u r en serie, där svårighetsgraden är lägre. D å går det så småningom. F e l r ä k n i n g a r k o n s t a t e r a r m a n endast och låter eleven räkna o m - t a l e t , t i l l s det b l i r rätt. B e r o r felet på en t a n k e l a p s u s , g ö r m a n h o n o m uppmärksam p å denna u t a n a t t dock ge h o n o m för m y c k e t hjälp m e d s i t t påpe- k a n d e . H e l s t s k a l l m a n låta h o n o m räkna o m u p p g i f t e n en g å n g , i n n a n m a n går i n p å den saken, och i m å n g a f a l l upptäcker h a n då själv s i t t m i s s g r e p p .

I d e t t a s a m m a n h a n g bör k a n s k e något sägas o m rätt- n i n g a r n a av lärjungarnas r e s u l t a t . D e t a l l r a mesta av rätt- n i n g a r n a sker u n d e r s k o l t i m m a r n a . Så s n a r t en elev är färdig m e d s i t t b l a d , går h a n f r a m t i l l läraren och får ett n y t t , och s a m t i d i g t k o n t r o l l e r a r denne hans svar. E n s m u l a hemarbete för läraren följer j u ändå m e d systemet, men det lär v ä l i n t e k u n n a u n d v i k a s i något f a l l . P r o v - räkningar måste m a n u n d e r a l l a omständigheter a n o r d n a då, och då, och d e m får m a n j u rätta h e m m a , v i l k e n metod m a n än använder.

T i l l sist v i l l j a g som h a s t i g a s t beröra en fråga, som hänger g a n s k a nära s a m m a n m e d d e t o v a n behandlade ämnet. D e t är sakinnehållet i räkneexemplen! F ö r någon t i d sedan hörde j a g en representant för de u l t r a m o d e r n a p e d a g o g i s k a strömningarna förklara, a t t m a t e m a t i k e n är t i l l för a t t lära eleverna tänka. O m räkneexemplen h a nå- got a t t g ö r a med det p r a k t i s k a l i v e t eller ej, b e t y d e r där- för l i t e t eller i n t e t . Gen t emot denna åsikt, som j u är både

1 4 9

(6)

u r g a m m a l oeh u l t r a m o d e r n jjå en gång, k a n m a n i n t e låta b l i a t t invända, a t t det borde k u n n a g å l i k a b r a a t t träna tankeförmågan m e d k o n k r e t a exempel som med a b s t r a k t a . E m e l l e r t i d k a n m a n n o g g å t i l l överdrifter även där. A t t f o r d r a , a t t v a r j e exempel s k a l l h a absolut v e r k l i g h e t s - g r u n d , det är a t t d r i v a en s a n n i n g i n a b s u r d u m . M a n får i n t e h e l l e r här glömma, a t t b a r n ha f a n t a s i , och a t t denna behöver näring och k a n få det t i l l och m e d v i d räkneunder- v i s n i n g e n . E m e l l e r t i d l i g g e r n o g denna senare f a r a b e t y d - l i g t fjärmare än den förra. V a d som i d e t t a s a m m a n h a n g är det v i k t i g a s t e , det är, a t t räkneundervisningen ej för lärjungen b o r t från v e r k l i g h e t e n u t a n till densamma. Ty o m denna u n d e r v i s n i n g gäller i e m i n e n t g r a d det g a m l a o r d e t : » M a n lär i n t e för s k o l a n u t a n för l i v e t ! »

C. N. Iledegård.

References

Related documents

Däremot böra lär- jungarna sjålfva på grafisk väg, helst genom konstruktion af ett diagram, få bestämma approximativa vården på kvad- ratrötter ur en följd af siffertal och

samt 0. Josephson, Om begreppet derivata och dess användning för studiet af enkla funktioner, Växjö, Läroverksprogrammet 1909.. Brocke, Die Frage der Neugestaltung des

Harald Yngve Larson: Lärobok i plangeometri för

»/ fråga om allmänna bråk upptagas blott uppgifter med liten nämnare och användning i det

peiska kulturen är just det som gjort denna kultur hegemonistisk både inom och utanför Eu- ropa, nämligen idén om en europeisk identitet som är överlägsen i förhållande till

Ett fotogenfat uppgifves innehålla 14.0 kg.. Då denna olja väger

För 1½-planshus med inredd övervåning Hanbjälke, 230 mm mineralullsisolering, fuktspärr, 28x70 glespanel, 14x120 slät obehandlad furupanel.. (Panel monteras i

Vi uppmanar alla vårdnadshavare till att kontakta skolan om de känner till eller misstänker att kränkningar, diskriminering eller utanförskap finns, så att skolan kan agera

Lantchips Crisps Ölkorv Snack sausage Marinerade oliver Marinated

De senaste åren har vissa av brandinsekterna haft en positiv populationsutveckling till följd av åtgärderna och förhoppningsvis kommer det även i framtiden finnas insekter som kommer

»över mittrum- met lyfte sig», säger beskrivaren i Sveriges kyrkor, >en på fyra pelare vilande 'rundel' till 15 alnars höjd från golvet.» Åtminstone indirekt buro dessa

[r]

med Malin Nilsson och Hans-Inge Magnusson från Skåne Under helgen kan man även få ansiktsmålning och bli cirkus- clown, lejon eller prinsessa för en dag, titta på museets

Belysning som är riktad till gående eller cyklister bör inte sitta allt för högt upp.. Det går att uppnå bra ljusspridning och överblickbarhet med lägre

Vill du nå ingenjörer som arbetar som hård- och mjukvarukonstruktörer, produktions- ingenjörer, testingenjörer, systemutvecklare, tekniska beslutsfattare, inköpare och andra

5. Straffrättsideologier behandlas rätt mycket. N u b lir fram ställningen om den historiska utvecklingen isolerad sam tidigt som man måste erkänna att fram

[r]

Men allt för snart öfvergifves åskådning- ens säkra väg och man beträder abstrak- tionens, på hvilken lärjungen skall läras att finna sig t i l l rätta förmedelst matematiska

[r]

Vi anser det vara av vikt att först och främst utveckla den diskussion om klassificeringen av studiens företag, som vi påbörjade i avsnittet urval i kapitel tre. Vi är väl medvetna

[r]

Förhållandet mellan en rektangel och en cirkel, i hvilken diametern är lm, är lika stort med produkten af basens och höjdens metertal samt förhållandet mellan 4 och n... Tiden

Ett start foder till slaktgrisar eller ett slutfoder för smågrisar inför försäljning eller flytt till slaktsvinsstall... Vi tillverkar dessutom kon- centrat