NASDAQ OMX First North NYCKELDATA. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Full text

(1)

NYCKELDATA

1 856,9 1 mån (%) 18,2

Nettoskuld (MSEK) -353,0 3 mån (%) 8,1

Enterprise Value (MSEK) 1 503,9 12 mån (%) 51,3

Soliditet (%) 31,1 YTD (%) 5,6

Antal aktier f. utsp. (m) 81,8 52-V Högst 23,3

Antal aktier e. utsp. (m) 88,3 52-V Lägst 12,2

Free Float (%) 40,5 Kortnamn CAT B

2014A 2015A 2016E 2017E

Omsättning (MSEK) 1457,0 1866,0 1976,0 2024,0

EBITDA (MSEK) 178,0 273,0 508,0 334,0

EBIT (MSEK) 160,0 254,0 492,0 318,0

EBT (MSEK) 248,0 306,0 520,0 333,0

Just EPS f utsp (SEK) 2,66 2,97 2,03 2,83

DPS (SEK) 0,20 0,60 0,80 1,00

Omsättningstillväxt (%) 42 28 6 3

EPS tillväxt (%) nmf nmf nmf nmf

EBIT-marginal (%) 11,1 13,7 25,1 15,8

2014A 2015A 2016E 2017E

P/E (x) 3,9 7,2 11,2 8,0

P/E e utsp(x) 3,9 7,2 12,1 8,7

P/BV (x) 0,7 1,2 1,1 1,0

EV/Omsättning (x) 0,6 0,9 0,8 0,7

EV/EBIT (x) 5,3 6,9 3,1 4,7

Direktavkastning (%) 1,9 2,8 3,5 4,4

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

CA Plusinvest AB 48,8% 0,488 48,2%

Bure Equity 10,7% 0,107 11,1%

Handelsbanken Fonder 4,0% 0 3,6%

Avanza Pension AB 2,7% 0 2,5%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Johan Claesson 3Q-rapport

VD Knut Pedersen 4Q-rapport

CFO Marcus Homstrand

Analytiker: Claes Vikbladh

claes.vikbladh@remium.com, 08 454 32 94

• Mer stabilitet

• Ökade synergieffekter

• Resultatpotential 2017

2016-11-08 Marknadsvärde (MSEK)

KURSUTVECKLING

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

NASDAQ OMX First North Finans

RÖSTER

BOLAGSBESKRIVNING

2017-02-21

Mer stabilitet. En ökad fast intjäning och en negativ korrelation mellan de resultatbaserade intäkterna inom Systematic Funds och Mutual Funds gör att Catella under de senaste kvartalen kunnat redovisa betydligt stabilare vinster än tidigare. Koncernens rörelseresultat steg till 65 MSEK (57) trots ett ur aktiemarknadssynpunkt relativt volatilt kvartal. Till detta kommer så engångsintäkter om 219 MSEK efter Catella Bank sålt sina aktier i Visa Europe. Mutual Funds fortsätter att vara den viktigaste vinstgeneratorn med ett rörelseresultat på 48 MSEK (36) följt av Corporate Finance som genererade 41 MSEK (29). Det totala förvaltade kapitalet steg med 5% till 137,9 mdr SEK. Utflöde ur Mutual Funds uppvägdes av inflöde i Systematic Funds.

Ökade synergieffekter. Inom hela koncernen pågår ett intensivt arbete för att öka synergieffekterna mellan de olika delarna. Ett exempel på detta är att Catella Bank, vars kapitalbas ökat väsentligt genom realisationsvinsten från VISA nu kan öka låneboken mot fastighetskrediter. Även inom Property Investment Management satsas resurser för att förstärka kapitalanskaffningskapaciteten. Därigenom skapas andra förutsättningar att inom Corporate Finance vara med i de mer lönsamma delarna av en fastighetstransaktion.

Resultatpotential 2017. Vi räknar med att synergieffektena enligt ovan kombinerat med satsningarna på bl a nya verksamhetsländer inom Property Investment Management ska understödja resultattillväxten under 2017. Många av dessa kostnader tas i dagsläget dessutom direkt via resultatet.

En notering av Catella på Nasdaq Main Market är planerad till Q4 2016.

Catella är verksamt dels inom Corporate Finance med rådgivning primärt till fastighetsmarknaden och dels inom Kapitalförvaltning med både fond- och förmögenhetsförvaltning där Catella Bank utgör en viktig beståndsdel. Koncernen har också en portfölj med värdepapperiserade lån.

10 12 14 16 18 20 22 24

2015-08-26 2015-11-18 2016-02-17 2016-05-16 2016-08-10

CAT B OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q15A 2Q15A 3Q15A 4Q15A 1Q16A 2Q16A 3Q16E 4Q16E 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning 413 419 455 566 450 475 457 575 1 020 1 445 1 853 1 957 2 012 2 053

Övriga rörelseintäkter 5 2 0 5 12 3 2 2 17 12 13 19 12 14

Rörelsekostnader -365 -370 -397 -457 -397 -410 -408 -472 -1 030 -1 279 -1 593 -1 687 -1 690 -1 702

EO-poster 0 0 0 0 0 219 0 0 0 0 0 219 0 0

EBITDA 54 51 58 114 65 287 51 105 8 178 273 508 334 365

Av- och nedskrivningar -5 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 -21 -19 -20 -16 -16 -16

EBIT 47 44 53 110 61 283 47 101 -12 160 254 492 318 349

Finansnetto 4 13 17 18 14 4 5 5 5 88 53 28 15 15

EBT 52 57 70 128 75 287 52 106 -7 248 306 520 333 364

Skatt o minoritet -17 -9 -32 -5 -58 -104 -20 -28 -14 -30 -63 -210 -102 -108

Nettoresultat 35 48 37 123 17 198 32 78 -21 217 243 325 231 256

Just EPS f. utsp. (SEK) 0,43 0,59 0,45 1,51 0,21 0,48 0,39 0,95 -0,26 2,66 2,97 2,03 2,83 3,13

Just EPS eft. utsp. (SEK) 0,39 0,54 0,42 1,38 0,19 0,44 0,36 0,88 -0,26 2,66 2,97 1,88 2,62 2,90

Resultat per verksamhetsgren

Q2 2016 Corporate Finance Fonder 1) Bank Property Inv Man Övrigt Totalt

Totala intäkter 174 163 94 54 -7 478

Rörelseresultat 36 48 -3 -4 -12 65

Rörelsemarginal (%) 21 29 -3 -8 14

Rull 12 mån

Totala intäkter 634 736 354 249 -17 1866

Rörelseresultat 80 274 -28 28 -33 261

Rörelsemarginal(%) 13 37 -8 11 14

1) Equity, Hedge and Fixed Income Funds

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

MSEK 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Kassaflöde från rörelsen 157 247 202 247 272 EPS -0,26 2,66 2,97 1,88 2,62 2,90

Förändring rörelsekapital 341 302 -465 0 0 Just. EPS -0,26 2,66 2,97 1,88 2,62 2,90

Kassaflöde löpande verksamheten 498 549 -263 247 272 BVPS 11,41 15,32 17,58 20,94 22,97 25,11

Kassaflöde investeringar 41 -50 84 -40 -41 DPS 0,00 0,20 0,60 0,80 1,00 1,20

Fritt kassaflöde 539 499 -178 207 231

Kassaflöde fin. verksamheten -20 -88 -121 -65 -82 AKTIESTRUKTUR

Periodens kassaflöde 519 411 -300 142 149 Antal A-aktier (m) 2,5 Antal B-aktier (m) 79,2

Totalt antal aktier (m) 81,7 +46 (0)8 463 33 10

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

Nettokassaflöde 1 112 #### -22 180 519

www.catella.se

MSEK Estimat Utfall Förr Nu Förr Nu

462 475 1 949 1 957 1 972 2 012

EBT 62 287 305 520 303 333

Just. EPS (SEK) 0,50 0,48 2,16 1,88 2,83 2,62

BOLAGSKONTAKT

Box 5894 102 40 Stockholm

2%

10%

-7%

2017E Förändring Förändring

Skillnad RESULTATRÄKNING

MSEK

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR 2Q 2016A 2016E

-5%

0%

70%

-13%

Omsättning 3%

nmf

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RESULTAT FÖRE SKATT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & EBT-MARGINAL, Q/Q (MSEK)

INTÄKTER PER AFFÄRSOMRÅDE

CORPORATE FINANCE, OMSÄTTNING PER KVARTAL ASSET MANAGEMENT, OMSÄTTNING PER KVARTAL

RESULTAT FÖRE SKATT PER AFFÄRSOMRÅDE

CORPORATE FINANCE, EBT PER KVARTAL ASSET MANAGEMENT, EBT PER KVARTAL

-100

0 100 200 300 400 500 600

0 500 1000 1500 2000 2500

2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning EBT

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0 100 200 300 400 500 600 700

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3EQ4E

2012 2013 2014 2015 2016

Omsättning EBT-marginal

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2011 2012 2013 2014 2015 2016

0 50 100 150 200 250

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2011 2012 2013 2014 2015 2016

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2011 2012 2013 2014 2015 2016

-50 0 50 100 150 200 250 300

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2011 2012 2013 2014 2015 2016

(4)

NETTOINTÄKTER PER AFFÄRSOMRÅDE* NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD**

MARKNADS- & BOLAGSPECIFIKT

* Per Q2 2016, ** Per Årsredovisning 2015

BOLAGSBESKRIVNING

Catella är en europeisk finansgrupp verksam inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Inom dessa verksamhetsgrenar fokuserar Catella på utvalda segment där högt specialistkunnande och lokal närvaro i kombination med internationell räckvidd är avgörande för att skapa mervärde för kunderna. Catella har cirka 500 medarbetare och är verksamma i ett stort antal europeiska länder. Inom verksamhetsgrenen Corporate Finance erbjuder Catella huvudsakligen tjänster i och kring fastighetstransaktioner och är en av de ledande rådgivarna inom fastighetsrelaterade transaktioner i de länder där Catella verkar. Inom verksamhetsgrenen Kapitalförvaltning erbjuder Catella kapitalförvaltningstjänster och produkter inom tre områden: Fondförvaltning, Förmögenhetsförvaltning respektive Kreditkort- och inlösentjänster.

Aktie,hedge- och räntefonder Corporate Finance Banking

Property Investment management

Sverige

Tyskland

Luxemburg

Frankrike

Finland

Danmark

Övriga

(5)

DISCLAIMER - VIKTIG INFORMATION Ansvarig utgivare: Claes Vikbladh, Remium Nordic AB (Remium)

Analys utarbetad av: Claes Vikbladh, analytiker, Remium.

DISCLAIMER Innehåll och källor

Detta dokument är framställt av Remium för allmän spridning. Innehållet har grundats på omdömen, rekommendationer och uppskattningar från Remiums analytiker, allmänt tillgänglig och offentlig information vilken bedömts som tillförlitlig eller andra namngivna källor. Omdömen, rekommendationer och uppskattningar avseende värdering av finansiella instrument eller företag som nämns i denna analys baseras på en eller flera värderingsmetoder, t.ex. kassaflödesanalys, analys av nyckeltal eller tekniska analyser av kursrörelser. Antaganden som ligger till grund för prognoser, riktkurser och uppskattningar som citerats eller återgivits återfinns i analysmaterialet från de namngivna källorna. Remium kan inte garantera den externa informationens riktighet eller fullständighet. Innehållet i dokumentet grundas på information som är aktuell vid tidpunkten för offentliggörandet av detta dokument. Förhållanden som lagts till grund för detta dokument kan påverkas av efterföljande händelser, som av naturliga skäl inte kan beaktas i detta dokument, och omdömen, rekommendationer och uppskattningar kan ändras utan förvarning. För förklaring av innebörden i rekommendationerna [”köp”, ”sälj” och

”behåll”] se www.introduce.se/analys/.

Dokumentet har inte granskats av något företag som nämns i denna analys före publicering. Om inget annat framgår av dokumentet har Remium inte ingått avtal att ta fram rekommendationerna i detta dokument med något företag som omnämns.

Remiums investeringsrekommendationer bygger på analytikerns uppfattning om vad aktien borde vara värderad vid tidpunkten för rekommendationens färdigställande.

Remiums analytiker uppdaterar i normalfallet enbart en investeringsrekommendation om något väsentligt inträffat som påverkar aktiens värde enligt analytikerns bedömning.

Risker

Informationen i detta dokument ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte hänsyn till den enskilda mottagarens kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett individuellt anpassat investeringsråd. Informationen ska inte heller betraktas som råd om skattekonsekvenser av placeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Remium frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta dokument. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Prognoser om framtida utveckling baseras på antaganden och det finns ingen garanti för att prognosen slår in. Vidare är historisk utveckling ingen garanti för framtida avkastning.

Intressekonflikter

Remium har utarbetat etiska riktlinjer och interna regler (policies och instruktioner) för att identifiera, övervaka och hantera intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga, förhindra eller i förekommande fall hantera intressekonflikter mellan analysavdelningen och övriga avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (chinese walls) i kommunikationen mellan olika avdelningar. Remium har vidare utarbetat interna regler för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för investeringsanalys. För mer information om Remiums åtgärder för att förebygga, undvika eller hantera intressekonflikter se www.introduce.se/Remium.

Remium är marknadsledande på flera företagstjänster kring börsens mindre och medelstora bolag, inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser, och kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, de bolag som följs med bland annat analysprodukterna Remium Review och Remium Insight.

Läsaren av detta dokument kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från mindre och medelstora bolag i analysen, vilket kan medföra att intressekonflikter kan uppstå mellan Remium och kunderna som tar del av och agerar på analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i analysen.

Remium tillhandahåller följande företagstjänster till Catella: Introduce, Likviditetsgaranti och Certified Adviser. Remiums corporate finance-avdelning har under de senaste 12 månaderna inte utfört tjänster i samband med offentliga erbjudanden (listningar, noteringar och emissioner) för Bolagen i texten. Bolag i Remiumgruppen, deras kunder, ledning eller anställda äger normalt sett eller har positioner i värdepapper som nämns i detta dokument. Analytikern som har utarbetat denna analys, eller dennes närstående, har inget väsentligt ekonomiskt intresse i de finansiella instrument som rekommendationerna i dokumentet avser och äger inte eller har inte positioner i dessa finansiella instrument. Remiums analytiker erhåller inte någon ersättning som är direkt knuten till något av Remiums corporate finance-uppdrag eller något av Remiums uppdrag inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser.

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 79%

Behåll: 16%

Sälj: 5%

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen, avseende de bolag där Remium tillhandahåller eller under de senaste 12 månaderna har tillhandahållit likviditetsgaranti och/eller Corportate Finance-uppdrag, utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 12%

Behåll: 7%

Sälj: 0%

Ingen rekommendation: 81%

Spridning av detta dokument

Dokumentet riktar sig inte till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där spridning, offentliggörande, publicering och deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svenska lagar och regler, däribland USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Sydafrika, Nya Zeeland och Japan. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas av Remium för att tillåta spridning, offentliggörande och publicering i nämnda länder.

Detta dokument får inte spridas, återges, citeras eller refereras till på så sätt att innebörden av dokumentet ändras eller förvanskas.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :