Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Full text

(1)

NASDAQ OMX Small Cap

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

1 326,7 1 mån (%) -0,4

Nettoskuld (MSEK) -170,7 3 mån (%) 27,8

Enterprise Value (MSEK) 1 156,0 12 mån (%) 135,4

Soliditet (%) 57,6 YTD (%) 97,6

Antal aktier f. utsp. (m) 9,4 52-V Högst 159,5

Antal aktier e. utsp. (m) 9,7 52-V Lägst 51,0

Free Float (%) 77,3 Kortnamn SPOR

2015A 2016A 2017E 2018E

Omsättning (MSEK) 542,3 701,6 806,6 956,8

Just. EBITDA (MSEK) -36,4 19,5 26,8 50,3

Just. EBIT (MSEK) -37,5 18,2 25,6 46,5

EBT (MSEK) -37,3 18,2 4,2 46,5

Just. EPS (SEK) -4,4 1,7 2,1 3,8

DPS (SEK) 0,00 0,00 0,00 0,00

Omsättningstillväxt (%) 46,7 29,4 15,0 18,6

Just. EPS tillväxt (%) nmf nmf 28,1 77,3

Just. EBIT-marginal (%) -6,9 2,6 3,2 4,9

2015A 2016A 2017E 2018E

Just P/E (x) neg. 43,0 66,2 37,4

P/BV (x) 4,2 4,6 6,0 5,1

EV/S (x) 0,7 0,8 1,4 1,2

EV/EBITDA (x) nmf 28,1 43,1 23,0

EV/EBIT (x) nmf 30,2 45,1 24,9

Direktavkastning (%) 0,0 0,0 0,0 0,0

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

J3 brunkeberg Invest AB 12,3% 0,1233 12,3%

Kalin Setterberg AB 10,4% 0,1035 10,4%

Håkan Lindström 8,4% 0 8,4%

Swedbank Robur 7,5% 0 7,5%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Jan Friedman 3Q-rapport 2017-10-26

VD Johan Ryding 4Q-rapport 2018-02-23

CFO Sabina Lerne

RÖSTER

Analytiker: Markus Henriksson

markus.henriksson@remium.com, 08 454 32 11

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

BOLAGSBESKRIVNING

Sportamore grundades 2009. Bolagets affärsidé är att sälja produkter inom sport och fritid på internet. Webbsajten Sportamore.se har över 18 000 artiklar i sortimentet från cirka 300 varumärken. Bolaget opererar även webbsajten Sportamoreoutlet.se med försäljning av rabatterade varor.

Låg marknadstillväxt i Q2? För det andra kvartalet redovisade Sportamore en nettoomsättning om 170 MSEK (154) motsvarande en tillväxt om 10,5%. Vår prognos var 186 MSEK. Vi fick se en avvaktande inledning på kvartalet i och med att det kalla vädret höll i sig under april och delar av maj. Det viktiga för stark försäljning är tidiga och tydliga säsongsväxlingar. I övrigt är det svårt att dra några större slutsatser i och med att marknadens tillväxt inte har publicerats. XXL ASA visade en tillväxttakt om 8,2% för Q2 varav e-handeln växte med 26%, om än från lägre absoluta nivåer än vad Sportamore uppvisar. Bolaget upplevde dock svag efterfrågan i Sverige där Sportamore har merparten av sin försäljning vilket påvisar att Sportamore i varje fall inte var den enda aktören som upplevde ett ansträngt affärsklimat.

Bruttomarginalen var fortsatt stark och ökade till 36,1%

(34,9) gentemot vår prognos om 35,4%. Rörelseresultatet blev -3,4 MSEK (0,0) där vi hade räknat med 4 MSEK.

Justerat för EO-kostnader uppgick EBIT till 0,0 MSEK.

Avvikelsen hänför sig i sin helhet till högre marknadsföringskostnader än förväntat, 20,4 MSEK (15,2), gentemot vårt estimat om 15,5 MSEK. Det är rimligt att anta att Sportamore valt att accelerera marknadsföringen i Finland i och med kvartalets goda tillväxttakt.

Lagerflytt enligt plan. Processerna och den infrastruktur som behövs är på plats och Sportamore har under kvartalet bland annat flyttat sina vintervaror till det nya lagret i Eskilstuna. Dock är det viktigt att beakta den hämmande effekt som en lagerflytt medför. Bolagets lager i Spånga har under en tid varit en flaskhals vilket medför att försäljnings- respektive marginalförstärkande åtgärder är svårare att ta till.

Bolaget har guidat marknaden att kostnaderna kommer uppgå till mellan 20-25 MSEK, varav 3,4 MSEK redan är tagna i Q1 och Q2. Vår bedömning är att det totalt kommer att kosta strax över 21 MSEK, varav 18 MSEK i det tredje kvartalet.

Nedreviderade estimat. Vi räknar med en mjukare utveckling även under Q3 men anser fortsatt att Q4 kommer att stärkas y/y och uppvisa stark tillväxt respektive resultatbättring.

Konsumentvaror och -tjänster

Marknadsvärde (MSEK)

• Låg marknadstillväxt i Q2?

• Lagerflytt enligt plan

• Nedreviderade estimat

32 52 72 92 112 132 152 172

2016-07-19 2016-11-01 2017-02-16 2017-06-08

SPOR OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q16A 2Q16A 3Q16A 4Q16A 1Q17A 2Q17A 3Q17E 4Q17E 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Nettoomsättning 145 154 158 245 170 170 180 286 370 542 702 807 957 1 100

Övriga intäkter 2 2 2 2 3 3 3 3 4 8 8 12 12 12

Totala Intäkter 147 156 160 247 174 173 183 289 374 550 710 819 969 1 112

Handelsvaror -94 -100 -101 -158 -109 -109 -114 -183 -249 -359 -454 -516 -609 -698

Bruttoresultat 53 56 59 89 64 64 69 106 124 191 256 303 360 415

Personalkostnader -17 -19 -18 -25 -21 -22 -21 -27 -37 -56 -79 -92 -99 -105

Övriga externa kostnader -34 -36 -38 -50 -39 -45 -64 -57 -99 -171 -158 -205 -211 -241

Varav EO 0 0 0 0 0 -3 -18 0 0 0 0 -21 0 0

Just. EBITDA 1 0 4 14 3 0 1 22 -12 -36 20 27 50 69

Avskrivningar 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -4 -6

Just. EBIT 1 0 3 14 3 0 1 21 -13 -38 18 26 46 63

Finansnetto 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

EBT 1 0 3 14 3 -3 -17 21 -12 -37 18 4 46 63

Skatt 0 0 25 -4 -1 0 0 -5 0 0 22 -6 -11 -15

Nettoresultat 1 0 29 10 2 -3 -17 16 -13 -38 40 -2 35 48

EPS f. utsp. (SEK) 0,12 -0,01 3,37 1,21 0,26 -0,38 -1,87 1,81 -1,50 -4,42 4,71 -0,17 3,93 5,30

Just. EPS e. utsp. (SEK) 0,12 -0,01 0,37 1,17 0,26 -0,01 0,13 1,74 -1,41 -4,37 1,66 2,13 3,78 5,09

Omsättningstillväxt Y/Y 40% 17% 19% 40% 17% 10% 14% 17% 35% 47% 29% 15% 19% 15%

Omsättningstillväxt Q/Q -17% 6% 3% 55% -30% 0% 6% 59% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Bruttomarginal 35,0% 34,9% 35,9% 35,5% 35,7% 36,1% 36,5% 36,0% 32,5% 33,9% 35,4% 36,1% 36,4% 36,6%

Just. EBITDA-marginal 1,0% 0,2% 2,3% 5,8% 2,0% 0,2% 0,8% 7,6% -3,2% -6,7% 2,8% 3,3% 5,3% 6,3%

Just. EBIT-marginal 0,7% 0,0% 2,1% 5,7% 1,8% 0,0% 0,7% 7,5% -3,6% -6,9% 2,6% 3,2% 4,9% 5,7%

MSEK 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E SEK 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Kassaflöde från rörelsen -11 -36 42 0 39 54 EPS -1,41 -4,37 4,54 -0,16 3,78 5,09

Förändring rörelsekapital -1 -19 -22 -4 10 -4 Just. EPS -1,50 -4,42 1,72 2,22 3,93 5,30

Kassaflöde löpande verksamheten -12 -55 20 -3 49 50 BVPS 14,40 11,10 15,45 23,70 27,48 32,57

Kassaflöde investeringar -1 -3 -1 -32 -35 -6 CEPS -1,33 -6,35 2,24 -0,36 5,21 5,33

Fritt kassaflöde -13 -58 19 -36 14 44 DPS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

Kassaflöde fin. verksamheten 58 4 0 87 0 0 ROE -12% -34% 35% -1% 15% 17%

Nettokassaflöde 45 -53 19 51 14 44 Just. ROE -10% -39% 29% 9% 14% 16%

Soliditet 65% 50% 51% 58% 59% 61%

AKTIESTRUKTUR 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

128 96 136 221 257 304 Antal A-aktier -

197 191 265 379 438 502 Antal B-aktier 9,4

-94 -40 -59 -110 -124 -168 Totalt antal aktier 9,4 +46 (8) 562 250 00

94 40 59 110 124 168 www.sportamore.se

128 96 136 221 257 304

25 46 41 45 35 39

MSEK Utfall Förr Nu Förr Nu

186 173 835 819 979 969

4,0 0,3 33 26 50 46

0,31 0,03 2,75 2,13 3,92 3,78

Just. EBIT

-1%

Kassa och bank Totala tillgångar Nettoskuld

2018E Estimat

MSEK

Eget kapital Bangatan 19

171 63 Solna

Sysselsatt kapital Rörelsekapital (Netto)

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

RESULTATRÄKNING MSEK

KASSAFLÖDE

Just. EPS (SEK)

-7%

-4%

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

-7%

-93%

-90%

-2%

-22%

-22%

Omsättning

Förändring Förändring

Skillnad

2Q 2017A 2017E

(3)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

MARGINALUTVECKLING, RULLANDE 12m

BRUTTOMARGINAL (R12m) EBIT-MARGINAL (R12m)

-60 -40 -20 0 20 40 60

0 200 400 600 800 1000

2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Omsättning EBIT

28%

29%

30%

31%

32%

33%

34%

35%

36%

37%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2Q 3Q 4Q 2Q 4QE

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bruttomarginal

-16%

-14%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2Q 3Q 4Q 2Q 4QE

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Just. EBIT-marginal 0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2Q 3Q 4Q 2Q 4QE

2013 2014 2015 2016 2017

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

0 50 100 150 200 250 300

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2Q 3Q 4Q 2Q 4QE

2013 2014 2015 2016 2017

Omsättning Just. EBIT-marginal

-25,0X -20,0X -15,0X -10,0X -5,0X 0,0X 5,0X 10,0X

-180 -160 -140 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0

2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA

(4)

MARKNADSUTVECKLING* OMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD R12M MARKNADS- & BOLAGSPECIFIKT

* Per Q4 E-barometern (PostNord har slutat redovisa tillväxt) samt delårsrapport Q2 2017

16% 61%

17%

6%

Sverige Norge Finland Danmark 0%

20%

40%

60%

80%

100%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2013 2014 2015 2016 2017

E-handeln online Sportamore

(5)

Ansvarig utgivare: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic AB (Remium) Analys utarbetad av: Markus Henriksson, analytiker, Remium.

Sportamore säljer produkter online inom sport- och fritidssegmentet, genom lokala domäner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Genom att välja en nisch som varit relativt obearbetad har bolaget redan från start kunnat uppvisa en kraftig tillväxt. Med över 15 000 artiklar i sortimentet och över 300 olika varumärken kan Sportamore erbjuda ett av marknadens bredaste utbud av sport och fritids relaterade produkter. Erbjudandet inkluderar fri frakt och returer, prisgaranti, kundtjänst och 30 dagars öppet köp.

Styrkan i erbjudandet speglas i en relativ hög kundlojalitet. På den svenska marknaden har andelen återkommande kunder stadigt ökat och ligger idag på den relativt höga siffran 37% inom en tidsram om 90 dagar, ett mönster som även har börjat etableras på bolagets marknader i de övriga nordiska länderna.

Efter att på kort tid byggt upp en ledande ställning på den svenska marknaden har Sportamore börjat etablera sig i Danmark, Finland och Norge. Bolaget har haft en tillväxtfokuserad strategi som substantiellt har legat över marknadstillväxten, vilket har varit förknippat med höga marknadsföringskostnader.

Även om bolaget har utnyttjat olika marknadskanaler har merparten av kostnaden tagits för marknadsföring online. Detta har skapat möjligheter att på ett effektivt sätt kontrollera och utvärdera effektiviteten av marknadsföringsinsatserna.

Under hösten 2015 arbetades en ny affärsplan fram för den kommande femårsperioden med riktat fokus på lönsamhet, där bolaget år 2020 skall uppnå ett EBITDA-resultat om 5-10% i Sverige och positivt EBITDA-resultat i övriga Norden.

Den försäljningsexpansion bolaget uppvisat har resulterat i en lageruppbyggnad som krävt ökad rörelsekapitalbindning. Produkterna i Sportamores sortiment upplever i regel en mindre moderisk än övrig konfektionshandel. Detta bidrar till minskad risk för inkurans i varulagret vilket skapar en stabilitet i intjäningsförmågan. Dessutom har Sportamore en bred varumärkesportfölj vilket genererar en minskad operationell risk och ett minskat beroende gentemot enstaka leverantörer eller produktmodeller. Lagerfunktionen för samtliga nordiska länder är belägen i Stockholm.

Sportamore har enligt bolaget återförsäljaravtal med merparten av alla betydelsefulla varumärken vilket skapar en bra plattform för fortsatt tillväxt. Samtidigt bidrar volymökningarna till att Sportamore blir en alltmer betydelsefull samarbetspartner för sina leverantörer vilket skapar möjligheter att förbättra inköpsvillkor så som rabatter och kredittider. Det finns även möjlighet att erhålla tillväxtbonusar och marknadsbidrag.

Attraktiv e-handelsnisch

Svensk e-handel växer snabbt som ett resultat av den pågående förändringen av konsumtionsbeteendet då allt fler konsumenter väljer e-handelsalternativet gentemot traditionell handel. Inom e-handel är sport och fritid ett av de snabbast växande segmenten.

Traditionell sport handel är också en marknad som också har vuxit kraftigt med en dubblering av försäljningen under det senaste decenniet samtidigt som den visat sig vara relativt opåverkad av konjunktursvängningar.

Konkurrensen hårdnar i den fysiska detaljhandeln samtidigt som allt fler kunder har fått upp ögonen för distanshandel. Sportamore säger att det är troligt att fokus kommer att ligga på att utveckla det befintliga fysiska butiksnätet i branschen snarare än att kraftigt expandera via internetförsäljning. Samtidigt i ett hårdare konkurrensklimat kommer allt fler konsumenter dras till Internet för att jämföra priser. Sportartiklar på nätet är för närvarande bolagets hemmaplan och under rådande förutsättningar kommer aktörer med en renodlad e-handelsverksamhet inom branschen att fortsätta ta marknadsandelar.

Ett av marknadens ledande sortiment och bästa erbjudanden

Ökat fokus på lönsamhet

Stark operativ förmåga

BOLAGSBESKRIVNING

Sportartiklar på Internet

Sportamores affärsidé är att sälja produkter och tjänster inom sport och fritid på Internet. Sportamore.se lanserades under 2010 och har snabbt vuxit till att nu ha över 15 000 artiklar i sortimentet från cirka 300 olika varumärken. Idag har bolaget en besökstakt på över 3 miljoner besök per månad med försäljning i samtliga nordiska länder.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :