• No results found

Schediasma circa præcipuas formas rerumpublicarum in Europa, quod dissertatione graduali indulgente ven. collegio phil. Upsaliensi sub præsidio ... Johannis Arndii Bellmanni ... publico candidorum examini modestè submittit s:æ r:æ m:tis alumnus Johannes

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Schediasma circa præcipuas formas rerumpublicarum in Europa, quod dissertatione graduali indulgente ven. collegio phil. Upsaliensi sub præsidio ... Johannis Arndii Bellmanni ... publico candidorum examini modestè submittit s:æ r:æ m:tis alumnus Johannes"

Copied!
40
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

R-SJ. ■»

X E A I A 2 M A

Circa^

PR£CIPUAS

ff

RERUMPUBLICARUM

EUROPA,

Quod v --

Dissertatione Graduali Indulgente Ven. Collegio Phil. Upfalenfi

Sub PR^SIDIO Celeberrimi Ampliffimique Viri

Dn. JOHANNIS ARNDU

BELLMANNI,

«

Eloq. Pro£ Ord. & Regii*

Pub lic o Candidorum examini modefil fubmittit

S:ae R:ae M:tis Alumnus

JOHANNES @3ömm

Roslagius,

In Auditorio Gußaviano Maj. die iS. Maji

^

ß- MDCC -IV. hor is ante meridiem folitifi

;

bfPSALJS, Ex QfEcina WERNERIANÄT

(2)

S:^ R:äl M:tis

;

Eximiae fidei VIRÖ

Per-lllußri Generofijpmocfr Baroni ac

DOMINO

Dn. C A RO LO GU- STAVOCREUTZ

Equeftris Legionis Prastori^Tribu*

no Gravitfimo

Maecenati Magno*

QUod Gemme dußusßm "Bavo, int Te, er Per-IUuflris lituorumfoni ac

tus & clangores tubaruin verfan-

t em, levijfimis hifce pagellis compellare,

fecit fingularisfavör, quo me immer en¬

tern etiam ampleäi dignatus es, Egoqui-

dem reverenter ampledor & plane ex-

ofculorillamgratiam, qua in liter is tuis

von itapridem adlatis beare me voluifli.

jQua liter a quemadmodum votimei me compotem fore pollicentur, it a indubia jpe ac fiducia fuflentatus ad Te, Per- lUufi. atque Generofiffme Bar o, quanto-

cius advolare defidero, iiec patiar quic-

quam buk meo deßderio obfiare, quo mi¬

nut*

(3)

msßne mor a & cunäatione träns mare

curram , Tuaque, ä me non minut

exoptata, quam ab aliis decantatä, beni-

gnitate largius aliquantoperfruar.Quod.

reliqvum eft, ea, qua par eß, animi ve¬

ner atione Te, Per-ltlufiris ac Generoß

Bar o oro atque obfecroy ut tumultuariam

hane opellam fereno vultu fufeipias, aures

benign as mihi opem tuam imploranti pa-

tereßnas, mequetotum Jmgulari Tuo fa¬

vör i atque fiaei commendatum habe as*

Me arum partium er it, Deum 7.0. M+

ardentißmis precibus femper fatigare,

velit Te, Per-llluflris atque Generoßjßme

Bar o, inter perpetua vit ne difcrimina, ho- fliumque tela infeßi/Jlma Jalvum & in

colümem Jervare ; in Patrine Decus, Per-lUufiris Familine gaudium , multo-

rumque, qui nomen venerentur Tuum,

commodum ac folatium , fic vovet &

vovebit

Per Jlluftris Generofifllrniqj

Domini Baronis

HumiUimui Client

j. ©föiim

(4)

NobiUjJimo Amplißtmoque T)omino

Da GABRIELI STIERN-

CRONA,

Regii, quod Holmia* eft, Dicafterir

ÄdfefTori ^quiffimo, Patrono fuo omni

obfervantiae cuku astatem

profequcndo.

Ampliffimo atfc Spett abili Vir o

D. ARVIDO FORSENVALL»

Regii Executionis Collegii non ita

f

pridem CommiflTario Prudentiffimo>

,

Promotori fuo femper fufpiciendo.

Jn. Ignoratione. Veftra. Nobiliflimi.

Licet. Ex. Parte. Verfer. Non.

1 ftris. Ampliflimis. Exile. Hoc-

re.De.Cetero. Vos. Per. Sinr Comitatem. Obnixé. Rogo. Et

las. Benigne. Sufcipere. Velitis.,

.

lentia. Profequi.

Nohilißl Amphjf.

Nominum

(5)

Nobilijfifno Confultlfßmbefj Domino

Dn. LÄURENTIO STIERN-

CRONA,

Judici Territoriali per Roslagiam jFquiflimo, néc non Confuli in Norre*

TeJlie Dexterrimo, Patrono fuo, ea qua par eil, animi veneratione jugi- \

tercolendo

*

PI. Reverendo at<fo Clarißimo Domino

Dn. ERICO WELLSTADIOj

Paftori inCalmar meritifftmo, nu»

tritio meo multis nominibus per-

petim colendo. A

AmplifT. Atque. Pl. Rev. Domini:

Tarnen. Dubitavi. Nominibus. Ve-

ce. Studiorum. Specimen. Infcribe- gularem. Veftrum.Favorem. Atque.

Obteftor. Ut.Exiguas. Hafce. Pagel-

Solitoque. Favore. Atque. Benivo- atcjue Pl. Rev.

i Pefirorum

ObfervatiiTimum cultorem *

J. ©tonm •

(6)

Candide Le&or.

^JOgitanti mihifyecimcn edere varle aliquodStudiorum

fefe agitabat mens mc a, quod~

ttam potijfimum argumentum e ligerem. Tan*

demj animo in div er fa difiratto,ß?em concipi*

ebam-ffore, ut in hoc, quod Tuis jam oculis

B. L. obverfatur elaborando^etfipro materia dignitate Tibi non fatisfacere, tarnen aliquid con(j>ettu tuo non indignum proferre pojfem.

Verum inter alias occupationes\ quibus tunc temporis adeo diftinebar j ut 7 propofito meo

tempiu exiguum aut verius nuUum relittum._»

haberem, in morbum etiamincidi,qui me non parum morabatur. Reflituta a.per Del gra*

tiam valetudine? mox coepere Jpecies inßantis

itineris me quotidie agitare , pr&cipue verb

animum meum urfitpraangufiu? quo circum fcribebar? temporis fyatium. u apropt er co*

attus (um omnia in compendium conferre^

multaoj. qu<e heicforte defiderantur omitt ere.

Equidem temerarium videripoteft> tale Aca*

demica difquifitioni fubjicere argumentum._>?

quod innumeris obfitum dijficultatibus vexat ingenia hominum etiam rrc^tJinaictlavSed in*

noxio tarnen conatui facile veniam, ß>ero da*

bis j & fi quidforte minus aut elaboratum

aut deniop adpalatum fuerit-) idpartim tem*

por is angufiia, partim humanitati tu£ donA-

re ne graveris, etiam at<fc etiam Tc rogo.

(7)

L N. J.

Introitws.

IJcundum fané, im-

mo & neceflarium eft Politico futuro,

ut non tantum no-

titiam exa&iorem natalis fui foli atq;

Reipl. habeatj verum etiamutco- gnitionem ceterarum regionum_,,

qua ftatum atque formam Regimi¬

nis, fedulö fibi adquirat. Hac e- nim peritia inftru&us, prasterquam quod circa negotia Reipl. re&ius poffit munus fuum obire, atque pa- cis bellique rationes & momenta__>

felicius expedire: multiplicem fibi

A etiam

(8)

etiam foli parat confequiturquefru-

<ftum. Nam quanta Tit voluptas (ut utarverbis Joh. And, Bofii In- trod. in Notit. Rerumpl. Gap. IX,

§. 7.) & dele&atio, domi & in mu- feo per univerfum orbem veluti peregrinari, & cun&a illius impe-

ria uno quafi intuitu, & adcurati-

us multo, fecurius& citius, quam fi ipfe orbem circumeas, infpicere

& confiderare, nemo facilé verbis digné exprefterit. Neceftitas vero hujus difciplina* in eo confiftit_,, quod ad confilium de Repl. dan- dum, caput fit, nofle Rempl. di-

cente Cic. 2. de Orat. nec poflit Rempi. feliciter adminiftrare, qui

naturam ,

^

ftrucfturam , partes &

habitum ejus ignorat. Qui enim-»

regat civitatem, cui illa non fatis

perfpe&a eft ? non magis certé, quåm medicus curabit corpus cu¬

jus Tibi conftitutio ignota eft; di-

centé Bofio. Nec fufficit cognovifte domeftica, fedadeatnecefle eft ce-

teras

(9)

teras Refpl & videat, quales illas

fint, quem ftatum atque formarna Regiminis prasfenti tempore obti-

neant, & qualérji antea habuerint.

Videlicet, id per vocabulum flatus intelligimus, quod idem au&or in Cap. XXX, §. 7, innuit; Eft, in- quit, flatus Imperiorum nihil aliud,

quam aut ipfa Reipl. forma ac ratio imperandi, aut aliqua ex eaimme-

diaté aut proximé fluens qualitas,

conditio, vel quocunque nomine_*

adpellari debet. Omiffisautemaliis

formis Rerumpl. quarum autnullus

aut exiguus eft ufus, quasque in

nulla parte totius Europas reperiun-

tur, du<ftum fequimur antiquorum pariter ac recentiorum ftatuentium

Tres formas principaliores, Monar-

chicam feil. Ariftocraticam, & De-

mocraticam. Ex his oritur alia, quas menfuranda eft ex Juribus Ma- jeftatis, prout illa majori aut mino-

ri numero vel jun&im uni compe- tunt, yel feparatim ab omnibus,

aut

(10)

4

aut certis ordinibus Imperii a?qué

ac abipfo Principe ex conventione

exercentur, quam vulgari nomine

adpellamus formam Reipl. Mixtam,

•vel ut nonnullis placet vocare, Ir¬

regulärem. De his formis brevis

hsec noftra tra&atio erit, qua prx-

cipuos in Europa Status ad rece-

ptam hane formarum divifionem

percurrere animus eft.

Cap. I.

De Formis Adonarclncis.

Regnum Hiipaniae.

ORdinem tes, am inter haud Geographie immerito Hifpani- fequen-

Regna illa majora,

qua? unius capitis agnofcunt pote- ftatem licet non femper abfolutam,

numeramus. Hifpani autem licet prifcis temporibus poteftatem eli- gendifibi Reges habuerint, illisq;

certas leges ac conditiones , ne

fum-

(11)

fumma poteftate gauderent, praj-

fcripferint: aufpiciis tamen Ferdi-

nandi Catholici, Caroli V. 6c Phi-

lippi II. fa&um eft, ut eam tandem lubentes exofcularentur. In Cafti- lia ut olim , ita 6c nunc forma eft abfoluté propemodum Monarchica,

habetgue Rex jus legum ferenda-

rum, jus pacis & belli, 6c qua?cun- que alia jura ad furnmum Imperan-

tem pertinent. Ab Adriano VI.

Pontif. Rom. poteftasCarolo V. da¬

ta eft creandi Archi-Epifcopos, E- pifcopos, aliosque in fublimiori di- gnitate Ecclefiae Miniftros, quam_»

etiam poteftatem fuccefloribus fuis idem reliquit. Quod ad Arrago-

nios adtinet, fatendum eft eos pra>

cipua quadam libertate gavifos fu-

iffe: potuereenim olim Regem fu-

um in jus trahere, eumque finecri-

mine laefas MajeftatisRegno priva-

re. Verum enimvero Philippus II.

immutavit hunc morem, Regimen Monarchicum introduxit, illisque

,

hane

(12)

6

hane licentiam penitus ademit_,.

Notandum tamen eft, quod forti-

ter inhcereantprivilegio abantiquis regibus ipfis concefto, ne milites hofpitio exeipere cogantur. Hi

vero ut & ceteri Hifpani tributa fub

nomine fublidii tantum pendunt.

Regnum Portugalliae.

/ABtinuit in hoc Regno fempen.

forma Monarchica,proutetiam

adhuc videtur, verum non seque abfoluta ut olim, fed aliqua ratione

limitata. Rex enim non poteft fi-

ne confenfu ordinum leges ferre,

nec latas mutare: & cum de bello

gerendo, fcederibuspangendisatq;

tributis imponendis deliberandum eft, incumbit Regi cives fuos con- fulere. Imperii vero capeftendi heic, quemadmodum in Hhpanico

regno, uterque fexus capax efte po¬

teft.

Re-

(13)

7

Regnum Galliar

pOrtugalliam proximé excipit_,

* Gallia, cujus forma Regiminis

nionarchica antiquis temporibus, obParium, uti vocant, atque Par¬

lamentorum infignem au&orita-

tem, fuit valde reftri&a. Sublatå

autem dignitate Parium, diminuta-

que auÄoritate Parlamentorum, pra?fertim Parifienfis , fumma po- teftas ad Regem revoluta eft. Cu- j jus au&or Ludovicus XI, A:o re- ftaurata? falutis 1460 exftitit, fiqui-

dem is fundamentum abfolutas po- teftatis ( non tarnen ad fequiorem fexum devolvenda?, idque per le¬

gem Salicam) jecit, qua? poftmo-

dum fub Ludovico XIII, & Ludo-

vico XIV. ad fummum faftigium

crevit. Hi ut eo felicius reprime-

rent au&oritatem Parlamentorum,

in confilium adhibuére duos inli- gnesviros, Richelium atque Ma-

zarinum > quorum induftria fa&um

(14)

8

eft, ut Rex hodiernus de rebus ad imperium- pertinenüibus, vel etiam

Parlamente invifco, pro lubitu judi-

care

,

cognofcere atque ftatuere poffit.

Regnura Svecias.

STatus tempore hujus Guftavi Regni, I:mi quod inde hereditariü å

fa&umeft, femperomninofuit Mo^

narchicus, etfi non plane abfolute.

Equidem Chriftierno II:do propter tyrannidem å gubernaculis Regni detrufo, temperatior etiam regimi-

nis forma heic introdu&a elfe vide-

batur, poftquam Guftavus I:mus

tutor Regni ele&us conftituerat, ut Nobiles,Ecclefiaftici, Cives Urbani atque Ruftici fuffragia etiam ferrent

in Comitiis publieis circa Res ad

totam Rempl. pertinentes, quod

partim aliis, partim his rationibus

addu&us fecerat, quo , omnium ordinum confiliis & concordia ni- xus, felicius Chriftierni immanem

cru-

(15)

crudelitatem reprimere, patriam in priftinam libertatem vindicare,re-

ligionisq; corruptelas poffet emen- dare: attamenfub hoc fapientiffimö Rege fundamentam abfolutce Mo¬

narchie ja&um ehe, nihil prohibet

ftatuere. Ejusmodi vero flatus

Reipl. manfit ufque ad Gloriofifli-

mx memoria^ Regem CarolumXI;

qui, cum finitum efTet bellum Da- nicum, indixit Comitia, A:oi68o, 1682 & 1683 celebrata, in quibus

ordines Regni fpontanea voluntate

obtulére Regi, hereditario Regni jure jam ante gaudenti, abfolutam

poteftatem; ut pro arbitrioageret, Rempl. fine aliorum interceflione adminiftraret, regnumque ad quos- eunque heredes transmitteret.

Regnum Dania;.

\7lguit quondam in hoc, ficut 8c

▼ in aliis Regnis Regia poteftas limitata. Rex enim non potuit fo¬

tas fine fuffragiis aliorum aliquid

B con-

(16)

IO

conftituere, fed neceffum habuit

.

confulere Epifcopos, Nobiles, Ur-

bicos atqueRufticos; quod fa&um

eft eam ob cauflam, ne fubje&i ma-

gnis tributis onerarentur. Suc- ceflii autem temporis ablata efthéec

eorum potentia, & primum quidem

remoti funt Ruftici å Confiliis; de- inceps, introdu&å nova religione,

corruit etiam Epifcoporum & Cle-

ricorü au&oritas. Sancitum eft pra?- terea, uthinonamplius in Senatum

adhiberentur j illi autem ingenué profitebantur, fe fubditos Regi a teg tributarios efle. Sublatis hifce du¬

obus ordinibus, foli Nobiles atque Urbes participes fa&i funt confilio-

rum: Sed horum non diu ftare po- tuit au<ftoritas, cum Nobiles qua-

vis ratione ad fe traherent omnem

dignitatem: qua cum potiti eflent, poteftas omnis penes Regem aC Nobiles manfit. Bello autem inter Svecos & Danos orto, experti flint

Dani varia fata; experti etiam, quid

(17)

II

incommodi fectim ferret

>

habere

Regem arbitrio ordinUm obftri-

<ftum. Quam ob cauftam convoca-

vit Fridericus III. A:o 1660. omnes

ordines Regni, 6c inter alia, id, quod prasfentis fortuna? etiä necefli-

tas poftulabat, propofuit, ut ftipen-

dia penderent militibus. Hinc or-

ta eft iis inter Nobiles &Urbicös.

Tandem poft multam controverfi-

am

,

confenfu Ecclefiafticorumu., Urbicorum &Rufticorum tradita__, eft Regi abfoluüa poteftas, quam etiam agnofcere neceftum habuére

Nobiles. Hac ratione Fridericus III

adeptus eft culmen abfoluta? po- teftatis, etiam ad feminas, fine«*

eeffitas fiagitet, transmittenda*.

Ditio Pontificis.

QUemadmodum abfolutum in fuos Papa circa dominium res Ec- cleftafticas exercet, ita etiam emi¬

nentem poteftatem in rebus civili-

bus

(18)

12

bus omni tempore anxié conatus eft Tibi refervare. Ecclefiafticam enim dominationem unius fubjici imperio, & Monarchica forma de- fcribi, neceflario debuifle

,

nemo

eft, qui non videat. Nam Demo-

cratia aut Ariftocratia , nec con- veniens aut confentanea facro im¬

perio, nec ftabilis videbatur, cum ob alia incommoda, tum quod po¬

puläre aut Optimatum imperium,

in tanta hominum refraåariorum

(nec enim res aliterteneri poterat)

& pr<efra$e difTentientium multi- tudine, tarn feveris & adeuratis le¬

gibus circumfcribi & temperari

nullo modo poterat, ut non diflen-

fiones confeftim, & ex iis fa&iones

feditionesq; orirentur: ita futurum fuiflet, ut tota machina , infirmis alioqui fundamentis innixa

,

brevi penitus corrueret: funt verba Iilu- ftris Puft. diflerentis de Monarch.

Pontif. Rom. in Introd. ad Hiflor.

§,31. De cetero extra pariter ac in¬

trä

(19)

15 tra Romarn civile Regimen exercet per legacos fuos, eosdemque utplu-

rimum Cardinales, fummåpotefta-

te iibi foli refervata.

Imperium Mofcovi-

ticum.

HOc chicum imperium & quidem Defpoticum abfoluté Monar-

femper & ubique fuifTe omnibus

conftare exiftimo. Magnus enim RufTorum Dux, qui eorum lingua

communi nomine Czar, feu Prin-

cipis feu Ca^faris infignitur (talem

enim eum efTe hoc nomine indigi-

tare volunt) folus imperat abfolu¬

; omniaque negotia Imperii nutu

ipfius geruntur. Cives totos fefe imperio ejus fubmittunt, nec fufti-

net quisquam , licet in fumma di-

gnitate fit conftitutus, nifi cum pe- riculo vite, Principi fuo contradi-

eere; quid? quod omnesutmanci- pia verius, quåm cives, tra&entur.

CaufTam vero tam abje&i humilis-

que

(20)

14

que animi, quo impotentem quam- J

vis dominationem non gravaté fe-

runt, hanc efTe haud inique nonnul- liexiftimant, quöd Principem tan- quam Deum venerentur, quodque

nullis artibus liberalibus imbuti fint, fed maneant plerumque rüdes ac indodti: quapropter etiam defpoti-

cam poteftatem optimé ferunt,nec

mitius convenit eorum genio im¬

perium. De cetero conjunx non_>

eligitur ex advenis, Ted fumitur ex

iis, quas terra eorum gignit, femi- nis, ne alieni mores expetantun,,

proprii vero negligantur. Placet ideo nonnullis Regimen hujus im •

perii adpellare Defpoticum, ratione

lümta å vi vocis t# a; Nam fi-

cut Dominus in domo fua pro lubi-

tu omnia gubernat, fervisque im- perat; ita etiam Magnus Dux Ruf*

forum prolibidine omnia modera¬

tur, atq; dominationem infubjeftos

exercet.

CAR

(21)

Cap. II.

De Formis Arißocraticis.

Refpublica Veneta.

IN hac temporibus Repl. viguifie nunc Syftema antiquis feede-

ratorum, nunc ftatum Mönarchi-

cum, mox Democraticum, patet

ex hiftoriis. Verum A:o 1296 in- troduxit Petrus Gradonicus for-

mam Ariftocraticam, quae in hunc ufque diem farta atque te&a manet.

Praeter Confilium minus, five Se¬

natum

,

& Collegium fapientum^,

qua? hic reperiunturpraecipué no- tandum eft Confilium Magnum, cujus membra non funt nifi Patritii five Nobiles Veneti; quorum eil:

conferre Magiilratus, maximasm

dignitates; jus habent confirmandi leges å Senatu conditas, omniaque

&eipl. negotia ipforum nutu pera-

guntur. Ab hoc Confilio audori-

tatem fuam habent reliqua, utpote

Col-

(22)

i6

Confilium Pregadinorum, cujus eft

confulere debello atque pace, item

cenfum indicere, legesque ferre &c.

&Collegium.Hoc CollegiüSapientes Majores, terra? continentis, utiad- pellantur,& deniq; Sapientes ordinü

eonftituunt. Per ejusmodi Confilia

& Collegiu tota Refpl. gubernatur,

omnesque controverfia? , quas un- quam oboriripoffint, dirimuntuiu

Et licet Ducem habeant, quieorum lingua Doge dicitur, ille tamerL_.

propemodum frne Imperio civili eft, Pripceps fine principatu, nu-;

dus Majeftate , folo honore fupre-

mi Magiftratus contentus, utlo- quitur Chrift. Func. in Brev. de Repl. Ven. Q. 80. & in 0^84- Po-

teftas.ferendi leges penes fenatum,

au&oritas vero penes Principem

eft: nectamenalia, nifiquam leges ipfi permittunt. Indicant enim,

jubent, eonftituunt Senatores: Du-

ci a. ferme fufficit audire: Sequi

necefte eft. Nam nifi fequatur, pro

hofte habetur. Re-

(23)

Refpubl. Genuenfis.

EAdem fere eft adminiftratio jus Reipl. a c prioris, nifi quod hu-

Confilium Majus non tantum ex

nobilibus, fed & plebejis fit confla-

tum, eorumque Dux five Doge, qui hic loci per biennium tantum.*

adminiftrat Rempl., anguftis adeö

limitibus non circumfcribatuiL,.

Regitur a. per 8 viros, uti vocantur, feu Gubernatores, per Proeurato-

res, Rotam, 7viros extraordina- rios, 5 viros feu fupremos Syndica-

tores, Cenfores, Tribunos atque Prote&ores , quorum catalogum

nobis exhibet Func. in de Repl.

Gen. Antequam hinc difcedimus,

notandum eil form am Ariftocrati-

cam fuifie introdu&am fub aufpici-

is Ammiralis Andrea? Doria Ätino

1528.

Refpubl. Lucenfis.

IMitatur priorum; Senatores 6c hxc Regimen enim atque duarum

G ex

(24)

i8

ex his IX Seniores, qui infigni gau- Å dent audoritate , una cum Duce Gonfaloniere di&o, qui fmgulis

trienniis mutatur, totius Reipl. cu-

ram agunt, omniaque pro lubitu difponunt, Ejusmodi Status initi-

um cepit A:o 1430.

Cap.

De Formis Irregulanbusß<ve

mixtis.

Imperium Romano-

Germanicum*

IN da, hujus incredibile eft, imperii forma definien- inter Juris

publici fcriptores quanta fenten-

tiarum fint divortia; qvum alii Mo-

narchicam cum Reinkingio ; alii

cum Bodino & perfonato Hippolito

å Lapide Ariftocraticam effe ; alii denique & quidem potior eorunu»

pars, Ii ufquam alias , Keic certé

forma? mixta? locugi effe relinquen-

dum

(25)

*9 dum, firmiter Statuant. Ceterum

arbitramur omnium primö, quan- do de Imperii Romano-Germanici

regiminis forma quseflio eft , di-

fcrimen temporum haberi oporte-

re, qvum alia olim, fub Carolin-

gis & Otthonibus prasfertim, alia_j poflmodum fub Carolis, Maximi¬

iianis de Ferdinandis facies exflite-

rit. Porro, prout illa fe hodie ha¬

bet, etiam nos flatuimus, Monar-

chicum flatum fruflra ibi vendita- ri, ubi Majeflas in pluribus & di-

verfis fubje&is refidet, atque adeo

ubi jura Majeflatis non Czefari foli

competunt; fed flatibus etiam Im¬

perii funt communia. Neque ma¬

gis Ariflo eraticum dixeris, ubi fla¬

tus & ordines Imperii ita fimul te- nentMajeflatem, ut omnes tarnen,

etiam jun&im fumti, Casfarem Ca¬

put agnofeant fuum, absque cujus

nutu in rebus, adfummamreipubl.

pertinentibus, nihil valeant effice-

re. Poflremam ergo fententianu

am-

(26)

20

ample&entibus nos adjimgere nulH j dubitamus; parum laborantes de

eo, Mixtamne adpellare formam.,

an Irregulärem potius conveniat,

qvum utraque vox lubtilitatum tri-

eis evoluta fanoque fenfu accepta idem fonet, eodemque collineetLj.

Efle vero mixtam, tum ex di&is,

tum ex eo etiam evincitur, quod

Germanici populi non unum Impe-

rantem fed plures & confiteri co- gantur & fentire. Quo pa<fto au-

tem Majeftas Imperatori & Statibus Imperii ftt communis , oftendunt Jeges Imperii fundamentales, tum Aurea Bulla Caroli IV, Receflus Imperii, Inftrumenta pacis Augu-

ftanae & Ofnabrugenfis, & hujus praefertim Artic. VIII. tum vero Casfareas Capitulationes. Ceterum

qvum etiam in horum numero, qui

temperamentum ex pluribus for-

mis admittuntj magna admodum

ftt difceptatio, utra formarum heic prasvaleat, Monarchia an Arifto*

era-

(27)

21 ' cratia? paucis nos expediemus, fi dixerimus, vel ad mentem Struvii

&Fritfchii, Imperium Rom: Ger-

manicum in generali complexu y Sc

in partium relatione ad totum, eOTe

magnam aliquam Civitatem unam- que Rempl: partes vero ejus fingu-

latim fpeÄatas tanquam plures di- ftin&asque Civitates efTe confide-

randas: vel cum Lud. Hugone_>:

in imperio Germanico civitates &

refpl. qua* nafci videantur,

per fe eonfideratas quandam pecu- liaris civitatis fpeciem habere: ad

univerfum a. imperium relatas ean- dem habere rationem ac domumL, ad Civitatem. Pr^tereå quando

adtendimus nontantum adlmpera-

toris refervata , fed etiam aa id, quod (oli Status atque Ordd. impe- rii, absque Imperatore, inuniver-

fo Imperio & Summa Repl. nihil Ma- jeftaticé, utBoeclerus loquiamat ,

agere vaieant ac conilitnere, id ve¬

ro faciendi jus Imperator habeat:

(28)

22

adfe veranter ftatuimus, in hac Im- perii raixtura five Irregularitate

fbrmam Monarchicam prasponde-

rare.

Regnum Britannias.

QUod adtinet, ad formam fatendum eft hujus Reipl eam non

femper fuifte, qualis nunc eft. Olim

pro variis regni hujus fatis varia e-

rat regiminis forma, ut plurimum

Monarchiea etil limitata, fedqua?

fub Jacobo I:mo magis etiam limh

tarij coepit. Poft truculentam vero

mortem Caroli I:mi, introduftus

efte Status Democraticus, purusat'

que fimplex videbatur. Verunu

Carolus II:dus Gubernaculis Regni fufceptis, unå etiam firmavit for'

mam irregulärem. Hase eadem

viget adhuc in Anglia, öcincludi-

tur Regis poteftas fiiis cancellis?

ut omnia exfententiafacereneque-

at, fed tum in aliis negotiis, tum

(29)

2$

prcefertim circa ferendas leges 5c

tributa imponenda confenfui ordi-

num Imperii feu Parlament! fit ob-

noxius. Parlamentum divifum eft in Dornum Superiorem 5c Inferio-

rem ; Superiorem conftituunt Epif-

copi, Duces, Marchiones, Comi-

tes 5c Barones: Inferiorem v. re-

liquiNobiles, Mercatores atque Le¬

gad civitatum. In dijudicandis re¬

bus gravibus confpirare Rex cum Parlamento debet. Notandü tarnen,

eftfuffragium Regis maximé adten-

di; 5c fi res judicata voluntati ejus

minus convenerit, poteft eorum_j fententiam mutare atq; irritam fa-

cere: nulla enim fententia prius fta- bilitur, quåm å Rege ipfo exami-

uata atque comprobata fuerit. In-

terdum etiam Rex certas ob cauflas poteft diflolvere Parlamentum, ut ré infe<ftå difcedant. Quasdam er¬

go jura funt Regi foli refervata_,, qucedam a. communia. Propria ju¬

ra funt h«c prascipua: jus convo-

can-;

(30)

24

candi ordines, jus Magiftratus cre- andi majores; dignitates conferen-

di; judicia conftituendi; jus denicß

moneta: cudendas «See, Jura com- munia funt Jus legum condenda- rumabrogandarumque; jus belli &

pacis; jus reeipiendi in Civitatem;

jus tributorum «See.

Regnum Poloniae.

O Lim «Se äam religionem Chriftianam prasfertim ante introdu-

obtinuilTe in hoc regno formam-»

plané Monarchicam, adeo ut penes Regem non tantum libera adminL

ßratio omnium rerum, verum e- tiam jus vita: atque necis fuerit, hi-

fiorice teftantur. Poftea vero non

limitata modo eil Regia poteftas,

fed ardtiflimis etiam terminis cir-

eum fepta atque inclufa. Et quam- vis olim iucceftiones tantum non_»

perpetua: filiorü poft Parentes heic

fervatee fint, idquod tam Jagello-

rum

(31)

rum & Piaftorum quam Lechorum

familice teftantur: difficile tn. di<ftu eft, fucceftivum an Ele<ftivum eo

tempore regnum fuerit. Equidem

hodie tam liberis fuffragiis Rex eli- gitur, utnon aliud in toto fortaflis

terrarum orbe regnum Elé&ivum

fit illuftrius. DeceteroRex,utcun-

que per Pa&a Coriventa, quse legis fundameiitalislocum obtinent, po-

teftas ejus fatis ar<fté circumfcribi- tur, gaudet tarnen tantå, utpoflie regni ordines , quifunt Senatus 6c

Nobilitas, ad generalia Comitia_j Convocare, judicium fupremo loco

éxercere, pr^ecipua regni munera 8c quoscunque

,

dignitatis gra dus conferre; ea tarnen lege, ut generis gentisque, hoc eft, nonnifi Nobili-

um 8c Polonorum heic habenda fit ratio. Qua? duopoftrema jura Re¬

gia? Majeftatis Polonica? animam merito adpellaveris. Adhsec plenari-

am difpenfationem pra?diorum fiio-

rum ( SäfdflOfcJ ) habet. Verum

D jas

(32)

2 6

jus ferendi leges & abrogandi, jus

item belli atque foederum; Jus tribu-

torum , jus cudend^ moneta? &c.

vel Regi 8c Ordinibus regni fimul,

vel ubi inter eos difTenfio forte exfti- terit, ordinibus folis competunt.

Nobiles libere difpenfare poffunt-»

circa facultates fiias, quippe in quas Regi nullum jus reli&um eft.Cauffie

criminales Nobiliü deferuntur qui-

dem ad Regem,fed non nifi fenatori-

bus adhibitis dijudicanda?. Lites ve-

ro atque controverfia? alia? minores

decernuntur å judicibus provin-

cialibus ad hoc ipfiim conftitu-

tis. Senatum conftituuntViri C L, duo fc. Archi-Epifcopi, Gnefnenfis

feu Primas Regni 8c Leopolienfis

XV Epifcopi, 34Palatini (SGßOttDO' bet) atque Caftellani 87? (©tatofiet)

Regni Officiales X ut 2 Marefchalli

fupremi, 2 Cancellarii2 Vice-Can-

cellarii, 2 Thefaurarii, 2 Marefchalli

Curia?, omiies duplicato numero puta ob Poloniam 8c Lithuaniamj

item

(33)

2?

item Duces militia® (

QrotP$Cttbnc[) ) &c. In Comitiis ve-

ro generalibus, prope W arfoviam

ex lege haberi folitis (qua? tarnen particularia Comitia f. Provinciales

Conventus 6 hebdomadarum fpatio prascedere omnino debent) prasci-

pua decernendi vis refidet penes

Nobiliumlegatos, qui NunciiTer-

reftres (gattbbåb) adpellantur, qui-

que non modo univerfa? Nobilitatis ipeciem reprefentanfc, fed & eåpol-

lent au&oritate

,

ut ß minus ad pla-

citum ipforum fuerit å Rege & Se-

natoribus confultatum atque poftu- latum, vel unus eorum poflit fua in-

tercefßone Comitia folvere, & con-

clufum impedire. Quodjusinterce-

dendi Animam libertatis Polonica^

dieunt. Ex his itaque patet Reipl.

ßatum in Polonia efle mixtum, 8c quantumvis in^qualiter tempera-

tum, dici poße Monarchico Ari-

ftocraticum.

Bei

(34)

Belgium Fcederatum.

AVuiße delicet VII Provincite Belgii, vi-- Hollandia, Selandia, U1- traje&um, Geldria, Tranf-Ifalania,

Gröninga & Occidentalis Frifia, å

dominio Hifpanorum, in un um cor¬

pus coierunt, fbedusqueinterfeom-

nium primo UltrajeÅi A:o 1579 m-:

ierunt (quinque ab initio, mox et- iam dua? reliqua?) ut unanimi con-

fenfu jun&isque viribus libertatem

ac religionem defenderent,& adver-

fus quamcunque externam vimtu-

erentur. Quam vis ver o fingula? pro- vincise per fe libera? forent fuoque jure fruerentur, placuit tamen Se¬

natum quendamfive Confilium Status (Rade van Staten ) conftituereLj, quod ex provinciarum deputatis

conftans publica negotia tra&aret.

Mox alium Superiorem etiam Sena¬

tum addere ipfis libuit, non fine quadam imminutione prioris, qui

titulo Ordinum Generalium (de

Heeren General Staten) nuncupa-

retur;

(35)

29 retur; quorum uterque five Senatus

fi ve ConfiliumetiamnumHaga? Co- mitumperdurat. Delegativero, qui fuperiorem iftumSenatum conftitu-

unt, ordinarie fingulis trimeftribus

conveniunt, vicem Ordinum omni-

um gerentes. Quicquid vero in hoc

Conventu de bello & pace, de com- merciis, de tributis aliisque neces-

fariisdecernitur, (fa?pe tamen non fine praevia rerum graviorum com- municatione cumProvinciis)id ip- fum viunionis ac foederis initiratum

manet fixumque. Praevalenta. hic fuffragia plurium, non perfonarum fedprovinciarum; quaeiiiffragianec

ömnibus Provinciis aequali numero competunt, fed aliis plura, aliis pau-.

ciora, pro ratione tributorum & pu-?

blicarum erogationum. Ubi tamen notandum, in tribvitis imponendis requiri confenfum omnium. Hunc Ordinum Generalium coetum con^

veniunt legati exteri, ut commijfTa

übi negotia ad Rempl, deferant, atq;

(36)

inde pariter referant relponfa. Penes

eunaem auoque eft legatos Reipl.

nomine ad exteros principes delige-

re atque mittere.Praeter hunc autem Senatum feu Collegium Ord. Gene-

ralium , qui titulo Illuftrium & Pras- potentium (Hogmogende Heeren

Staten ) infigniuntur, & Confilium Status, cuititulus Nobiliü &Poten-

tium tribuitur, quodq; hoc tempore

partim circa minores ponderis ne¬

gotia libere concludit, partim fupe-

rioris Senatus conclufa rite exfequi-

tur; nonraro etiam accidit, ut in cauflis & negotiis maximi momenti

alius inftituatur Conventus f. Confi¬

lium Magnum di&um ( de groote

Vergaderinge) ex VII. provinciarü deputatis pariter conflatum; quo durante alter ille Ordd. General

conventus ceflat. Olim Principis

Auriaci , perpetui Gubernatoris fummique belli Pr<efe&i, potentia

& au&oritas valde magna & paene gravis erat Reipl. fed å qua jam libe-

ratam

(37)

ratam fefe per mortem noviflimi Regis Britannici haud dubié in finu gaudet. Quandoquidem igitur o- mnis agendi vis, omne aufpicium fi^

tum eft penes ipfos Provinciarum

Ordines, hi a. Nobilium & Civita-

tum includuntur numero, patet, no- ftro quidem judicio, formam hujus

Reipl. effe ex Ariftocratia & Demo-

cratia temperatam.

RespublicaHelvetiorum

OUanquam comprehendi folent, Hei vetiorum non nomine folum

XIII. Cantones five Pagi (ÖttCl*) Sc

harum imperio fubje&i variarum prarfefturarü cives,inalpini & trans- alpini, feddc, qui Cantonibus fcedere jun&i funt Rhasti f.Grifones,Vallefii, Sangalienfes, Genevenfes See. nobis

tarnen heic venit Cantonumpra^fer-

tim habenda ratio. Hi inde ab an¬

no 1308, coalitis primo in unum tri-

bus pagis,Uri, Sveitz,Undervalden,

å domo Auftriaca atque adeo ab im- perioGermanico avelli coeperunt,u-

num-

(38)

f* -

nu ra 4 confoederationis corpus(©fc*

geno|Knfct)atft conftituere, etiam_,

perpacem Weftphalicam A:o 1648

Caefaris fubje&ioni in perpetuunn_*

exemti liberique declarati. None-

undem a. imperandi modura omnes

obfervare conftat, quumfex mino¬

res ut: Uri, Sveitz,Undervalden_», Zug, Glaris, AppenZelldemocra-

ticam; reliqui vel Ariftocraticam,

vel ad hane quam proximé acce- dentem reipj.förmam ament.Equi-

dem tamifti Ptcetoribus( 91lTlttHdlE

ner ) quam reliqui partim Praxedis.

( ©cfju(tt)etffcn) ut: Bern, Lucern, Freiburg , Solothurn, partim Con-

fulibus & Tribunis ( 'Sarg * Uttt>

Bunfftmctfter ) ut: Zurch , Bafel>

Schaf häufen, fummo utuntur Ma-

giftratu; quibus etiam alii minores'

funt additi ut Thefaurarii i ©ecM*

ineifter ) Bannerii [ 93emicr] Secreta-

rii &c. attamen ut in primis ex po-

puli, ita in reliquis Pagis ex opti-

fnatium arbitrio, hoc eft vel ex foli-

üs Majoris, vel limul etiam ex

(39)

Minoris alicujus Confilii nutu & aufpi-

ciis refpublica adminiftratur. Quamvis

a. pro fe quisq; Pagus Majeftatis jura cir¬

ca focra, leges, judicia, tributa &c. über-

rime cxerceat: nihilo tamen fecius,

quando de bello atq; foederibus,rebusq;

eö pertinentibus agirar, communis o- mniumPagorum confenfus requiriturj idque vi aeterni foederis, quod inierunt,

cujus hacc palmaria capita ftint, i. ut &

defenfive & offenfive Jfibi mutuam ope-

ramprxftent. i. ut nullus Pagus åreli-

quis feparat9 peculiare fibi caput eligat*

3, nec fine communi omnium confenfa

cum exteris principibus pangat foedus.

4, ut, exorto inter ipfos diflidio, non ab

exteris fed ab ipforum confoederatione

arbiter capiatur, & qui tamen pertinax perftiterit, tanquam communis hoftis

ab omnibus tradetur. Quem in finem generale Confilium f. Conventus fa^uncj adpellant, olim alibi, hodie fem-

EcrBadat, etur: Cujus quotannis convocandi rrienfe & Junio ha- dirigendi

poteftas Tigurinis, ceu principem in

confeflu locum tenentibus, relida eft:

quo reliqui faos quisque delegatos^

vcngefanöten didos, mittunt de comuni

cauP

(40)

54 W't

cauüa achiros. Quod fi ergo, qus heic Reipl. forma potiflimum obtineat, defi-

niendum fit, hamtanter eam cum Con-

ringio pure democraticam, tutius utiqj

ex Democratia Sc Ariilocratia mixtam dixerimus. Sed inclinat eo animus, ut eam, inilar quidemunius reipl. haben-

tem, Syftema tarnen fcederatorum re-

&ius nnncupandam cenfeamus.

H<£c funt B. L. qua oculis tuisy propr<s-

fientisfortuna meahabituytemporüque artta

ratione

,

fifiere potuimm. ßhiod fuperefiy

Deum T. O.M. caiidißimü fuß)/rixprccamur-y

velit Regem nofirum Augußijfimum, qui in- J

ter hofiium t ein infeßijfima verfatur , clypeo ßalutis fuaprotegere. Serva 0 Dens ! un- ttum tuum j mitte Ange tos tuos , qui caßra

circa ipfum ponant, ne ullum damnum ipfi adferatur: Serva lue em am Ifraélis unicam:

reduc Populos dißraüos in prißinam concor- diam \ reduc Regem nofirum Defideratifß-

mum totumq3 exercitum in Patriam cum~»

Vill or ia a c perenni pare ! ! !

Ei vero, qui omnia fibi fubjicere po-

fcéft, fit laus, honor & Gloria in fecula nunquam ter¬

minanda!!

v v v

References

Related documents

videlicet biennio ante terrae motum j id tarnen nonobftat, quo minus, circä hujus ad certum Ufiae vel Jeroboami. annum adplicationem, in diverfa ten- dentes Chrcnologi

(it a quovis fine difficultate in- telligi, quid per Regnum Hierofo- lymitanum fub Francis indicatum voluimus; imperium nempe illud, quod Chriftiani Occidentales, circa finera.. -m) o

tum &amp; quinque; poft fata vero a Pontificiis tanti habirus eft, utnorl folum in canonem faft&amp;orum eurn. receperint, fed

dato Cl. Helladio &gt; apud Gra?cos me- diocriter fiorent ρ). Libros vero ,. quos Griecorum filii

animam corpori unitam in illud jmperium iuum exercere. Quod. nemo facile negaveric, qui mulros corporis fui motus ab

iTalpå itaque caeciorem elfe oportet, qui non viderit hinc atque intellexe- rit, quemadmodum ideac rebus, iic verba &amp; ideis &amp; rebus eile conforman- da. Quod autem verum eft

fen οίξίεον βασιλέα νομο$έτψ&gt;. Optimum Regem &amp; Legislatoren*? vocitandi; ita quidem, ut fumma im- perii penes Mofen, non vero Deum, fuerit, &amp; ille.

prorlus quali pulvis virtutem atque vim eniinentiorem, quam, ex mente eorii,.. ad contadum hominis