• No results found

Promemorian Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemorian Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2020-05-08 1 (1) RG dnr 2020/163 Per e-post Justitiedepartementet ju.remissvar@regeringskansliet.se ju.L5@regeringskansliet.se

Promemorian Ett nytt brott om olovlig befattning med

betalningsinstrument

Genomförande av non-cash-direktivet

(Ju2020/00180/L5)

Riksgälden har inga synpunkter på de förslag som lämnas i promemorian.

I detta ärende har ställföreträdande riksgäldsdirektören Jörgen Eklund beslutat efter föredragning av juristen Venus Karimi.

Jörgen Eklund, beslutande

Venus Karimi, föredragande

References

Related documents

Kommerskollegium har inte några synpunkter i sak på promemorians förslag och bedömer inte heller att förslagen aktualiserar EU:s. anmälningsprocedurer för varor och tjänster,

I handläggningen har också föredragande jurist Rudina

POLISMYNDIGHETEN På avdelningschefens vägnar Tony Back Yvonne Brandell Kopia till Justitiedepartementet (PO) Arbetstagarorganisationerna

PTS har enligt instruktion och regleringsbrev även uppdrag som rör statens arbete med grundläggande betaltjänster samt enligt instruktion sedan 1 januari 2020 fått ett

Sedan Riksdagens ombudsmän (JO) inbjudits att lämna synpunkter på departementspromemorian Ett nytt brott om olovlig befattning med. betalningsinstrument – genomförande

Det skulle kunna ske genom att lägga till orden ”från annan” vilket skulle innebära att förfaranden där någon får ett (äkta) betalningsinstrument utställt i eget namn

Bankföreningens synpunkter på promemorian Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument - genomförande av non-cash- direktivet (Ds 2020:1).. Svenska Bankföreningen

Säkerhetspolisen har fått ovanstående remiss från Justitiedepartementet och har inga synpunkter på författningsförslagen.. Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen