• No results found

Posudek vedoucí/ho práce na bakalářskou práci

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Posudek vedoucí/ho práce na bakalářskou práci"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Voroněžská 1329/13, Liberec 460 01 tel.: +(420) 485 352 515 | URL: www.fp.tul.cz

Posudek vedoucí/ho práce na bakalářskou práci

Autor/ka BP: Dominika Hlavová

Studijní obor: Pedagogika volného času

Název práce: Vliv Úvodního soustředění na rozvíjení vztahů ve skupině vysokoškolských studentů

Vedoucí práce: Jan Činčera, Ph.D.

Hodnotící kritéria

Spuje bez výhrad Spuje s drobnými výhradami Spuje s výhradami Nespuje

A. Obsahová

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.

Práce splňuje cíle zadání.

Studující využívá a kriticky vybírá sekundární a/nebo primární literaturu.

Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických postupů.

Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich diskutováno.

V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným cílům.

V průběhu zpracování tématu studující pracoval/a v součinnosti s vedoucím/vedoucí práce.

B. Formální

Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací v rámci práce, je typograficky jednotná.

Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.

Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.

C. přínos práce (tvůrčí přístup studujícího, kompilační hodnota, využití pro praxi)

(2)

2 Celkové hodnocení práce (max. 1700 znaků):

Práce naplňuje cíle zadání a poskytuje zajímavý vhled do skupinové dynamiky vysokoškolských studentů. Chtěl bych ocenit několik důležitých bodů. Evaluační metodologie je až na jednu výjimku korektní, zejména ve své kvalitativní části. Analýza kvalitativních dat je srozumitelná a smysluplná. Kladem je také dlouhodobý, jeden rok trvající sběr dat, umožňující sledovat vývoj ve skupině. Rozsah literatury odpovídá typu práce, současně je použita i odborná cizojazyčná literatura.

Dílčí slabinou je omezení vzorku pro sběr písemných dat pouze na polovinu účastnické skupiny (autorka si ale tuto slabinu uvědomuje a příkladně diskutuje). Naopak silnou stránkou je metoda použitá pro výběr vzorku na rozhovory (oceňuji zejména úvahu o odlišnosti respondentů žijících na koleji vs. samostatně).

Dílčí připomínky mám dále k jazyku, který je někdy kostrbatý, obsahuje dílčí překlepy a někdy ne zcela přesně v teoretické části prezentuje převzaté informace. Např. na s. 13 jde zřejmě o tabulku „stresových“ životních situací, z informací na s. 19 vyplývá, že informální výchova se nerealizuje z rozhodnutí dítěte, což je patrně sporné tvrzení (co třeba učení při návštěvě zoologické zahrady?). V práci jsou také často obsaženy citace z druhé ruky, což ovšem lze v bakalářských pracích tolerovat. Tabulka s „úmrtností studentů“ je zajímavá, ale byla by užitečnější, kdyby obsahovala data ze všech oborů FP TUL.

Celkově nicméně považuji práci za velmi dobře zpracovanou a užitečnou pro stávající vysokoškolskou výuku.

Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu bakalář: ANO Práci doporučuji k obhajobě: ANO

Návrh klasifikačního stupně: výborně

Náměty pro obhajobu (max. 1500 znaků):

Jaké další faktory, které nejsou v práci uvedeny, mají podle Vás vliv na vývoj vztahů ve skupině stu- dentů po ukončení Úvodního soustředění?

Datum: 21.12.2011 Podpis:

References

Related documents

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracoványX. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

Předložená práce se zabývá jedním z hlavních problémů odborné pedagogické diskuse – otázkou pedagogické komunikace, zejména na středních školách

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným

Josef Novotný si jako téma své bakalářské práce zvolil „Provnání vybraných výchovných prostředků ve vybrané školské a zájmové organizaci“. Teoretická část práce

Autorka předkládá práci – zajímavou sondu do srovnání výskytu a forem šikany na dvou vy- braných typech školských institucí.. Teoretická část práce je zpracována

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce..