• No results found

2019-09-17

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2019-09-17"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

115 76 Stockholm• Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00• Fax: 08-561 680 01 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se

• www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-16.30

REMISSYTTRANDE

Datum

2019-09-17

Dnr

FST 2019/433-1

Ert datum

2019-09-04

Ert diarienr

S2019/03691/SF

Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten 103 33 Stockholm

Promemorian Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen

Förvaltningsrätten har, utifrån de utgångspunkter som domstolen har att beakta, inget att invända mot innehållet i förslaget. Förvaltningsrätten vill dock lämna följande kommentarer.

I promemorianföreslås att det i 2-4, 5 och 6 §§ lagen om sociala

trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen uttryckligen ska anges att bestämmelserna är tillämpliga endast för det fall Förenade kungariket lämnar EU utan ett avtal som reglerar utträdet. Syftet äratt tydliggöravilken situation bestämmelserna är avsedda att täcka (sidorna 24-25 i promemorian).

I förslaget till lag om ändring i ovan nämnda lag görs i 2-4 och 5 §§ tillägg som innebär att bestämmelserna endast gäller om Förenade kungariket lämnar EU utan ett utträdesavtal genom formuleringen ”före den tidpunkt som Förenade kungariket lämnade EU utan ett utträdesavtal”. För att upprätthålla enhetlighet och tydlighet i lagstiftningen avseende bestämmelsernas tillämplighet bör övervägas om inte formuleringen ”utan ett utträdesavtal”även bör läggas till efter ”före den tidpunkt som Förenade kungariketlämnade EU” i 6 § första stycket 1 och 2.

I förslaget föreslås även ett nytt andra stycke i 6 § där det föreskrivs att

bestämmelsen endast gäller om en ansökan har kommit in till Försäkringskassan

inom en viss tid. För att skapa tydlighet och undvika missförstånd om vilken

ansökan som avses bör övervägas om inte ”om sådan ersättning” kan läggas till

efter ”ansökan”.

(2)

115 76 Stockholm• Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00• Fax: 08-561 680 01 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se

• www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-16.30

I promemorian Åtgärder för att mildra konsekvenserna på det sociala området vid ett avtalslöst brexitanges att 6 § lagen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen är till för att försäkra att den enskidle får ersättning för sådana vårdkostnader som denne skulle ha haft rätt till samt att Förenade kungariket ska kunna ersättas för kostnader för vård som uppstått där och som skulle ha ersatts enligt förordningen (sidan 37 i promemorian). Enligt den nuvarande lydelsengäller 6 § till den

31 december2019 och därefter ytterligare en tid för ansökningar som kommit in till Försäkringskassan innan dess.

Genom detnu föreslagna andra stycketi 6 § blir bestämmelsen endast tillämplig om en ansökan kommit in till försäkringskassan. I utredningstexten anges i detta avseende endast att den faktiska innebörden är avsedd att vara densamma, dock med kopplingtill en annan tidpunkt (sidan 22 i Promemorian Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionenkommenteras inte detta närmare). Det bör övervägas om andra stycket behöver justeras föratt Förenade kungariket med stöd av bestämmelsen ska kunna ersättas för kostnader för vård som uppstått där.

______________________

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Lars-Åke Johansson.

Föredragande har varit förvaltningsrättsfiskalen Amanda Andersson.

Lars-Åke Johansson

Amanda Andersson

References

Related documents

bestämmelserna om fortsatt utbetalning av sociala trygghetsförmåner till personer i Förenade kungariket samt bestämmelserna om ersättning för vissa vårdkostnader.. Utöver

Juridiska fakultetsnämnden har inget att anföra i sak vad avser de, i promemorian, föreslagna förändringarna av lag (2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att

tolkning skulle bedömningen kunna göras att bestämmelser såsom till exempel artikel 1 t), definition av försäkringsperiod, och artikel 51, särskilda bestämmelser om

Remiss av promemorian Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska

Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit: överdirektören Fredrik Rosengren, rättschefen Gunilla Hedwall, enhetschefen Pia Gustafsson och sektionschefen

Socialstyrelsen har inget att erinra mot promemorians förslag om ändringar i lag- stiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat

Samhällsvetenskapliga fakulteten har erbjudits att inkomma med ett yttrande till Områdesnämnden för humanvetenskap över remissen Socialdepartementet - Ändringar i lagstiftningen

Områdesnämnden för humanvetenskap har ombetts att till Socialdepartementet inkomma med synpunkter på remiss av Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att