• No results found

04. Information från Sollentuna Energi och Miljö AB gällande projektet om fastighetsnära sopsortering

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "04. Information från Sollentuna Energi och Miljö AB gällande projektet om fastighetsnära sopsortering"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Brev Kommunledningskontoret

2016-05-30

Ida Andersson Sidan 1 av 1

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2015/0165 KS-54 Diariekod: Diariekod: 000

Information från Sollentuna Energi och Miljö AB gällande projektet om fastighetsnära sopsortering

Chef AO Avfall, Sollentuna Energi och Miljö AB, Kristina Sjöblom informerar på miljöutskottets sammanträde den 10/6 gällande projektet om fastighetsnära sopsortering.

Ida Andersson

References

Related documents

Kommunledningskontoret föreslår att fullmäktige ger A B Sollentunahem och Sollentuna Energi i ägardirektiv att, tillsammans med Sollentuna kommun, upphandla två vindkraftverk

[r]

Bygglov för rökgasfilter lämnas in samt beslutsunderlag för inköp av reservlastpanna upprättas un- der mars månad.. Förfrågan om bygglov lämnas till byggnadsavdelningen och

VMEAB är bolag som tillhandahåller grundläggande samhällstjänster inom avfall och återvinning, el, fjärrvärme, vatten och avlopp, fiberverksamhet samt entreprenadtjänster

Under 2015 gjordes en översyn av företagets vision och affärsidé och i båda dessa fastslås att SEOM ska bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle i Sollentuna.. I det

Det baserar vi på att ansvar och organisation för fordonen är tydlig, att transportplaneringen och standarden på fordonen är ändamålsen- lig samt att antalet fordon är rimligt

- Kommunfullmäktige godkänner markavtal med Sollentuna Energi och Miljö AB för ledningar i enlighet med bilaga 1 till.. tjänsteutlåtande

Revidering av bolagspolicy samt ägardirektiv för Sollentuna Stadshus AB, Sollentunahem AB, Sollentuna Energi och Miljö AB, AB SOLOM och Sollentuna Kommunfastigheter AB.. Förslag

Bolaget ska inom ramen för sin verksamhet medverka till att göra Sollentuna kommun till en attraktiv kommun att bo i och att driva näringsverksamhet i genom att erbjuda ett utbud

fjärrvärmeverksamhet, dvs. distribuera, producera och sälja fjärrvärme till i huvudsak kunder i Sollentuna kommun. Bolaget får sälja fjärrvärme till kunder utanför

SEOM är, i egenskap av VA-huvudman för allmän VA-försörjning i Sollentuna, ansvarig för drift, underhåll och för nödvändig utbyggnad av den allmänna

Bolaget ska inom ramen för sin verksamhet medverka till att göra Sollentuna till en attraktiv kommun att bo i och att driva näringsverksamhet i genom att erbjuda ett utbud av tekniska

• Fullmäktige godkänner att Sollentuna Energi och Miljö AB säljer sina aktier i Akallaverket AB till AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, på de villkor som framgår

I uppfyllandet av SEOM:s vision - Vi förenklar din vardag och gör Sollentuna mer hållbart - kommer digitalisering vara en viktig fråga och vi har redan på börjat arbetet i form av

Styrelsen för Sollentuna Energi AB har vid sammanträde 2015-09-23 beslutat hemställa hos fullmäktige att Sollentuna Energi AB byter namn till Sollentuna Energi och Miljö AB och

Kommer 90% av alla hushåll (i villor och flerbostadshus) och företag ha tillgång till fast bredband om 100 Mbit/s senast 2020 i betydelsen att bredbandsfiber finns indragen

Vidare föreslås bland annat att kommunledningskontoret ska få en tydligare roll som avtalspart med SEOM, att kommunen skapar en gemensam bilpool för personbilar och att alla avtal

Bedriver bolaget sin verksamhet utifrån de kommunalrättsliga principer som gäller för bolaget (med de undantag som anges i § 4 i bolagsordningen), dvs. miljöansvar i Sollentuna

- Reviderade regler för ersättning till förtroendevalda gällande bolagets styrelseledamöter, enligt fullmäktiges beslut 2015-09-17,.

- Ekonomisk prognos över bolagets verksamheter 2014 - Effekterna av de nya taxorna för renhållning och VA.

24 § Bolagen ska årligen till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614), i

Västerviks kommun har tagit fram ett förslag till en ny integrationsstrategi för perioden 2023 ‐ 2027, som styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB fått för synpunkter

Bolaget ska inom ramen för sin verksamhet medverka till att göra Sollentuna kommun till en attraktiv kommun att bo i och att driva näringsverksamhet i genom att erbjuda ett utbud