SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29)

Full text

(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29)

Socialnämnden

2016-09-12

Utdragsbestyrkande

Tid Klockan 08.30 – 11.30.

Ajournering Klockan 09.15 – 09.30.

Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna.

Närvarande Beslutande

KD Per-Olof Hermansson, ordförande M Lars-Bertil Rystrand

C Mikael Larsson MBP Henry Sandahl

- Erik Alvius (MP) (invald på mandat från MP) S Tommy Karlsryd

S Helen Eriksson

S Håkan Blom tjänstgör för (S) Tryggve Larsson, §§ 93-96 S Tryggve Larsson, kl. 09.05, §§ 97-116

S Inger-Britha Freding Sölvebring V Beatrix Wiberg

SD Christina Wall

Ej tjänstgörande ersättare

M Jörgen Hagman-Lindén, kl. 08.40, §§ 94-116 C Anette Nilsson

MBP Ylva Höglund L Stina Isaksson KD Stig Nilsson S Ann-Christin Asp

S Håkan Blom, §§ 97-116 SD Caj Swedberg

Övriga

Bahman Alami Socialchef Vera Lagerström Sekreterare Hans Borg Administrativ chef

Elisabeth Kroon Verksamhetschef Funktionshinder Esther Axelsdóttir Clausen Förvaltningsekonom, §§ 102-103 Tord Lundborg Förvaltningschef, bygg och miljö-

kontoret, § 98 Karina Svensson Utredare, § 98

Marlene Tenbrink Tillståndshandläggare, §§ 94-97 Aljosa Noga Handläggare, §§ 108-109

Maud Edmundsson Enhetschef för socialpsykiatri bo- ende och boendestöd, §§ 100-116 Pia Grönbäck Enhetschef Integrationsenheten,

§§ 93, 98-116

(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(29)

Socialnämnden

2016-09-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen den 15 september 2016 kl. 09.00.

Underskrifter Sekreterare § 93-116

Vera Lagerström

Ordförande

Per-Olof Hermansson (KD)

Justerande

Tommy Karlsryd (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Instans Socialnämnden §§ 93-116

Sammanträdesdatum 2016-09-12 Datum för anslags

uppsättande 2016-09-15

Datum för anslags nedta-

gande 2016-10-07

Förvaringsplats för

protokollet Socialförvaltningen

Underskrift

Vera Lagerström, nämndsekreterare

(3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(29)

Socialnämnden

2016-09-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

Förändring av ärendelistan § 93

Ansökan om serveringstillstånd - Blommig & Prickigt AB, Hyssna § 94 Ansökan om ändring i serveringstillstånd, Båthuset Restaurang &

Café, Lygnern AB, Sätila § 95

Utredning avseende Wärdshuset Spinnaren, Rydal, enligt alkohol- lagen (2010:1622)

§ 96

Utredning avseende Herr Ober, Kinna, enligt alkohollagen

(2010:1622) § 97

Information om översiktsplanen (ÖP) § 98

Återrapportering av granskade delegationsbeslut och val av nya

granskare § 99

Information från förvaltningen § 100

Lägesrapport över verksamhetsområde asylboenden § 101 Verksamhetsuppföljning till och med augusti 2016 § 102

Delårsrapport 2016 § 103

Ansökan om särskild förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalk

(1994:381), FB § 104

Utredning med anledning av missförhållande enligt lex Sarah § 105 Förslag till yttrande över uppgifter i tjänsteanteckningar från

Inspektionen för vård och omsorg avseende Skutesjöns asylboende § 106 Förslag till yttrande enligt begäran från Inspektionen för vård och

omsorg, enligt 13 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) § 107

Revidering av delegationsordning 2016 § 108

Särskild förteckning med administrativa ärenden å nämndens

vägnar § 109

Förslag till arbetsgrupp för arbete med nämndplan § 110

Redovisning av domar och beslut § 111

Redovisning av inkomna skrivelser, synpunkter och klagomål § 112

(4)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(29)

Socialnämnden

2016-09-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ej verkställda beslut enligt Lag om stöd och service till vissa funk- tionshindrade (LSS) och Socialtjänstlag (SoL)

§ 113

Anmälan av delegationsbeslut § 114

Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser § 115

Information om ordförandebeslut § 116

____________________

(5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(29)

Socialnämnden

2016-09-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 93/2016

Förändring av ärendelistan

Socialnämndens beslut

Socialnämnden antar ärendelistan med följande tillägg:

Anmälan av deltagande på konferens med workshop för att diskutera möjlighet- erna till samverkan för integration och hälsa.

Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att bereda den ekonomiska samman- ställningen, från Lars-Bertil Rystrand (M) avseende Skutesjöns asylboende under första halvåret 2016, till nämndens sammanträde i oktober.

Reservation

Lars-Bertil Rystrand (M), Henry Sandahl (MBP) och Christina Wall (SD)reserve- rar sig till förmån för eget förslag.

Dagens sammanträde

Tommy Karlsryd (S) anmäler deltagande för konferens med workshop för att diskutera möjligheterna till samverkan för integration och hälsa.

Lars-Bertil Rystrand (M) begär att för nämnden får framföra sin sammanställning av ekonomin rörande Skutesjöns asylboende under första halvåret 2016.

Vid sammanträdet överlämnas begäran även skriftligt, daterad 2016-09-12, av Lars-Bertil Rystrand (M).

Ledamöternas förslag till beslut

Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) med instämmande från Tommy Karlsryd (S) föreslår avslag till Lars-Bertil Rystrands (M) begäran med tillägget att Lars- Bertil Rystrand (M) överlämnar sammanställningen till förvaltningen som bereder ärendet till nämndens sammanträde i oktober.

Lars-Bertil Rystrand (M) föreslår bifall till sin begäran att för nämnden få fram- föra sin sammanställning av ekonomin rörande Skutesjöns asylboende under första halvåret 2016.

Beslutsgång

Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) sammanfattar diskussionen och finner att det finns två förslag.

Dels Lars-Bertil Rystrands (M) begäran att för nämnden få framföra sin samman- ställning av ekonomin rörande Skutesjöns asylboende under första halvåret 2016.

Dels ordförande Per-Olof Hermanssons (KD) och Tommy Karlsryds (S) förslag med avslag till begäran med tillägget att Lars-Bertil Rystrand (M) överlämnar sammanställningen till förvaltningen som bereder ärendet till nämndens sam- manträde i oktober.

(6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(29)

Socialnämnden

2016-09-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

forts 93/2016

Ordföranden ställer proposition på respektive förslag och finner att nämnden be- slutar enligt hans egetPer-Olof Hermanssons (KD) och Tommy Karlsryds (S) för- slag.

Lars-Bertil Rystrand (M) begär omröstning och följande propositionsordning god- känns.

Ja-röst för bifall till förslaget från Per-Olof Hermansson (KD).

Nej-röst för bifall till förslaget från Lars-Bertil Rystrand (M).

Omröstningsresultat

Per-Olof Hermansson (KD) Ja Lars-Bertil Rystrand (M) Nej

Mikael Larsson (C) Ja

Henry Sandahl (MBP) Nej

Erik Alvius (-) (invald på mandat från MP) Ja

Tommy Karlsryd (S) Ja

Helen Eriksson (S) Ja

Håkan Blom (S) Ja

Inger-Britha Freding Sölvebring (S) Ja

Beatrix Wiberg (V) Ja

Christina Wall (SD) Nej

Omröstningen utfaller så att 8 ledamöter röstar ja och 3 nej. Socialnämnden har därmed bifallit Per-Olof Hermanssons (KD) och Tommy Karlsryds (S) förslag.

Ordföranden frågar därefter om anmälan för deltagande på konferens från Tommy Karlsryd (S) kan antas och finner att så sker.

_______________

Reservation

Lars-Bertil Rystrand (M), Henry Sandahl (MBP) och Christina Wall (SD) reserve- rar sig till förmån för eget förslag.

_______________

(7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(29)

Socialnämnden

2016-09-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 98/2016 Dnr 2014-149 212

Information om översiktsplanen (ÖP) Ärendet

Översiktsplanen (ÖP) är den översiktliga delen av kommunens planarbete.

Den följs av fördjupad översiktsplan (FÖP), som mer beskriver ett område av kommun och detaljplan (DP) som reglerar byggandet av t ex ett bostads- område och sist ett bygglov som gäller enskild byggnad.

Arbetet med Marks kommuns nya översiktsplan har pågått sedan 2010.

Översiktsplanen är ett inriktningsinstrument för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och ger vägledning för beslut om hur mark- och vat- tenområden samt den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras Översiktsplanen ska visa hur kommunen vill utvecklas och skapa tydliga spelregler för dem som bor, bygger, besöker och verkar i Mark på olika sätt.

Ärendets behandling

Följande dokument publicerat på kommunens hemsida:

Översiktsplan för Marks kommun, del 1 – strategier och avvägningar Översiktsplan för Marks kommun, del 2 – kartor och bestämmelser Översiktsplan för Marks kommun, del 3 – underlag

Översiktsplan för Marks kommun-Samrådsredogörelse

LIS Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, tematiskt tillägg till översikts- plan

Dagens sammanträde

Förvaltningschef Tord Lundborg redogör för arbetet med den nya översikts- planen och förklarar att den nu befinner sig i utställningsskedet.

Alla som är berörda och intresserade är välkomna att tycka till om förslaget till ny översiktsplan för Marks kommun.

Socialnämnden har fått beviljad förlängning att avge remissyttrande avse- ende kommunens översiktsplan. Ärendet kommer att behandlas vid nämnd- sammanträdet i oktober 2016.

Socialnämnden tar del av informationen.

________________

(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(29)

Socialnämnden

2016-09-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 99/2016

Återrapportering av granskade delegationsbeslut och val av nya granskare

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att redovisning avseende delegationsbeslut an- mälda vid socialnämndens sammanträde den 13 juni 2016, redovisas till socialnämndens sammanträde den 10 oktober 2016.

Socialnämnden utser Lars-Bertil Rystrand (M), Zlata Damberg (V) och Ann- Christin Asp (S) till att granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde.

Dagens sammanträde

Stig Nilsson (KD) och Håkan Blom (S) meddelar att de återkommer till sammanträdet i oktober för redovisning av granskning av delegationsbeslu- ten anmälda vid socialnämndens sammanträde den 13 juni 2016.

Beslutsgång

Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) föreslår följande förslag till beslut;

Socialnämnden beslutar att redovisning avseende delegationsbeslut an- mälda vid socialnämndens sammanträde den 13 juni 2016, redovisas till socialnämndens sammanträde den 10 oktober 2016.

Socialnämnden utser Lars-Bertil Rystrand (M), Zlata Damberg (V) och Ann- Christin Asp (S) till att granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde.

Förslaget antas.

________________

(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(29)

Socialnämnden

2016-09-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 100/2016

Information från förvaltningen Dagens sammanträde

Socialchef Bahman Alami, verksamhetschef Elisabeth Kroon och nämndsek- reterare Vera Lagerström informerar om följande:

 Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat regionens uppsägning av avtalet om Samrehab. Den kommunala rehabliteringen kommer att flyttas till äldreomsorgsnämnden.

 Ensamkommande barn samt boenden.

 Bostadsfrågan är svår, nämnden har behov av boenden.

 Äldreboendet, för personer med insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, öppnades i juni på Malmsäter i Kinna.

Boendet svarar på ett bra sätt upp mot de behov som målgruppen har.

 Ny mapp i Netpublicator avseende inkomna meddelanden, kurser och konferenser till socialnämnden. Handlingar redovisas efter socialnämn- dens tidplan med början till oktobersammanträdet.

Socialnämnden tar del av informationen.

________________

(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(29)

Socialnämnden

2016-09-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 101/2016

Information över verksamhetsområdet asylboenden Dagens sammanträde

Verksamhetschef Elisabeth Kroon informerar i ärendet.

Socialnämnden ansvarar för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Inom flyktingverksamheten ingår de boenden som kommunen har i egen regi för ensamkommande barn. Verksamheten har under årets första del haft fem aktiva boenden, antalet platser på respektive boende varierar från 14 - 32 ungdomar. Vi har i dag 55 ungdomar i våra boenden, totalt i kommunen finns det 124 ungdomar.

För de barn som under året har fått permanent uppehållstillstånd har det frigjorts rum inom våra egna boenden så att de kan bo i egna rum vilket innebär att verksamheten uppfyller de krav som finns kring denna verk- samhet.

Ett av våra asylboenden fick hastigt stänga i juni månad då Inspektionen för vård och omsorg, IVO, hade synpunkter på boendet. Detta boende är avvecklat från och med den 31 augusti 2016. Lokalfrågan löstes genom att vi fick tillgång till riksidrottsgymnasiets lokaler under juli månad. Den 1 au- gusti flyttade 20 av ungdomarna till ett externt boende som nämnden tecknat avtal med.

Eftersom ett boende har avvecklats i augusti har förvaltningen en överta- lighet av personal från och med september. Verksamheten kommer under hösten att tillsammans med personalenheten arbeta med övertaligheten.

Migrationsverket har aviserat att de under 2016 kommer att göra klart alla utredningar på de asylsökande ensamkommande barn som kom under hös- ten 2015.

Socialnämnden tar del av informationen.

________________

(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(29)

Socialnämnden

2016-09-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 102/2016 Dnr 2016-11 042

Verksamhetsuppföljning till och med augusti 2016

Socialnämndens beslut

Socialnämnden antecknar verksamhetsuppföljningen till och med augusti 2016.

Ärendet

Uppföljningen av socialnämndens verksamhets resultat till och med augusti 2016 visar ett underskott för perioden.

Redovisning för perioden januari och februari 2016 (mnkr)

Budget 211,6

Ekonomiskt utfall 218,8

Avvikelse mot budget - 7,2

Avvikelserna mot budget består till största delen av underskott inom övriga kostnader främst gällande köpta vårdplatser, personlig assistans och sär- skilt boende funktionshinder. Underskottet möts delvis upp av överskott inom intäkter och personalkostnader.

Ärendets behandling

Se, jämte bilagor, socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 2 september 2016, där det föreslås att socialnämnden antecknar verksamhetsuppfölj- ningen till och med augusti 2016.

Dagens sammanträde

Socialchef Bahman Alami, verksamhetschef Elisabeth Kroon och förvalt- ningsekonom ekonom Esther Axelsdóttir Clausen redogör för ärendet och svarar på frågor.

Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) föreslår socialnämnden följande för- slag till beslut:

Socialnämnden antecknar verksamhetsuppföljningen till och med augusti 2016.

Förslaget antas.

_________________

(12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(29)

Socialnämnden

2016-09-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 103/2016 Dnr 2016-11 042

Delårsrapport 2016

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner delårsrapport 2016.

2. Socialnämnden översänder delårsrapport 2016 till kommunstyrelsen.

Socialnämnden noterar att det finns ett underskott och fortsätter att arbeta för att få budget i balans.

Ärendet

Augustirapporten är årets andra redovisning av nämndens arbete och resul- tat till kommunstyrelsen. Nämnders och styrelsers rapporteringar ligger till grund för kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige om kom- munens och koncernens ekonomi och verksamhet för årets första åtta må- nader samt en prognos för hela året.

Enligt kommunfullmäktiges Budget 2016-2019 ska varje nämnd och sty- relse följa upp och analysera verksamhetens resultat samt rapportera till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige utifrån risk och väsentlighet. Det innebär att det i första hand är särskilt viktiga resultat, ut-vecklingsområden och händelser som ska rapporteras. Varje nämnd och styrelse ska även ha god intern kontroll över den egna verksamheten. Rapporteringen ska inne- hålla viktiga mätresultat men framförallt analys, slutsatser och kommentarer som förklarar resultatet och vad det betyder för den egna verksamheten, medborgarna och kommunen som helhet.

Socialnämnden förväntas i hög grad nå fullmäktiges uppdrag och mål för året.

Helårsprognosen per augusti år 2016 för socialnämnden är 326,4 mnkr vil- ket innebär ett underskott med 11,7 mnkr i avvikelse mot budget. I progno- sen finns en post av engångskaraktär inom personlig assistans motsvarande 8,1 mnkr uppbokad med hänsyn till försiktighetsprincipen enligt redovis- ningslagen. Inom individ- och familjeomsorgen prognosticeras ett underskott om 4,1 mnkr hänförligt ökning av kostnader inom köpt barn- och vuxenvård.

Administration och nämnd prognosticeras ett överskott om 0,5 mnkr på helår. Handlingsplan har upprättats för att utvärdera och möta underskot- ten. Flyktingverksamheten bedöms generera ett överskott om 1,5 mnkr på helår.

Ärendets behandling

Se, jämte bilaga Delårsrapport 2016, socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 2 september 2016, där det föreslås att socialnämnden godkänner del- årsrapport 2016 och översänder delårsrapport 2016 till kommunstyrelsen.

(13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(29)

Socialnämnden

2016-09-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

forts § 103/2016

Dagens sammanträde

Socialchef Bahman Alami, verksamhetschef Elisabeth Kroonochförvalt- ningsekonom Esther Axelsdóttir Clausen redogör för delårsrapporten och svarar på frågor.

Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut

Tommy Karlsryd (S) med instämmande från Per-Olof Hermansson (KD) föreslår att socialnämnden godkänner delårsrapport 2016 och översänder delårsrapport 2016 till kommunstyrelsen med tillägget att nämnden noterar att det finns ett underskott och fortsätter att arbeta för att få budget i ba- lans.

Beslutsgång

Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) frågar socialnämnden om Tommy Karlsryds (S) och hans eget, Per-Olof Hermanssons (KD), förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

_______________

(14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(29)

Socialnämnden

2016-09-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 105/2016 Dnr 2016-164 710

Utredning med anledning av missförhållande enligt lex Sarah

Socialnämndens beslut

Socialnämnden bedömer det rapporterade missförhållandet som allvarligt.

Socialnämnden översänder anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg.

Ärendet

Utredning enligt lex Sarah med anledning av ett allvarligt missförhållande.

Ärendets behandling

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 23 augusti 2016, där det före- slås att det rapporterade missförhållandet bedöms som allvarligt. Anmälan om missförhållandet ska göras till Inspektionen för vård och omsorg.

Dagens sammanträde

Verksamhetschef Elisabeth Kroon redogör för ärendet och svarar på frågor.

Beslutsgång

Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) föreslår socialnämnden följande för- slag till beslut:

Socialnämnden bedömer det rapporterade missförhållandet som allvarligt.

Socialnämnden översänder anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg.

Förslagen antas.

________________

(15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(29)

Socialnämnden

2016-09-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 106/2016 Dnr 2016-81 700

Förslag till yttrande över uppgifter i tjänsteanteckningar från In- spektionen för vård och omsorg avseende Skutesjöns asylboende

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens yttrande och översänder detta som sitt eget till Inspektionen för vård och omsorg.

Ärendet

Inspektionen för vård och omsorg (IVO), dnr 8.2-37195/2015-13,

genomförde den 16 juni 2016 en inspektion vid Skutesjöns asylboende. So- cialnämnden har fått möjlighet att yttra sig över IVO:s tjänsteanteckningar från inspektionen.

Yttrandet ska vara IVO tillhanda senast den 15 september 2016.

Ärendets behandling

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 26 juli 2016, där det föreslås att förslaget till yttrande godkänns och översänds som socialnämndens ytt- rande till Inspektionen för vård och omsorg.

Dagens sammanträde

Verksamhetschef Elisabeth Kroon redogör för ärendet och svarar på frågor.

Beslutsgång

Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) föreslår socialnämnden följande för- slag till beslut:

Socialnämnden godkänner förvaltningens yttrande och översänder detta som sitt eget till Inspektionen för vård och omsorg.

Förslaget antas.

________________

(16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(29)

Socialnämnden

2016-09-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 107/2016 Dnr 2016-87 700

Förslag till yttrande enligt begäran från Inspektionen för vård och omsorg

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens yttrande och översänder detta som sitt eget till Inspektionen för vård och omsorg.

Ärendet

Inspektionen för vård och omsorg (IVO), dnr 8.4.2-14764/2016-11, genom- förde den 13 juni 2016 en inspektion vid Varpen (boende för barn och ung- domar med permanent uppehållstillstånd, PUT, i Marks kommun. IVO begär att socialnämnden inkommer med yttrande.

Socialnämnden har fått tiden för yttrandet förlängd till den 15 september 2016.

Ärendets behandling

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 26 juli 2016, där det föreslås att förslaget till yttrande godkänns och översänds som socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg.

Dagens sammanträde

Verksamhetschef Elisabeth Kroon redogör för ärendet samt svarar på frågor.

Beslutsgång

Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) föreslår socialnämnden följande för- slag till beslut:

Socialnämnden godkänner förvaltningens yttrande och översänder detta som sitt eget till Inspektionen för vård och omsorg.

Förslaget antas.

________________

(17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(29)

Socialnämnden

2016-09-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 108/2016 Dnr 2016-159 002

Revidering av Socialnämndens delegationsordning

Socialnämndens beslut

Socialnämnden antar de föreslagna ändringarna till delegationsordningen.

Ärendet

Enligt 6 kap. 33 § kommunallagen (1991:900) får en nämnd uppdra åt ett ut- skott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att be- sluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

Detta görs i nämndens delegationsordning. I och med att Socialnämndens de- legationsordning ska revideras två gånger per år ska nämnden nu besluta om föreslagna ändringar.

Merparten av de föreslagna ändringarna i delegationsordningen är estetiska, språkliga och textuella. I den mån förändringar av delegation föreslås, är det främst för och mellan tjänstemän. Andra ändringar är bl.a. ny mall, ny ge- mensam personaldel som föreslås av kommunledningskontorets personalen- het, ändringar av laghänvisningar, förtydliganden av delegationer och bort- tagning av fler verkställighetsärenden.

Ärendets behandling

Se, jämte bilagor, socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 7 september 2016, där det föreslås följande att socialnämnden antar de föreslagna änd- ringarna till delegationsordningen.

Dagens sammanträde

Handläggare Aljosa Noga redogör för ärendet samt svarar på frågor.

Beslutsgång

Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) föreslår socialnämnden följande för- slag till beslut:

Socialnämnden antar de föreslagna ändringarna till delegationsordningen.

Förslaget antas.

________________

(18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(29)

Socialnämnden

2016-09-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 109/2016 Dnr 2016-159 002

Särskild förteckning med administrativa ärenden å nämndens vägnar

Socialnämndens beslut

Socialnämnden antar följande särskild förteckning över administrativa ärenden å nämndens vägnar:

Ärende Ansvarig tjänsteman

Utse ombud som för socialnämndens Förvaltningschef talan inför domstol och andra myndigheter

– i individärenden Verksamhetschef

Ärende Ansvarig tjänsteman

Behörighet att ta emot delgivning med Registrator socialnämnden enligt 6 kap. 31 § KL

– i individärenden Handläggare

Ersättare:

Nämndsekreterare

Ärende Ansvarig tjänsteman

Utse attestanter och ersättare för dessa Närmast överordnad chef

Ärendet

I och med revideringen av nämndens delegationsordning den 12 septem- ber 2016, § 108, lyfts en del ärenden ur delegationsordningen för att de utgör särskilda administrativa ärenden. För dessa ärenden måste nämn- den själv utse ansvariga tjänstemän genom särskilda beslut.

Ärendets behandling

Se, jämte bilagor, socialförvaltningens tjänsteutlåtande, den 12 augusti 2016, där följande föreslås att socialnämnden antar särskild förteckning över administrativa ärenden å nämndens vägnar.

Dagens sammanträde

Handläggare Aljosa Noga föredrar ärendet och svarar på frågor.

(19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(29)

Socialnämnden

2016-09-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

forts § 109/2016

Beslutsgång

Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) föreslår följande förslag till beslut:

Socialnämnden antar följande särskild förteckning över administrativa ärenden å nämndens vägnar:

Ärende Ansvarig tjänsteman

Utse ombud som för socialnämndens Förvaltningschef talan inför domstol och andra myndigheter

– i individärenden Verksamhetschef

Ärende Ansvarig tjänsteman

Behörighet att ta emot delgivning med Registrator socialnämnden enligt 6 kap. 31 § KL

– i individärenden Handläggare

Ersättare:

Nämndsekreterare

Ärende Ansvarig tjänsteman

Utse attestanter och ersättare för dessa Närmast överordnad chef

Förslaget antas.

________________

(20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(29)

Socialnämnden

2016-09-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 110/2016 Dnr 2015-1 006

Förslag till arbetsgrupp för arbete med nämndplan

Socialnämndens beslut

Socialnämnden utser den politiska styrgruppen som har fått uppdraget för ar- bete med strukturplan för funktionshindrade för arbetet med nämndplan.

Ärendet

Förslag till arbetsgrupp för arbete med nämndplan.

Dagens sammanträde

Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) informerar om förslag till arbetsgrupp och kommande arbetsdag för att arbeta med nämndplan.

Beslutsgång

Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) föreslår socialnämnden följande för- slag till beslut:

Socialnämnden utser den politiska styrgruppen som har fått uppdraget för arbete med strukturplan för funktionshindrade för arbetet med nämndplan.

Förslaget antas.

________________

(21)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21(29)

Socialnämnden

2016-09-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 111/2016

Redovisning av domar beslut och meddelanden

Ärendet

Förteckning över följande domar, beslut och meddelanden föreligger:

Beslut hos Högsta förvaltningsdomstolen

2016-06-14, Mål nr 2619-16

Dom hos Kammarrätten i Jönköping

2016-06-20, Mål 1120-16

2016-07-01, Mål 1950-16

Beslut hos Kammarrätten i Jönköping

2016-07-28, mål nr 1495-16

2016-08-19, Mål nr 1926-16

Dom hos förvaltningsrätten i Jönköping

2016-06-07, Mål nr 1928-16

2016-06-07, Mål 1940-16 2016-06-07, Mål 1929-16 2016-06-08, Mål nr 1004-16 2016-06-21, Mål 3714-15 2016-06-22, Mål nr 1326-16 2016-06-23, Mål nr 833-16

2016-06-27, Mål nr 2625-16 2016-06-29, Mål 1627-16 2016-06-30, Mål 3626-15 2016-07-08, Mål nr 777-16 2016-07-15, Mål nr 1197-16 2016-07-18, Mål nr 2846-16 2016-07-18, Mål nr 1052-16

2016-07-25, Mål nr 3067-15, 2656-16, 403-16 2016-07-25, Mål nr 3064-15, 402-16, 2659-16 2016-07-25, Mål nr 3065-15, 401-16, 2628-16

2016-08-03, Mål nr 1525-16 2016-08-08, Mål nr 3061-16 2016-08-22, Mål nr 1529-16 2016-08-22, Mål nr 1526-16 2016-08-23, Mål nr 989-16 2016-08-23, Mål nr 1005-16

(22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22(29)

Socialnämnden

2016-09-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

forts § 111/2016

Beslut hos Förvaltningsrätten i Jönköping

2016-06-21, Mål 2846-16

2016-07-01, Mål 3061-16 2016-08-02, Mål nr 3622-16 2016-08-02, Mål nr 3554-16

Dom hos Tingsrätten i Borås

2016-07-04, FT 3378-15

Beslut hos Inspektionen för vård och omsorg

2016-06-21, Dnr 8.2-37195/2015-11

2016-08-16, Dnr 8.5-22617/2016-4

Beslut hos Migrationsverket i Norrköping

2016-07-01, Dnr 7.2-2013-24845

Beslut hos Boverket i Karlskrona

2016-06-30, Ärende nr. 33-75-1059 7540

Beslut hos Justitieombudsmannen (JO)

2016-08-18, Dnr 3542-2016

Socialnämnden tar del av redovisningen av domar, beslut och meddelanden.

_________________

(23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23(29)

Socialnämnden

2016-09-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 112/2016

Redovisning av inkomna skrivelser, synpunkter och klagomål Ärendet

Följande skrivelser, synpunkter och klagomål har inkommit:

Dnr 2016-120 108

Inkommen skrivelse angående Ljuspunktens verksamhet.

Dnr 2015-164 108

Inkommen skrivelse till enhetschef, verksamhetschef, socialchef samt social- nämnd om socialsekreterarnas arbetsbelastning.

Dnr 2016-133 108

Inkomna skrivelser och klagomål angående verksamhet för ensamkommande flyktingbarn.

Dnr 2016-146 108

Inkommet klagomål på försörjningsstödsenheten angående handläggning och bemötande, i enskilt ärende.

Dnr 2016-147 108

Inkommet klagomål och ifrågasättande av lagligheten i EU-migranternas vis- telse i Marks kommun.

Dnr 2016-151 108

Inkommen skrivelse med vädjan om hjälp i ett enskilt ärende.

Dnr 2016-154 108

Inkommen skrivelse med frågor från de boende på HVB-hem Positivum.

Dnr 2016-162 108

Inkommet klagomål på försörjningsstödsenheten angående handläggning och bemötande, i enskilt ärende.

Dnr 2016-166 108

Inkommet klagomål på försörjningsstödsenheten angående handläggning och bemötande, i enskilt ärende.

Socialnämnden tar del av redovisningen av inkomna skrivelser, syn- punkter och klagomål.

_________________

(24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 24(29)

Socialnämnden

2016-09-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 113/2016 Dnr 2016-75 700

Ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlag (2001:453), SoL, och Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Socialnämndens beslut

Socialnämnden antecknar redovisningen av ej verkställda gynnande beslut om bistånd enligt Socialtjänstlag (2001:453) och ej verkställda gynnande beslut om insats enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funkt- ionshindrade perioden 2016-04-01 – 2016-06-30.

Ärendet

En rapporteringsskyldighet om ej verkställda gynnande beslut infördes i Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, den 1 juli 2006. Från den 1 juli 2008 skall också ej verkställda beslut om insatser enligtLag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, rapporteras. Rapportering skall ske till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kommunens revisorer och kommunfullmäktige.

Ärendets behandling

Se statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) samt ej verkställda beslut om insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för perioden 2016-04-01 – 2016-06-30.

Beslutsgång

Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) frågar socialnämnden om redovis- ningen kan antecknas och finner att så sker.

_______________

(25)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 25(29)

Socialnämnden

2016-09-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 114/2016

Anmälan av delegationsbeslut Ärendet

Av 6 kap 35-37 §§ kommunallagen samt av socialnämndens delegationsord- ning framgår att beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden.

Anmälda delegationsbeslut enligt lista 2016-06-01 - 2016-08-31

Beslut enligt Socialtjänstlag (2001:453), SoL: Råd o stöd, ekonomiskt bi- stånd, fritidspeng, elskuld, begravningskostnader, jobbstimulans, tandvårds- kostnader, borgensåtagande, förmedling av egna medel, förskott på förmån, återbetalning, ekonomiskt bistånd i avvaktan på utredning, att inleda utred- ning, att ej inleda utredning, begäran om förlängd utredningstid bistånd i form av familjepedagoginsats, kostnader för öppenvårdsinsats och institut- ionsvård samt utredningsinsatser, kostnader i samband med kontaktfa- milj/person, kostnader i samband med familjehemsvård, omprövning av öp- penvårdsinsats, omprövning av insats kontaktperson, placering på institution, placering på jourfamiljehem, bistånd i form av kontakt med familjepedagog, öppenvårdinsats vuxna, samt omprövning av insats, kontakt med behand- lingsassistent. Boendestöd, vård- och omsorgsboende.

Beslut enligt Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM:

Inleda utredning, avsluta utredning, utse kontaktman.

Beslut enligt Föräldrabalk (1949:381), FB: Godkännande av faderskapsbekräf- telse, godkännande av avtal om vårdnad, boende och umgänge, utredning gällande boende, vårdnad och umgänge, upplysningar till domstol i mål eller ärende om vårdnad, boende och umgänge.

Övriga beslut:

Beslut om polisanmälan.

Anmälda delegationsbeslut enligt lista 2016-06-01 - 2016-08-31

Enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS:

ledsagarservice, korttidsvistelse, daglig verksamhet, avlösarservice, korttids- vistelse, kontaktperson, personlig assistent.

Attest

2016-06-01 - 2016-08-31.

Socialnämndens socialutskott

Protokoll 2016-06-28, 2016-07-19, 2016-08-16 och 2016-08-30.

Anställningsbeslut och ledighet över sex månader

2016-05-01-2016-07-31.

(26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 26(29)

Socialnämnden

2016-09-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

forts § 114/2016

Avtal

Dnr 2016-94 050, Daglig verksamhet, klädbutik, Knut och återvinningscen- tralen Skene Skog.

Dnr 2015-27 050. Placeringsavtal, Ängsätra Vård & Omsorg AB.

Dnr 2016-140 050. Placeringsavtal, Grenhultsstödboende.

Dnr 2016-153 050. Placeringsavtal, Lejongårdar AB.

Dnr 2016-158 050. Placeringsavtal, Vassebro.

Dnr 2014-165 050. Placeringsavtal, Rubinen AB.

Dnr 2016-157 050. Placeringsavtal, Connvero AB.

Dnr 2016-149 050. Placeringsavtal, Nya Livet Fritsla AB.

Dnr 2016-144 050. Placeringsavtal, Positivum AB.

Dnr 2016-150 050. Placeringsavtal, Klockaregårdens HVB.

Dnr 2012-81 050. Placeringsavtal, Gryning vård AB.

Dnr 2016-163 050. Placeringsavtal, Höglandets utredningshem.

Dnr 2012-133 050. Uppdragsavtal, Viken AB.

Dnr 2016-49 050. Handledning, Relationskonsulterna.

Dnr 2015-122 050. Överenskommelse om samfinansiering, Öppenvårdens medicinska mottagning (ÖVMM) i Mark.

Dnr 2016-136 050. Inackordering, Naturbruksgymnasiet Strömma Dnr 2015-197 050. Skapande och personlighetsutveckling, Gränslandet- Kreativt Labb.

Dnr 2014-318 050. Bemanning, Dedicare AB.

Dnr 2016-6 050. Internhyresavtal, Teknik- och serviceförvaltningen.

Dnr 2013-192 050. Internhyresavtal, Teknik- och serviceförvaltningen Dnr 2016-125 050. Internhyresavtal, Teknik- och serviceförvaltningen Dnr 2016-152 050. Internhyresavtal, Teknik- och serviceförvaltningen Dnr 2016-148 050. Internhyresavtal, Teknik- och serviceförvaltningen Dnr 2015-199 055. Bevakning, Securitas Sverige AB.

Dnr 2013-250 050. Bevakning, Securitas Sverige AB.

Dnr 2016-134 050. Bevakning, Securitas Sverige AB Dnr 2016-142 050. Bevakning, Securitas Sverige AB

Dnr 2016-68 050. Uppsägning av avtal, matleverans, Restaurang Framnäs AB.

Dnr 2016-68. Uppsägning av avtal, tilläggstjänst, Klubbhuset Utbildning.

Övrigt

Dnr 2012-165 002. Beslut om tjänsteförättande socialchef.

Dnr 2012-165 002. Beslut om tjänsteförättande administrativ chef.

(27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 27(29)

Socialnämnden

2016-09-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

forts § 114/2016

Den 13 juli 2016. Fullmakt att företräda Marks kommun i mål nr 2846-16, hos Förvaltningsrätten i Jönköping.

Den 30 augusti 2016. Fullmakt att företräda Marks kommun i mål nr 1710-16, hos Kammarrätten i Jönköping.

Den 31 augusti 2016. Fullmakt att företräda Marks kommun i mål nr 2391-16, hos Förvaltningsrätten i Jönköping.

Dnr 2016-141 751. Rekvisition av stimulansmedel för 2016 för stärkt beman- ning inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Dnr 2015-218 046 och dnr 2015-219 046. Redovisning av fattade delegat- ionsbeslut, avseende Samfond II inklusive Generalskan von Alten Bockums donationsfond och Stiftelsen Arthur Andreassons minnesfond, fonder förval- tade av socialnämnden.

Socialnämnden tar del av redovisningen om anmälan av delegationsbeslut.

________________

(28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 28(29)

Socialnämnden

2016-09-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 115/2016

Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser

Socialnämndens beslut

Socialnämnden antecknar informationen.

Socialnämnden medger att arvode och reseersättning utgår för de anmälda ledamöter/ersättare, som deltar på konferensen för Integration och hälsa, den 22 september 2016, samt med möjlighet för ytterligare två förtroen- devalda i nämnden.

Ärendet

Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser.

Meddelanden

Kommunledningskontoret

Anvisning till delårsrapport 2016.

Kommunala funktionshinderrådet Protokoll från den 24 maj 2016.

Protokoll från den 23 augusti 2016.

Information från Inspektionen för vård och omsorg

Ökad samverkan nödvändig för att säkra kvaliteten inom personlig assistans.

Kommuner agerar mot lagens intentioner, myndighetsutövning.

Information från Migrationsverket

Riksdagen har beslutat att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstill- stånd i Sverige.

Ledamöternas förslag till beslut

Tommy Karlsryd (S) anmäler Beatrix Wiberg (V) och Inger-Britha Freding Sölverbring (S) för deltagande på konferens med workshop för att diskutera möjligheterna till samverkan för integration och hälsa.

Beslutsgång

Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) föreslår socialnämnden följande för- slag till beslut:

Socialnämnden antecknar informationen om inkomna meddelanden.

Socialnämnden medger att arvode och reseersättning utgår för de anmälda ledamöter/ersättare, som deltar på konferensen för Integration och hälsa, den 22 september 2016, samt med möjlighet för ytterligare två förtroende- valda i nämnden.

Förslaget antas.

(29)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 29(29)

Socialnämnden

2016-09-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 116/2016

Information om ordförandebeslut Dagens sammanträde

Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) informerar om följande ordförandebe- slut:

Dnr 2014-110 700, den 16 maj 2016. Yttrande i mål nr 2737-15.

Dnr 2015-18 002, den 14 juni 2916. Beslut om ändring av förordnande namngivna tjänstemän vid socialjouren i Borås avseende begäran om po- lishandräckning enligt 43 § andra punkten enligt Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Dnr 2013-48 702, den 14 juni 2016. Beslut om avskrivning av ärende då sö- kanden återkallar sin ansökan. Skene Krog Svensk & Turkisk Kök Pizzeria HB.

Dnr 2016-139, den 5 juli 2016. Beslut om anmälan enligt lex Sarah till In- spektionen för vård och omsorg.

Den 11 juli 2016. Beslut om insats i form av avlösning i hemmet, enligt 4 kap.

1 § socialtjänstlagen (2001:453).

Den 18 juli 2016. Beslut om insats i form av boendestöd för barn, enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

Dnr 2016-81 700, den 25 juli 2016. Redovisning med anledning av begäran från Inspektionen för vård och omsorg.

Dnr 2016-165 700, den 8 augusti 2016. Remissyttrande till Arbetsmarknads- departementet över promemoria ”Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga.

Dnr 2016-139 710, den 15 augusti 2016. Begäran om yttrande, komplette- ring, angående anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och om- sorg.

Socialnämnden tar del av informationen.

________________

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :