• No results found

Yttrande över promemorian Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över promemorian Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19 "

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1/1

Remissvar

Drottninggatan 89, Box 45316, 104 30 Stockholm | Tfn 08-690 43 00 | Org.nr/F-skattebevis 202100-5026, SE202100502601 (EU) | www.esv.se

Datum Ert datum

2020-04-16 2020-04-14 Socialdepartementet

ESV dnr Er beteckning

2020-00223-1 S2020/03216/SF

Handläggare

Marcela Cohen Birman

Yttrande över promemorian Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19

Ekonomistyrningsverket (ESV) tillstyrker promemorians förslag om tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19. ESV:s bedömning är att de tillfälliga bestämmelserna troligen är nödvändiga i denna extraordinära situation som pandemin covid-19 innebär.

ESV vill samtidigt peka på några aspekter i utredningen som behöver beaktas. I promemorian konstateras att åtgärderna har stor effekt på statens budget, men någon särskild kvantitativ bedömning nämns inte. ESV anser att en sådan

bedömning är av stor vikt och att effekterna för statens budget noggrant följs upp.

Om de tillfälliga bestämmelserna blir i bruk en längre tid kan det bli nödvändigt att utöka kontrollerna.

I detta ärende har generaldirektör Clas Olsson beslutat. Utredare Marcela Cohen Birman har varit föredragande. I beredningen har också avdelningschef Bo Stoltz, enhetschef Lena Malmqvist och utredare Jerker Jonsson medverkat.

Datum: 2020-04-16

Underskrift

Clas Olsson Föredragande

Marcela Cohen Birman

Namnförtydligande Namnförtydligande

References

Related documents

I arbetet med remissvaret har även verksjuristerna Sara Ljung och Annika Åhlin samt utredaren Henrik Strömberg Croné deltagit..

Domstolsverket, som har granskat promemorian mot bakgrund av den verksam- het som bedrivs av Sveriges Domstolar, har inget att erinra mot de förslag till be- stämmelser om

Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på ovan rubricerad promemoria. Förbundet har inga synpunkter

arbetsmarknadspolitiska program och får förmåner (4 kap. 1 § förordning [2017:819] om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser) inte kommer att ha rätt

Den aktuella måltypen utgör endast en mycket begränsad del av antalet överklagade mål till de allmänna förvaltningsdomstolarna och, trots att rätten till ersättning genom

Det här kan bidra till att försvåra förståelsen för regelverket samt att föräldrar felaktigt ansöker om tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn i stället

Den finns heller ingenting i den lagens lydelse – och inte heller i de förslagna bestämmelserna – som tydligt begränsar de utvidgade möjligheterna till tillfällig

• LO anser att det är rimligt att tillfällig föräldrapenning med anledning av barnomsorg- och skolstängning inte ska kunna utges för dagar då föräldrapenning skulle utgivits.