• No results found

Promemoria med ändringar i upphandlingsförordningenoch förordningen om kollektivtrafik med anledning avregleringen om upphandlingsstatistik

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemoria med ändringar i upphandlingsförordningenoch förordningen om kollektivtrafik med anledning avregleringen om upphandlingsstatistik"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 PM Rotel I (Dnr KS 2020/237)

Promemoria med ändringar i upphandlingsförordningen

och förordningen om kollektivtrafik med anledning av

regleringen om upphandlingsstatistik

Remiss från Finansdepartementet

Remisstid den 11 maj 2020

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria. 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande. Ärendet

Finansdepartementet har r emi t t er at ” Promemoria med ändringar i upphandlingsför-ordningen och förupphandlingsför-ordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandl ingss t at isti k” till Stockholms stad för yttrande. I promemorian lämnas för-slag till bestämmelser i upphandlingsförordningen om vad en annons om offentlig upphandling på det icke direktivstyrda området ska innehålla. I övrigt lämnas också förslag till följdändringar i och förtydliganden av upphandlingsförordningen och för-ordningen om kollektivtrafik med anledning av bland annat den nya regleringen på området för upphandlingsstatistik.

Beredning

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret har i huvudsak inga invändningar mot förslagen i prome-morian. Stadsledningskontoret vill dock lyfta vikten av att undvika att ytterligare ad-ministrativ börda läggs på de upphandlande myndigheterna.

Mina synpunkter

De ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik som föreslås harmonierar med gällande EU-direktiv och möjliggör förbättrat upphandlingsarbete samt ökad in-samling av statistik på upphandlingsområdet. Jag delar dock till fullo stadslednings-kontorets uppfattning om vikten av att undvika att ytterligare administrativ börda läggs på de upphandlande myndigheterna.

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar föl-jande.

(2)

2 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Stockholm den 29 april 2020 ANNA KÖNIG JERLMYR Bilaga

Ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik

(3)

3

Remissammanställning

Ärendet

Finansdepartementet har remitterat ”Promemoria med ändringar i upphandlingsför-ordningen och förupphandlingsför-ordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik” till Stockholms stad för yttrande. I promemorian lämnas för-slag till bestämmelser i upphandlingsförordningen om vad en annons om offentlig upphandling på det icke direktivstyrda området ska innehålla. I övrigt lämnas också förslag till följdändringar i och förtydliganden av upphandlingsförordningen och för-ordningen om kollektivtrafik med anledning av bland annat den nya regleringen på området för upphandlingsstatistik.

Beredning

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 17 mars 2020 har i huvudsak

följande lydelse.

Stadsledningskontoret har i huvudsak inga invändningar mot förslagen i promemorian. Det ökade antalet uppgifter som ska anges i vissa typer av annonser i upphandlingsärenden kom-mer innebära viss ökad administration, men denna konsekvens bedökom-mer dock stadslednings-kontoret på sikt kommer ha mindre betydelse eftersom de aktuella uppgifterna ändå behöver tas fram i andra delar av upphandlingsarbetet. Stadsledningskontoret vill på ett generellt plan lyfta vikten av att undvika att ytterligare administrativ börda läggs på de upphandlande myn-digheterna.

Stadsledningskontoret föreslår att remissen anses besvarad med vad som sägs i stadsled-ningskontorets tjänsteutlåtande.

References

Related documents

Enligt Försörjningsdirektivet är det visserligen obligatoriskt att ange kontraktsvärdet i efterannonser för upphandlingar på det direktivstyrda området, men det är möjligt

Beträffande de konkreta förslagen som föreslås ställer sig Nacka kommun frågande till ändamålet bakom förslaget i avsnitt 3.2 – Innehållet i efterannonser, att

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.. Christian Pousette

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-04-27 ERT DATUM 2020-02-10 DIARIENR 2020/31-4 ER BETECKNING Fi2020/00495/OU Regeringskansliet

Om nu inte tanken är att det enbart ska anges Ja eller Nej för att sådana krav ställs, då anses förslaget rimligt i sin helhet. 3.2 Innehållet

Svensk Kollektivtrafik bedömer att de föreslagna ändringarna i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik inte kommer att ha några negativa effekter för

Svenskt Näringsliv, som fått rubricerade promemoria på remiss, har inga invändningar mot föreslagna ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik.

I förslaget ingår att annonser om upphandling på det icke direktivstyrda området bland annat ska innehålla information om det i upphandlingen ställs krav eller anges villkor som