Förslag på vidare forskning

In document Frivillig revision - Vad avgör rekommendationen? : En studie ur revisorns perspektiv (Page 104-117)

8. Diskussion och slutsats

8.4 Förslag på vidare forskning

Som diskuterats i tidigare avsnitt har frisvaren från enkätfrågan gällande när någon typ av belöning eller bonus utges på byrån pekat på att detta beror på fler faktorer än endast inför- skaffandet respektive behållandet av kunder. En bättre formulering av denna fråga hade kun- nat vara att be respondenterna uppskatta hur stor vikt som läggs vid att revisorn införskaffar respektive behåller kunder när en belöning eller bonus beräknas. Vidare hade kontorsstorle- ken kunnat vara intressant att mäta på ett alternativt sätt för att se om detta skulle påverka resultatet.

Det hade varit intressant med en replikering av denna studie efter en längre tidsperiod för att se om ytterligare effekter av revisionspliktens avskaffande kan urskiljas som inte har kunnat visa sig ännu. Det hade även varit intressant att genomföra en fördjupning av denna studie genom exempelvis en hypotesutveckling för att undersöka vilka faktorer som avgör huruvida det blir en behåll- respektive ta bort-rekommendation.

För en ytterligare fördjupning och förståelse av revisorers rekommendationer skulle det vara intressant att studera detta från kundföretagens perspektiv för att undersöka om, och i så fall hur, de upplever revisorers rekommendationer. Vidare hade det varit intressant med en för- djupad studie i någon utav de olika faktorerna som har visat sig ha en påverkan på rekom- mendationsgivningen, till exempel byråkulturen eller rutiner och policys. Genom att undersö- ka byråns kulturs eller rutiner och policys påverkan på vilken rekommendation som ges och i vilken omfattning hade tydligare mönster kunnat uppnås av dess inverkan. Exempelvis skulle en kvalitativ studie kunna genomföras för att få möjligheten att tolka hur dessa faktorer fak- tiskt påverkar den enskilde revisorn och då få en möjlighet till en djupare förståelse. I en för- djupad studie hade betydelsen av faktorernas effekter på rekommendationerna även kunnat studeras och vad dess inverkan har för betydelse för revisorsprofessionens framtida utveckling.

97

Källförteckning

Aktiebolagslag 2005:551. Tillgänglig: http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/S- venskforfattningssamling/Aktiebolagslag-2005551_sfs-2005-551/#K9 Hämtad: 2014-01-27. Allee, K. D., & Yohn, T. L. (2009). The demand for financial statements in an unregulated environment: an examination of the production and use of financial statements by privately held small businesses. Accounting review, 84, 1–25.

Anthony, R., N., & Govindarajan, V. (2007). Management control systems (12 uppl.). Boston: McGraw-Hill.

Asp, E., & Lund, V. (2013). Motiv till revision i små aktiebolag och revisorns roll i dessa. Examensarbete Kandidatnivå VT 2013, Uppsala universitet.

Bagley, P., Dalton, D., & Ortegren, M. (2012). The Factors that Affect Accountants' Decisions to Seek Careers with Big 4 versus Non-Big 4 Accounting Firms. Accounting Horizons, 26 (2), 239-264.

Bell, T. B., Landsman, W. R., & Shackelford, D. A. (2001). Auditors’ Perceived Business Risk and Audit Fees: Analysis and Evidence, Journal of Accounting Research, 39(1), 35-43. Bell, J. (2006). Introduktion till forskningsmetodik (4 uppl.). Danmark: Studentlitteratur. Bergström, C., & Samuelsson, P. (2012). Aktiebolagets grundproblem (4 uppl.). Visby: Nor- stedts Juridik AB.

BFNAR 2012:1, Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning och koncernredovis-

ning. (2012). Tillgänglig: http://www.bfn.se/redovisning/rad/bfnar12-1-grund.pdf Hämtad: 2014-02-13.

Bjørnenak, T. (1997). Diffusion and accounting: the case of ABC in Norway. Management

Accounting Research, 8, 3-17.

Blomén, S. & Sandahl, S. (2013). Vart tog kostnaden vägen - En studie om avskaffandet av

revisionspliktens effekter. Examensarbete Magisternivå VT 2013, Ekonomihögskolan vid

Linnéuniversitetet.

Bolagsverket. (2012). Årsredovisning 2012. Tillgänglig: http://www.bolagsverket.se/po- lopoly_fs/1.8940!/Menu/general/column-content/file/bolagsverkets_arsredovisning_2012.pdf

98 Brante, T. (2005). Om begreppet och företeelsen profession. Tidskrift för Praxisnära forsk-

ning. Tillgänglig: http://lup.lub.lu.se/record/979109/file/983908.pdf Hämtad: 2014-02-17. Broberg, P. (2013). The Auditor at Work -A study of auditor practice in Big 4 audit firms. Doktorsavhandling, Lunds Universitet.

Broberg, P., Umans, T., & Gerlofstig, C. (2013). Balance between auditing and marketing: an explorative study. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 22(1), 57-70. Broberg, P., Umans, T., Skog, P., & Theodorsson, E. (2014). Auditor's professional and or-

ganisational identities and perceived commercialization in audit firms. Presenterad vid: 37th

Annual Congress of the European Accounting Association.

Bryman, A. (2006). Integrating quantitative and qualitative research: how is it done? Qualita-

tive Research, 6(1), 97-113.

Bryman, A., & Bell, E. (2011). Business Research Methods (3 uppl.). Oxford: Oxford Univer- sity Press.

Burton, J. C., & Roberts, W. (1967). A Study of Auditor Changes. Journal of Accountancy, 123(4), 31-36.

Calderon, T. G., & Ofobike, E. (2008). Determinents of client-initiated and auditor-initiated auditor changes. Managerial Auditing Journal, 23(1), 4-26.

Carlsson, D., & Hagnell, C. (2013). Avskaffad revisionsplikt i Sverige – Hur ser småföretaga-

re på revisionens värde i deras bolag? Examensuppsats Kandidatnivå HT 2012, Uppsala

Universitet.

Carrington, T. (2010a). Revision (1:1 uppl.). Malmö: Liber.

Carrington, T. (2010b). An analysis of the demands on a sufficient audit: Professional appear- ance is what counts! Critical Perspectives on Accounting, 21, 669–682.

Chan, H.L., DeBoskey, D.G., & Hee, K. (2012). Audit Fee Patterns of Big Four and Non-Big Four Firms. CPA Journal, 82(10), 32-36.

Choi, J.-H., Kim, C., Kim, J.-B., & Zang, Y. (2010). Audit Office Size, Audit Quality, and Audit Pricing. Auditing, 29(1), 73-97.

Christensen, L., Engdahl, N., Grääs, C., & Haglund, L. (2010). Marknadsundersökning – En

99 Collin, S., Jonnergård, K., Qvick, P., Silfverberg, B. & Zabit, S. (2007). ”Gendered Career Rein: A Gender Analysis of the Certification Process of Auditors in Sweden”.International

Journal of Auditing, 11(1), 17 – 39.

Collin, S.-O. Y., Tagesson, T., Andersson, A., Cato, J., & Karin Hansson (2009). Explaining the choice of accounting standards in municipal corporations: Positive accounting theory and institutional theory as competitive or concurrent theories. Critical Perspectives on Accounting, 20, 141–174.

Collis, J., Jarvis, B., & Skerratt, L. (2004). The demand for the audit in small companies in the UK. Accounting & Business Research (Wolters Kluwer UK), 34(2), 87-100.

Collis, J. (2012). Determinants of voluntary audit and voluntary full accounts in micro and non-micro small companies in the UK. Accounting and Business Research, 42(4), 441-468. Cooper, D. J., & Robson, K. (2006). Accounting, professions and regulation: Locating the sites of professionalization. Accounting, Organizations and Society, 31, 415-444.

Curtis, M. B., Conover, T. L., & Chui, L. C. (2012). A Cross-Cultural Study of the Influence of Country of Origin, Justice, Power Distance, and Gender on Ethical Decision Making. Jour-

nal of International Accounting Research, 11(1), 5-34.

Danielsson, C. (2011). Kvinnliga revisorer är nogrannare än manliga. Balans, 10. Hämtad 2014-05-16 från, http://www.exakta.se/x-online/far/2011/balans_nr_10_2011/#/8/

Dedman, E., & Kausar, A. (2012). The impact of voluntary audit on credit ratings: evidence from UK private firms. Accounting and Business Research, 42(4), 397-418.

Deegan, C., & Unerman, J. (2011). Financial Accounting Theory (2 uppl.). Berkshire: McGraw-Hill Education.

DiMaggio, P. J., & Powell W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. American Sociological Review, 48(2), 147-160.

Djurfeldt, G., & Barmark, M. (2009). Statistisk verktygslåda 2: Multivariat analys (1:1 uppl.). Lund: Studentlitteratur.

Djurfeldt, G., Larsson, R., & Stjärnhagen, O. (2010). Statistisk verktygslåda 1: samhällsveten-

skaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder (2:3 uppl.). Lund: Studentlitteratur.

DTI (2003). Raising the Thresholds. Consultation Document, juli. Tillgänglig: http://webarch- ive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.dti.gov.uk/cld/thresholds.pdf Hämtad: 2014-03-26.

100 Ekobrottsmyndigheten. (2005). Årsredovisning 2005. Tillgänglig: http://www.ekobrott- smyndigheten.se/dokument/arsredovisning/ Hämtad: 2014-01-20

Elliot, J.A., Ghosh, A., & Peltier, E. (2013). Pricing of risky initial audit engagements. Audit-

ing: A Journal of Practice & Theory, 32(4), 25-43.

Engellandt, A., & Riphahn, R. (2011). Evidence on incentive effects of subjective perfor- mance evaluations. Industrial & Labor Relations Review, 64 (2), 241-257.

Eriksson-Zetterquist, U. (2009). Institutionell teori - Idéer, moden, förändring (1:1 uppl.). Malmö: Liber.

Europarådet. (1978). Rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 grundat på arti-

kel 54.3 g i fördraget om årsbokslut i vissa typer av bolag (Artikel 11 och Artikel 51).

Tillgänglig: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/;jsessionid=CKqtTfLMPWP7G- wvPWqnwVYstCRry7Tyn6Q0pd14fRgcmKZY7ZdJz!-979635541?uri=CELEX:31978L0- 660 Hämtad: 2014-04-29.

Falkman, P., & Tagesson, T., (2008). Accrual accounting does not necessarily mean accrual accounting: Factors that counteract compliance with accounting standards in Swedish munici- pal accounting. Scandinavian Journal of Management, 24(3), 271-283.

FAR. (2014). FARs Samlingsvolym - Revision (ISA 200). Stockholm: FAR Akademi AB. FAR. (u.d.a). God revisionssed. Hämtad 2014-02-24, från FARs hemsida,

http://www.far.se/Du-i-din-yrkesroll/Revisor/Revision-andra-bestyrkandeuppdrag-och- ovriga-granskningsuppdrag/God-revisionssed/

FAR. (u.d.b). Auktorisation och utbildning. Hämtad 2014-03-03, från FARs hemsida,

http://www.far.se/Du-i-din-yrkesroll/Revisor/Auktorisation-och-utbildning/

FAR. (u.d.c). Kompetensutveckling är förtroendeskapande. Hämtad 2014-03-05, från FARs hemsida, http://www.far.se/Du-i-din-yrkesroll/Revisor/Auktorisation-och-utbildning/Vidareu- tbildning/

Firth, M. (1997). The provision of non-audit services and the pricing of audit fees. Journal of

business Finance and accounting, 24(3), 511-525.

Fontaine, R.; Letaifa, S. B., & Herda, D. (2013). An Interview Study to Understand the Rea- sons Clients Change Audit Firms and the Client’s Perceived Value of the Audit Service. Cur-

rent Issues in Auditing, 7(1), A1–A14.

Freeman, J. (1982). Organizational life cycles and natural selection processes. Research in

101 Geiros, S., & Runhall, C. (2012). Revisionspliktens avskaffande - En studie om Sveriges ut-

veckling utifrån ett intressentperspektiv. Examensarbete Magisternivå VT 2012, Lunds

Universitet.

Gendron, Y. (2002). On the role of the organization in auditors’ client-acceptance decisions.

Accounting, Organizations and Society, 27 (7), 659-684.

Gendron, Y., Suddaby, R., & Lam, H. (2006). An examination of the ethical commitment of professional accountants to auditor independence. Journal of Business Ethics, 64 (2), 169-193. Gill, D., Prowse, V., & Vlassopoulos, M. (2013). Cheating in the workplace: An experimental study of the impact of bonuses and productivity. Journal of Economic Behavior and Organi-

zation, 96, 120-134.

Gouldner, A., W. (1979). The Future of Intellectuals and the Rise of the New Class: a frame

of reference, theses, conjectures, arguments, and an historical perspective on the role of intel- lectuals and intelligentsia in the international class contest of the modern era. London:

McMillan.

Gray, R., Kouhy, R., & Lavers, S. (1995). Corporate social and environmental reporting: a review of the literature and a longitudinal study of UK disclosure. Accounting, Auditing &

Accountability Journal, 8(2), 47 - 77.

Greenberg, J., & Baron, R.A. (2003). Behavior in Organizations: Understanding and Manag-

ing the Human Side of Work (8 uppl.). Upper Saddle River, N. J.: Prentice Hall.

Greene, J. C., Caracelli, V. J., & Graham, W. F. (1989). Toward a Conceptual Framework for Mixed-method Evaluation Designs. Educational Evaluation and Policy Analysis, 11(3), 255– 74.

Grey, C. (1998). On being a professional in a “Big Six” firm. Accounting, Organizations and

Society, 23(5-6), 569-587.

Grosul, M., & Feist G. J. (2014). The Creative Person in Science. Psychology of Aesthetics,

Creativity, and the Arts, 8 (1), 30-43.

Gul, F.A., Wu, D. & Yang, Z. (2013). Do Individual Auditors Affect Audit Quality? Evidence from Archival Data. Accounting Review, 88 (6), 1993-2023.

Hackston, D. & Milne, M. (1996). Some determinants of social and environmental disclosures in New Zealand companies. Accounting, Auditing and Accountability Journal, 9(1), 77–108. Hair Jr, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analy-

102 Han, S.-K. (2000). Inducing Homogeneity in the Audit Services Market: A Cross-Industry Analysis. Sociological Forum, 15(3), 511-540.

Harrison, G. W., Lau, M. I., & Rutström, E. E. (2007). Estimating Risk Attitudes in Denmark: A Field Experiment. Scandinavian Journal of Economics, 109(2), 341-368.

Hellgren, S., & Skoogh, M. (2011). Revisionspliktens avskaffande - Behåller aktiebolagen en

frivillig revision och vilka faktorer påverkar valet? Examensarbete Magisternivå VT 2011,

Linköpings Universitet.

Hygren, M., & Mothi, A. (2012). Avskaffandet av revisionsplikten - Varför väljer små aktie-

bolag bort revisionen? Examensarbete Magisternivå VT 2012, Högskolan i Borås.

Jacobsen, D.I. (2002). Vad, hur och varför: om metodval i företagsekonomi och andra sam-

hällsvetenskapliga ämnen (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur.

Jianakoplos, N.A., & Bernasek, A. (1998). Are women more risk averse? Economic Inquiry, 36(10), 620-630.

Johnson, G., Whittington, R., Scholes, K., Angwin, D., & Regnér, P. (2014). Exploring strat-

egy: text and case (10 uppl.). Harlow: Person.

Johnson, T. J. (1972). Professions and Power. London: McMillan.

Josephson, S. & Nilsson, M. (2007). Varför är företagaren inte intresserad av vad revisorn

gör? – Förväntningsgapet mellan företagaren och revisorn. Examensarbete Kandidatnivå HT

2006, Högskolan i Kristianstad.

Justitiedepartementet. (2008). Avskaffande av revisionsplikten för små företag. SOU 2008:32. Tillgänglig: http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/21/24/04afd0c4.pdf Hämtad 2014-01- 22.

Jönsson, E., & Mellvé, V. (2013). Varför behållen små aktiebolag revisorn trots att revi-

sionsplikten för dessa är avskaffad? Examensarbete Magisternivå VT 2013, Linnéuniversite-

tet.

Kao, J.L., Li, Y., & Zhang, W. (2013). Has SOX Enhanced Non-Big 4 Auditors' Ability to Deal with Client Pressure? Accounting Perspectives, 12 (2), 141-164.

Kaplan, S. E., O’Donnell, E. F., Arel, B. M. (2008). The Influence of Auditor Experience on the Persuasiveness of Information Provided by Management. Auditing: A Journal of Practice

103 Karlsson, O., Stille, M., & Tullgren, A. (2010). Revisionspliktens avskaffande - vad kommer

att påverka de mindre bolagens beslut om revision. Examensarbete Kandidatnivå HT 2009,

Lunds universitet.

Kjær, P. (2002). Strategen i institutionella omgivningar - institutionell teori. I Nygaard (red.), C., & Bengtsson, L. (2002). Strategizing - En kontextuell organisationsteori. Lund: Studentlitteratur.

Koh, H.C., & Woo, E.S. (1998). The expectation gap in auditing. Managerial Auditing Jour-

nal, 13(3), 147-154.

Kusurkar, R., Kruitwagen, C., Ten Cate, O., & Croiset, G. (2010). Effects of Age, Gender and Educational Background on Strength of Motivation for Medical School. Advances in Health

Sciences Education, 15(3), 303-313, 11.

Körner, S. (1985). Statistisk slutledning. Lund: Studentlitteratur.

Lai, K.-W. (2013). Audit Reporting of Big 4 Versus Non-Big 4 Auditors: The Case of Ex- Andersen Clients. The International Journal of Accounting, 48(4), 495-524.

Laosirihongthonga, T., Tanb, K. C. & Kannanc, V. R. (2010). The impact of market focus on operations practices. International Journal of Production Research, 48(20), 5943–5961. Larson, M. S. (1977). The rise of Professionalism: A Sociological Analysis. Berkley: Univer- sity of California press.

Lennox, C. (1999). Are large auditors more accurate than small auditors? Accounting & Busi-

ness Research, 29(3), 217-227.

Lennox, C. S., & Pittman, J. A. (2011). Voluntary Audits versus Mandatory Audits. Account-

ing Review, 86(5), 1655-1678.

Liggio, C .D. (1974). The expectation gap: the accountant’s Waterloo. Journal of Contempo-

rary Business, 3(Spring), 27-44.

Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal Structure as Myth

and Ceremony. American Journal of Sociology, 83(2), 340-363.

Monroe, G. S., & Woodliff, D.R. (1993). The effect of education on the audit expectation gap.

Accounting and Finance, 33(May), 61-78.

Nationalencyklopedin. (2014). Legitim. Hämtad 2014-02-19, från Nationalencyklopedins hemsida: http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/lang/legitim

104 Nationalencyklopedin. (2014). Legitimitet. Hämtad 2014-02-19, från Nationalencyklopedins hemsida: http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/lang/legitimitet

Nelson, M., & Tan, H.-T. (2005). Judgment and Decision Making Research in Auditing: A Task, Person, and Interpersonal Interaction Perspective. Auditing: A Journal of Practice &

Theory, 24, 41–71.

Neu, D., & Simmons, C. (1996). Reconsidering the "social" in positive accounting theory: The case of site restoration costs. Critical Perspectives on Accounting, August 1996, 7(4), 409-435.

Njanja, W. L., Maina, R. N., Kibet, L. K., & Njagi, K. (2013). Effect of Reward on Employee Performance: A Case of Kenya Power and Lighting Company Ltd., Nakuru, Kenya. Interna-

tional Journal of Business & Management, 8 (21), 41-49.

Pallant, J. (2011). SPSS survival: a step by step guide to data analysis using the SPSS pro-

gram. (4 uppl.). Crows Nest, N.S.W., Australia: Allen & Unwin.

Palmrose, Z (1986). Audit fees and auditor size: Further evidence. Journal of accounting re-

search, 24(1), 97-110.

Patel, R., & Davidsson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder (4:1 uppl.). Lund: Studentlitteratur

Porter, B. (1993). An empirical study of the audit expectation-performance gap. Accounting

and Business Research, 24(winter), 49-68.

Porter, B., Simon, J., & Hatherly, D. (2011). Principles of External Auditing (3 uppl.). Croy- don: CPI Group (UK) Ltd.

Regeringen. (2010). Regeringens proposition 2009/10:204. Hämtad från Sveriges riksdags hemsida: http://data.riksdagen.se/dokument/GX03204#page_143

Revisionslag 1999:1079. Tillgänglig: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Sv- enskforfattningssamling/Revisionslag-19991079_sfs-1999-1079/?bet=1999:1079 Hämtad: 2014-03-10.

Revisorslag 2001:883. Tillgänglig: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar- /Svenskforfattningssamling/Revisorslag-2001883_sfs-2001-883/?bet=2001:883 Hämtad: 2014-03-10.

Revisorsnämnden. (u.d.a). Revisorsnämnden. Hämtad 2014-02-24, från Revisorsnämndens hemsida, http://www.revisorsnamnden.se/rn/om_rn_4706.html

105 Revisorsnämnden. (u.d.b). Blir revisor. Hämtad 2014-03-05, från Revisorsnämndens hemsida,

http://www.revisorsnamnden.se/rn/bli_revisor.html

Revisorsnämnden. (u.d.c). Revisorsnämndens (RN) föreskrifter om fortbildning har ändrats. Hämtad 2014-03-05, från Revisorsnämndens hemsida, http://www.revisorsnamnden- .se/rn/for_revisorer/fortbildning.html

Revisorsnämnden. (u.d.d). Sök revisor. Hämtad 2014-03-03 från Revisorsnämndens hemsida,

http://www.revisorsnamnden.se/rs/revisor/?fornamn=&namn=&foretag=&foretagort=&status =A&art45=&regnr=&search=S%F6k

Riley Jr., W. B., & Chow, V. K. (1992). Asset Allocation and Individual Risk Aversion. Fi-

nancial Analysts Journal, 48(6), 32-38.

Robinson, D. R., & Owens-Jackson, L. (2009). Audit Committee Characteristics and Auditor Changes. Academy of Accounting & Financial Studies Journal, 13, 117-132.

Saks, A. M., Wiesner, W. H., & Summers, R. J. (1996). Effects of job previews and compen- sation policy on applicant attraction and job choice. Journal of Vocational Behavior, 49(1), 68-85.

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2007). Research Methods for Business Students (4 uppl.). Harlow: Financial Times/Prentice Hall.

Scott, W. R. (2008). Institutions and Organizations - Ideas and Interests. (3 uppl.). Thousand Oaks, Kalifornien: Sage Publications Inc.

Simunic, D. (1980). The pricing of audit services: Theory and evidence. Journal of Accoun-

ting research, 18(1), 161-190.

Skatteverket (2010). Skatteverkets pressmeddelande: Frivillig revision för de minsta bolagen. Hämtad 2014-01-21, från Skatteverkets hemsida, http://www.skatteverket.se/omoss/pre- ss/pressmeddelanden/riks/2010/2010/frivilligrevisionfordeminstabolagen.5.1a098b721295c54 4e1f800047828.html

Sori, Z. M., Karbhari, Y., & Mohamad, S. (2010). Commercialization of accounting profes- sion: The case of non-audit services. International Journal of Economics and Management, 4 (2), 212-242.

SurveyMonkey. (2014). SurveyMoneky. Hämtad 2014-02-26, från, https://sv.surveymon- key.com/

106 Suchman, M. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. The

Academy of Management Review, 20(3), 571-610.

Suddaby, R., Gendron, Y., & Lam, H. (2009). The organizational context of professionalism in accounting. Accounting, Organisations and Society, 34 (3-4), 409-427.

Sundén, A. E., & Surette, B. J. (1998). Gender Differences in the Allocation in Retirement Savings Plans. American Economic Review, 88(2), 207-211.

Tackett, J., Wolf, F., & Claypool, G. (2004). Sarbanes Oxley and audit failure: A critical ex- amination. Managerial Auditing Journal, 19 (3), 340-350.

Tagesson, T., Dahlgren, M., Gamlen, M., & Håkansson, M. (2005). Swedish Financial Man- agers’ Attitudes towards the Implementation of the IASB’s Standards- The Relationship be- tween Attitudes towards Harmonisation and the Internationalisation of the Corporation. Fi-

nancial Reporting, Regulation and Governance, 4(2), 1-24.

The Economist. (2007, 19 juli). Accounting for good people. The Economist. Hämtad 2014- 05-02 från, http://www.economist.com/node/9507322

Thorell, P., & Norberg, C. (2005). Revisionsplikten i små aktiebolag. Från Svenskt näringslivs hemsida, http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00000/Revisionsplikten_i_sm- __458a.pdf Hämtad 2014-01-23.

Tolbert, P. S., & Zucker L. G. (1983). Institutional sources of change in the formal structure of organizations: the diffusion of civil service reform, 1880-1935. Administrative Science

Quarterly, 28 (1), 22-39.

Turpen, R.A (1995). Audit fees- What research tells us. The CPA Journal, 65(1), 54.

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig

forskning. Tillgänglig: http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf Hämtad 2014- 05-09

Wahlgren, L. (2008) SPSS steg för steg. (2:2 uppl.). Lund: Studentlitteratur.

Willmott, H. (1986). Organising the profession: a theoretical and historical examination of the development of the major accountancy bodies in the UK. Accounting Organizations and Soci-

ety, 11(6), 555-580.

Wyatt, A. R. (2004). Accounting professionalism - They just don´t get it! Accounting Hori-

zons, 18 (1), 45-53.

Yazdanfar, D. (2013). Profitability determinants among micro firms: evidence from Swedish data. International Journal of Managerial Finance, 9(2), s. 151-160.

107 Öhman, P. (2004). Revisorers perspektiv på revision - En fråga om att följa upptrampade

stigar. Licentiatuppsats Luleå, Luleå tekniska universitet.

Öhman, P., Häckner, E., Jansson, A.-M., & Tschudi, F. (2006). Swedish Auditors´ View of Auditing: Doing Things Right versus Doing the Right Things. European Accounting Review, 15(1), 89-114.

108

Bilaga 1 – Bekräftelsebrev inför intervju

Hej!

Vi vill börja med att tacka Er för att Ni har erbjudit Er att medverka i en intervju på Ert kontor den

XX februari 2014 klockan XX.XX. Denna studie handlar om vilka faktorer som ligger till grund för

en rekommendation att behålla revisionen eller ej. Med er hjälp vill vi få förståelse för hur Ni resonerar när det gäller företags behov av revisionstjänster.

Studiens syfte är att förklara hur revisorer resonerar när det gäller revisionstjänster till de klienter som inte omfattas av revisionsplikt sedan november 2010. Vi skickar detta mejl till Er för att be- kräfta tidsbokningen och för att få bekräftat att Ni fortfarande vill delta i denna undersökning. Intervjun är beräknad till max 60 minuter och kommer att ske på avtalad tid på Ert kontor. Resul- taten kommer att användas för att utforma en enkätundersökning.

Studien kommer slutligen att mynna ut i en examensuppsats för Civilekonomprogrammet på Lin- köpings Universitet under handledning av Ek. Dr. Pernilla Broberg. Eftersom Ni är ett av få före- tag som är utvalda vill vi gärna att Ni kontaktar oss snarast möjligt om Ni inte längre önskar delta i denna undersökning, om detta är fallet krävs ingen särskild förklaring. Vi önskar använda ljudin- spelning under intervjun om detta godkänns av Er. Intervjusvaren kommer att behandlas konfi- dentiellt så att inga obehöriga kan ta del av dem om så önskas och i studien anonymiseras i så fall personer och byråtillhörighet, i annat fall önskar vi få använda Ert namn och byråtillhörighet i studien. Ställningstagandena gällande dels ljudinspelningen och dels konfidentialiteten kan läm- nas i samband med intervjun. Den eventuella ljudinspelningen kommer att förstöras efter kursens avslutande.

Som tack för Ert deltagande kommer Ni att få möjlighet att ta del av resultatet av studien, vilket vi hoppas kan vara av intresse för Er. Vi är tacksamma om Ni vill delta!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Salomonsson & Sanna Kraff Civilekonomprogrammet Linköpings Universitet Kontakt: Alexandra 073-769 58 25 alesa221@student.liu.se Sanna 073-403 74 22 sankr584@student.liu.se

109

In document Frivillig revision - Vad avgör rekommendationen? : En studie ur revisorns perspektiv (Page 104-117)