Uppfattning om rekommendation

In document Frivillig revision - Vad avgör rekommendationen? : En studie ur revisorns perspektiv (Page 71-85)

7. Empirisk analys

7.7 Multivariat regressionsanalys

7.7.1 Uppfattning om rekommendation

Revisorns Uppfattning om rekommendation är en beroende variabel i studiens modell, denna mäts med 8 olika variabler: Affärsrelationen, Verksamhetens framtidsplaner, Verksamhets-

storlek, Verksamhetsbakgrund, Verksamhetsproblem, Verksamhetens intressenter, Ägaren är nära pension och Ägaren är ung & oerfaren. Nedan följer resultaten av regressionsanalyserna

64

Affärsrelationen

Std. B Std. fel Std. B Std. fel Std. B Std. fel Std. B Std. fel

-0,152 2,186 -0,105 2,312 -0,202 2,358 -0,209 2,139 x x 0,041 1,126 x x 0,019 3,040 0,007 3,040 0,043 1,781 0,059 1,790 -0,139† 3,644 -0,152† 3,641 x x x x -0,211* 1,064 -0,226** 1,048 -0,232** 1,078 -0,209* 1,052 0,098 2,904 0,083 2,813 -0,159* 2,407 0,083 2,837 -0,167* 2,362 -0,145† 2,394 0,084 2,867 -0,142† 2,378 -0,019 1,854 -0,044 1,891 0,099 1,345 0,085 1,368 x x 0,136 1,764 0,137 1,640 0,068 1,228 0,039 1,216 0,166† 1,143 0,182* 1,194 0,178* 1,170 0,167† 1,172 -0,226** 0,000 -0,227* 0,000 -0,214* 0,000 -0,236** 0,000 0,006 1,126 x 0,020 1,113 x 0,008 3,035 0,025 1,097 -0,027 2,835 0,011 1,119 x 0,048 2,089 x 0,069 2,030 0,168* 0,255 0,168* 0,256 0,173* 0,259 0,166* 0,256 -0,054 0,046 -0,089 0,046 -0,085 0,047 -0,082 0,046 0,004 1,522 0,015 1,516 0,014 1,546 -0,005 1,511 -0,031 1,958 -0,041 1,876 -0,038 1,898 -0,040 1,934 -0,097 1,689 -0,086 1,680 -0,095 1,701 -0,105 1,686 0,045 1,537 0,051 1,533 0,017 1,603 0,046 1,525 -0,194* 1,436 -0,179* 1,471 -0,177* 1,453 -0,195* 1,466 -0,171* 2,096 -0,174* 2,071 -0,182* 2,083 -0,174* 2,106 x x x x -0,007 1,095 0,015 1,082 0,007 1,100 0,004 1,080 12,962*** 3,724 14,106*** 2,002 17,700*** 3,857 14,048*** 2,007 23,3 % 23,6 % 23,0 % 25,5 % 13,3 % 13,5 % 12,3 % 14,6 % 2,314** 2,342** 2,151** 2,335** F-Värde †p < 0,10. *p <0,05. **p < 0,01. ***p < 0,001. x = referenskategori Kön Kön revisorn Konstant R² Adj. R² Utbildningsbakgrund Stockholms Universitet Linköpings Universitet Uppsala Universitet Göteborgs Universitet Lunds Universitet Linnéuniversitetet Annan utbildning Kontorets affärsområden Antal affärsområden

Omfattning andra tjänster erbjuds vid ta bort-råd

Ålder Ålder revisorn

Erfarenhet Antal år i branschen Centralt kontor

Kundbas Antal kunder

Affärsfokus

Mindre ägarledda bolag Större ägarledda bolag Börsbolag

Kontorsstorlek Antalet anställda

Kontorets geografiska placering Stockholms län Skåne län Västra Götalands län Östergötlands län Jönköpings län Dalarnas län Övriga län Organisationskultur Byrå A Byrå B Övriga byråer Övriga stora byråer

Byråstorlek Big 4

Incitament

Uppföljning klientportfölj: Kontorsnivå Uppföljning klientportfölj: Revisorsnivå Uppföljning klientportfölj: Ingen Aktivt arbete: Behålla kunder Aktivt arbete: Skaffa nya kunder Bonus anskaffande nya kunder Bonus för långa uppdrag Ingen bonus

Bonus, vet ej

Rekommendation ges på revisorns initiativ Rekommendation ges när kunden frågar Rekommendation ges oavsett råd Rekommendation ges för behåll-råd Rekommendation ges för ta bort-råd Rekommendation ges ej

Modell 4: vilken rek. ges, bonus, byrå, centralt, kundbas, andra

tjänster, erfarenhet

Rutiner & policys

Policy, skriftligt

Policy, uttalat men ej skriftligt Policy, ja men ej skriftligt/muntligt Policy, ingen

Policy, vet ej Informerar alltid

Informerar på kundens förfrågan Informerar i enskilda fall

Tabell 18 Regressionsanalys: Uppfattning, affärsrelationen

Modellvariabel

Variabler

Modell 1: när rek. ges, bonus, byrå, centralt kundbas, andra tjänster,

erfarenhet

Modell 2: vilken rek. ges, bonus, Big 4, centralt, kundbas, andra

tjänster, erfarenhet

Modell 3: policy, bonus, Big 4, centralt, kundbas,

andra tjänster, erfarenhet

Samtliga fyra modeller inkluderar variablerna byråns bonussystem, om kontoret är centralt beläget, kontorets kundbas, om andra tjänster erbjuds och revisorns erfarenhet. Gemensamt för modell 1 och 4 är variabeln byråtillhörighet, medan modell 2 och 3 i stället inkluderar Big 4. Modell 2 och 4 inkluderar vilken rekommendation som ges, modell 1 har i stället variabeln när rekommendation ges och modell 3 inkluderar i stället byråns policy.

65 Alla fyra modeller är signifikanta på 99 % konfidensnivå och modellvariablerna kan för re- spektive modell förklara 13,3 % (modell 1), 13,5 % (modell 2), 12,3 % (modell 3) samt 14,6 % (modell 4) av affärsrelationens påverkan på revisorers uppfattning om rekommendation. Samtliga modeller visar att revisorers uppfattning om rekommendation påverkas i mindre utsträckning utav affärsrelationen om det föreligger ett bonussystem för långvariga uppdrag jämfört med om bonus ges för anskaffandet av nya kunder. Vidare visar modell 1, 2 och 4 även att uppfattning om rekommendation påverkas i mindre utsträckning av affärsrelationen om revisorn inte vet om det föreligger något bonussystem på byrån, och modell 3 om det inte föreligger något bonussystem, jämfört med om bonus utges för anskaffandet av nya kunder. Om revisorn arbetar på ett kontor som är centralt beläget tenderar dennes uppfattning om re- kommendation att påverkas i större utsträckning utav affärsrelationen än om kontoret inte är centralt beläget, vilket åskådliggörs av samtliga modeller. Allt eftersom kontorets kundbas ökar tenderar revisorns uppfattning om rekommendation att påverkas i mindre utsträckning utav affärsrelationen. Om en ta bort-rekommendation följs av att andra tjänster erbjuds från kontoret visar samtliga modeller på att revisorns uppfattning om rekommendation påverkas i större utsträckning utav affärsrelationen jämfört med om andra tjänster inte erbjuds i en sådan situation. Revisorers uppfattning om rekommendation tenderar även att påverkas i mindre utsträckning utav affärsrelationen om revisorn har en utbildning ifrån Lunds Universitet eller Linnéuniversitetet än om denne har en Annan utbildning. Modell 2 och 4 visar att revisorers uppfattning om rekommendation tenderar att påverkas i mindre utsträckning utav affärsrela- tionen om rekommendationer inte ges än om rekommendationer lämnas oavsett råd.

66

Verksamhetens framtidsplaner

Tabell 19 Regressionsanalys: Uppfattning, verksamhetens framtidsplaner

Std. B Std. fel Std. B Std. fel Std. B Std. fel Std. B Std. fel

-0,040 1,748 0,007 2,117 0,067 2,068 x 0,108 3,204 x 0,185* 1,621 0,165* 1,621 x -0,008 4,393 -0,039 2,560 -0,229** 5,112 -0,110 1,863 -0,128 1,866 -0,125 1,933 -0,134 1,857 -0,310** 1,900 -0,307** 1,894 -0,280* 2,016 -0,311** 1,886 x x x x -0,169* 3,683 -0,174* 3,657 -0,173* 3,752 -0,129 3,703 0,137 2,661 0,167† 2,665 0,193* 2,749 0,146 2,651 0,267** 1,977 0,283** 1,948 0,250* 2,076 0,257** 1,962 x x x x 0,178† 2,532 0,189* 2,519 0,190* 2,575 0,207* 2,535 0,156† 1,628 0,133 1,590 0,151† 1,635 0,182* 1,635 -0,211* 0,000 -0,220* 0,000 -0,190* 0,000 -0,183* 0,000 0,086 4,249 0,088 4,224 0,114 4,304 0,126 4,247 -0,049 1,612 -0,064 1,626 -0,062 1,653 -0,038 1,618 x x x x 0,130 0,632 0,165† 0,645 0,100 0,364 0,072 0,371 0,050 0,067 0,055 0,067 0,025 0,070 -0,024 0,065 x x x 0,032 2,183 -0,117 3,131 -0,145 3,183 -0,189† 3,190 -0,123 2,791 -0,142 2,728 -0,141 2,716 -0,142 2,781 -0,129 2,419 -0,024 2,500 -0,011 2,475 -0,030 2,562 0,004 2,199 -0,058 2,454 -0,082 2,497 -0,123 2,539 -0,006 2,065 -0,012 3,420 -0,015 3,401 -0,035 3,550 0,007 2,966 -0,023 2,198 -0,043 2,218 -0,069 2,273 x 0,091 1,592 0,116 1,583 0,139† 1,621 0,117 1,570 12,688† 6,423 12,822* 6,313 14,262* 6,345 15,839** 5,297 18,5 % 43,6 % 18,3 % 20,3 % 7,8 % 8,4 % 5,7 % 8,6 % 1,729* 1,786* 1,449† 1,736* x = referenskategori F-Värde †p < 0,10. *p <0,05. **p < 0,01. ***p < 0,001. Kön Kön revisorn Konstant R² Adj. R² Utbildningsbakgrund Stockholms Universitet Linköpings Universitet Uppsala Universitet Göteborgs Universitet Lunds Universitet Linnéuniversitetet Annan utbildning Kontorets affärsområden Antal affärsområden

Omfattning andra tjänster erbjuds vid ta bort-råd

Ålder Ålder revisorn

Erfarenhet Antal år i branschen Dalarnas län Övriga län Centralt kontor

Kundbas Antal kunder

Affärsfokus

Mindre ägarledda bolag Större ägarledda bolag Börsbolag

Byråstorlek Big 4

Kontorsstorlek Antalet anställda

Kontorets geografiska placering Stockholms län Skåne län Västra Götalands län Östergötlands län Jönköpings län

Bonus anskaffande nya kunder Bonus för långa uppdrag Ingen bonus Bonus, vet ej Organisationskultur Byrå A Byrå B Övriga byråer Övriga stora byråer

Rekommendation ges oavsett råd Rekommendation ges för behåll-råd Rekommendation ges för ta bort-råd Rekommendation ges ej

Incitament

Uppföljning klientportfölj: Kontorsnivå Uppföljning klientportfölj: Revisorsnivå Uppföljning klientportfölj: Ingen Aktivt arbete: Behålla kunder Aktivt arbete: Skaffa nya kunder

Modell 2: när rek. ges, bonus, byrå, centralt, kundbas, affärsområden,

ålder

Modell 3: policy, bonus, byrå, centralt, kundbas, affärsområden, ålder

Modell 4 : vilken rek., bonus, byrå, centralt, kundbas, andra tjänster,

erfarenhet

Rutiner & policys

Policy, skriftligt

Policy, uttalat men ej skriftligt Policy, ja men ej skriftligt/muntligt Policy, ingen

Policy, vet ej Informerar alltid

Modellvariabel

Variabler

Modell 1: när rek. ges, bonus, byrå, centralt, kundbas, andra tjänster,

ålder

Informerar på kundens förfrågan Informerar i enskilda fall

Rekommendation ges på revisorns initiativ Rekommendation ges när kunden frågar

Samtliga fyra modeller inkluderar variablerna byråns bonussystem, byråtillhörighet, om kon- toret är centralt beläget och kontorets kundbas. Modell 1 och 2 inkluderar när rekommenda- tion ges medan modell 3 inkluderar byråns policy och modell 4 vilken rekommendation som ges. Modell 1 och 4 inkluderar om andra tjänster erbjuds, modell 2 och 3 inkluderar i stället kontorets affärsområden. Modell 1, 2 och 3 inkluderar revisorns ålder medan modell 4 inklu- derar revisorns erfarenhet.

67 Modell 1, 2 och 4 är signifikanta på 95 % konfidensnivå och modell 3 är signifikant på 90 % konfidensnivå. Modellvariablerna kan för respektive modell förklara 7,8 % (modell 1), 8,4 % (modell 2), 5,7 % (modell 3) samt 8,6 % (modell 4) av verksamhetens framtidsplaners påver- kan på revisorers uppfattning om rekommendation.

Modell 1 och 2 visar att revisorers uppfattning om rekommendation påverkas i större ut- sträckning av kundföretagets framtidsplaner om en rekommendation ges på kundens förfrågan än om en rekommendation lämnas på revisorns egna initiativ. Revisorers uppfattning om re- kommendation påverkas i mindre utsträckning av kundföretagets framtidsplaner om rekom- mendationer inte ges jämfört med om rekommendationer ges oavsett råd, vilket modell 4 åskådliggör. Samtliga fyra modeller visar att revisorns uppfattning om rekommendation på- verkas i mindre utsträckning utav framtidsplanerna om revisorn arbetar på en byrå där det föreligger ett bonussystem för långvariga uppdrag jämfört med om det inte finns något bonus- system. Vidare visar modell 1, 2 och 3 att uppfattning om rekommendation påverkas i mindre utsträckning av framtidsplaner om revisorn inte vet om det föreligger något bonussystem på byrån än om det inte föreligger något bonussystem alls.

Alla fyra modeller visar att revisorer som arbetar på Byrå B eller Övriga stora byråer tenderar att påverkas i större utsträckning gällande uppfattningen om rekommendation utav framtids- planer än revisorer på Övriga byråer. Modell 2 och 3 tyder även på att revisorers uppfattning om rekommendation påverkas i större utsträckning av kundföretagets framtidsplaner om de arbetar på Byrå A jämfört med revisorer från Övriga byråer. Om revisorn arbetar på ett cent- ralt beläget kontor tenderar dennes uppfattning om rekommendation att påverkas i större ut- sträckning utav framtidsplanerna än om kontoret inte är centralt beläget, detta visar modell 1, 3 och 4. Vidare tyder samtliga modeller på att revisorns uppfattning om rekommendation på- verkas i mindre utsträckning desto större kundbas kontoret har. Modell 3 visar även på att revisorers uppfattning om rekommendation tenderar att kunna påverkas i större utsträckning av framtidsplanerna om revisorn arbetar på ett kontor med ett större antal affärsområden jäm- fört med revisorer på kontor med färre antal affärsområden. Modell 3 visar även indikationer på att manliga revisorer kan påverkas i större utsträckning gällande uppfattning om rekom- mendation utav framtidsplanerna jämfört med kvinnliga revisorer. Vidare åskådliggör modell 3 att revisorer kan påverkas i mindre utsträckning av framtidsplanerna om denne studerat vid Linköpings Universitet jämfört med om denne studerat vid Stockholms Universitet.

68

Verksamhetsstorlek

Std. B Std. fel Std. B Std. fel Std. B Std. fel Std. B Std. fel

x x x x 0,198* 1,155 0,206** 1,156 0,189* 1,165 0,202* 1,168 x x x x -0,234** 1,087 -0,244** 1,096 -0,267** 1,111 -0,216* 1,109 -0,008 2,938 -0,008 2,934 0,027 2,962 0,015 3,005 -0,142† 2,452 -0,146† 2,454 -0,193* 2,560 -0,140† 2,448 0,136 1,927 0,142 1,404 x 0,160† 1,836 0,140 1,200 0,144 1,203 0,183† 1,265 0,247* 1,725 -0,067 2,042 -0,082 1,674 0,018 2,235 -0,064 2,266 -0,058 2,288 x 0,138 1,187 0,143 1,185 0,138 1,182 -0,244** 0,000 -0,248** 0,000 -0,261** 0,000 -0,247** 0,000 0,088 2,913 0,086 2,911 0,067 2,947 0,122 3,140 0,039 1,146 0,037 1,140 0,013 1,156 0,014 1,159 x x x x 0,110 0,263 0,117 0,261 0,121 0,266 0,112 0,262 0,051 0,048 0,071 0,050 0,071 0,048 0,001 0,047 0,108 1,578 0,093 1,590 -0,033 1,854 0,085 1,589 -0,023 1,940 -0,028 1,900 -0,078 2,011 -0,059 1,988 -0,145† 1,732 -0,151† 1,725 -0,189* 1,802 -0,157† 1,743 -0,115 1,586 -0,131 1,595 -0,082 1,728 -0,125 1,600 -0,016 1,483 -0,031 1,510 0,024 2,009 -0,039 1,515 -0,069 2,127 -0,072 2,119 -0,068 2,197 -0,085 2,161 x x x x 0,099 1,126 0,106 1,127 0,102 1,126 0,109 1,135 9,271* 3,599 8,013† 4,070 8,932* 4,239 5,875 4,363 17,9 % 18,1 % 21,2 % 19,1 % 8,3 % 8,5 % 9,1 % 8,4 % 1,886* 1,891* 1,749* 1,792* x = referenskategori F-Värde †p < 0,10. *p <0,05. **p < 0,01. ***p < 0,001. Kön Kön revisorn Konstant R² Adj. R² Utbildningsbakgrund Stockholms Universitet Linköpings Universitet Uppsala Universitet Göteborgs Universitet Lunds Universitet Linnéuniversitetet Annan utbildning Kontorets affärsområden Antal affärsområden

Omfattning andra tjänster erbjuds vid ta bort-råd

Ålder Ålder revisorn

Erfarenhet Antal år i branschen Dalarnas län Övriga län Centralt kontor

Kundbas Antal kunder

Affärsfokus

Mindre ägarledda bolag Större ägarledda bolag Börsbolag

Byråstorlek Big 4

Kontorsstorlek Antalet anställda

Kontorets geografiska placering Stockholms län Skåne län Västra Götalands län Östergötlands län Jönköpings län

Bonus anskaffande nya kunder Bonus för långa uppdrag Ingen bonus Bonus, vet ej Organisationskultur Byrå A Byrå B Övriga byråer Övriga stora byråer

Rekommendation ges oavsett råd Rekommendation ges för behåll-råd Rekommendation ges för ta bort-råd Rekommendation ges ej

Incitament

Uppföljning klientportfölj: Kontorsnivå Uppföljning klientportfölj: Revisorsnivå Uppföljning klientportfölj: Ingen Aktivt arbete: Behålla kunder Aktivt arbete: Skaffa nya kunder

Modell 2 : när rek. ges, bonus, Big 4, centralt, kundbas, andra tjänster,

ålder

Modell 3 : när rek. ges, bonus, Big 4, län, kundbas, andra tjänster,

ålder

Modell 4 : när rek. ges, bonus, byrå, centralt, kundbas, andra tjänster,

ålder

Rutiner & policys

Policy, skriftligt

Policy, uttalat men ej skriftligt Policy, ja men ej skriftligt/muntligt Policy, ingen

Policy, vet ej Informerar alltid

Tabell 20 Regressionsanalys: Uppfattning, verksamhetsstorlek

Modellvariabel

Variabler

Modell 1 : när rek. ges, bonus, Big 4, centralt, kundbas, andra tjänster,

erfarenhet

Informerar på kundens förfrågan Informerar i enskilda fall

Rekommendation ges på revisorns initiativ Rekommendation ges när kunden frågar

Samtliga modeller inkluderar när rekommendation ges, byråns bonussystem, kontorets kund- bas och om andra tjänster erbjuds. Modell 1, 2 och 3 inkluderar Big 4 medan modell 4 inklu- derar byråtillhörighet. Modell 1, 2 och 4 inkluderar om kontoret är centralt beläget, modell 3 inkluderar i stället vilket län kontoret är beläget i. Modell 1 inkluderar revisorns erfarenhet medan resterande modeller inkluderar revisorns ålder.

69 Samtliga fyra modeller är signifikanta på 95 % konfidensnivå och modellvariablerna kan för respektive modell förklara 8,3 % (modell 1), 8,5 % (modell 2), 9,1 % (modell 3) samt 8,4 % (modell 4) av verksamhetsstorlekens påverkan på uppfattning om rekommendation.

Samtliga modeller visar att revisorers uppfattning om rekommendation påverkas i mindre utsträckning utav verksamhetsstorleken om revisorn arbetar på en byrå som utger bonus för långa uppdrag eller om revisorn inte vet om det föreligger något bonussystem på byrån än om det föreligger bonus för anskaffandet av nya kunder. Vidare visar modellerna att revisorns uppfattning om rekommendation påverkas i större utsträckning utav verksamhetsstorleken om rekommendationer lämnas på kundens förfrågan jämfört med om rekommendationer lämnas på revisorns egna initiativ. Revisorns uppfattning om rekommendation påverkas i mindre ut- sträckning av verksamhetsstorleken om revisorn arbetar på ett kontor med större kundbas jämfört med om denne arbetar på ett kontor med en mindre kundbas, och om revisorn har stu- derat vid Uppsala Universitet tenderar dennes uppfattning om rekommendation att påverkas i mindre utsträckning av verksamhetsstorleken jämfört om revisorn har en Annan utbildning. Av modell 3 kan det urskiljas att om revisorn arbetar på en byrå som tillhör Big 4 tenderar dennes uppfattning om rekommendation att påverkas i större utsträckning utav verksamhets- storleken än om denne är verksam på en byrå som inte ingår i Big 4. Modellen visar även att de revisorer som är verksamma på kontor belägna i Stockholms län påverkas i större utsträck- ning utav verksamhetsstorleken än om kontoret ligger i något utav Övriga län. Vidare visar modell 4 att revisorer verksamma på Övriga stora byråer har en viss tendens att påverkas i större utsträckning utav verksamhetsstorleken för uppfattningen om rekommendation än om revisorerna arbetar på Övriga byråer.

70

Verksamhetsbakgrund

Tabell 21 Regressionsanalys: Uppfattning, verksamhetsbakgrund

Std. B Std. fel Std. B Std. fel Std. B Std. fel Std. B Std. fel

-0,029 1,131 0,160† 1,351 0,047 1,335 x 0,135† 2,032 x -0,015 1,439 -0,011 2,297 0,006 1,428 x x 0,016 2,862 -0,078 1,673 -0,134† 3,297 x x x x -0,047 1,197 -0,049 1,206 -0,050 1,190 x -0,403*** 1,273 -0,366*** 1,238 -0,373*** 1,228 -0,348*** 1,017 x x x 0,009 2,706 -0,336*** 2,469 -0,331*** 2,493 -0,308*** 2,501 -0,317*** 2,333 0,227* 1,184 0,275** 1,146 0,269** 1,126 0,258** 1,146 x x x x -0,284* 2,023 -0,298* 2,054 -0,284* 2,049 -0,291* 2,151 -0,359** 1,785 -0,342** 1,813 -0,325** 1,789 -0,339** 1,806 -0,190* 2,199 -0,221* 2,265 -0,217* 2,223 -0,216* 2,213 -0,272** 2,344 -0,263** 2,410 -0,253** 2,367 -0,256** 2,395 -0,218** 2,211 -0,221* 2,271 -0,207* 2,233 -0,221* 2,255 -0,252* 1,530 -0,286* 1,587 -0,250* 1,557 -0,278* 1,540 -0,251** 0,000 -0,294*** 0,000 -0,279** 0,000 -0,272** 0,000 -0,039 2,622 -0,043 2,630 -0,033 2,615 -0,039 2,701 0,008 1,046 -0,020 1,088 -0,016 1,081 -0,008 1,057 x x x x 0,090 0,440 0,080 0,441 0,077 0,238 0,065 0,257 0,053 0,046 0,075 0,046 0,066 0,044 0,054 0,044 -0,156 1,638 -0,143 1,648 -0,134 1,641 -0,149 1,671 -0,163* 1,810 -0,156† 1,883 -0,146† 1,867 -0,143† 1,834 -0,216** 1,617 -0,204* 1,637 -0,205* 1,626 -0,209* 1,647 0,064 1,586 0,119 1,590 0,110 1,572 0,099 1,581 -0,047 1,813 -0,043 1,798 -0,009 1,813 -0,049 1,893 -0,161* 1,986 -0,141† 1,984 -0,152† 1,972 -0,145† 2,013 x x x x 0,024 1,034 0,018 1,024 0,019 1,018 0,002 1,043 20,040*** 3,764 21,072*** 3,541 20,967*** 3,427 19,653*** 3,790 30,8 % 27,3 % 29,4 % 27,2 % 18,6 % 16,1 % 17,5 % 15,5 % 2,517*** 2,446** 2,466*** 2,325** F-Värde †p < 0,10. *p <0,05. **p < 0,01. ***p < 0,001. x = referenskategori Kön Kön revisorn Konstant R² Adj. R² Utbildningsbakgrund Stockholms Universitet Linköpings Universitet Uppsala Universitet Göteborgs Universitet Lunds Universitet Linnéuniversitetet Annan utbildning Kontorets affärsområden Antal affärsområden

Omfattning andra tjänster erbjuds vid ta bort-råd

Ålder Ålder revisorn

Erfarenhet Antal år i branschen Dalarnas län Övriga län Centralt kontor

Kundbas Antal kunder

Affärsfokus

Mindre ägarledda bolag Större ägarledda bolag Börsbolag

Byråstorlek Big 4

Kontorsstorlek Antalet anställda

Kontorets geografiska placering Stockholms län Skåne län Västra Götalands län Östergötlands län Jönköpings län

Bonus anskaffande nya kunder Bonus för långa uppdrag Ingen bonus Bonus, vet ej Organisationskultur Byrå A Byrå B Övriga byråer Övriga stora byråer

Rekommendation ges oavsett råd Rekommendation ges för behåll-råd Rekommendation ges för ta bort-råd Rekommendation ges ej

Incitament

Uppföljning klientportfölj: Kontorsnivå Uppföljning klientportfölj: Revisorsnivå Uppföljning klientportfölj: Ingen Aktivt arbete: Behålla kunder Aktivt arbete: Skaffa nya kunder

Modell 2: när rek. ges, bonus, Big 4, län, kundbas, affärsområden,

erfarenhet

Modell 3: vilken rek., bonus, Big 4, län, kundbas, affärsområden,

erfarenhet

Modell 4: info, bonus, Big 4, län, kundbas, andra tjänster, ålder

Rutiner & policys

Policy, skriftligt

Policy, uttalat men ej skriftligt Policy, ja men ej skriftligt/muntligt Policy, ingen

Policy, vet ej Informerar alltid

Modellvariabel

Variabler

Modell 1 : policy bonus, Big 4, län, andra tjänster, kundbas, ålder

Informerar på kundens förfrågan Informerar i enskilda fall

Rekommendation ges på revisorns initiativ Rekommendation ges när kunden frågar

Samtliga modeller inkluderar byråns bonussystem, Big 4, vilket län kontoret är beläget i och kontorets kundbas. Modell 1 och 4 inkluderar om andra tjänster erbjuds och revisorns ålder, medan modell 2 och 3 i stället inkluderar kontorets affärsområden och revisorns erfarenhet. Modell 1 inkluderar byråns policy, modell 2 när rekommendation ges, modell 3 vilken re- kommendation som ges och modell 4 när information ges.

Modell 1 och 3 är signifikanta på 99,9 % konfidensnivå och modell 2 och 4 är signifikanta på 99 % konfidensnivå. Modellvariablerna kan förklara 18,6 % (modell 1), 16,1 % (modell 2),

71 17,5 % (modell 3) samt 15,5 % (modell 4) av verksamhetsbakgrundens påverkan på revisorns uppfattning om rekommendation.

Modell 1 visar tendenser på att revisorns uppfattning om rekommendation påverkas i större utsträckning utav verksamhetsbakgrunden om revisorn arbetar på en byrå med uttalade, men ej skriftliga policys än om denne arbetar på en byrå utan policys, detsamma gäller om revisorn inte vet om det föreligger någon policy om rekommendationsgivning på byrån. Modell 3 visar tendenser till att revisorns uppfattning om rekommendationen påverkas i mindre utsträckning av verksamhetsbakgrunden om rekommendationer ej ges än om rekommendation ges oavsett råd. Vidare, enligt modell 1, 2 och 3, påverkas revisorns uppfattning om rekommendation i mindre utsträckning utav verksamhetsbakgrunden om revisorn arbetar på en byrå där det ut- ges bonus för långvariga uppdrag eller om revisorn inte vet om det föreligger något bonussy- stem jämfört med om det inte föreligger någon bonus. Modell 4 visar också att revisorers upp- fattning om rekommendation påverkas i mindre utsträckning av verksamhetsbakgrunden om det utges bonus för långvariga uppdrag eller om det inte är känt av revisorn om det finns nå- got bonussystem på byrån, men i denna modell jämfört med om det föreligger ett bonussy- stem för anskaffandet av nya kunder.

Samtliga modeller visar att revisorns uppfattning om rekommendation påverkas i större ut- sträckning utav verksamhetsbakgrunden om revisorn arbetar på någon utav Big 4 än om den- ne inte gör det, uppfattningen om rekommendationen påverkas i mindre utsträckning utav verksamhetsbakgrunden om kontoret har en större kundbas. Modellerna visar även att om revisorn är verksam på ett kontor beläget i Skåne län, Västra Götalands län, Östergötlands län, Jönköpings län, Dalarnas län eller i Övriga län påverkas dennes uppfattning om rekommenda- tionen i mindre utsträckning utav verksamhetsbakgrunden än om revisorn arbetar på ett kon- tor beläget i Stockholms län. Vidare antyds det att revisorns uppfattning om rekommendatio- nen påverkas i mindre utsträckning utav verksamhetsbakgrunden om denne har studerat vid Linköpings Universitet, Uppsala Universitet eller Linnéuniversitetet än om denne har en An- nan utbildning.

72

Verksamhetsproblem

Std. B Std. fel Std. B Std. fel Std. B Std. fel Std. B Std. fel

0,066 1,250 0,029 1,488 0,019 1,481 x 0,082 2,314 x x -0,100 1,151 -0,088 1,149 -0,020 1,841 0,016 3,547 x -0,130 4,064 0,000 1,305 x x x -0,215* 1,329 -0,205* 1,058 -0,162† 1,054 -0,201* 1,089 x 0,070 2,944 0,076 2,918 0,071 2,949 -0,245** 2,716 -0,222** 2,557 -0,197* 2,446 -0,243** 2,557 0,068 1,175 0,063 1,183 0,062 1,176 0,059 1,275 0,375** 1,681 0,351** 1,706 0,377** 1,752 -0,045 2,036 -0,041 2,070 -0,037 2,102 0,137 1,637 0,127 1,652 0,118 1,707 0,014 2,235 0,025 2,244 0,025 2,251 0,128 2,233 0,116 2,248 0,104 2,325 -0,011 2,246 -0,003 2,228 -0,004 2,262 x x x 0,172† 1,209 -0,153 0,000 -0,156† 0,000 -0,126 0,000 -0,164† 0,000 -0,070 2,815 -0,058 2,866 -0,022 2,869 -0,056 2,889 x x x x 0,120 2,053 0,147 2,122 0,070 2,101 0,122 2,144 -0,057 0,461 -0,067 0,465 -0,058 0,464 -0,003 0,258 0,132 0,050 0,135 0,050 0,110 0,048 0,129 0,051 -0,175† 1,821 -0,178† 1,828 -0,009 1,579 -0,177† 1,840 -0,058 1,984 -0,051 1,994 -0,030 1,894 -0,048 2,028 -0,197* 1,776 -0,201* 1,782 -0,149† 1,717 -0,205* 1,810 0,005 1,726 -0,005 1,724 0,052 1,583 -0,006 1,784 -0,042 1,986 -0,016 2,007 -0,112 1,552 -0,021 2,010 -0,132 2,157 -0,150† 2,170 -0,129 2,127 -0,157† 2,212 x x x x 0,083 1,113 0,083 1,092 0,086 1,110 0,073 1,112 11,836** 4,336 10,652* 4,472 10,009* 4,058 9,757* 4,221 22,3 % 23,2 % 16,4 % 22,5 % 10,4 % 10,3 % 6,7 % 8,8 % 1,870* 1,793* 1,682* 1,643*

Tabell 22 Regressionsanalys: Uppfattning, verksamhetsproblem

Modell 4: policy, bonus, Big 4, län, kundbas, affärsområden, ålder Modell 1: när rek. ges,

bonus, Big 4, län, kundbas, affärsområden,

ålder

Modell 2: vilken rek. ges, bonus, Big 4, län, kundbas, affärsområden,

ålder

Utbildningsbakgrund Rutiner & policys

x = referenskategori Incitament Organisationskultur Byråstorlek Kontorsstorlek Göteborgs Universitet Kundbas Affärsfokus Kontorets affärsområden Ålder Modell 3: när rek., bonus, Big 4, centralt, kundbas, andra tjänster,

ålder

Variabler

Informerar i enskilda fall

Rekommendation ges på revisorns initiativ Rekommendation ges när kunden frågar

Kontorets geografiska placering

Rekommendation ges ej

Uppföljning klientportfölj: Kontorsnivå Uppföljning klientportfölj: Revisorsnivå Uppföljning klientportfölj: Ingen

Kön †p < 0,10. *p <0,05. **p < 0,01. ***p < 0,001. Modellvariabel Policy, vet ej Informerar alltid Erfarenhet Uppsala Universitet

Informerar på kundens förfrågan

F-Värde Adj. R² R² Konstant

Rekommendation ges oavsett råd Policy, skriftligt

Policy, uttalat men ej skriftligt Policy, ja men ej skriftligt/muntligt Policy, ingen

Rekommendation ges för behåll-råd Rekommendation ges för ta bort-råd

Aktivt arbete: Behålla kunder Aktivt arbete: Skaffa nya kunder Bonus anskaffande nya kunder Bonus för långa uppdrag Ingen bonus

Bonus, vet ej Byrå A Byrå B Övriga byråer Övriga stora byråer Big 4 Antalet anställda Stockholms län Skåne län Västra Götalands län Östergötlands län Jönköpings län Dalarnas län Övriga län Centralt kontor Antal kunder Mindre ägarledda bolag Större ägarledda bolag Börsbolag Linnéuniversitetet Lunds Universitet Annan utbildning Kön revisorn Antal affärsområden

Omfattning andra tjänster erbjuds vid ta bort-råd Ålder revisorn

Antal år i branschen Stockholms Universitet Linköpings Universitet

Samtliga modeller inkluderar byråns bonussystem, Big 4, kontorets kundbas och revisorns ålder. Modell 1 och 3 inkluderar när rekommendation ges, modell 2 inkluderar vilken rekom- mendation som ges och modell 4 byråns policy. Modell 1, 2 och 4 inkluderar vilket län konto- ret är beläget i och kontorets affärsområden medan modell 3 inkluderar om kontoret är cent- ralt beläget och om andra tjänster erbjuds.

73 Modellerna är signifikanta på 95 % konfidensnivå och modellvariablerna kan för respektive modell förklara 10,4 % (modell 1), 10,3 % (modell 2), 6,7 % (modell 3) samt 8,8 % (modell 4) av verksamhetsproblems påverkan på uppfattning om rekommendation.

Av modell 1 kan det urskiljas att revisorers uppfattning om rekommendation påverkas i mind- re utsträckning utav verksamhetsproblem om denne arbetar på en byrå som utger bonus för långvariga uppdrag eller om denne inte vet om det föreligger något bonussystem på byrån jämfört med om det inte föreligger något bonussystem på byrån. Modell 2, 3 och 4 visar även de på att revisorers uppfattning om rekommendation påverkas i mindre utsträckning utav verksamhetsproblem om revisorn arbetar på en byrå med ett bonussystem för långvariga upp- drag eller om det inte är känt av revisorn om det finns något bonussystem på byrån, men för dessa modeller jämfört med om det föreligger ett bonussystem för anskaffandet av nya kun- der. Modell 2 och 4 visar vidare tendenser till att desto större kundbas kontoret har som revi- sorn arbetar på, desto mindre påverkas revisorns uppfattning om rekommendation utav verk- samhetsproblem.

Enligt modell 1, 2 och 4 påverkas revisorers uppfattning om rekommendation i större ut- sträckning av verksamhetsproblem om revisorn är verksam på ett kontor som är beläget i Stockholms län jämfört med om denne arbetar på ett kontor i Övriga län. Modell 3 visar ten- denser till att om kontoret är centralt beläget påverkas revisorns uppfattning om rekommenda- tion i större utsträckning utav verksamhetsproblem jämfört med om revisorn arbetar på ett kontor som inte är centralt beläget. Har revisorn sin utbildning från Stockholms Universitet eller Uppsala Universitet så finns det tendenser till att dennes uppfattning om rekommenda- tion påverkas i mindre utsträckning av verksamhetsproblem jämfört med om denne har en Annan utbildning, detta visas av modell 1, 2 och 4, och även av modell 3 gällande Uppsala Universitet. Modell 2 och 4 visar även tendenser till att likande samband föreligger mellan Linnéuniversitetet och revisorers uppfattning om rekommendations påverkan av verksam- hetsproblem.

74

Verksamhetens intressenter

Std. B Std. fel Std. B Std. fel Std. B Std. fel Std. B Std. fel

In document Frivillig revision - Vad avgör rekommendationen? : En studie ur revisorns perspektiv (Page 71-85)