• No results found

Mikroplast – ett delat ansvar

In document Mikroplaster (Page 126-131)

HELCOM och OSPAR

11. Samlad bedömning och åtgärdsförslag

11.5. Mikroplast – ett delat ansvar

Mikroplast är ett miljöproblem som berör alla. Aktörer på alla samhällsnivåer behöver bidra till kunskapsuppbyggnad om mikroplast i Sverige och till att minska utsläppen från sina respektive ansvarsområden.

Utöver de nationella åtgärder som föreslås i denna rapport, vill vi även lyfta fram de många frivilliga åtaganden som redan initierats av såväl kommuner, länsstyrelser, branschorganisationer och intresseorganisationer.

Vi vill även uppmärksamma att verksamhetsutövare har ett långtgående ansvar för att förebygga negativa effekter av sina verksamheter, enligt de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kapitel, som omfattar alla och är grunden för alla miljökrav som miljöbalken ställer. Syftet med reglerna är att förebygga negativa effekter och att miljöhänsynen ska öka. Det är den som bedriver en verksamhet, som gör eller tänker göra något som kan befaras få inverkan på människors hälsa eller miljön, som fort- löpande ska planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga

sådana verkningar. Kunskapsregeln understryker vikten av att i förväg klargöra konsekvenserna av hur människors hälsa och miljön påverkas och kan skyddas.

11.6. Slutsatser

De åtgärder som presenteras i den här rapporten syftar primärt till att öka kunskapen och medvetenheten om utsläpp av mikroplast. Åtgärderna ska ses som ett första steg för att på längre sikt styra mer miljö- och kostnadseffektivt mot minskade utsläpp av mikroplaster till hav, sjöar och vattendrag i Sverige. Åtgärderna innebär ett litet steg närmare uppnående av miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och

skärgård samt miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag och Giftfri miljö.

Globalt sett är bristande avfallshantering och nedskräpning på land den största källan till förekomsten av makro- och mikroplast i havet. Två miljarder människor världen över har inte tillgång till någon som helst form av organiserad avfallshantering. Sveriges avfallshantering är välfungerande i en internationell jämförelse. Därför är det centralt att Sverige fortsätter att bidra till uppbyggnad och utveckling av avfallssystem internationellt.

Även om vår avfallshantering är jämförelsevis välfungerande är vår konsumtion av plast hög. Mängden plast som konsumeras per person är till exempel nära fyra gånger högre i Europa än i Asien. För att mikroplasternas miljöpåverkan ska kunna minska behöver mikroplaster ses som en del av vår plastekonomi. Den globala plastekonomin är inte hållbar idag (World Economic Forum 2016). Därför är det av stor vikt att parallellt arbeta för att minska plastproduktionens- och konsumtionens miljöpåverkan, ett effektivare utnyttjande av plast som resurs samt utveckling av plast fri från farliga ämnen, detta både i Sverige och globalt.

Tabell 3. Sammanfattning av åtgärdsförslagen presenterade i den här rapporten. Källa/ Spridningsväg Typ av styrning Åtgärd Mål Ansvarig När

Väg- och däck FoU Regeringsuppdrag till Statens väg- och transportforskningsinsti tut (VTI).

Bygga upp kunskap om mikroplastutsläpp från vägtrafiken.

Regeringen -

FoU Bygga upp kunskap om mikroplasters spridning från vägarna

Öka kunskapen om hur mikroplastpartiklar från väg- och däckslitage sprids, och om hur stora andelar av utsläppen från vägtrafik som når hav, sjöar och vattendrag.

Trafikverket Ej tidsatt

FoU Utvärdera

reningstekniker för vägdagvatten

Undersöka hur väl dagens reningsteknik för vägdagvatten fungerar med avseende på mikroplaster. Trafikverket Påbörjad EU Undersöka utveckling EU:s energimärkning av däck Undersöka möjligheterna och lämpligheten i att driva utvecklingen av

energimärkningen av däck till att även omfatta däckslitage. Energimyndigheten Start 2017 Konstgräs planer Offentlig

upphandling Initiera beställargrupp om minskad miljöpåverkan från konstgräsplaner. Höja kvaliteten i upphandlingar av konstgräsplaner genom gemensam uppbyggnad av kunskap och samverkan kring krav och

upphandlingsmetoder. Målgrupp: kommunerna. Naturvårdsverket i samarbete med Upphandlings- myndigheten. 2017 Vägleding Vägledning om lagstiftning för användning av gummigranulat i konstgräsplaner. Underlätta tillämpning av avfalls- och kemikalielagstiftningen vid användning av granulat i konstgräsplaner. Naturvårdsverket 2017

Information Sammanställa åtgärder

för minskat svinn Sammanställa de befintliga åtgärder som finns för minskat svinn och

spridning av granulat från konstgräsplaner i syfte att underlätta för verksamhetsutövare. Naturvårdsverket 2017 Industriell produktion, hantering av plast och fragmenterings -anläggningar

Vägledning Vägledning till myndigheter och verksamhetsutövare om materialförluster i form av mikroplast. Medvetandegöra prövningsmyndigheter, tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare på materialförlustproblematike n och ge exempel på lämpliga åtgärder. Naturvårdsverket 2018 Textiltvätt Information

/dialog Information till textilaktörer; workshop med tema mikroplaster orsakade av

syntetfibrer

Ökad kunskap om mikroplastutsläpp orsakade av syntetfibrer hos textilaktörer. Utbyte av erfarenheter mellan textilaktörer. Kemikalieinspektio nen och Naturvårdsverket 2018

Information Information till

Källa/ Spridningsväg Typ av styrning Åtgärd Mål Ansvarig När mikroplast från

textiltvätt. mikroplastutsläpp från textiltvätt (ökad kunskap om miljöproblemet samt konkreta råd).

Naturvårdsverket

Information Information till tvätteriförbundets medlemmar om mikroplast från textiltvätt.

Ökad kunskap hos tvätterier om

mikroplastutsläpp från textiltvätt (ökad kunskap om miljöproblemet samt konkreta råd). Naturvårdsverket och Tvätteriförbundet 2017- 2018

Information Information till upphandlande myndigheter om möjligheterna att bidra till minskad spridning av mikroplast från textilier genom krav vid offentlig upphandling.

En översyn av

möjligheterna att inkludera mikroplast i information till myndigheter samt hållbarhetskriterier vid upphandling av tvätt- och textilservice. Upphandlings- myndigheten 2017-2018 EU: Eko-

design Verka för utvärdering av effekter på mikroplastutsläpp av filter på tvättmaskiner, samt verka för utveckling av

ekodesignrekommenda tioner angående filter för tvättmaskiner.

Ökad kunskap om effekter av filter på mikroplastutsläpp vid tvätt. Rekommendationer från EU-kommissionen gällande ekodesignkrav för tvättmaskiner. Energimyndigheten och Naturvårdsverket 2017- 2018 EU: BREF,

BAT Verka för framtagande av underlag om utsläpp av mikroplaster från produktionsprocesser inom textilindustrin.

Bidra till reviderade krav på bästa möjliga teknik för textilindustrier.

Naturvårdsverket 2017- 2019

Båtbottenfärg FoU Mätning av plastpartiklar vid båtbottentvättar.

Ta fram kunskap för att utvärdera bästa möjliga teknik vid båtbottentvätt av fritidsbåtar, och vid behov kunna planera mer omfattande provtagningar.

Havs- och

vattenmyndigheten 2017

Regeländring Inkludera mikroplast i översikten av regelverket för båtbottenfärg.

Se över de riktlinjer som finns för båtbottentvätt av fritidsbåtar. Vid behov skulle dessa kunna utvecklas till att även omfatta metoder för att minimera utsläpp av mikroplast.

Havs- och

vattenmyndigheten 2017- 2020

Nedskräpning Bidrag Statlig finansiering av strandstädning. (Tidigare föreslaget i redovisning av regeringsuppdrag Åtgärder för minskad nedskräpning, 2017.) Utökad städning av stränder längs Bohuskusten för minskad spridning av skräp, inklusive plastskräp. Regeringen -

Information Finansiering av utökad kampanj om marin nedskräpning med kampanj om mikroplaster.

Beteendepåverkan i syfte att minska den marina nedskräpningen.

Regeringen 2017- 2019

Källa/ Spridningsväg Typ av styrning Åtgärd Mål Ansvarig När Avloppsrening

s-verk Bemyndigande om att ta fram en föreskrift om förebyggande åtgärder. Ta fram en föreskrift om förebyggande åtgärder. Minimera förekomsten av metaller, organiska ämnen och andra oönskade ämne, inklusive mikroplaster, i inkommande avloppsvatten till avloppsreningsverk. Regeringen -

Vägledning Vägledning kring ökad

kontroll av bräddning. Minska mängden bräddat avloppsvatten och därmed utsläpp av mikroplast. Naturvårdsverket 2017 Dagvatten Översyn av befintlig lagstiftning Översyn av befintlig lagstiftning förtydliga ansvaret för dagvatten. Öka tydligheten i

lagstiftning. Flera ansvariga myndigheter bör ingå i en sådan översyn, däribland Naturvårdsverket och Boverket. 2017- 2018 Övergripande Offentlig

upphandling Regeringen föreslås ge Naturvårdsverket ett 3-årigt uppdrag om att initiera och driva beställargrupper med medföljande finansiering på sammantaget 16 miljoner för arbete med uppdraget. Minska miljöpåverkan från konstgräsplaner, inklusive spridning av gummigranulat. Utveckla avancerad avloppsvattenrening: Avskiljning av läkemedelsrester, mikroplaster och andra oönskade ämnen. Utveckla tekniker för dagvattenrening i syfte att avskilja mikroplaster.

Regeringen -

FoU Bedömning av

forskningsinsatser 2018. Inventera kunskapsbehovet om mikropartiklar, inklusive mikropartiklar av plast, för att i nästa steg avgöra vilka utlysningar som är aktuella för ökad kunskap om mikroplasters ursprung, spridning och miljöeffekter kommer att beaktas.

Naturvårdsverket 2017

Internationellt Utveckla

Naturvårdsverkets regionala samarbete i HELCOM.

Ökat bidrag till HELCOM:s arbete med åtgärder kring avloppsvattenrening och dagvatten i syfte att minska förekomsten av mikroplaster.

Ökat bidrag till HELCOM:s arbete med åtgärder kring avfallshantering kopplat till marint skräp.

In document Mikroplaster (Page 126-131)