• No results found

Myntens spridningsmönster i Uppåkra

Fig. 15. Artig präglad för Livländska Orden i Reval under 1300-talets slut. Diam. 18,3 mm, vikt 0,98 g.

Hansastäderna hade nämligen på 1430-talet bör-jat prägla en ny valör, schillingen, vilken hade värdet av 12 penningar. Detta exempel togs upp av Danmark ca. 1444. Mynttypen fanns sedan kvar i det danska myntsystemet fram till dess att kronan infördes 1873. Dessutom präglades witten, eller hvid som myntet kallades i Dan-mark; bägge namnen är en översättning av latinets alba moneta. En hvid präglad för Chris-topher av Bayern har hittats i Uppåkra.

En gotländsk örtug präglad i Visby (1320-talet - ca. 1450), en tjurhuvudbrakteat från 1400-talets Mecklenburg, en witten från Rostock (1400-talet) samt en artig präglad för Livländ-ska Orden i Reval under slutet av 1300-talet, är ytterligare några exempel på medeltidsmynt som hittats vid undersökningarna i Uppåkra - och fler kommer det med all säkerhet att bli (Fig.

15).

Myntens spridningsmönster i

..

·t-

. .

\

.

\

\

\

\

\

.---

\

\

·""" ·

\ \

"" """ """

\ I

"""

N

lo 100 200 300 400

A

500m

Fig. 17. Spridningskarta över arabiska mynt.

jorden hos nordborna, varför spridningskartan med all sannolikhet avspeglar en väsentligt se-nare situation i Uppåkra än vad myntens date-ring anger.

Västeuropeiska mynt ca 800-1016

Av spridningskartan för det fåtal västeuropeiska mynt som hittats framgår att de fördelar sig över i stort sett samma utbredningsområde som de arabiska. Undantaget är att ett av de engelska mynten kom upp en bit nordöst om kyrkan (Fig.

18).

Medeltida mynt

Spridningskartan över de medeltida mynten var kanske den bild som bjöd på den största över-raskningen. Utbredningen av det medeltida myntmaterialet visar sig täcka ett område be-tydligt större än förväntat. Antagandet att den medeltida bosättningen i Uppåkra varit av ringa omfattning och förväntades att vara lokaliserad till norr om kyrkan, stöds inte av spridnings-kartan. Särskilt i sydlig riktning finns ett relativt

\

\

\

I \

I \

I \

-... -....

,

/

(_~

I

-~ -

\ \

!' """

\ \

1,1 r

""

"""

\

;/ /!

"""

\

;/

"""

;/ N

I ~,..._

I lo 100 200 300 400

A

500m

Fig. 18. Spridningskarta över västeuropeiska mynt.

stort antal mynt.

Att spridningskartan visar denna bild kan säkert ge anledning till framtida diskussioner.

Kanske är det vi ser ett resultat av jordbruksar-bete (Fig. 19).

Att säga att det myntmaterial som vi funnit i Uppåkra är synnerligen intressant är inte att göra en överskattning. Dess betydelse för att förstå boplatsens utveckling under en lång tids-period, från kanske 200-talets slut till omkring år 1500, är av största betydelse. Det är ett privi -legium att få arbeta med att bestämma dessa mynt och att sedan i denna uppsats -presentera en del av materialet. Ett stort arbete återstår att göra då många mynt fortfarande väntar på kon-servering och bestämning. Särskilt arabiska och medeltida mynt förefaller att vara rikligt repre-senterade bland dessa. Detta kan komma att mycket förändra de olika mynttypernas sprid-ningsmönster i Uppåkra och de tyngdpunkter vad avser myntens datering som vi för närva-rande kan skönja.

\

\

\

\

\

---- \ \

\

\

"' "' "'

\ \ \

"'

N 200 300 400

A

500 m

Fig. 19. Spridningskarta över medeltida mynt.

Förhoppningsvis kommer det att bli möjligt att vid en senare tidpunkt presentera detta unika materialet i sin helhet.

Referenser

Stort tack riktas till Gert Rispling, Stockholm, som har bestämt samtliga arabiska mynt.

Tack till Arne Sjöström och Bertil Helges-son, Arkeologiska Institutionen vid Lunds Uni-versitet, för fina spridningskartor och för givande och roliga diskussioner. Tack till fotograf Bengt Almgren, Historiska museet, för hjälp med bil-der. Sist, men inte minst, tack till Hampus Cinthio, kollega och vän, för värdefulla syn-punkter på mitt manuskript.

För bestämning av de romerska mynten har an-vänts Coins of the Roman Empire in the British Museum, Vol. Il - IV, London, 1930-1940 och Roman Imperial Coinage, Vol. II - VIII, Lon-don, 1936-1981.

Balling, J. 1962. De romerske ml2!ntfund fra Jylland.

Nordisk Numismatisk Ärsskrift.

- 1966. De romerske mpntfund fra Skåne, Halland og Blekinge. Nordisk Numismatisk Ärsskrift.

Bolin, S. 1926. Fynden av romerska mynt i det fria Germanien. Studier i romersk och äldre germansk historia. Lund.

Bolin, S. 1939. Muhammed, Karl den store och Rurik.

Scania. 2.

Breitenstein, N. 1944. De romerske mpntfund fra Bornholm. Nordisk Numismatisk Ä rsskrift.

- 1946. De romerske mpntfund fra den sjrellandske l2!gruppe. Nordisk Numismatisk Ärsskrift.

Broome, M. 1985. A Handbook of Islamic Coins.

London.

Hauberg, P. 1900. Myntforhold og Udmyntninger i Danmark indtil 1146. Köpenhamn.

Hårdh, B. 1999. Fjärrkontakter för tusen år sedan.

Attende tvrefaglige vikingesymposium. Kpben-havns universitet. (i tryck).

Jansson, I. 1993. Österled. Viking og Hvidekrist. Nor-den og Europa 800-1200. Uddevalla.

Johansson, M. 1997. Islamiska mynt. En studie av några sena dynastiers mynt funna i svenska, bal-tiska och ryska skattfynd. Uppsats i arkeologi.

Stockholms universitet.

Kilger, C. 1992. Magdeburgmynt och Sachsen-pfennige. En fallstudie baserad på det svenska

ma-terialet. Uppsats i Arkeologi, Stockholm.

Lagerqvist, L. 0 & Nathorst-Böös, E. 1981. Mynt, Sedlar och Medaljer. Borås.

Lind, L. 1981. Roman denarii f ound in Sweden. Stock-holm. 2. Catalogue.

- 1988. Romerska denarer funna i Sverige. Stock-holm.

Lombard, M. 1992. Blutezeit des Islam. Frankfurt amMain.

Lönnroth, E. 1972. Die Goten in der modemen kritischen Geschichtsauffassung. Studia Gotica.

Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Aka-demiens Handlingar, Antikvariska serien, 25.

Stockholm.

Malmer, B. 1966. Nordiska mynt före år 1000. Lund.

Mansfeld-Billlner, H. V. 1954. Afbildninger af samtlige hidtil kjendte Danske Mr;mter fra Tids-rummet 1241-1377. Köpenhamn.

Musset, L. 1993. Skandinaveme og det vesteuropeiske kontinent. Viking og Hvidekrist. Norden og Eu-ropa 800 - 1200. Uddevalla.

Silvegren, U. 1987. En Stampkopplingsstudie. Svend Estridsens mynttyp Hauberg nr 28. Seminarieupp-sats. Lund.

- 1995. Skånelands Mynthistoria. Myntningen i

MYNTEN FRÅN UPPÅKRA 111

Sverige 995-1995. Numismatiska Meddelanden XL.

Stockholm.

Skaare, K. 1975. Coins and coinage in viking-age Norway. Oslo.

Spufford, P. 1988. Money and its use in medieval Europe. Cambridge.

Welin, Ulla S. Linder 1956. Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid. Malmö.

Wilson, D. 1993. Skandinaverna och Brittiska öarna Från Vikingar till Korsfarare. Norden och Europa 800 · 1200. Uddevalla.

,,..

Fynden i centrum, s. 113-125.