Reparation av fordonsskador, 10 sv Beskrivning av yrkesprovet

I dokument NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN (sidor 66-69)

Det centrala kunnandet inom studiehelheten som visas i yrkesproven:

• kundbetjäning och att göra upp ett kostnadsförslag

• att reparera fordonsskador

I yrkesprovet för studiehelheten Reparation av fordonsskador kan handledaren eller den som bedömer yrkesprovet vara kund, om det visar sig att det inte är enkelt att arrangera samarbete med en riktig kund.

Arbetsprocessen består av att den studerande inleder samarbete med kunden eller den som betalar för arbetet, definierar reparationsbehovet, gör upp ett kostnadsförslag, demontera utrustningen, utför riktningsarbete eller byter ut delar, monterar utrustningen, försäkrar sig om fordonets trafiksäkerhet och om service av fordonet i samband med överlåtelsen.

Kundservice och att göra upp ett kostnadsförslag

Den aktuella delen av studiehelhetens yrkesprov kan den studerande utföra t.ex. genom att ta emot en kund som kommer till verkstaden. Den som utför yrkesprovet tar emot, ger kunden ett kostnadsförslag över totala kostnader och uppskattar hur länge arbetet tar, skriver upp all information som arbetsordern förutsätter och informerar kunden om allt som för bilkarossens del har att göra med bilförsäkringar och beskattning.

Det centrala innehållet i denna del av studiehelheten:

• kundbetjäning och dess betydelse för företagets verksamhet

• att göra upp ett kostnadsförslag i lindriga fall av krockskador

• att känna till bilförsäkringar av olika slag

• bil- och fordonsskattens inverkan på reparation av skador i karossen

• importbilar

• byte av kaross

• att reparera en lindrig krockskada enligt en kostnadsberäkning och myndighetsbestämmelser för att få fordonet i samma skick som före skadan och så att det fyller trafikskyddsbestämmelserna

Reparation av fordonsskador

Yrkesprovet inom den här studiehelheten kan den studerande utföra t.ex. genom att reparera en liten krockskada. I det här fallet avser en liten krockskada en lindrig skada, som kräver att man t.ex. byter ut ytdelen på den trasiga karossen, men det är inte nödvändigt att använda en riktningsbänk i det här arbetet.

Man kan rekommendera att det maximalt tar 4 timmar att reparera skadan.

Det centrala innehållet i denna del av studiehelheten:

• har en uppfattning om att karossreparationen är en del av en större helhet.

• förstår att samarbete bl.a. med billackeraren är en förutsättning för att reparera en krockskada

• kan reparera en liten krockskada.

• utför reparationen så att inte bilens trafiksäkerhet försämras p.g.a. arbetet.

• känner till myndighetsbestämmelserna för karossarbeten

Yrkesprovsmiljö

I kundservicen används verkstadens utrymme för kundservice och adb-apparater. Yrkesprovet kan utföras i arbetsutrymmen som motsvarar reparationsförhållandena i en verkstad och som lämpar sig för

karossreparation. Utöver de redskap som behövs för arbetsprestationer i anslutning till reparation och riktningsteknik behövs en verkstadshandbok eller motsvarande instruktioner med säkerhetsbestämmelser i anslutning till arbetet samt anvisningar för att demontera och montera delar.

Arbetsutrustning

Kundbetjäning och att göra upp ett kostnadsförslag Exempel på erforderliga apparater och utrustning:

• ett utrymme för kundtjänst inklusive tillhörande utrustning

• t.ex. programmet WINCabas för att räkna ut reparationskostnader

• möjlighet att använda telefon

• prislistor eller motsvarande för reservdelar

• målningsytan för ifrågavarande arbete

Reparation av fordonsskador

Exempel på erforderliga apparater och utrustning:

• instruktioner för arbete i verkstaden eller övriga motsvarande anvisningar

• handverktyg för att demontera karossdelar och för att sätta fast dem

• redskap för att rikta ytdelar (hammare, mothåll och bräckjärn)

• redskap för att avlägsna töjning av ytdelar (gassvetsapparater, motstånds- eller MIG-svetsapparat)

• billyft

Bedömning av yrkesprovet

Bedömningskriterier

NÖJAKTIG (N1) GOD (G3) BERÖMLIG (B5)

Föremål för bedömningen

Den studerande Den studerande Den studerande Behärskande av

arbetsprocessen får handledning och kan reparera lindriga skador i karossen (t.ex. Cabas n.

4h).

reparerar lindriga skador i karossen och återställer fordonet i ett skick som följer trafikskydds-bestämmelserna.

reparerar ett fordon med lindriga skador så att det återställs i samma skick som det var innan och så att det fyller trafik-skyddsbestämmelserna.

handlar enligt ett upp-gjort kostnadsförslag.

Behärskande av

arbetsuppgiften gör upp ett muntligt, riktgivande

kostnadsförslag.

granskar fordonets trafiksäkerhet efter att ha reparerat skadan.

gör upp ett specificerat kostnadsförslag (priser på arbete och reserv-delar) för reparationen, som hjälper kunden att fatta ett beslut om reparation.

gör upp ett skriftligt kostnadsförslag med specificerade priser på arbetet, reservdelar och nödvändigt material.

Behärskande av den kunskap som ligger till

grund för arbetet förstår att kaross-reparationer inverkar på fordonets trafiksäkerhet.

känner till hur bilskatte-lagen inverkar på karossreparationer (t.ex. procentuella andelar på bildelar som ska bytas ut på fordon som försäkringsbolaget har löst in).

känner till betydelsen av försäkringar när

karossen ska repareras och att försäkrings-bolaget behöver en skadeanmälan i en krocksituation.

känner till inspektioner som krävs när en krock-skada repareras och dokumenten i samband med en besiktning (t.ex.

en villkorlig reparation och protokoll över utförda mätningar).

känner till hur bil-skattelagen inverkar på karossreparationer och handlar så att det arbete som har utförts inte leder till skattepåföljder.

känner till hur en trafik- och bilförsäkring skiljer sig från varandra.

förstår principen för hur företagets debiterings-pris per timme uppstår.

redogör för arbets-uppgiftens förlopp genom att använda sig av begrepp inom bilkarossreparation.

redogör för arbets-uppgiftens förlopp.

Behärskande av

arbetssäkerhet följer givna arbetar-skyddsbestämmelser och -instruktioner.

utför sitt arbete så att bilarna i omgivningen inte utsätts för skada (t.ex. att gnistor som uppstår i samband med slipning inte kommer åt att skada glasytor).

beaktar arbetarskyddet när han väljer arbets-metoder och –redskap (väljer inte automatiskt den allra snabbaste metoden).

identifierar faror och hälsorisker som ansluter sig till arbetet och skyddar sig mot dem.

skyddar sig för faror och hälsorisker i arbetet och i arbetsomgivningen samt förebygger dem i sin verksamhet.

beaktar säkerheten för alla de personer som vistas i verkstaden.

Baskompetens

är en del av arbetsteamet följer överenskomna arbetstider.

kommunicerar i reparationsarbeten i olika situationer som består av växelverkan.

kommunicerar med kunder, förmän och arbetskamrater i

verkstaden i växelverkan.

3.1.19 Bilens säkerhetsteknik, 10 sv

I dokument NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN (sidor 66-69)