Reparation av lastbilschassier och manöverorgan, 10 sv Beskrivning av yrkesprovet

I dokument NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN (sidor 44-47)

Det centrala kunnandet i studiehelheten som visas i yrkesproven:

• fastställa skicket på lastbilschassier och manöverorgan

• iståndsätta lastbilschassier och manöverorgan

Arbetsprocessen omfattar att fastställa fel, utföra arbetet (inkl. granskningar) och överlåta arbetet.

Den studerande vet vilka fel som kan uppstå i lastbilars däck, axlar, fjädring, hjulupphängning, och

styrinrättning. Han kan byta ut nämnda delar eller utföra reparationer. Yrkesprovet omfattar också mätning av hjulvinklar och axlar.

Yrkesprovsmiljö

Yrkesprovet kan utföras i en verkstad som en del av inlärning i arbetet. I verkstaden utförs reparationer av nyttofordon och utrymmet är tillräckligt stort. Yrkesprovet kan också utföras i läroinrättningens lokaler ifall tillräcklig utrustning finns att tillgå.

Yrkesprovet ska till alla delar utföras enligt arbetarskyddets bestämmelser. Utrymmet ska vara tillräckligt stort och de apparater som finns ska fylla arbetarskyddsbestämmelserna. Bilarnas lyftanordningar ska inspekteras varje år. Personlig skyddsutrustning ska finnas att tillgå.

Tvättutrymmen med trycktvättsaggregat finns tillgängliga om bilen behöver tvättas före yrkesprovet.

Under yrkesprovets gång ska den studerande ha tillgång till tillräckligt många handverktyg inklusive mätredskap och eventuella specialverktyg inklusive bruksanvisningar. Märkesspecifik litteratur ska finnas, liksom information om myndighetsbestämmelser samt litteratur om däck. Vid behov kan den studerande kontakta besiktningsmyndigheterna.

På det ställe där yrkesprovet görs ska det finnas lyftanordningar för att lyfta bilen. Bilen stöttas med pallbockar. Avgaser leds ut och tryckluft finns att få. Eventuellt finns en glapptestare inklusive bruksanvisning.

Om luftfjädringen justeras, granskas och fel söks, ska apparatspecifika anvisningar finnas, liksom apparatspecifika systemscheman. För att mäta trycket behövs en tryckmätare med anslutningar. Om hjulvinklar och axlar mäts, ska en funktionsduglig riktningsapparat inklusive bruksanvisningar finnas.

Yrkesprovet utförs i regel som en individuell prestation, men grupparbete är möjligt i arbeten där flera personer vanligen behövs. Yrkesprovet avbryts om man konstaterar att den studerandes kunskaper inte räcker till för att utföra arbetet. Yrkesprovet avbryts också ifall den studerande, trots uppmaningar, inte följer arbetarskyddsinstruktionerna.

Bedömning av yrkesprovet

Bedömningskriterier

NÖJAKTIG (N1) GOD (G3) BERÖMLIG (B5)

Föremål för bedömningen

Den studerande Den studerande Den studerande Behärskande av

arbetsprocessen granskar chassit med hjälp av instruktioner.

får instruktion och kan använda sig av de vanliga tillåtna reparationssätten

gör en muntlig

reparationsplan på basen av en granskning, byter ut komponenter och granskar att de fungerar och har justerats rätt.

analyserar och bestämmer de

reparationsåtgärder som behövs efter granskning (en arbetsplan) och utför service och reparation med beaktande av trafiksäkerheten.

Behärskande av

arbetsuppgiften kontrollerar glappet i underredet och bedömer dess skick med

ögonmått, så att

fordonet är trafiksäkert.

byter under övervakning ut fjäderbromscylindern enligt arbetarskydds-bestämmelserna.

ser till att redskapen finns på sina platser efter användning.

inspekterar det objekt som ska repareras och besluter om ev. åtgärder.

väljer i samarbete ut de reservdelar som behövs och jämför dem med de ursprungliga.

kan använda

mätinstrument, t.ex.

mätning av hjulvinklar.

byter ut komponenter och granskar att de fungerar och är rätt justerade enligt bestämmelser.

utför granskning på ett fordon enligt

arbetsordern.

utför service- och reparationsarbeten och beaktar trafiksäkerheten i alla sammanhang.

mäter och justerar hjulvinklarna.

känner till och kan använda tilläggs- och övriga ämnen

ekonomiskt när han tar isär, rengör och sätter ihop apparater.

Behärskande av den kunskap som ligger till

grund för arbetet förstår principerna och särdragen för blad-, parabel- och luftfjädring med tanke på deras underhåll.

känner till tillåtna reparationsmetoder för manöverorgan.

förstår principerna och särdragen för blad-, parabel- och luftfjädring inklusive anslutande hjulupphängning med tanke på deras

reparation.

förklarar krängnings-hämningens funktion.

söker rätt information

känner till det centrala innehållet i

studiehelheten

(t.ex. olika slags hjul och hjulupphängning, fjädring och krängnings-hämning samt konstruk-tion av och funkkonstruk-tion hos styrorgan).

utnyttjar tillgängliga

för sitt arbete ur tillgängliga

informationskällor, t.ex.

bestämmelser som innehåller restriktioner.

kunskapskällor effektivt, t.ex. verkstadsmanualer, och kan välja anvisningar från en tillverkare, inklusive systemscheman känner till bestämmelser som begränsar repara-tion av lastbilschassier och manöverorgan (t.ex. reparation av styranordningarna) och kan tillämpa det i arbetet Behärskande av

arbetssäkerhet uppmärksammar

arbetarskyddet och följer

arbetarskydds-instruktioner t.ex. när han lyfter upp och stödjer fordon.

använder personlig skyddsutrustning och har hand om dem.

beaktar och kan undvika risker i arbetarskyddet.

beaktar omgivningens säkerhet.

utför lyft och stödjer fordonen enligt anvisningarna.

håller ordning och reda på arbetsplatsen.

väljer på eget initiativ arbetsmetoder och arbetsredskap som fyller kraven på arbetarskydd och använder dem tryggt beaktar faror för sig själv, omgivningen och fordonet, som

komponenternas vikt leder till (t.ex. i samband med lyft eller då ett föremål ska stöttas).

Baskompetens

förmår vanligen lösa problem som uppstår utgående från sin kunskap.

handlar enligt givna instruktioner och följer överenskomna

arbetstider

kommer överens med de övriga på arbetsplatsen och klarar sina uppgifter som en medlem i teamet genom att aktivt ta del i arbetsuppgifterna.

uppskattar sitt arbete, känner till sina skyldigheter och sitt ansvar och beaktar t.ex.

åtgärder som inverkar på trafiksäkerheten, samt vet hur viktiga de här faktorerna är.

Gemensamma

betoningar följer gällande arbetar-skyddsbestämmelser och är medveten om att delar kan falla eller att en människa kan hamna i kläm.

använder t.ex. elektrisk verkstadslitteratur samt en modern mätapparat för hjulvinklar.

förstår betydelsen av kvalitetsinriktat arbete och försäkrar sig om att reparationen fyller kraven på trafiksäkerhet.

beaktar t.ex. behov av skydd som uppstår vid heta arbeten och när underlaget ska tvättas, samt främjar samtidigt hälsofaktorer och skapar trygghetspå sin

arbetsplats.

lägger fram förslag som förbättrar

arbetarskyddet.

3.1.12 Service och reparation av hydraulik- och pneumatikanordningar, 10 sv

I dokument NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN (sidor 44-47)