Den studerande eller examinanden påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle i ett foderkök eller i en fodercentral på gård, där han/hon utför arbeten som hör till

I dokument GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN, 2014 (sidor 105-110)

foderframställ-106 ningen. Beroende på arbetsskedet och situationen arbetar han/hon under yrkesprovet ensam, i ett ar-betspar eller som medlem i en grupp. Den studerande eller examinanden gör som skriftlig uppgift upp en arbetsplan över sitt eget yrkesprov i verksamheten. Han/hon gör upp ett processchema (en be-greppskarta) över helhetsprocessen vid foderframställning eller över en del av den, t.ex. egenkontrol-len. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska täcka de i examens-grunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna.

Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att påvisandet av kunnandet blir heltäckande.

Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet.

2.6.19 Pälsdjursavel

Krav på yrkesskicklighet

Den studerande eller examinanden kan

 bedöma och välja avelsdjur

 bedöma och sortera skinn

 planera parnings- och semineringsalternativ

 göra upp planer och dokumenteringar som behövs i avelsarbetet

 bedöma och identifiera hälsorisker i avelsarbetet

 utnyttja informationsteknik som stöd i avelsarbetet

 använda artificiell insemination som hjälp vid rävavel

 hantera pälsdjur i sitt avelsarbete

 använda personlig skyddsutrustning, beakta arbetssäkerhetsaspekter och upprätthålla

arbets-förmåga

 i sitt arbete beakta att verksamheten är säker och ansvarsfull

 främja verksamhetssätt enligt en hållbar utveckling.

Bedömning av kunnandet

107

FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING

BEDÖMNINGSKRITERIER

1. Behärskande av arbetsprocessen

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande eller examinanden Planering och

genomförande av arbetsuppgifter som hör ihop med pälsdjursa-vel

planerar sitt eget arbete och utför enskilda arbetsskeden med hand-ledning

planerar enligt givna anvisningar sitt eget arbete och utför arbets-skedena omsorgsfullt i rätt ord-ning

planerar självständigt en genom-förbar arbetsplan och utför ar-betsskedena i rätt ordning, smi-digt, självstänsmi-digt, omsorgsfullt och ändamålsenligt

Ekonomisk och kvalitativ verk-samhet

fungerar med handledning enligt uppställda målsättningar

fungerar enligt uppställda mål-sättningar och beaktar ett hög-klassigt slutresultat

fungerar effektivt och ekono-miskt och beaktar ett högklassigt slutresultat i alla sina uppgifter

förhåller sig till arbetet på ett sätt som stöder företagets framgång

utför avelsarbetet så att företagets lönsamhet främjas

gör självständigt avgöranden i avelsfrågor som förbättrar företa-gets lönsamhet

Verksamhet på ett hållbart sätt i arbetsuppgifter som hör ihop med pälsdjursa-vel

fäster i sitt arbete uppmärksamhet vid en ansvarsfull hantering och skötsel av djuren

beaktar i sitt arbete djurens artty-piska beteende i de vanligaste arbetena, såsom hantering, flytt-ning av djuren och övriga sköt-selarbeten

arbetar så att han/hon beaktar djurens arttypiska beteende och respekterar djuren samt vill ut-vecklas som djurskötare på ett sätt som befrämjar djurens välbe-finnande

sköter med handledning om den fortsatta hanteringen eller avlägs-nandet av det avfall som hör ihop med hans/hennes arbetsuppgift.

sköter enligt anvisningarna om den fortsatta hanteringen eller avlägsnandet av det avfall som hör ihop med hans/hennes ar-betsuppgift.

sköter självständigt om den fort-satta hanteringen eller avlägsnan-det av avlägsnan-det avfall som hör ihop med hans/hennes arbetsuppgift.

FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING

BEDÖMNINGSKRITERIER

2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande eller examinanden

Val av avelsdjur väljer under handledning avels-djur enligt kriterierna för val av avelsdjur

väljer avelsdjur enligt kriterierna för val av avelsdjur

väljer självständigt och effektivt avelsdjur enligt kriterierna för val av avelsdjur

Sortering av skinn

identifierar huvudkvalitetsklas-sernas egenskaper

sorterar skinn i olika kvalitets-klasser och identifierar även andra egenskaper

sorterar självständigt och effek-tivt skinn i olika kvalitetsklasser, identifierar vanliga fel på skinnen samt övriga egenskaper

Uppgörande av väljer under handledning rätta väljer enligt anvisningarna rätta väljer självständigt i regel rätta

108

en parningsplan parnings- och semineringsalter-nativ

parnings- och semineringsalter-nativ

parnings- och semineringskom-binationer

Beaktande av etiken inom avelsarbetet och identifiering av hälsorisker

identifierar ärftliga sjukdomar och fungerar under handledning vid förebyggande av att de sprids

identifierar de vanligaste ärftliga sjukdomarna och fungerar i avelsarbetet för att förebygga dem samt beaktar avelsarbetets etiska frågor

identifierar de vanliga ärftliga sjukdomarna och gallrar samt förädlar konsekvent bort dem från djurstammen med beaktande av etiska synpunkter

Utnyttjande av informationstek-nik i avelsarbetet

använder och utnyttjar under handledning avelsprogrammet

använder enligt anvisningarna avelsprogrammet och utnyttjar i avelsarbetet den vanliga inform-ation som det ger

använder avelsprogrammet själv-ständigt och kan utnyttja den information som det ger för att främja aveln

Utförande av arbete med intrauterin artifici-ell insemination av rävar

assisterar seminören vid hante-ring av hannen och tagning av sperma

tar med understöd sperma från hannen och hanterar hannen lugnt och sakligt

tar med säkert grepp sperma från hannen, beaktar hygiensyn-punkter och en saklig och indivi-duell hantering av hannen

bedömer under handlening sper-mans kvalitet, utspädning och förvaring

bedömer med stöd spermans kvalitet, utspädning och förvaring

behärskar bedömningen av sper-mans kvalitet, utspädning och förvaring genom att i alla skeden handla hygieniskt

utnyttjar sitt kunnande om artifi-ciell insemination genom att assistera seminören i olika ske-den av det artificiella inseminat-ionsarbetet

seminerar med stöd med en intrauterin metod och följer an-visningarna i alla skeden

seminerar självständigt och pålit-ligt med en intrauterin metod och följer anvisningarna i alla skeden

utför under handledning uppgifter med redskapsvården och upprätt-håller prydlighet i semineringsut-rymmena

har enligt anvisningarna omsorg om tvätt och sterilisering av de artificiella semineringsredskapen samt om renligheten i lokaliteter-na

har självständigt omsorg om tvätt och sterilisering av de artificiella semineringsredskapen samt om renligheten i lokaliteterna

Hantering av pälsdjur

hanterar pälsdjur sakligt. hanterar pälsdjur sakligt och lugnt och undviker att åsamka djuret smärta.

hanterar pälsdjur säkert och indi-viduellt och undviker i alla ske-den att åsamka djuret smärta.

FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING

BEDÖMNINGSKRITERIER

3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande eller examinanden Utnyttjande av

grundläggande grundfakta i ge-netik och avel vid val av djur

utreder grundfakta i pälsdjurens genetik

känner till korsningsreglerna så, att han/hon klarar av att utnyttja dem vid förädling av vanliga färgtyper

behärskar korsningsreglerna och genbeteckningarna i en sådan utsträckning, att han/hon klarar av att utnyttja dem vid praktisk förädling av färgtypskombinat-ioner

109

beaktar grundfakta i pälsdjursavel beaktar de mest centrala princi-perna för pälsdjursavel

förstår de mest centrala princi-perna för pälsdjursavel så, att han/hon kan utnyttja dem i avels-arbetet

Granskning av skedena i artifici-ell insemination av rävar

utreder den intrauterina insemi-nationstekniken och identifierar utrustning som hör ihop med den när han/hon assisterar seminören

utreder den artificiella inseminat-ionsverksamhetens grundläg-gande saker i arbetet med inse-mination av rävar

behärskar den artificiella insemi-nationsverksamhetens grundläg-gande saker och utnyttjar det i arbetet med insemination av rävar

Iakttagande av bestämmelserna gällande artificiell insemination av rävar

beaktar i sitt arbete den lagstift-ning som hör ihop med artificiell inseminationsverksamhet och frågor vid behov råd av en mer erfaren

känner till centrala bestämmelser och central lagstiftning som hör ihop med artificiell insemination och följer dem i sitt arbete

behärskar de bestämmelser och den lagstiftning som hör ihop med artificiell insemination och följer dem i sitt arbete

Behärskande av grunderna i ADB-baserad avels-djursbokföring

utreder grunderna i avelsdjurs-bokföring

beaktar årscykeln i avelsdjurs-bokföringen och den avelsin-formation som den ger

behärskar årscykeln i avelsdjurs-bokföringen och kan tolka den i sådan utsträckning att han/hon kan utnyttja det i avelsarbetet

Tillämpning av kriterierna för sortering av päls-djursskinn

beaktar grundfakta i sorteringen och använder terminologin

beaktar vanliga sorteringsgrunder och använder terminologin

beaktar de mest centrala sorte-ringsgrunderna och den termino-logi som hör ihop med det

Tolkning av kvali-tetsstatistik

tolkar under handledning kvali-tetsstatistikens information

förstår den information som kva-litetsstatistiken ger och den nytta som den medför i avelsarbetet

använder kvalitetsstatistik så, att han/hon klarar av att dra nytta av den information den ger i avels-arbetet

Beräkning av faktorer som inverkar på päls-djursavelns lön-samhet

utreder nyttosynpunkter i aveln för det ekonomiska resultatet.

beräknar valpresultatets och kva-litetens inverkan på lönsamheten.

beräknar valpresultatets och kva-litetens inverkan på lönsamheten samt beaktar riskfaktorerna vid avel.

FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING

BEDÖMNINGSKRITERIER

4. Nyckelkompe-tenser för livs-långt lärande

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande eller examinanden

Lärande och problemlösning

tillägnar sig den praxis som hör ihop med avelsarbetet

arbetar ansvarsfullt enligt gemen-samt överenskomna principer

utför på eget initiativ utveckl-ingsarbete som främjar aveln

Yrkesetik fungerar enligt djurskyddslag-stiftningen

fungerar enligt djurskyddslag-stiftningen och iakttar etiska principer

fungerar enligt djurskyddslag-stiftningen, iakttar etiska princi-per och är mån om djurens välbe-finnande

Hälsa, säkerhet iakttar arbetssäkerhetsanvisning- använder skyddsutrustning som använder skyddsutrustning som

110

och funktionsför-måga

arna. arbetet förutsätter och redskap

som underlättar funktionsför-mågan.

arbetet förutsätter och fungerar ergonomiskt riktigt genom att främja funktionsförmågan.

Sätt att visa yrkesskickligheten

Den studerande eller examinanden påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle

I dokument GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN, 2014 (sidor 105-110)

Outline

Relaterade dokument