Den studerande eller examinanden påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom att utföra arbeten i lantbruksmaskinsentrepenad eller i en lantbruksaffär eller i en

I dokument GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN, 2014 (sidor 50-54)

serviceverk-stad för lantbruksmaskiner. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna.

Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att påvisandet av kunnandet blir heltäckande.

Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet.

2.6.5 Underhåll och reparation av lantbruksmaskiner

Krav på yrkesskicklighet

Den studerande eller examinanden kan

 använda basverktyg vid underhåll och reparation av lantbruksmaskiner

 använda basmätinstrument och specialtjänster vid behov

 använda, sköta och ställa in lantbruksmaskiner och utrustning

 underhålla maskiner och anordningar som hör till jordbruksproduktionen enligt

servicein-struktionerna

 utföra metall- och svetsningsarbeten vid reparation av lantbruksmaskiner och -utrustning

51

 underhålla och reparera enkel elutrustning i lantbruksmaskiner

 använda och underhålla lantbruksmaskiners hydrauliksystem

 identifiera egenskaperna hos avfall som uppstår och se till att avfallet förvaras och avlägsnas

på rätt sätt

 följa de säkerhetsbestämmelser som gäller för heta arbeten och lantbruksmaskinernas

CE-normer

 använda personlig skyddsutrustning, beakta arbetssäkerhetsaspekter och upprätthålla

arbets-förmåga

 i sitt arbete beakta att verksamheten är säker och ansvarsfull

 främja verksamhetssätt enligt en hållbar utveckling.

Bedömning av kunnandet

FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING

BEDÖMNINGSKRITERIER

1. Behärskande av arbetsprocessen

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande eller examinanden Planering och

utförande av reparations- och underhållsar-beten på lant-bruksmaskiner

planerar med handledning sitt eget arbete

planerar sitt eget arbete enligt anvisningarna

utför arbetet enligt planen själv-ständigt

fungerar med handledning enligt arbetsanvisningarna

fungerar enligt de uppställda kvalitetsmålen

fungerar enligt kvalitetsmålen och utvecklar sitt eget arbete enligt målsättningarna

Verksamhet i enlighet med en hållbar utveckling i uppgifter med underhåll och reparation av lantbruksmaski-ner

fäster uppmärksamhet vid ett energieffektivt sätt att köra ma-skinen

planerar användningen av maski-nen i relation till körsättet samt dimensionerar utrustningen i förhållande till arbetsuppgiften

kör ekonomiskt och undviker onödig användning och dimens-ionerar utrustningen i förhållande till arbetsuppgiften samt jämför alternativ till en effektiv använd-ning av utrustanvänd-ningen

följer med maskinens skick samt underhåller den regelbundet

underhåller maskinerna och ut-rustningen regelbundet för att förlänga användningstiden

underhåller maskinerna och ut-rustningen regelbundet för att förlänga användningstiden samt bedömer inverkan av återvin-ningen av bytbara reservdelar på maskinens energi- och bränsle-förbrukning

identifierar miljöaspekter vid val av energi och bränsle

väljer i allmänhet miljövänliga driv- och smörjmedel

väljer i allmänhet miljövänliga driv- och smörjmedel med samt gör jämförelser av förnybara energiformers användbarhet sorterar under handledning

pro-blem- och övriga avfall.

sorterar och förvarar problem- och övriga avfall på föreskrivet sätt.

håller sin arbetsmiljö i god ord-ning, underhåller självständigt sina arbetsredskap samt sorterar och förvarar problem- och övriga avfall på föreskrivet sätt.

52

FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING

BEDÖMNINGSKRITERIER

2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande eller examinanden

Att utföra reparat-ions- och under-hållsarbeten på lantbruksmaski-ner

utför under handledning lätta underhålls-, och reparationsar-beten genom att dra nytta av anvisningarna och handböckerna

utför enkla underhålls-, och repa-rationsarbeten enligt anvisning-arna och handböckerna

utför självständigt underhålls-, och reparationsarbeten i de van-ligaste servicesituationerna samt utför självständigt intervall- och förebyggande service och repa-rationer av maskinerna utför under handledning dagliga

underhållsåtgärder på maskinerna genom att använda vanliga ser-viceverktyg

utför förebyggande service av maskinerna enligt anvisningarna och handböckerna

utför självständigt intervallser-vice av maskinerna enligt hand-böckerna och små reparationer

Användning av arbetsredskap och verktyg

använder under handledning basarbetsredskap på lätta under-hålls- och reparationsobjekt

använder enligt anvisningarna bas- och specialarbetsredskap på lätta underhålls- och reparations-objekt

använder självständigt bas- och specialarbetsredskap på under-hålls- och reparationsobjekt

Utförande av svetsnings- och metallarbeten

utför under handledning de van-ligaste reparationssvetsnings-, metallkonstruktions- och mekani-seringsarbeten

utför reparationssvetsnings-, metall- och mekaniseringsarbeten enligt anvisningarna

utför reparationssvetsnings-, metall- och mekaniseringsarbeten självständigt och initiativrikt

Anskaffning av reservdelar

skaffar de vanligaste reservdelar-na enligt anvisningarreservdelar-na

skaffar maskinspecifika special-delar från en reservdelsaffär

skaffar individuella specialdelar från varuleverantörer och utreder självmant olika alternativ Arbeten med

motorns intervall-service, basmät-ningar, felbe-stämningar i kraftöverföring och hydraulik samt felbestäm-ning i lantbruks-maskiners el-anläggningar

utför under handledning de van-ligaste mätningarna, felbestäm-ningarna och reparationerna av motorn, kraftöverföringen, hyd-rauliken och el-anläggningarna

utför de vanligaste mätnings-, reparations- underhålls- och fel-bestämningsarbeten på motorn, kraftöverföringen, hydrauliken och el-anläggningarna

utför självständigt krävande mät-nings-, reparations-, underhålls- och felbestämningsarbeten på motorn, kraftöverföringen, hyd-rauliken och el-anläggningarna samt krävande underhållsarbeten och felsbestämningar

Uppgörande av ett kostnadsför-slag över en re-paration

gör upp ett kostnadsförslag och en faktura över sitt arbete.

gör upp ett kostnadsförslag och en faktura över sitt arbete och berättar detta för kunden.

gör upp kostnadsförslag och fakturor över sitt arbete samt berättar för kunden om olika alternativ.

53

FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING

BEDÖMNINGSKRITERIER

3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande eller examinanden

Tillämpning av lantbruksmaskiners och -anordningars funktionsprinciper i underhålls- och reparationsar-beten

hittar under handledning grund-läggande saker i handböckerna ifråga om underhåll och reparat-ion av de vanligaste lantbruksma-skinerna

behärskar med hjälp av hand-böckerna de grundläggande sa-kerna ifråga om underhåll och reparation av de vanligaste lant-bruksmaskinerna samt deras storheter

behärskar de vanliga grundläg-gande sakerna ifråga om under-håll och reparation av lantbruks-maskinerna samt deras storheter och kan tillämpa dem i nya situ-ationer

Tillämpning av funktionsprinci-perna för de elektroniska och hydrauliska sy-stem som an-vänds i lantbruksmaski-ner i underhålls- och reparations-arbeten

utreder funktionsprinciperna för de enklaste elektroniska och hydrauliska systemen som an-vänds i

lantbruksmaskiner

är på det klara med funktions-principerna för de elektroniska och hydrauliska system som används i lantbruksmaskiner och kan utreda de storheter och grundläggande saker som behövs i underhålls- och reparationsar-betet

behärskar funktionsprinciperna för de elektroniska och hydrau-liska systemen i lantbruksmaski-nerna och kan utreda de storheter och grundläggande saker som behövs i underhålls- och reparat-ionsarbetet

Tolkning av ma-skin- och kon- struktionsritning-ar, tillämpning av motorns, kraftö-verföringens och hydraulikens termer samt till-lämpning av el-anläggningarnas storheter

läser de vanligaste maskin- och konstruktionsritningarna samt hittar i handböckerna de grund-läggande sakerna om underhåll och reparation av de vanligaste lantbruksmaskinerna.

läser maskin- och konstruktions-ritningar samt behärskar och känner i huvuddrag till de grund-läggande sakerna och storheterna vid underhåll och reparation av lantbruksmaskiner.

läser ledigt maskin- och kon-struktionsritningar samt känner till de grundläggande sakerna om underhåll och reparation av spe-cialarbetsmaskiner och lant-bruksmaskiner och tar egna ini-tiativ vid reparationer.

FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING

BEDÖMNINGSKRITERIER

4. Nyckelkompe-tenser för livs-långt lärande

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande eller examinanden Lärande och

problemlösning

följer givna anvisningar i sitt arbete

gör observationer med tanke på att utveckla arbetssätten

framför konstruktiva förslag till utveckling av arbetssätten och tar dem delvis i bruk

Interaktion och samarbete

fungerar som medlem i en ar-betsgrupp i underhållsarbeten

fungerar som en aktiv medlem i gruppen i underhålls- och repa-rationsarbeten

fungerar som en initiativrik och aktiv medlem i serviceteamet

54

Hälsa, säkerhet och funktionsför-måga

använder skyddsutrustning, ar-betsredskap och -metoder enligt anvisningarna

använder skyddsutrustning och trygga arbetsmetoder

använder omsorgsfullt skyddsut-rustning i alla arbetssituationer och fäster systematiskt uppmärk-samhet vid förbättring av säker-heten

förhåller sig positivt till en säker verksamhet och undviker risker.

säkerställer att de arbetsredskap som han/hon använder är trygga.

observerar och meddelar om faror som hör ihop med arbetet samt utvecklar sin verksamhet så att den blir säkrare.

Sätt att visa yrkesskickligheten

Den studerande eller examinanden påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle

I dokument GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN, 2014 (sidor 50-54)

Outline

Relaterade dokument