Výsledky dotazníkového šetření na Nové škole

I dokument ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL VE ŠKOLÁCH (sidor 62-86)

Tato kapitola představuje výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na zdravý životní styl žáků z druhého stupně Nové školy sídlící v malém městě na severu Čech.

Uvedená škola byla postavena v létech devadesátých. Škola je moderně zařízena. Má několik odborných učeben, školní družinu, jídelnu, tělocvičnu a v roce 2001 byl vybudován nový sportovní areál. Navštěvuje ji celkem 190 žáků. Výuku zde zajišťuje 18 pedagogických pracovníků. Od roku 2009 se vyučuje ve všech třídách podle školního vzdělávacího programu E.K.O.

Tabulka 10: Počty dotázaných chlapců a dívek na druhém stupni 2. ZŠ

2. ZŠ Chlapci Dívky Celkem

Počet % Počet % Počet %

Třídy

6.A 7 9,5 % 13 17,6 % 20 27 %

7.A 8 10,8 % 6 8,1 % 14 18,9 %

8.A 14 18,9 % 7 9,5 % 21 28,4 %

9.A 11 14,9 % 8 10,7 % 19 25,7 %

Celkem 40 54,1 % 34 45,9 % 74 100 %

7 8

Komentář k tabulce 10 a grafu 14:

Tabulka 10 ukaz

dívek a chlapců na této škole. Druhý stupe (100 %), z toho je 40 chlapc ů na této škole. Druhý stupeň uvedené základní školy navšt

toho je 40 chlapců (54,1 %) a 34 dívek (45,9 %). Tabulka ukazuje ělení pohlaví v jednotlivých třídách. Do šesté třídy dochází 7 chlapc

7,6 %), sedmou třídu navštěvuje 8 žáků (10,8 řídy chodí 14 chlapců (18,9 %) a 7 děvčat (9,5 níku základní školy je 11 chlapců (14,9 %) a 8 dívek (10,8 %). Z

ů je o 6 (8,2 %) víc než děvčat.

této kapitole se zabývám stravováním všech dotázaných žáků Nové školy.

Chlapci Dívky

ě Nové školy a počet uvedené základní školy navštěvuje 74 žáků

%). Tabulka ukazuje

0

Graf 15: Žáci, kteří uvedli, kolikrát denn

Komentář ke grafu 15:

Na otázku Kolikrát denn

Tři čtvrtiny chlapců uvedlo, že jedí 3x až 5x denn a více. Žádný žák neuvedl, že by tém

přiznala, že skoro nejí.

Graf 16: Žákyně, které uvedly, kolikrát denn

63

Kolikrát denně jíš? odpovědělo 40 chlapců (100 %) ů uvedlo, že jedí 3x až 5x denně. Čtvrtina chlapců

uvedl, že by téměř nejedl. Na rozdíl od děvčat, kde se

ě, které uvedly, kolikrát denně jí

5x denně a více

tvrtina chlapců údajně jí 5x denně ě čat, kde se 2,9 % dívek

0

Graf 17: Chlapci, kteří uvedli, zda snídaj

Komentář ke grafu 17:

ědí v dotaznících snídá pravidelně 35 % chlapců Snídani si ráno dá výjimečně 32,5 % chlapců. Podle odpovědí se o

0

Graf 18: Dívky, které uvedly, zda snídají každý den

Komentář ke grafu 18:

Každý den se údajn

o víkendu. Odpověď snídám jen výjime z dotazníku vůbec nesnídá

více dívek snídá každý den oproti chlapc

způsobený tím, že dívky jsou odmala vedeny jako hospody

proč se nesoustředí na ranní výuku. Bohužel i nevhodn mít vliv na rychlý úbytek energie u d

65

: Dívky, které uvedly, zda snídají každý den

ke grafu 18:

údajně nasnídá 44,1 % dívek. 20,6 % dívek uvedlo, že snídá jen nídám jen výjimečně uvedlo 23,5 % žákyň

bec nesnídá 8,8 % dívek. Genderové rozdíly jsou zde vid více dívek snídá každý den oproti chlapcům. Rozdíl ve snídání mezi poh

sobený tím, že dívky jsou odmala vedeny jako hospodyňky a kucha Srovnám-li děvčata z jednotlivých tříd, pak výjimku tvo ídy, které spíše snídají jen o víkendu nebo výjimečně oproti spoluža

ě je podle doktorky Marádové (2005, s. 31) nezbytná pro dodání pot energie a nastartování organizmu po noci. Nesnídání u dětí může být hlavním d

ředí na ranní výuku. Bohužel i nevhodně zvolená strava mít vliv na rychlý úbytek energie u dětí. zvolená strava ke snídani může

0

Nosíš si svačinu z domova nebo si ji kupuješ

0

Nosíš si svačinu z domova nebo si ji kupuješ

Graf 20: Dívky, které uvedly, zda si nosí sva Graf 19: Chlapci, kteří uvedli, zda si nosí sva

66

7.A 8.A 9.A

Nosíš si svačinu z domova nebo si ji kupuješ ve školním bufetu?

Chlapci na 2. ZŠ (n = 40 )

Nosím si ji z domova Kupuji si ji ve šk. bufetu Kupuji si ji v automatu ve škole Kupuji si cestou něco do školy Nemám svačinu

7.A 8.A 9.A

Nosíš si svačinu z domova nebo si ji kupuješ ve školním bufetu?

Dívky na 2. ZŠ (n = 34)

Nosím si ji z domova Kupuji si ji ve šk. bufetu Kupuji si ji v automatu ve škole Kupuji si cestou něco do školy Nemám svačinu

: Dívky, které uvedly, zda si nosí svačinu z domova nebo si ji kupuj ří uvedli, zda si nosí svačinu z domova nebo si ji kupují

Nosíš si svačinu z domova nebo si ji kupuješ

Nosím si ji z domova Kupuji si ji ve šk. bufetu Kupuji si ji v automatu ve škole Kupuji si cestou něco do školy Nemám svačinu -nesvačím

Nosíš si svačinu z domova nebo si ji kupuješ

Nosím si ji z domova Kupuji si ji ve šk. bufetu Kupuji si ji v automatu ve škole Kupuji si cestou něco do školy Nemám svačinu -nesvačím

domova nebo si ji kupují ji kupují

67

Tabulka 11: Počet nejčastějších svačin žáků 2. stupně na Nové škole

2. ZŠ

Co máš nejčastěji ke svačině ve škole?

n = 73 žáků (100 %)

Komentář ke grafu 19, 20 a tabulce 11:

Graf 19, 20 nám znázorňuje, odkud si nosí žáci druhého stupně z Nové školy do školy svačinu. Na tuto otázku odpovědělo 73 žáků (100 %), z toho je 40 chlapců (100 %) a 34 dívek (100 %). Svačinu si údajně nosí z domova 60 % chlapců a 79,4 % dívek. Očividně si ji koupí ve školním bufetu 32,5 % chlapců a 14,7 % dívek. Žádnou svačinu si tedy evidentně do školy nenosí 2,5 % chlapců a 2,9 % dívek.

Chlapci z osmé třídy uvedli, že si kupují nejvíce svačinu ve školním bufetu, zatímco všichni chlapci z šesté třídy a 81,8 % kluků z deváté třídy upřednostňují nosit si svačinu z domova.

Všechny dívky ze šesté třídy vypověděly, že si nosí svačinu z domova. Možnost koupit si ji cestou do školy údajně využívá jen 2,9 % dívek z deváté třídy, ostatní děvčata ze sedmé a osmé třídy si ji dle výpovědí kupují ve školním bufetu, nebo jak jsem uvedla, nosí si ji z domova. Odpověď nemám žádnou svačinu uvedla jenom 2,9 % dívek v osmé třídě. V ostatních třídách vždy nějakou svačinu děvčata mají. Výše jsem uvedla, že chlapci a dívky šestých tříd si nosí svačinu jen z domova, což může souviset s jejich věkem, neboť v jejich věku nemusejí dostávat žádné nebo menší kapesné jako děvčata a chlapci z vyšších tříd, a tudíž si nemohou dovolit kupovat si svačinu. Nebo jim svačinu připravují rodiče vzhledem k jejich nižšímu věku.

68

Tabulka 11 nám udává počet nejčastěji uvedených svačin. Na otázku odpovědělo 39 chlapců (100 %) a 34 dívek (100 %), z toho 59 % chlapců a 64,7 % dívek mají nejčastěji chleba s máslem. Podle výpovědí dává přednost něčemu slanému 12,8 % chlapců a 17,6 % dívek. Zeleninu a ovoce uvedlo 17,9 % chlapců a 14,7 % dívek.

Čokoládové tyčinky nebo čokoládu neuvedl žádný žák.

Tabulka 12: Žáci, kteří uvedli, jak často jí ovoce a zeleninu

2. ZŠ

Jak často jíš zeleninu a ovoce?

n = 73 žáků (100 %) neboť odpověď nejím, neuvedl žádný z dotázaných žáků. Tato zjištění mohou souviset s otázkou č. 3, kde žákům byla položena otázka, jestli jim rodiče říkají, které potraviny patří mezi tzv. zdravé. Odpověď ano, často uvedlo 25 % chlapců a 38,2 % dívek.

Rodiče tuto informaci říkají občas 47,5 % chlapcům a 52,9 % dívek. 27,5 % chlapců a 8,8 % dívek vypovědělo, že nejsou rodiči informováni o těchto potravinách.

Se zdravým stravováním souvisí i otázka č. 10 – Co během školního dne nejčastěji piješ? Jak jsem uvedla již v kapitole stravování žáků na Staré škole. Dnes je k dostání mnoho druhů různého pití od ochucených limonád, přes džusy, po minerální vody. Z odpovědí jsem zjistila, že žáci (n = 33 dívek, n = 37 chlapců) na Nové škole

69

nejčastěji pijí vodu (45,9 % chlapců a 45,5 % dívek), dále sladké limonády (10,8 % chlapců a 27,3 % dívek), ovocnému džusu podle výpovědí dává přednost 35,1 % chlapců a 27,2 % dívek. Bohužel mléko, které je velmi zdravé a prospěšné neuvedl nikdo. Naopak 8,1 % chlapců uvedlo, že pije často energetické nápoje, které nejsou pro pravidelné konzumování vůbec zdravé a prospěšné, neboť obsahují vysoké procento cukru a kofeinu, způsobující nespavost, zažívací problémy nebo srdeční arytmii.

Tabulka 13: Žáci, kteří uvedli, zda chodí na obědy do školní jídelny (%)

Chodíš na obědy do školní jídelny? Chlapci % n = 40 (100 %)

Dívky % n = 34 (100 %)

Ano, každý den 72,5 % 61,8 %

Nechodím, obědvám doma 20 % 32,4 %

Ano, několikrát týdně 2,5 % 2,9 %

Ano, výjimečně 2,5 % 0 %

Nechodím, i když mi je rodiče platí 0 % 2,9 %

Nechodím, rodiče mi je nekupují 0 % 0 %

Neobědvám 2,5 % 0 %

Nechodím, kupuji si obědy sám (KFC) 0 % 0 %

Komentář k tabulce 13:

Z tabulky 13 je patrné, že 72,5 % chlapců a 61,8 % dívek údajně navštěvuje školní jídelnu každý den. Z odpovědí dále vyplynulo, že oběd má doma 20 % chlapců a 32,4 % dívek.

Tabulka 14: Žáci, kteří uvedli, zda jim chutná jídlo ve školní jídelně (%)

Chutná ti jídlo ve školní jídelně? Chlapci % n = 36 (100 %)

Dívky % n = 33 (100 %)

Ano 2,8 % 0 %

Spíše ano 5,6 % 12,1 %

Jak kdy 50 % 45,5 %

Spíše ne 19,4 % 15,2 %

Ne 22,2 % 27,3 %

0%

uvedlo, že jim spíše chutná než nech jídelnu na Nové škole.

Graf 21: Žáci, kteří uvedli, zda drželi n Komentář ke grafu 21:

polovina dívek. Zápornou odpověď uvedlo 22,2 % chlapců a 27,3 % dívek. A odpov

% chlapců a 15,2 % dívek. Žádná dívka neodpově ě. A pouze 2,8 % chlapců má údajně rádo obědy. 17,7

uvedlo, že jim spíše chutná než nechutná. Uvedené výsledky nejsou lichotivé pro školní

ří uvedli, zda drželi někdy dietu

ke grafu 21:

grafu 21 je vidět, že dietu nikdy nedrželo 75 % chlapců at (n = 34, 100 %). Naopak 12,5 % chlapců a 11,8 % dívek zkusili držet dietu jedenkrát. Podle odpovědí se s dietou vícekrát setkalo a

ů a 11,8 % dívek. Z odpovědí nevím, jestli žáci nebo ji drželi za účelem plnit tzv. ideál krásy, který se mění s

jsou považovány za ideál krásy mnohé osobnosti (modelky a modelové, herci

% dívek. Žádná dívka neodpověděla, že jí chutná 17,7 % všech žáků Uvedené výsledky nejsou lichotivé pro školní

% chlapců (n = 40, 100 %)

71 Stručné shrnutí stravování žáků z Nové školy

Většina žáků se údajně stravuje třikrát až pětkrát denně, což se dá považovat za optimální. Skladba jejich jídelníčku nebyla předmětem zjišťování. Snídani dle odpovědí nevynechá 35 % chlapců a 44,1 % děvčat. Bez snídaně je evidentně každý den 12,5 % chlapců a 8,8 % děvčat. Svačinu si nejčastěji nosí žáci z domova. Ke svačině si nosí obvykle chléb s máslem. Skoro polovina žáků uvedla, že má během dne zeleninu nebo ovoce. Během školního dne údajně pije vodu 46 % chlapců a 46 % dívek. Ostatní uvedli, že pijí sladké limonády nebo ovocné džusy. Někteří chlapci uvedli, že pitný režim doplňují pomocí energetických nápojů. Na obědy očividně chodí do školní jídelny 72,5 % chlapců a 61,8 % dívek. Z odpovědí žáků vyplynulo, že sice chodí jíst do školní jídelny, ale obědy jim chutnají jak kdy. Školní obědy dle dotazníku nechutnají vůbec 22,2 % chlapců a 27,3 % dívkám. S dietou se údajně nikdy nesetkalo ani nedrželo 75 % chlapců a 76,5 % děvčat. Ostatní žáci vypověděli, že drželi dietu alespoň jedenkrát nebo opakovaně.

3.2.2 Pohybové aktivity u žáků

Pohyb hraje důležitou roli u každého člověka v životě. Pomáhá udržet lidské tělo v tělesné a psychické kondici. Do pohybové aktivity nezahrnujeme jenom sport, ale patří do ní veškerá pohybová aktivita za den. Nejoptimálnější je pro organizmus pravidelný pohyb. Do zdravého životního stylu tudíž patří. V této kapitole jsem se snažila zjistit, jak jsou na tom s pohybovou činností žáci z druhého stupně z Nové školy.

Tabulka 15: Žáci, kteří uvedli, zda cvičí pravidelně při hodinách tělesné výchovy (%)

Cvičíš pravidelně při hodinách tělesné výchovy? Chlapci (%) n = 40 (100 %)

Dívky (%) n = 33 (100 %)

Ano, cvičím pravidelně 85 % 78,8 %

Cvičím jen občas 12,5 % 12,1 %

Necvičím 2,5 % 9,1 %

72 Komentář k tabulce 15:

První otázka v oddíle pohybové aktivity v dotazníku byla položena takto: Cvičíš pravidelně při hodinách tělesné výchovy? Na tuto otázku odpovědělo 73 respondentů, kde 85 % chlapců a 78,8 % dívek uvedlo, že cvičí pravidelně v hodinách tělesné výchovy. Naopak 2,5 % chlapců a 9,1 % dívek odpovědělo, že necvičí vůbec. Podle odpovědí z dotazníku si občas zacvičí 12,5 % chlapců a 12,1 % dívek.

Uvedené odpovědi mohou souviset s otázkou č. 13, zda jsou žáci osvobozeni lékařem od tělesné výchovy. Ze 71 žáků (n = 39 chlapců, n = 32 dívek), kteří odpověděli na otázku, je 10,3 % chlapců a 15,6 % dívek údajně osvobozeno lékařem od tělesné výchovy. Opět stejně jako u odpovědí žáků ze Staré školy, odpovědi nekorespondují s odpověďmi, zda cvičí pravidelné při hodinách tělesné výchovy.

Je možné, že žáci nepochopili otázku nebo neuvedli odpovědi pravdivě.

Tabulka 16: Žáci, kteří uvedli, zda je tělocvik jejich oblíbený předmět (%)

Je tělocvik tvůj oblíbený předmět? Chlapci % n = 40 (100 %)

Dívky % n = 34 (100 %)

Ano 57,5 % 55,9 %

Spíše ano 30 % 11,8 %

Spíše ne 10 % 20,6 %

Ne 2,5 % 11,8 %

Komentář k tabulce 16:

Tabulka 16 zobrazuje odpovědi 74 žáků (100 %) navštěvujících druhý stupeň Nové školy. Tělesnou výchovu v dotazníku mezi své oblíbené předměty řadí 57,5 % chlapců a 55,9 % dívek. Z tabulky je patrné, že chlapci mají tělocvik radši než děvčata, protože jenom 2,5 % chlapců odpovědělo, že nemají tělocvik v oblibě, oproti 11,8 % dívek.

Proč nemá tělocvik větší procento popularity, se mohu jenom domnívat. Jedním z důvodů mohou být zdravotní problémy žáků při tělocviku nebo lenost. Za dalším důvodem může stát i učitel tělesné výchovy, který může mít na žáky přílišné nároky a oni z obavy, že selžou nebo zklamou, mají tělocvik v nepřízni.

0

Graf 23: Počet dívek, které uvedly, zda užívají léky

73

et dívek, které uvedly, zda užívají léky

Pravidelně

74 Komentář ke grafům 22 a 23:

Z grafu vyčteme, že ze 73 dotázaných žáků údajně neužívá léky 62,5 % chlapců a 51,5 % dívek. Naopak léky údajně pravidelně užije 20 % chlapců a 15,1 % dívek.

Občas nebo zřídka vezme evidentně lék 17,5 % chlapců a 33,3 % dívek. Rozdíl ve třídách je následovný. Žádný chlapec ze šesté třídy a žádná dívka z deváté třídy neuvedli, že užívají léky pravidelně. Na Staré škole dle výpovědí více žáků pravidelně užívá léky než na Nové škole. U obou škol byly v dotazníkách nejčastěji uvedeny léky na alergii a astma. Proč užívají žáci častěji léky na Staré škole, nebylo předmětem zkoumání této práce. Důvodů ale může být několik. Jedním z nich může být, že na uvedené škole se mohlo sejít více dětí, které mají zdravotní obtíže, a tudíž musí užívat lék pravidelně. Rozdíl v míře pojídání ovoce a zeleniny se nepotvrdil, neboť necelá polovina žáků z obou škol jí tyto potraviny každý den.

V následující tabulce představuji nejčastěji uvedené léky, které žáci a žákyně užívají.

Tabulka 17: Typy léků, které žáci uvedli, že užívají

Kategorie léků Četnost

Antialergika a antihistaminika, lék na astma 17

Lék na bolest (obecně) 1

Lék na kašel (obecně) 1

Lék na růstový hormon 1

Lék na rýmu (obecně) 1

Lék na štítnou žlázu 1

Celkem 22

Pozn. dotázaní žáci mohli vypsat více odpovědí

Komentář k tabulce 17:

V tabulce 17 jsou vypsané nejčastěji užívané léky, které uvedli žáci z Nové školy v dotaznících. Mezi nejpoužívanější léky patří antialergika a antihistaminika, astmatické léky. Tyto léky byly uvedeny 17× v dotazníkách. V malém množství byly uvedeny léky na bolest hlavy, na kašel, na rýmu nebo na štítnou žlázu.

75

S kapitolou pohybové aktivity dále souvisí otázka č. 16 v dotazníku – Chodíš po škole na nějaký trénink nebo kroužek? Na otázku odpovědělo 74 respondentů (n = 40 chlapců a 34 dívek) z nich 60 % chlapců a 38,2 % dívek uvedlo, že navštěvují trénink nebo kroužek. Na kroužek nebo trénink údajně nechodí 40 % chlapců a 61,8 % dívek.

Z výsledků vyplývají genderové rozdíly, kde děvčata méně navštěvují zájmové činnosti či sporty než chlapci. Dále je z výsledku patrné, že děvčata z deváté třídy nechodí na žádný kroužek.

V následující tabulce je uvedeno pět nejnavštěvovanějších zájmových kroužků a tréninků respondentů z Nové školy.

Tabulka 18: Nejčastěji uvedené zájmové kroužky

Pět nejnavštěvovanějších zájmových činností Četnost

Hasičský kroužek 6

Základní umělecká škola (HV, VV, DV) 5

Fotbal 5

Florbal 4

Skaut 3

Pozn. dotázaní žáci mohli vypsat více odpovědí Komentář k tabulce 18:

V tabulce 18 jsou vypsány zájmové činnosti či sportovní aktivity, které žáci nejčastěji v dotazníku uvedli. Nejvíc žáků (n = 6) uvedlo, že se věnují hasičskému kroužku. Podle odpovědí z dotazníku se dále žáci (n = 5) zajímají o kroužky v Základní umělecké škole, kde navštěvují kroužky výtvarné, hudební či dramatické výchovy.

Z tabulky poté vyplývá, že oblíbeným kroužkem je i fotbal, florbal nebo skautství. Dále mohu konstatovat, že se žáci zajímají o velké spektrum kroužků a sportů, např.

lyžování, volejbal, zumba, vaření, včelařství, atd. Dle odpovědí lákají sportovní aktivity více chlapce než dívky.

Z odpovědí 74 respondentů (n = 40 chlapců a 34 dívek) víme, že do zájmových činností docházejí nejčastěji 1x týdně (17,5 % chlapců a 20,6 % dívek). Každý den údajně navštíví zájmovou činnost 12,5 % chlapců. Žádná z dívek neuvedla každodenní pravidelnost návštěv kroužku. Dvakrát týdně údajně absolvuje kroužek 5 % chlapců a 11,8 % dívek. Třikrát týdně se dle výsledků věnuje zájmům či sportu 12,5 % chlapců.

76

Dívky uvedly, že třikrát týdně kroužky nenavštěvují. Na žádné zájmové kroužky nebo sportovní aktivity údajně nechodí 42,5 % chlapců a 61,8 % dívek (odpovídá výsledkům uvedených výše). Žákyně z deváté třídy vypověděly, že nechodí na žádný kroužek. Na kroužky chodí spíše žákyně z šestých a sedmých tříd. U chlapců je to podobné. Žáci z deváté a osmé třídy uvedli, že spíše kroužky nenavštěvují. Zatímco žáci šestých a sedmých tříd vypověděli, že zájmové činnosti absolvují.

V otázce č. 19 jsem se ptala, kde žáci nejčastěji tráví víkendy. Na otázku odpovědělo 71 žáků (n = 38 chlapců a 33 dívek), kde 26,3 % chlapců a 42,4 % dívek uvedlo, že víkendy tráví obvykle doma s rodiči. Nejčastěji tuto odpověď uváděly žákyně šesté třídy. Sportováním vyplní víkend 26,3 % chlapců. Jenom 9,1 % dívek uvedlo, že se věnuje o víkendu sportu. S kamarády je údajně o víkendu 36,8 % chlapců a 33,3 % dívek. Výrazné rozdíly ve strávení víkendu mezi jednotlivými třídami nebyly zaznamenány kromě již zmíněné šesté třídy.

Stručné shrnutí pohybových aktivit žáků z Nové školy

Pravidelné výuky tělesné výchovy se z celkového počtu respondentů účastní 85 % chlapců a 78,8 % dívek. Z odpovědí žáků vyplynulo, že tělocvik je oblíbeným předmětem pro 57,5 % chlapců a 55,9 % děvčat. Žádné léky evidentně pravidelně neužívá 62,5 žáků a 51,5 žákyň. Mezi nejpoužívanější léky, které žáci uvedli, patří antialergika a antihistaminika, astmatické léky. Žádný kroužek nebo trénink údajně nenavštěvuje 40 % chlapců a 61,8 % dívek. Mezi pět nejnavštěvovanějších zájmových činností žáci vypsali hasičský kroužek, kroužky na základní umělecké škole, fotbal, florbal nebo skautství. Nejčastěji žáci uvedli, že navštěvují kroužky nebo tréninky jednou za týden. Žáci vypověděli, že tráví víkendy nejvíce doma s rodiči nebo s kamarády venku.

3.2.3 Způsob trávení volného času a užívání médií

Poslední oddíl v dotazníku se zabývá způsobem trávení volného času žáků na Nové škole a také, jak často používají média či sociální sítě. Současná dětská populace může trávit volný čas mnoha způsoby. Některé děti se věnují sportování, jiné

0%

stylu a je tedy žádoucí uvést výsledky z V níže zobrazených

nebo tabletu.

Graf 24: Žáci, kteří uvedli, kolik

Graf 25: Žáci, kteří uvedli, kolik

77

-6 hodin 3-4 hodiny 1-2 hodiny Nekoukám na televizi

Kolik času denně strávíš u televize?

Kolik času denně strávíš u počítače/notebooku/tabletu?

leckým nebo hudebním činnostem, apod. Jak jsem psala již v sobech trávení volného času. V poslední době vzniká řada kroužků

moderní technologie. Značná část dětské populace využívá technologie i doma nebo ve logické, že stráví s technickými pomůckami jako je počítač, tablet atd. spoustu

ůvodu vzdělávání se nebo za účelem odpočinku a zábavy.

způsob trávení volného času patří do oblasti zdravého životní uvést výsledky z tohoto oddílu v dotazníku.

zobrazených grafech prezentuji, kolik času žáci stráví u televize, po

ří uvedli, kolik času denně stráví u televize

ří uvedli, kolik času denně stráví na počítači, notebooku nebo tabletu Nekoukám na tské populace využívá technologie i doma nebo ve čítač, tablet atd. spoustu činku a zábavy. Tuto oblast í do oblasti zdravého životního

asu žáci stráví u televize, počítače

i, notebooku nebo tabletu

78 Komentář ke grafům 24 a 25:

Grafy 24 a 25 prezentují, kolik času denně stráví žáci u televize nebo počítače.

Z odpovědí 73 dotázaných žáků (n = 40 chlapců a 23 dívek) z Nové školy jsme zjistila, že televizi denně sleduje jednu až dvě hodiny 52,5 % chlapců a 54,6 % dívek. 30 % chlapců a 21,2 % děvčat odpovědělo, že kouká na televizi tři až čtyři hodiny denně.

Více jak třetinu dne stráví u televize 7,5 % dotazovaných chlapců a 9,1 % dívek.

Nesleduje ji údajně 10 % chlapců a 15,1 % dívek, protože buď televizi nemají, nebo tráví svůj volný čas jiným způsobem. Ovšem z odpovědí nevíme, jestli ji opravdu aktivně sledují nebo ji mají jenom puštěnou a věnují se jiným činnostem. Porovnám-li třídy navzájem, není z výsledků zřejmá diference v počtu hodin strávených sledováním televize.

Větší genderové rozdíly nejsou znatelné u grafu 25, kde jsou zobrazeny výsledky ohledně trávení času na počítači, notebooku nebo tabletu. Otázku zodpovědělo 74 žáků (n = 40 chlapců a 34 dívek). Z odpovědí žáků vyplynulo, že jednu až dvě hodiny z celého dne věnuje uvedeným technologiím 47,5 % chlapců a 47,1 % dívek.

Kolem tří až čtyř hodin údajně používá denně počítač 30 % chlapců a 29,4 % dívek.

Odpověď více jak pět hodin uvedlo 15 % chlapců a 11,8 % dívek. Dle výpovědí nepoužívá tato zařízení 2,5 % chlapců a 8,8 % dívek. Porovnám-li opět třídy mezi sebou, tak v osmé i v deváté třídě používají žáci alespoň jednu z uvedených technologií, zatímco 4 % žáků z šesté a sedmé třídy uvedlo, že počítač nebo tablet nemají.

Dotázaní žáci (n = 40, 100 %) a žákyně (n = 34, 100 %) odpovídali také na otázku, zda sledují televizi sami nebo s rodiči a jestli mají televizi ve svém pokoji.

Podle odpovědí televizi s rodiči sleduje 10 % chlapců a 14,7 % dívek. Okolo tří čtvrtin respondentů uvedlo, že sledují televizi s rodiči jen výjimečně. Bez rodičů údajně kouká

Podle odpovědí televizi s rodiči sleduje 10 % chlapců a 14,7 % dívek. Okolo tří čtvrtin respondentů uvedlo, že sledují televizi s rodiči jen výjimečně. Bez rodičů údajně kouká

I dokument ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL VE ŠKOLÁCH (sidor 62-86)