Vertikální analýza finanční struktury po úpravách

I dokument Zhodnocení finanční situace vybraného podnikatelského subjektu (sidor 72-77)

19 Položky časového rozlišení a rezerv jsou v grafu za účelem přehlednosti sloučeny, neboť podíl časového rozlišení v pasivech za celé sledované období nepřekročil hodnotu jednoho procentního bodu.

2010 2011 2012 2013 2014

Vlastní kapitál 65,6% 77,7% 78,7% 75,6% 74,5%

Krátkodobé závazky 25,3% 19,0% 19,9% 20,3% 16,9%

krátkodobé bank. úvěry 2,2% 0,7% 0,8% 3,5% 7,9%

Dlouhodobé závazky 2,0% 1,0% 0,1% 0,1% 0,1%

Čas. rozlišení a rezervy 4,9% 1,5% 0,5% 0,4% 0,5%

0%

4.2.2 Analýza výkazu zisku a ztráty Horizontální analýza

Z vykazovaných hodnot položek provozní oblasti výkazu zisku a ztráty v tabulce 17 je na první pohled zřejmé, že hlavní podnikatelskou činností, která společnosti KOBIT generuje největší procento výnosů, je prodej vlastních výrobků a služeb zahrnutý v položce výkonů.

Další činností, jež je ve firmě spojena se značným podílem výnosů a nákladů je, nákup zejména kurzové rozdíly. Finanční výsledek hospodaření tak zaujímá zcela minoritní účast na VH za běžnou činnost, což u výrobního podniku není nic neobvyklého.

Tabulka 17: Výkaz zisku a ztráty 2010 - 2014 ve zkráceném rozsahu 20

označení VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2010 2011 2012 2013 2014

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv

20 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu je k dispozici v příloze F.

U výsledků hospodaření z hlediska horizontálního vývoje v období 2010 / 2011 (viz tržbami za jeho prodej. Rozhodující podíl na zvýšení přidané hodnoty (30,3 %) tedy mělo především zvýšení tržeb za vlastní výrobky o 25,1 mil (5,4 %), které bylo navíc podpořeno kladnou změnou ve stavu nedokončené výroby v hodnotě 14,5 mil. Velmi pozitivně lze hodnotit, že přes zvýšený objem tržeb se náklady na spotřebu materiálu a energie téměř nezměnily. U ostatních položek nákladů z provozní činnosti se hodnoty zvýšily v řádu desítek procent. Za zmínku také stojí, že VH za účetní období byl v roce 2012 vyšší i v důsledku nižšího zdanění (-40,1 %).

Tabulka 18: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 2010 -2012 ve zkráceném rozsahu 21

označení HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2010 / 2011 2011 / 2012

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv

21 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu je k dispozici v příloze G.

V dalším účetním období (viz tabulka 19) provozní zisk firmy dosáhl svého maxima, když se oproti předchozímu roku zvýšil o více než 16,8 mil (21 %). Značnou zásluhu na tomto vývoji mělo mimo jiné velké zintenzivnění obchodní aktivity spojené s již zmíněným rozšířením produktového portfolia, čímž se hodnota obchodní marže vyšplhala na do té doby nejvyšší sumu téměř 17,3 mil. Zaznamenáno bylo také zvýšené množství tržeb, jejichž hodnota oproti předchozímu roku vrostla o dalších téměř 80 mil. (16,2 %). Při sledování vývoje výkonové spotřeby však už došlo k nepatrně vyššímu relativnímu přírůstku 16,3 %, díky čemuž přidaná hodnota v tomto roce rostla pomalejším tempem než v tom předchozím. Z horizontální analýzy rozvahy bylo zjištěno, že v tomto období také došlo k prudkému zvýšení peněžních prostředků na běžném účtu, avšak nebylo možné posoudit, zda se jednalo o zhodnocení prostředků vlivem intervence ČNB. Pokud by se jednalo o pravdivý předpoklad, zhodnocení by se v účetnictví společnosti projevilo v kurzových rozdílech, tedy v položce ostatních finančních výnosů ve výkazu zisku a ztráty. Tato položka sice zaznamenala určitý růst (151,4 %), ale z absolutní hodnoty tohoto přírůstku je jasné, že ke zvýšení krátkodobého finančního majetku došlo z jiné příčiny, kterou je potřeba odhalit pomocí analýzy cash flow.

Tabulka 19: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 2012 - 2014 ve zkráceném rozsahu

označení HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2012 / 2013 2013 / 2014

Jak už bylo zjištěno z přechozích rozborů, v roce 2014 následoval strmý pokles výsledku hospodaření o přibližně 25 %. Zajímavým zjištěním ale je, že hodnota celkových tržeb v tomto roce přitom dále rostla dvacetiprocentním tempem - viz součet přírůstků tržeb za prodej zboží a vlastních výrobků a služeb dělený jeho stavem v přechozím období v přílohách G a F. Značnou část nových tržeb firma generovala ze své obchodní činnosti, což se také pozitivně odrazilo na vykázané hodnotě obchodní marže, která se od předešlého období téměř ztrojnásobila na konečnou sumu přes 51 mil. Horší průběh byl zaznamenán u položek výkonů ve vztahu k výkonové spotřebě, neboť výnosy v tomto případě rostly pomalejším tempem než náklady. Celkově se výkony podniku zvýšily přibližně o 43,3 mil. Toto zvýšení však bylo primárně zapříčiněno kladnou změnou stavu zásob ve výši téměř 25,5 mil a teprve poté přírůstkem tržeb v částce 13,7 mil. (2,4 %).

Hodnota výkonové spotřeby však prudce vzrostla o téměř 100 mil (23 %), a to především z titulu spotřeby materiálu a energie. V konečném důsledku tak došlo k poklesu přidané hodnoty o 15,2 %. Je zcela nepochybné, že zvýšení nákladů na spotřebu materiálu a následný pokles přidané hodnoty byl zapříčiněn zdražením zahraničních vstupů vlivem depreciace měnového kurzu ve spojení se sníženou poptávkou po exportu firmy, která tak nedokázala adekvátně reagovat na snížené ceny nabízených výrobků. Vzhledem k faktu, že ČNB navyšovala devizové rezervy v listopadu roku 2013, se tento dopad ve výkazech společnosti plně projevil až v dalším účetním období.

Analýza tržeb

Následuje detailnější rozbor tržeb, jejichž hodnoty byly převzaty z příloh účetních závěrek.

Jak lze pozorovat z grafu 8, výnosy z tržeb společnosti KOBIT jsou rozděleny celkem do čtyř kategorií. Kromě již uvedené obchodní činnosti a prodeje vlastních výrobků podnik realizuje také výnosy za služby a opravy. Podrobná analýza s konkrétními hodnotami všech tržeb podniku je k dispozici v příloze H. Jednotlivé kategorie do roku 2013 zaujímaly relativně stálý podíl na celkových tržbách společnosti. V posledních dvou letech lze však pozorovat zvyšující se podíl tržeb za prodej zboží na úkor podílu z prodeje vlastních výrobků. Z analýzy v příloze H je také vidět, že export z hlediska podílu na celkových tržbách dosahoval do roku 2012 relativně slušných hodnot (v roce 2012 dokonce téměř 50 %). Od roku 2013 však tento podíl prudce klesl až na přibližně 15%.

I dokument Zhodnocení finanční situace vybraného podnikatelského subjektu (sidor 72-77)