Sekreterare:... Matilda Frigård Danielsson. Ordförande:... Justerande:... Karl Johnsson...

Full text

(1)

Plats: Lokal Orlunden/Södersjön, Folkets hus Tid: 14:00 - 14:45

§ 29-34

Beslutande: Ersättare för:

Pirjo Veteli (S)

Thommy Svensson (KD)

Karl Johnsson (V) Mats Sigfridsson

Dan Orvegren (S)

Louise Winberg (S) Anders Johansson (S)

Katarina Krupa (M) Bekim Tabaku Marianne Lundström (S) Tommy Holmgren Robert Andersson (SD)

Sekreterare: ...

Matilda Frigård Danielsson

Ordförande: ...

Pirjo Veteli

Justerande: ...

Karl Johnsson

...

Anslagsbevis: Protokollet är justerat 2022-05-19 och anslås under perioden 2022-05 -19 - 2022-06-10. Protokollet finns på Kommunledningsförvaltningen och tillkännages på kommunens digitala anslagstavla

www.olofstrom.se

(2)

Ärendelista

§ 29 Godkännande av ärendelista

§ 30 - Nybyggnad av 36 carport § 31 - Tillbyggnad av uteplats

§ 32 - Fasadändring

§ 33 - Tillbyggnad av inglasat uterum § 34 Delegationsbeslut

(3)

§ 29/2022 Godkännande av ärendelista

Bygg- och trafiknämnds beslut:

Ärendelistan godkänns.

(4)

§ 30/2022 - Nybyggnad av 36 carport

Bygg- och trafiknämnds beslut:

Byggnadsnämnden beslutar att delegera till handläggare att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31b§ PBL under förutsättning att inga negativa yttranden inkommer från grannar.

Ärendebeskrivning

Oskar Sandberg, planarkitekt/bygglovshandläggare redovisar i ärendet.

Fastighetsägaren avser att uppföra tre carportslängor för totalt 36 parkeringsplatser på fastigheten . Fastighetsägaren har tidigare sökt bygglov för åtgärden vilket har beviljats men tog inte detta i bruk inom bygglovets giltighet.

Var och ett av de tre carportslängorna har en area om 180 kvm med en högsta höjd om 2,5 meter. Byggnaderna ska delvis ha täckta väggar med grå minerit. Taket ska utföras i plåt.

I enlighet med byggnadsplan från 1938 ska tre fjärdedelar av tomten lämnas obebyggt.

Fastigehten är 7130 kvm stor vilket innebär att det enligt detaljplanen som mest får bebyggas 1783 kvm på den aktuella fastigheten. Den aktuella fastigheten omfattas av detaljplan där den är utpekad för bostadsändamål. Av fastighetens totala yta får maximalt 25% av fastigheten bebyggas. Den totala byggnadsytan för befintliga byggnader på fastigheten är ca 1570 kvm. Nybyggnadernas sammanlagda area blir 540 kvm.

Nybyggnationerna innebär att byggrätten överskrids med 328 kvm vilket motsvarar cirka 4,5% av den totala ytan på fastigheten och innebär att cirka 30% av fastigheten förses med byggnad. Åtgärden strider således mot gällande byggnadsplan från 1938 då byggrätten överskrids.

Byggnaden som är inritad på situationsplan mot fastighetsgräns närmst omfattas inte av bygglovet.

Yttrande/Bedömning

Då ärendet avviker från detaljplan har sakägare hörts genom kungörelse i lokaltidning.

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv Har ej beaktats nämnvärt.

Beslutsunderlag BN dnr 2022.68

Tjänsteskrivelse, 2022-05-02 Ansökan

Situationsplan Ritningar

(5)

Beslutet skickas till Sökande

Akten

Planarkitekt/bygglovshandläggare, OS

(6)

§ 31/2022 - Tillbyggnad av uteplats

Bygg- och trafiknämnds beslut:

Byggnadsnämnden beviljar sökt åtgärd i enlighet med föreliggande handlingar och med stöd av 9 kap 31b § (plan och bygglagen).

Bygglovsavgift: 2 900 kr (faktureras separat).

Övriga upplysningar

Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter detta har publicerats i Post- och inrikes tidningen under förutsättning att beslutet inte har överklagats under denna tid. Det är byggherren som skall säkerställa sig om att beslutet vunnit laga kraft.

Påbörjas byggnationen innan beslutet vunnit laga kraft sker detta på byggherrens egna risk.

Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas med stöd av 10 kap. 23 § plan och bygglagen. Tekniskt samråd krävs inte för denna åtgärd.

För att erhålla slutbesked skall byggherren inkomma med en verifikation till bygg- och trafiknämnden på att de myndighetskrav som ställts på denna typ av byggnad är uppfyllda.

Inmätning ska utföras av sakkunnig med mätkompetens. Rapportering av inmätningsdata ska ske i system SWEREF 991500, RH2000 till byggnadsnämnden.

Gällande utgåva av Boverkets byggregler vid beviljat bygglov är BBR 29.

Överträdelser av någon av ovanstående paragrafer kan medföra sanktionsavgifter enligt plan- och byggförordningens 9 kap.

Ärendebeskrivning

Oskar Sandberg, planarkitekt/bygglovshandläggare, redovisar i ärendet.

Ansökan avser uppförandet av tak över befintlig uteservering på fastigheten . Uteplatsen har en byggnadsarea om 24 kvm.

Aktuell fastighet omfattas av detaljplan J41 Tullbacken. Fastigheten är planlagd för bostäder och handel och aktuell del av fastigheten omfattas av prickad mark, det vill säga mark som inte får bebyggas. Sökt åtgärd avviker således mot gällande detaljplan avseende placering på fastigheten.

Yttrande/Bedömning

Det har inte inkommit några yttranden från grannar.

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv Ha ej särskilt beaktats.

(7)

Beslutsunderlag BN dnr 2022.45

Tjänsteskrivelse, 2022-05-04 Ansökan

Planritning

Beslutet skickas till Sökande

Akten Grannar

(8)

§ 32/2022 - Fasadändring

Bygg- och trafiknämnds beslut:

Oskar Sandberg, planarkitekt/bygglovshandläggare anmäler jäv i ärendet.

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för fasadändring med stöd av PBL 9 kap 30 §.

Bygglovsavgift: 2 200 kr (faktureras separat).

Övriga upplysningar

Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter detta har publicerats i Post- och inrikes tidningen under förutsättning att beslutet inte har överklagats under denna tid. Det är byggherren som skall säkerställa sig om att beslutet vunnit laga kraft. Påbörjas byggnationen innan beslutet vunnit laga kraft sker detta på byggherrens egna risk.

Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas med stöd av 10 kap. 23 § plan och bygglagen. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte för denna åtgärd.

För att erhålla slutbesked skall byggherren inkomma med en verifikation till bygg- och trafiknämnden på att de myndighetskrav som ställts på denna typ av byggnad är uppfyllda.

Överträdelser av någon av ovanstående paragrafer kan medföra sanktionsavgifter enligt plan- och byggförordningen 9 kap.

Ärendebeskrivning

Paulina Sandomierska, planarkitekt/bygglovshandläggare, redovisar i ärendet.

Ansökan avser ett enbostadshus inom detaljplanerat område. Ansökan avser byte av kulör på byggnadsdelar i trä från vitt till mörkgrå/svart samt byte av kulör på fönster och karmar från vitt/blått till mörkgrå/svart.

Yttrande/Bedömning

Grannar har ej hörts i ärendet.

Motivering till beslutet

Området och byggnaden är inte utpekad i bevarandeplan.

Sökt åtgärd bedöms vara undantagen från lov- eller anmälningspliktig i enlighet med.

PBL 9 kap 5 §

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom ett område med detaljplan krävs det, trots 2 §, inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

(9)

Första stycket gäller inte om kommunen enligt 8 § första stycket 6 har bestämt att åtgärden kräver bygglov. Lag (2018:636).

Efter kommunicering med sökande önskar sökande ändå att ansökan prövas för beslut i nämnd i enlighet med.

PBL 9 kap 14 §

Även om en åtgärd med ett byggnadsverk eller mark inte kräver bygglov, rivningslov eller marklov, får den som avser att vidta åtgärden ansöka om att åtgärden prövas och har rätt att få sin ansökan prövad som om åtgärden krävde lov. Prövningen ska avse åtgärdens

förenlighet med denna lag.

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv

 Beslutet bedöms inte få några konsekvenser utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv.

 Beslutet har inte föregåtts av dialog med berörda grupper.

 Beslutet bedöms inte få några konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv för kvinnor/flickor, män/pojkar och/eller icke binära.

Beslutsunderlag:

BN dnr 2022.101

Tjänsteskrivelse 2022-05-05 Ansökan

Foto

Beslutet skickas till:

Akten Sökande Sakägare

(10)

§ 33/2022 - Tillbyggnad av inglasat uterum

Bygg- och trafiknämnds beslut:

Bygglov beviljas för tillbyggnad av uterum på fastigheten i enlighet med föreliggande handlingar med stöd av Plan- och bygglagen 9 kap. 31 b §.

Bygglovsavgift: 5 000 kr (faktureras separat).

Övriga upplysningar

Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter detta har publicerats i Post- och inrikes tidningen under förutsättning att beslutet inte har överklagats under denna tid. Det är byggherren som skall säkerställa sig om att beslutet vunnit laga kraft. Påbörjas byggnationen innan beslutet vunnit laga kraft sker detta på byggherrens egna risk.

Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas med stöd av 10 kap. 23 § plan och bygglagen. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte för denna åtgärd.

För att erhålla slutbesked skall byggherren inkomma med en verifikation till bygg- och trafiknämnden på att de myndighetskrav som ställts på denna typ av byggnad är uppfyllda.

Överträdelser av någon av ovanstående paragrafer kan medföra sanktionsavgifter enligt plan- och byggförordningen 9 kap.

Ärendebeskrivning

Tobias Persson, byggnadsinspektör, redovisar i ärendet.

Fastighetsägaren till har ansökt om bygglov för en tillbyggnad av ett inglasat uterum där en tidigare altan har varit placerad. Det inglasade uterummet har måtten 8,3 meter x 4.2 meter. Uterummets tak kommer bli en förlängning av det befintliga

bostadshusets tak.

I gällande detaljplan, C16, är den aktuella fastighetens användning avsedd för friliggande bostäder med en våning. Sökt åtgärd är delvis placerad på ”prickmark”, marken får inte bebyggas. Sökt åtgärd innebär en avvikelse från gällande detaljplan.

Yttrande/Bedömning

De närmsta grannarna har getts tillfälle att yttra sig. Eventuella yttranden presenteras på nämndens sammanträde.

Olofströms kommuns trafiksamordnare har getts tillfälle att yttra sig. Trafiksamordnaren framför att den närliggande GC-vägen bedöms ej bli påverkad av byggnationen.

Motivering till beslutet

(11)

Åtgärden avviker från detaljplanen avseende placering. Byggnadsverket är tänkt att delvis placeras på mark som inte får bebyggas. Avvikelsen bedöms vara liten och förenlig med detaljplanens syfte.

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv

 Beslutet bedöms inte få några konsekvenser utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv.

 Beslutet har inte föregåtts av dialog med berörda grupper.

 Beslutet bedöms inte få några konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv för kvinnor/flickor, män/pojkar och/eller icke binära.

Beslutsunderlag BN

Översiktskarta Ansökan Situationsplan Fasadritningar Plankarta, C16

Yttrande Trafiksamordnare

Beslutet skickas till Akten

Sökande

Hörda sakägare Trafiksamordnare

(12)

§ 34/2022 Delegationsbeslut

Bygg- och trafiknämnds beslut:

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Ärendebeskrivning

Bygglovs- anmälnings- rivnings- och ventilationsärenden

Bygglovshandläggare meddelar att de i enlighet med delegationsrätten fattat beslut i bygglovs - och anmälningsärenden enligt bifogad förteckning.

Delegationsbeslut bygganmälan 2022-04-21 BYGG-2022-72 Eldstäder

Installation av eldstad och skorsten Delegationsbeslut bygganmälan Handläggare: Oskar Sandberg

Delegationsbeslut bygganmälan 2022-04-29 BYGG-2022-83 Eldstäder

Installation av eldstad och skorsten Delegationsbeslut bygganmälan Handläggare: Paulina Sandomierska

Delegationsbeslut bygganmälan 2022-04-29 BYGG-2022-79 Eldstäder

Installation av eldstad och skorsten Delegationsbeslut bygganmälan Handläggare: Paulina Sandomierska

Delegationsbeslut bygganmälan 2022-05-02 BYGG-2022-91 Eldstäder

Installation av eldstad och skorsten Delegationsbeslut bygganmälan Handläggare: Paulina Sandomierska Delegationsbeslut bygglov 2022-04-26

BYGG-2022-80 Bygglov, nybyggnad verksamhet Nybyggnad av lagerbyggnad

Delegationsbeslut bygglov Handläggare: Tobias Persson

(13)

Delegationsbeslut bygglov 2022-04-27 BYGG-2022-70 Anläggningar

Nybyggnad av transformatorstation Delegationsbeslut bygglov

Handläggare: Paulina Sandomierska Delegationsbeslut bygg, start 2022-04-28

BYGG-2022-42 Mindre åtgärder (fasad, tak etc.) Byte av taktäckningsmaterial till integrerade solceller Delegationsbeslut bygglov och startbesked

Handläggare: Tobias Persson

Delegationsbeslut bygg, start 2022-04-21 BYGG-2022-40 Anläggningar

Nybyggnad av transformatorstation

Delegationsbeslut bygglov och startbesked Handläggare: Paulina Sandomierska Delegationsbeslut 2022-04-28

BYGG-2022-63 Bygglov, nybyggnad komplementbyggnad Nybyggnad av garage

Delegationsbeslut. Ärende avslutas utan åtgärd.

Handläggare: Paulina Sandomierska Delegationsbeslut 2022-04-20 BYGG-2021-296 Om-, tillbyggnad Tillbyggnad av komplementbyggnad

Delegationsbeslut. Ärendet avslutas då ingen komplettering inkommit Handläggare: Tobias Persson

Delegationsbeslut 2022-04-20

BYGG-2021-302 Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd

Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd, komplementbyggnad

Delegationsbeslut. Ärendet avvisas då ingen komplettering inkommit Handläggare: Tobias Persson

Delegationsbeslut 2022-04-12 BYGG-2022-46 Om-, tillbyggnad

Ändrad användning till övernattningsrum

Delegationsbeslut. Sökt åtgärd kräver inte bygglov, ärendet avslutas Handläggare: Tobias Persson

(14)

Delegationsbeslut slutbesked 2022-04-14

BYGG-2021-147 Bygglov, nybyggnad verksamhet Nybyggnad av padelhall

Delegationsbeslut slutbesked Handläggare: Tobias Persson

Delegationsbeslut slutbesked 2022-04-20

BYGG-2021-186 Bygglov, nybyggnad komplementbyggnad Nybyggnad av växthus

Delegationsbeslut slutbesked Handläggare: Tobias Persson

Delegationsbeslut slutbesked 2022-04-20 BYGG-2021-289 Eldstäder

Installation av ny eldstad till befintlig rökkanal Delegationsbeslut slutbesked

Handläggare: Tobias Persson

Delegationsbeslut slutbesked 2022-04-20 BYGG-2021-291 Eldstäder

Anmälan om installation av eldstad och skorsten Delegationsbeslut slutbesked

Handläggare: Tobias Persson

Delegationsbeslut slutbesked 2022-04-20 BYGG-2022-31 Eldstäder

Installation av eldstad och skorsten Delegationsbeslut slutbesked Handläggare: Tobias Persson

Delegationsbeslut slutbesked 2022-04-26 BYGG-2021-32 Om-, tillbyggnad

Tillbyggnad av uterum samt tillbyggnad av balkong Delegationsbeslut slutbesked

Handläggare: Tobias Persson

Delegationsbeslut startbesked 2022-04-28 BYGG-2021-224 Ändrad användning Bygglov för ändrad användning

Delegationsbeslut startbesked och kontrollplan Handläggare: Tobias Persson

(15)

Delegationsbeslut startbesked 2022-05-03 BYGG-2021-207 Bygglov, nybyggnad bostad Nybyggnad av bostadshus

Delegationsbeslut startbesked Handläggare: Tobias Persson

Trafikärenden

Teknisk samordnare infrastruktur och trafikhandläggaren meddelar att de i enlighet med delegationsrätten fattat beslut enligt bifogad förteckning.

3921/2022

Delegationsbeslut - Parkeringstillstånd beviljat Handläggare Roger Jönsson 2022-04-12 4215/2022

Delegationsbeslut - Flytt av fordon Handläggare: Roger Jönsson, 2022-04-28 4590/2022

Olofströms kommuns tillfälliga lokala trafikföreskrifter 1060 2022:3 om förbud mot trafik på Verkstadsvägen, Vilshult i samband med rallytävling

Handläggare: Matilda Frigård Danielsson, 2022-04-25 4253/2022

Delegationsbeslut beviljande av parkeringstillstånd Handläggare: Roger Jönsson, 2022-04-28

(16)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :