• No results found

Överföring av statistikansvaret till SCB Sammanfattning Statistik om studieförbundens deltagare – ansvaret och personuppgiftsbehandlingen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Överföring av statistikansvaret till SCB Sammanfattning Statistik om studieförbundens deltagare – ansvaret och personuppgiftsbehandlingen"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

Stockholm, 2020-04-08

Ert dnr: U2020/00750/GV Vårt dnr: 2020/6/9/ds Till: Utbildningsdepartementet

Statistik om studieförbundens deltagare – ansvaret och

personuppgiftsbehandlingen

Studieförbunden har fått promemorian ”Statistik om studieförbundens deltagare – ansvaret och personuppgiftsbehandlingen” på remiss. Nedan följer våra synpunkter.

Sammanfattning

Studieförbunden tillstyrker förslaget att statistikansvaret för officiell statistik över studieförbunden ska föras över från Myndigheten för kulturanalys till SCB. Studieförbunden tillstyrker även att SCB ska ges rätt att behandla känsliga

personuppgifter som rör enskilda individers hälsotillstånd för framställning av officiell statistik över studieförbunden.

Överföring av statistikansvaret till SCB

Studieförbunden tillstyrker förslaget att statistikansvaret för officiell statistik över studieförbunden ska föras över från Myndigheten för kulturanalys till SCB.

Studieförbunden ser mycket positivt på att ansvaret för offentlig statistik om folkbildningen samlas hos SCB. Studieförbundsstatistiken är en viktig källa till kunskap om deltagandet i bildnings- och kulturverksamhet idag och över tid. Statistiken är även viktig för

studieförbundens eget arbete med intern kontroll. Att statistiken är ändamålsenligt presenterad och av god kvalitet är därför av hög prioritet.

I dagsläget är det svårt för en intresserad allmänhet att ta del av statistik om

studieförbunden. Myndigheten för kulturanalys har, som nämns i promemorian, utkommit med endast en publikation om studieförbunden och SCB:s nuvarande webbplats för

studieförbundsstatistik är svårnavigerad eftersom statistiken presenteras i form av en stor mängd fasta tabeller. Även för personer inom studieförbunden är det ofta svårt att hitta de uppgifter som efterfrågas och att göra jämförelser över tid eller summeringar av verksamhet inom flera studieförbund. Särskilt svåra att få fram är uppgifter om unika deltagare.

(2)

Såväl Statskontoret som professor Erik Amnå1 har efterfrågat en ökad transparens vad gäller

folkbildningens verksamheter. En mer lättillgänglig studieförbundsstatistik skulle vara ett viktigt steg i den riktningen.

För den statistik på andra områden som SCB själva ansvarar för erbjuds dynamiska uttag med möjlighet att redan i uttagstillfället välja parametrar att ha med samt hur presentationen ska se ut. Folkhögskolestatistiken presenteras exempelvis med det verktyget. Detta

underlättar olika former av nedbrytningar på kommun- och länsnivå och jämförelser mellan år och mellan olika studieförbund. Studieförbunden förväntar oss att överföringen av ansvar från Kulturanalys till SCB kan möjliggöra en utveckling av studieförbundsstatistiken så att även presentationen av denna blir mer lättillgänglig och dynamisk.

2.2 Behov av rättsligt stöd för behandling av känsliga personuppgifter

Studieförbunden tillstyrker att SCB ska ges rätt att behandla känsliga

personuppgifter som rör enskilda individers hälsotillstånd för framställning av officiell statistik över studieförbunden.

Genom bestämmelser i förordningen om statsbidrag till folkbildningen är det fastställt i svensk rätt att studieförbundens bedrivande av utbildnings-, bildnings- och

kulturverksamhet är en uppgift av allmänt intresse. Även folkbildningsverksamhet som omfattas av kommun- eller landstingsfullmäktiges beslut anses som en uppgift av allmänt intresse. De tio studieförbunden behandlar personuppgifter dels för att administrera folkbildningsverksamhet och kommunicera med registrerade, dels för att tillgodose

förordningskrav samt Folkbildningsrådets och andra bidragsgivares krav på att kunna följa upp, utvärdera och kvalitetsgranska verksamhet.

I augusti 2018 gjordes en förordningsändring i Förordningen (2011:1163) om statsbidrag för särskilt utbildningsstöd för att möjliggöra för folkhögskolan att behandla känsliga

personuppgifter rörande enskilda individers hälsotillstånd. För studieförbundens del gjordes ingen motsvarande förordningsändring.

Detta påtalades inte av Studieförbunden vid tillfället eftersom Studieförbunden gjort tolkningen att behandlingen av känsliga personuppgifter om hälsotillstånd inom

studieförbunden inte behövde regleras särskilt eftersom den endast skedde på gruppnivå. SCB har nu gjort bedömningen att behandling av uppgifter om funktionsnedsättning på aggregerad nivå för ett arrangemang i kombination med behandling av uppgifter om personnummer för de personer som deltagit i arrangemanget innebär att SCB behandlar uppgifter om enskilda individers funktionsnedsättning och behöver rättsligt stöd för den behandlingen.

Studieförbunden står bakom den bedömning som SCB har gjort av att reglering krävs men vill särskilt uppmärksamma regeringen på att säkerställa att den föreslagna skrivningen i bilaga till förordningen (2001:100) om den officiella statistiken ger stöd även för de tio studieförbundens insamling av uppgifter om antal deltagare med funktionsnedsättning, så som insamlingen går till idag.

1 I Folkbildningsrådets studie ”När tilliten prövas - en studie av studieförbundet Ibn Rushds

(3)

6. SCB:s och Folkbildningsrådets skäl för att behandling av känsliga

personuppgifter ska tillåtas i den officiella statistiken

Studieförbunden delar SCB:s och Folkbildningsrådets bedömning att det finns ett samhällsintresse i att behandla uppgifter om studieförbundens deltagare, även avseende vissa känsliga personuppgifter. Studieförbunden vill emellertid tydliggöra vilka uppgifter det faktiskt är som samlas in av de tio studieförbunden.

De tio studieförbunden samlar som tidigare nämnts inte in uppgifter om

funktionsnedsättning på individnivå, utan enbart på gruppnivå. Registreringen av

funktionsnedsättning på aggregerad nivå är, precis som promemorian anger, knuten till det tillgänglighetsbidrag som delas ut av Folkbildningsrådet. Tillgänglighetsbidraget ska täcka merkostnader som uppstått i samband med pedagogiska anpassningar av verksamheten med syftet att göra den tillgänglig för person med funktionsnedsättning.

Viktigt att påpeka i sammanhanget är att det som i praktiken registreras är antal deltagare med funktionsnedsättning i behov av särskilt stöd som har inneburit en merkostnad för studieförbundet. Deltagare med funktionsnedsättning men som inte är i behov av särskilt stöd kan följaktligen delta i arrangemang utan att registreras på annat sätt än som vanliga deltagare. Det går därför inte att sätta likhetstecken mellan antal deltagare studieförbunden erhåller tillgänglighetsbidrag för och totalt antal deltagare med funktionsnedsättning inom studieförbundens verksamhet.

Om ambitionen är att framställa mer heltäckande statistik över hur folkbildningen når deltagare med funktionsnedsättning och hur dessa individer påverkas av att delta krävs alltså en annan typ av statistikinsamling än i dagsläget.

Studieförbunden i samverkan

David Samuelsson Generalsekreterare

References

Related documents

För uppgifter avseende år 2012 ingår företag inom SNI 35 och inte företag inom pappers- och massaindustrin eller träindustrin, som tidigare ingått i Askor i

I paragrafens första stycke sägs, som Lagrådet noterat under 1 §, att uppgifter får behandlas i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet om det behövs för att (1) förhindra

Bland såväl utrikes födda som inrikes födda män var det största antalet syssel- satta inom Finansiell verksamhet, företagstjänster och Tillverkning o utvinning, energi o miljö

Förädlingsvärdet i figur 19 tydliggör ännu mer hur djup krisen blev för fordons- industrin. Antalet anställda minskade med 18 procent eller 13 200 personer, se figur 20.

I Östergötlands och Stockholms län var skillnaderna störst, då andelen förvärvsarbetande var 4 procentenheter större bland boende i strandnära läge jämfört

Åtgärder till skydd för allmänna platser som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt och som kommunen är huvudman för

Betänkandets förslag får förstås som att det främst tar sikte på yngre barn som inte själva kan ge sitt uttryckliga samtyckte till att prata med socialtjänsten, eftersom det redan

Detta beslut har fattats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter föredragning av juristen Elena Mazzotti Pallard. Charlotte Waller Dahlberg, 2020-04-17 (Det här är

Remiss 2020-02-27 U2020/00750/GV Utbildningsdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Däremot kan Datainspektionen inte tillstyrka förslaget på nuvarande underlag eftersom det i promemorian saknas en redogörelse för om och på vilken grund det är tillåtet

Beslut i detta ärende har fattats av diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från verksjurist Cecilia Bjurström.. I den slutliga handläggningen

— SCB ska ges rätt att behandla känsliga personuppgifter som rör enskilda individers hälsotillstånd för framställning av officiell statistik över studieförbunden.

IFAU INSTITUTET FÖR ARBETSMARKNADS-OCH UTBILDNINGSPOLIT I SK REMISSYTTRANDE 1 (1) UTVÄRDERING Datum 2020-03-13 Dnr 37/2020 Er beteckning U2020/00750/GV Utbildningsdepartementet

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har

Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslagen i promemorian om att samla ansvaret för officiell statistik inom folkbildningen hos Statistiska..

Myndigheten för kulturanalys har beretts möjligheten att lämna synpunkter på Utbildningsdepartementets remiss ”Statistik om studieförbundens deltagare – ansvar

Yttrande över remisspromemorian Statistik om studieförbundens deltagare – ansvaret och

Remiss över promemorian Statistik om studieförbundens deltagare-ansvaret och personuppgiftsbehandlingen. Riksrevisionen avstår att yttra

förslaget att göra en ändring i förordningen (2001:100) som ger SCB stöd att behandla känsliga personuppgifter, vilket kommer att säkerställa kvalitén i undersökningen

vet inte/vill ej svara/nej, inget parti ---1► ~ 30A x !--I> annat parti:.. Jag skulle vilja att Du placerade de politiska partierna på skalan. Ju mer till

systemkritisk/verksamhetskritisk för SCB och levereras dagligen från Skatteverket med stöd från 6 § i förordningen (2001: 100) om den officiella statistiken, Artikel 17 a

The system of high education in Ukraine is under restructuring now, New social and economical conditions require implementation of new approach and technologies on

The system ensures: reduction in NOx, content in the smokestack gases from the coke battery by a factor of 1.5-2, and reduction in CO content by 90- 100%, so as to comply