• No results found

14.1. Remiss KS Miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "14.1. Remiss KS Miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Vård- och

omsorgskontoret

2016-03-16

Maria Pettersson Sidan 1 av 3

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2016/0127 VON-3 Diariekod: 400

Vård- och omsorgsnämnden

Remiss om yttrande över miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun

Förslag till beslut

Vård- och omsorgskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande:

1. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar bilaga 1 till tjänsteutlåtandet 2016-03-16 som sitt yttrande i ärendet.

2. Vård- och omsorgsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens miljöutskott har låtit ta fram ett miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun som syftar till att uppfylla kommunens miljöpolicy respektive klimatstrategi. Bland annat åläggs nämnden att ställa vissa typer av miljökrav i upphandling. För att utforma specifika krav, genomföra upphandling, följa upp kraven och utvärdera kravens effekter för miljö och klimat krävs teknisk kompetens och tid för dessa utökade arbetsuppgifter. Detta saknas i dagsläget och således är detta program kostnadsdrivande. Vård- och omsorgskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till miljö- och klimatprogrammet under förutsättning att kommunfullmäktige åtar sig att anskaffa och finansiera nödvändig resursutökning för att genomföra ovanstående arbetsuppgifter. Detta gäller dock inte kravet att minska matsvinn och öka andel vegetariskt. Här föreslår vård- och omsorgskontoret att vård- och omsorgsnämnden rekommenderar att äldre och sjuka människor ska undantas krav på förändring av kosthållning.

Bakgrund

Kommunstyrelsens miljöutskott har låtit ta fram ett miljö- och

klimatprogram för Sollentuna kommun. Programet syftar till att uppfylla målen i kommunens miljöpolicy respektive klimatstrategi. Enligt

miljöpolicyn ska Sollentuna bli den första kommunen som inte tär på jordens resurser. Målet ska nås senast år 2040. Enligt klimatstrategin ska nettoutsläppen av växthusgaser minskas till noll. Målet ska uppnås senast år 2030 för den kommunala organisationen och år 2040 för kommunens som helhet.

Godkänt dokument, 2016-04-13, Karin Proos

(2)

Tjänsteutlåtande

2016-03-16

Dnr 2016/0127 VON-3 Sidan 2 av 3

Programet innehåller en handlingsplan som sträcker sig fram till 2020 med åtaganden som olika nämnder ska arbeta med för att uppnå målen. Fyra åtaganden påverkar vård- och omsorgsnämndens verksamhet:

1. Minska energianvändning under perioden i kommunens

verksamheter med 10 procent fram till 2020. Detta utvärderas genom att mätning av verksamheters energianvändning sker före och efter effektiviseringsåtgärder.

2. Ställa miljökrav i upphandling enligt ”Regler för miljökrav vid upphandling i Sollentuna kommun”. Detta ska vara genomfört senast år 2020 och effekter av dessa krav ska sedan utvärderas.

3. Minska klimatpåverkan från mat genom att minska matsvinn och öka andel vegetariskt. Detta ska vara genomfört senast 2020 och effekter av dettas ska sedan utvärderas.

4. Minska kemikaliepåverkan enligt kemikalieplanen. Detta innebär att upphandlande nämnd ska begära in information om eventuellt innehåll av prioriterade miljö- och hälsofarliga ämnen vid nya upphandlingar.

Vård- och omsorgsnämnden upphandlar i princip all verksamhet, vilket gör att vård- och omsorgsnämnden påverkas mycket av detta miljö- och

klimatprogram. För att genomföra upphandlingar som har miljökrav enligt ovan och som kan följas upp rekommenderar vård- och omsorgskontoret att vård- och omsorgsnämnden begär att kommunfullmäktige tillför nödvändiga medel för att anställa personal med kompetens i miljötekniska frågor. Både att formulera krav och att genomföra uppföljning kräver miljökunskaper som inte finns på vård- och omsorgskontoret och tar även mer tid i anspråk än vad nuvarande bemanning kan hantera. Dock bör programmet sträcka sig över en längre period, eftersom flera av verksamheterna inte förväntas upphandlas inom programmets period. När det gäller krav på minskat matsvinn och ökad andel vegetariskt anser vård- och omsorgskontoret att vård- och omsorgsnämnden begär att verksamheter som riktar sig till äldre och sjuka människor ska undantas från krav på förändring av kosthållning.

Karin Proos Maria Pettersson

Förvaltningschef Utredare

Godkänt dokument, 2016-04-13, Karin Proos

(3)

Tjänsteutlåtande

2016-03-16

Dnr 2016/0127 VON-3 Sidan 3 av 3

Bilagor

1. Yttrande över miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun till 2020 2. Protokollsutdrag, miljöutskottet, 2016-03-11

3. Miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun till 2020 4. Remiss miljö- och klimatprogram

Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Akt

Godkänt dokument, 2016-04-13, Karin Proos

References

Related documents

Kommunstyrelsens miljöutskott har remitterat förslag på miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun inklusive bolagen till samtliga nämnder, råd och bolag samt berörda

37 § Om en nämnd med stöd av 33 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin

Med nuvarande servicegrad på 14,93 % för gruppen 80 år och äldre skulle enbart denna grupp generera ett behov av 244 nya platser i särskilt boende inom äldreomsorg fram till

37 § Om en nämnd med stöd av 33 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin

37 § Om en nämnd med stöd av 33 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig därför positiv till denna punkt, under förutsättning att nämnden tilldelas nödvändiga resurser för att genomföra dessa

Vård- och omsorgsnämnden hänvisar därför till sitt yttrande över remiss gällande kommunens miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun

Sollentuna kommun tar ansvar genom att aktivt arbeta med att begränsa miljö- och klimatpåverkan från kommunens verksamheter utifrån fyra fokusområden:.. •