• No results found

13. Svar på remiss av miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun inklusive bolagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "13. Svar på remiss av miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun inklusive bolagen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande

Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret

2016-04-08

Linda Turula Sidan 1 av 1

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2016/0036 UAN-2 Diariekod: 400

Utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnden

Svar på remiss av miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun inklusive bolagen

Förslag till beslut

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar yttrandet i bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2016-04-08 till kommunledningskontoret som sitt remissvar.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens miljöutskott har remitterat förslag på miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun inklusive bolagen till samtliga nämnder, råd och bolag samt berörda kommuner för yttrande. Remissvaret bör innehålla en kort text, så att det framgår om förslaget/ärendet är

kostnadsdrivande eller inte. Sista svarsdag är den 6 maj 2016.

Bakgrund

I november 2014 fick kommunstyrelsen i uppdrag att i samarbete med övriga nämnder och kommunens bolag ta fram ett långsiktigt miljö- och klimatprogram med åtgärder i enlighet med miljöpolicyn och

klimatstrategin för återredovisning till fullmäktige. Ett förslag på miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun till 2020 har tagits fram.

Programmet innehåller mål och handlingsplan med åtgärder och aktiviteter.

Helene Bengtson Linda Turula

Förvaltningschef Nämndadministratör/utredare

Bilagor

1. Svar på remiss av miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun inklusive bolagen

2. Protokollsutdrag - MU 2016-03-11 § 25

3. Förslag på miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun till 2020

Godkänt dokument, 2016-04-15, Helene Bengtson

References

Related documents

Till det följer en beskrivning av vad kommunens miljöarbete ska känneteckna och att det finns fyra områden (se nedan) som behöver prioriteras för att förbättra miljöarbetet

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med övriga nämnder och kommunens bolag ta fram ett långsiktigt miljöprogram med åtgärder kopplat till både miljöstrategin

På miljöutskottets uppdrag har en miljöstrategi tagits fram som gäller för all verksamhet inom kommunen inklusive de kommunala bolagen. Ambitionen i miljöstartegin

Kultur- och fritidskontoret kan inte bedöma vad åtagandet riktat till kultur- och fritidsnämnden avseende att minska de fossila utsläppen från kommunens egna

• Miljö- och byggnadsnämnden antar bilagan till kontorets tjänsteutlåtande 2016-04-07, som sina synpunkter på miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun och överlämnar

Lägg till Sollentuna Energi AB och miljö- och byggnadskontoret under ansvarig nämnd för åtagandet ”Minska avfallet enligt gällande avfallsplan”.. 4.2 Trafik-

Sollentuna kommun tar ansvar genom att aktivt arbeta med att begränsa miljö- och klimatpåverkan från kommunens verksamheter utifrån fyra fokusområden:.. •

Svar till kommunstyrelsens miljöutskott angående miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun inklusive bolagen.