13. Svar på remiss av miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun inklusive bolagen

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande

Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret

2016-04-08

Linda Turula Sidan 1 av 1

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2016/0036 UAN-2 Diariekod: 400

Utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnden

Svar på remiss av miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun inklusive bolagen

Förslag till beslut

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar yttrandet i bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2016-04-08 till kommunledningskontoret som sitt remissvar.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens miljöutskott har remitterat förslag på miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun inklusive bolagen till samtliga nämnder, råd och bolag samt berörda kommuner för yttrande. Remissvaret bör innehålla en kort text, så att det framgår om förslaget/ärendet är

kostnadsdrivande eller inte. Sista svarsdag är den 6 maj 2016.

Bakgrund

I november 2014 fick kommunstyrelsen i uppdrag att i samarbete med övriga nämnder och kommunens bolag ta fram ett långsiktigt miljö- och klimatprogram med åtgärder i enlighet med miljöpolicyn och

klimatstrategin för återredovisning till fullmäktige. Ett förslag på miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun till 2020 har tagits fram.

Programmet innehåller mål och handlingsplan med åtgärder och aktiviteter.

Helene Bengtson Linda Turula

Förvaltningschef Nämndadministratör/utredare

Bilagor

1. Svar på remiss av miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun inklusive bolagen

2. Protokollsutdrag - MU 2016-03-11 § 25

3. Förslag på miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun till 2020

Godkänt dokument, 2016-04-15, Helene Bengtson

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :