• No results found

15.2. Yttrande över klimatpolicy

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "15.2. Yttrande över klimatpolicy"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yttrande

Vård- och omsorgskontoret

2016-04-04

Maria Pettersson Sidan 1 av 1

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2016/0134 VON-2 Diariekod: Diariekod: 006

Remiss om yttrande över klimatpolicy

Vård- och omsorgsnämnden mottog 2016-03-11 en remiss av klimatpolicy för Sollentuna kommun till 2020 från kommunstyrelsens miljöutskott. Syftet är att nettoutsläppen av växthusgaser reduceras och minskas till noll i en takt som innebär att den globala temperaturökningen inte överstiger 1,5 grader Celsius. Kommunens nämnder och kommunala bolag ska arbeta efter klimatpolicyn med tillhörande miljöprogram i sitt budgetarbete vad gäller mål som berör klimatmålet. Vård- och omsorgsnämnden hänvisar därför till sitt yttrande över remiss gällande kommunens miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun till 2020.

References

Related documents

Med utgångspunkt i hur stadsbyggnadsnämnden berörs av förslaget till miljö- och klimatprogram föreslår kommunledningskontoret att bifogade yttrande överlämnas som

Att åtagandena till största delen är hämtade från redan beslutade styrdokument är rationellt och illustrerar att programmet är förankrat i det miljö- och klimatarbete som

Sollentuna kommun tar ansvar genom att aktivt arbeta med att begränsa miljö- och klimatpåverkan från kommunens verksamheter utifrån fyra fokusområden:.. •

Härutöver ändras benämningen av klimatstrategin till klimatpolicy, i linje med gällande regler för styrdokument i Sollentuna författningssamling, och anpassas till

Med tanke på att inget projekt genomförts i Sverige är det också svårt att kalkylera kostnad för detta, men satsningen bedöms som mycket resurskrävande. På totalen

Sollentuna kommun tar ansvar genom att aktivt arbeta med att begränsa miljö- och klimatpåverkan från kommunens verksamheter utifrån fyra fokusområden:.. •

Strategin för att uppnå kommunens klimatmål är att bidra till att sprida och öka kunskapen om olika handlingsalternativs klimatpåverkan, skapa förutsättningar för klimatsmarta

Kommunstyrelsens miljöutskott har remitterat förslag på miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun inklusive bolagen till samtliga nämnder, råd och bolag samt berörda