• No results found

14.2. Yttrande över miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun till 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "14.2. Yttrande över miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun till 2020"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yttrande Vård- och omsorgskontoret

2016-03-30

Maria Pettersson Sidan 1 av 3

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2016/0127 VON-4 Diariekod: Diariekod: 400

Kommunstyrelsens miljöutskott

Yttrande över miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun till 2020

Vård- och omsorgsnämndens mottog 2016-03-11 en remiss av ett miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun till 2020 från kommunstyrelsens miljöutskott. Programmet syftar till att uppfylla målen i kommunens

miljöpolicy respektive klimatstrategi. Enligt miljöpolicyn ska Sollentuna bli den första kommunen som inte tär på jordens resurser. Målet ska nås senast år 2040. Enligt klimatstrategin ska nettoutsläppen av växthusgaser minskas till noll. Målet ska uppnås senast år 2030 för den kommunala organisationen och år 2040 för kommunens som helhet.

Programet innehåller en handlingsplan som sträcker sig fram till 2020 med åtaganden som olika nämnder ska arbeta med för att uppnå målen. Fyra åtaganden påverkar vård- och omsorgsnämndens verksamhet:

1. Minska energianvändning under perioden i kommunens

verksamheter med 10 procent fram till 2020. Detta ska utvärderas genom att mätning av verksamheters energianvändning sker före och efter effektiviseringsåtgärder.

2. Ställa miljökrav i upphandling enligt ”Regler för miljökrav vid upphandling i Sollentuna kommun”. Detta ska vara genomfört senast år 2020 och effekter av dessa krav ska sedan utvärderas.

3. Minska klimatpåverkan från mat genom att minska matsvinn och öka andel vegetariskt. Detta ska vara genomfört senast 2020 och effekter av dettas ska sedan utvärderas.

4. Minska kemikaliepåverkan enligt kemikalieplanen. Detta innebär att upphandlande nämnd ska begära in information om eventuellt innehåll av prioriterade miljö- och hälsofarliga ämnen vid nya upphandlingar.

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig sammantaget positiv till miljö- och klimatprogrammet under förutsättning att kommunfullmäktige åtar sig att anskaffa och finansiera resursutökning av personal med tillräcklig teknisk kompetens för att utforma ovanstående arbetsuppgifter. Både att formulera krav och att genomföra uppföljning kräver miljökunskaper som inte finns på vård- och omsorgskontoret och tar även mer tid i anspråk än vad nuvarande bemanning kan hantera. Dock bör programmet sträcka sig över en längre

(2)

Brev

2016-03-30

Dnr. 2016/0127 VON-4 Sidan 2 av 3

period, eftersom flera av verksamheterna inte förväntas upphandlas inom programmets period. När det gäller krav på minskatt matsvinn och ökad andel vegetariskt anser vård- och omsorgsnämnden att verksamheter som riktar sig till äldre och sjuka människor ska undantas från krav på förändring av kosthållning.

Nämndens ståndpunkter i detalj

Punkt 1 innebär att vård- och omsorgsnämnden behöver ställa krav på fastighetsägare, som exempelvis Sollentunahem att byta ut t. ex.

ventilationsanläggning. Det kan vara problematiskt att uppnå i de avtal som redan är ingångna. Vidare kräver sådana krav, när de kan ställas, krav på möjlighet att genomföra uppföljning av exempelvis en

ventilationsanläggnings miljökonsekvenser. Kompetens att genomföra detta finns i dagsläget inte på vård- och omsorgsnämndens förvaltning då klimat- och miljöfrågor inte tillhör nämndens expertområde.

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig därför positiv till denna punkt, under förutsättning att nämnden tilldelas nödvändiga resurser för att genomföra dessa arbetsuppgifter, alternativ att någon annan nämnd eller central funktion tilldelas dessa arbetsuppgifter.

Punkt 2 innebär mycket stora förändringar i förvaltningens arbete, då vård- och omsorgsnämnden upphandlar i princip all verksamhet. Miljökrav skall enligt riktlinjerna ställas enligt ”Regler för miljökrav vid upphandling i Sollentuna kommun” och denna hänvisar i sin tur till att

miljöstyrningsrådets kravnivåer alltid ska ställas vid en upphandling. Här finns särskilda krav på särskilt boende och hemtjänst, medan specifika krav på exempelvis LSS-boenden saknas. Vilka krav som bör ställas där är således oklart. Miljöstyrningsrådets kravnivåer för hemtjänst och särskilt boende handlar om allt ifrån krav på sparsam körning till krav på att

utförarna har miljökrav när de gör olika typer av inköp. Miljökrav på inköp kan innehålla allt ifrån krav på elektricitet från förnyelsebara källor till medicintekniska hjälpmedel. Utvärdering kan göras genom att dokument som avtal och utförarnas fakturor gås igenom. Både att formulera krav och att genomföra uppföljning kräver miljökunskaper som inte finns på vård- och omsorgsnämndens förvaltning och tar även mer tid i anspråk än vad nuvarande bemanning kan hantera.

En komplikation när det gäller att ställa krav i upphandlingar handlar om att många verksamheter drivs med LOV-avtal, vilket innebär att nämnden har avtal med en rad företag i och utanför kommunen. Dessa företag har ofta LOV-avtal med en rad kommuner samtidigt för samma tjänst. Det gör att det kan krävas samordning med andra kommuner gällande de miljökrav som ställs för att de ska bli effektiva och för att undvika att Sollentuna har

betydligt högre miljökrav än andra kommuner och därmed riskerar att företag inte söker sig hit i samma utsträckning som till andra kommuner.

(3)

Brev

2016-03-30

Dnr. 2016/0127 VON-4 Sidan 3 av 3

När det gäller verksamheter som drivs genom LOU-avtal krävs ingen samordning med andra kommuner. Här är utmaningen istället att

avtalstiderna är långa. Fem särskilda boenden och fyra LSS-boenden ska inte upphandlas under perioden fram till år 2020 – tiden för detta program.

Detta innebär att möjligheten att se effekter för särskilda boenden eller LSS- boenden redan år 2020 är relativt liten.

Samtliga nya krav som ställs vid upphandlingar behöver följas upp och är därför kostnadsdrivande – oavsett om det är vård- och omsorgskontoret eller någon annan förvaltning som genomför uppföljningen. Om uppföljningen ska möjliggöra slutsatser om miljökonsekvenser behövs det dessutom en kartläggning av utgångsläget.

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig därför positiv till denna punkt, under förutsättning att nämnden tilldelas nödvändiga resurser för att genomföra dessa arbetsuppgifter, alternativ att någon annan nämnd eller central funktion tilldelas dessa arbetsuppgifter.

Punkt 3 innebär att vård- och omsorgsnämnden måste ställa krav på matsvinn samt på ökad andel vegetariskt. Förutom de långa

upphandlingsprocesserna och svårigheterna att se någon effekt av

förändrade krav redan år 2020, bör betänkas att detta är en målgrupp som är van att äta husmanskost.

Vård- och omsorgsnämnden vill att vård- och omsorgsnämnden ska undantas denna punkt, då nämnden anser att krav på att äldre och sjuka människor ska förändra sin kosthållning inte bör prioriteras i kommunens miljöarbete.

Punkt 4 innebär att vård- och omsorgsnämndens ska begära in information om eventuellt innehåll av prioriterade miljö- och hälsofarliga ämnen vid upphandlingar. Detta innebär liknande utmaningar som punkt två.

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig därför positiv till denna punkt, under förutsättning att nämnden tilldelas nödvändiga resurser för att genomföra dessa arbetsuppgifter, alternativ att någon annan nämnd eller central funktion tilldelas dessa arbetsuppgifter.

References

Related documents

Lägg till Sollentuna Energi AB och miljö- och byggnadskontoret under ansvarig nämnd för åtagandet ”Minska avfallet enligt gällande avfallsplan”.. 4.2 Trafik-

Med utgångspunkt i hur stadsbyggnadsnämnden berörs av förslaget till miljö- och klimatprogram föreslår kommunledningskontoret att bifogade yttrande överlämnas som

Att åtagandena till största delen är hämtade från redan beslutade styrdokument är rationellt och illustrerar att programmet är förankrat i det miljö- och klimatarbete som

Sollentuna kommun tar ansvar genom att aktivt arbeta med att begränsa miljö- och klimatpåverkan från kommunens verksamheter utifrån fyra fokusområden:.. •

Trafik- och fastighetsnämnden bifaller miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun, exklusive åtagandet ”Ha en byggnad i.. kommunen som uppfyller living

Med tanke på att inget projekt genomförts i Sverige är det också svårt att kalkylera kostnad för detta, men satsningen bedöms som mycket resurskrävande. På totalen

Sollentuna kommun tar ansvar genom att aktivt arbeta med att begränsa miljö- och klimatpåverkan från kommunens verksamheter utifrån fyra fokusområden:.. •

Kommunstyrelsens miljöutskott har remitterat förslag på miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun inklusive bolagen till samtliga nämnder, råd och bolag samt berörda