• No results found

Om tillstånd för servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (2010:1622) 8 kap. 2 §

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Om tillstånd för servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (2010:1622) 8 kap. 2 §"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

ANSÖKAN

Om tillstånd för servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (2010:1622) 8 kap. 2 §

Berg- och Härjedalens miljö- och byggnämnd E-post: mob@berg.se | Postadress: Medborgarhuset, 842 80 Sveg

| Tel 0687-161 00 | www.berg.se |Tel 0680-161 00 | www.herjedalen.se

201903

Ansökan avser

Nytt tillstånd – stadigvarande

Nytt tillstånd – tillfälligt

Allmänheten

Slutet sällskap

Utökad serveringsyta

Utsträckt serveringstid

……….…………

……….

……….

Catering

Provsmakning

Pausservering

Uteservering

………..

Sökande

Namn

Adress Postadress

Organisationsnummer Telefonnummer

E-post

Kontaktperson

Förnamn Efternamn

Mobiltelefon E-post

Serveringsställe

Namn Restaurangnummer

Adress Postadress

Telefonnummer Fastighetsbeteckning

Serveringslokaler

Lokaler inom vilka alkoholservering ska ske

Högsta antal personer i serveringslokalen Antal sittplatser i bordsavdelning/matsal

Serveringens omfattning

Året runt Tillfälligt fr.o.m. - t.o.m. alternativt specifika datum Årligen under tidsperiod fr.o.m. - t.o.m.

Alkoholdrycker som önskas serveras

Starköl

Vin

Spritdrycker

Annan jäst alkoholdryck

Serveringstider

Klockslag då serveringen önskas påbörjas/avslutats (11:00-01:00 om ej annat beslutas)

Övriga upplysningar

Hantering av personuppgifter

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.

Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

Uppgiftslämnare

Underskrift Namnförtydligande Ansökningsdatum

(2)

ANSÖKAN

Om tillstånd för servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (2010:1622) 8 kap. 2 §

Berg- och Härjedalens miljö- och byggnämnd E-post: mob@berg.se | Postadress: Medborgarhuset, 842 80 Sveg

| Tel 0687-161 00 | www.berg.se |Tel 0680-161 00 | www.herjedalen.se

201903

Checklista för bilagor till ansökan (se anvisningar för aktuellt tillstånd)

Stadigvarande tillstånd till allmänheten med eller utan catering

Stadigvarande tillstånd till slutet sällskap

Hyreskontrakt, köpe- eller arrendeavtal

Planritning

Finansieringsplan, särskild blankett

Meny, egen eller särskild blankett

Verksamhetsbeskrivning, särskild blankett

Anmälan om serveringsansvarig personal, särskild blankett

Personer med betydande inflytande (PBI) och anställda, särskild blankett

Meritförteckning, särskild blankett

Bevis för godkänt kunskapsprov

Registrering av livsmedelsanläggning inlämnas till kommunens livsmedelsinspektör Om sökande är en förening

Årsmötesprotokoll

Stadgar

Verksamhetsberättelse från föregående år

Om sökande är ett bolag

Registreringsbevis från Bolagsverket

Bevis - persons uppdrag från Bolagsverket

Tillfälligt tillstånd till allmänheten

Hyreskontrakt, köpe- eller arrendeavtal

Planritning

Meny, egen eller särskild blankett

Verksamhetsbeskrivning, särskild blankett

Anmälan om serveringsansvarig personal, särskild blankett

Bevis för godkänt kunskapsprov

Kopia av tillstånd för offentlig tillställning från Polismyndigheten (i vissa fall) Om sökande är en förening

Årsmötesprotokoll

Stadgar

Verksamhetsberättelse från föregående år

Om sökande är ett bolag

Registreringsbevis från Bolagsverket

Bevis – persons uppdrag från Bolagsverket

Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap

Hyreskontrakt, köpe- eller arrendeavtal

Planritning

Meny, egen eller särskild blankett

Verksamhetsbeskrivning, särskild blankett

Anmälan om serveringsansvarig personal, särskild blankett

Bevis för godkänt kunskapsprov

Kommunens anteckningar

Datum Signatur

References

Related documents

Underskrift Underskrift av sökanden Namnförtydligande Ansökningsdatum Emmaboda kommun behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer

Den som bedriver detaljhandel med eller servering av öl ska anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker. Anmälan ska göras senast när

Depositionsavgift för hyra (i kronor) Redovisa nummer på bilaga. Förskottsbetalning av hyra (i kronor) Redovisa nummer

- ansökan från XX om tillstånd att året runt till slutet sällskap servera starköl, vin, spritdrycker, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat

Magnus Andersson, enskild firma MA Gourmet, org.nr 820908-7579 har hos social- och omsorgsnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) om att servera

För ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, där tillställningen pågår i upp till tre dagar: 3 000 kronor. Om tillställningen pågår i mer än tre dagar: 6

Ansökningsavgiften för handläggning av ansökan om nytt serveringstillstånd eller vid ägarskifte kostar 12 000 kronor per ansökan. Om du redan har ett befintligt serveringstillstånd

Det bedöms inte finnas risk för att påverkan av skuggor skulle kunna skilja sig från vad som redovisas i beräkningarna i sådan omfattning att det har betydelse för prövningen