• No results found

HEDENSBYN INDUSTRIFASTIGHET UTREDNING NY TOMT

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "HEDENSBYN INDUSTRIFASTIGHET UTREDNING NY TOMT"

Copied!
35
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2017-09-11

SKELLEFTEÅ KOMMUN

HEDENSBYN INDUSTRIFASTIGHET UTREDNING NY TOMT

Markteknisk Undersökningsrapport (MUR)

(2)

HEDENSBYN INDUSTRIFASTIGHET UTREDNING NY TOMT

Markteknisk Undersökningsrapport (MUR)

KUND

Skellefteå kommun

KONSULT

WSP Samhällsbyggnad Box 502

901 10 Umeå Besök: Storgatan 59 Tel: +46 10 7225000 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm http://www.wspgroup.se

KONTAKTPERSONER

Viktor Forsberg 010-722 68 45 viktor.forsberg@wspgroup.se

UPPDRAGSNAMN

Hedensbyn industrifastighet utredning ny tomt

UPPDRAGSNUMMER 10253565

FÖRFATTARE Viktor Forsberg

DATUM 2017-09-11 ÄNDRINGSDATUM

GRANSKAD AV Joakim Alström GODKÄND AV Petra Berggrund

(3)

INNEHÅLL

1 OBJEKT 5

2 ÄNDAMÅL 5

3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN 5

4 STYRANDE DOKUMENT 6

5 ARKIVMATERIAL 8

6 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 9

6.1 TOPOGRAFI OCH YTBESKAFFENHET 9

6.2 BEFINTLIGA LEDNINGAR OCH KONSTRUKTIONER 9

6.3 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 9

6.4 HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 9

6.5 POSITIONERING 9

7 GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR 10

7.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR OCH PROVTAGNINGAR 10

7.2 KALIBRERING OCH CERTIFIERING 11

7.3 PROVHANTERING 11

8 GEOTEKNISK LABORATORIEUNDERSÖKNING 11

8.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 11

8.2 PROVFÖRVARING 11

9 MARKRADONUNDERSÖKNINGAR 11

9.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 12

9.2 KALIBRERING OCH CERTIFIERING 12

10 HYDROGEOLOGISKA EGENSKAPER 12

11 HÄRLEDDA VÄRDEN 13

11.1 HÅLLFASTHETSEGENSKAPER 13

11.2 DEFORMATIONSEGENSKAPER 16

12 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING 17

12.1 GENERELLT 17

12.2 HÄRLEDDA VÄRDENS SPRIDNING OCH RELEVANS 17

13 ÖVRIGT 17

(4)

RITNINGAR GEOTEKNIK

Planritning 2017-09-11 G-10-1-01

Sektion A-A, B-B 2017-09-11 G-10-2-01

Sektion C-C 2017-09-11 G-10-2-02

Sektion D-D, E-E & I-I 2017-09-11 G-10-2-03 Sektion F-F, G-G & H-H 2017-09-11 G-10-2-04

BILAGOR

SGFs beteckningsblad Berg & Jord 2016-11-01 Bilaga 1 WSP laboratorieundersökning 2017-08-28 Bilaga 2 CPT 17W015 redovisad i Conrad 2017-09-01 Bilaga 3

(5)

1 OBJEKT

På uppdrag av Skellefteå kommun har WSP Samhällsbyggnad utfört en översiktlig geoteknisk undersökning inför upprättande av detaljplan för ett nytt industriområde vid Norra Hedensbyn. Området är i storleksordningen 200 ha, läge se figur 1.

Figur 1: Röd markering visar aktuellt område för geoteknisk undersökning.

2 ÄNDAMÅL

De geotekniska undersökningarnas syfte är att beskriva markförhållandena avseende på jordlagerföljd, markradonhalt samt grundvattenförhållanden inför en planbeskrivning av området.

3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN

Följande underlag har använts vid utformning av denna undersökning:

(6)

Ledningsunderlag från ledningskollen.

4 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga.

För standarder se Tabell 1-4.

Tabell 1: Planering och redovisning

Skede Standard eller annat styrande dokument Fältplanering SS-EN 1997-2 och

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Fältutförande SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok och

SS-EN-ISO 22475-1

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem version 2001:2 och SGF beteckningsblad kompletterat 2013-04-24 Tabell 2: Fältundersökningar

Metod Standard eller annat styrande dokument CPT-sondering SS-EN ISO 22476-1:2012,

SGI Information 15; CPT-Sondering och SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Viktsondering SIS-CEN ISO/TS 22476-10:2005 och

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Tung slagsondering SGF Metodblad SlbT (061001) och

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Sticksondering Metodbeskrivning finns ej framtagen

GW-observationer i bh SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

Tabell 3: Laboratorieundersökningar

Metod Standard eller annat styrande

dokument

Jordartsbeskrivning SS-EN/ISO 14688-1 och SS-EN/ISO 14688-2

Materialtyp och tjälfarlighetsklass AMA Anläggning 13, tabell CB/1 Naturlig vattenkvot SS 02 71 16, utgåva 3

Kornfördelning (siktning) SS 02 71 23, utgåva 1.

(7)

Tabell 4: Grundvatten

Metod Standard eller annat styrande dokument Installation för grundvatten-

mätning

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Funktionskontroll av grund-

vattenrör

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Avläsning av grundvatten-

nivå

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

(8)

5 ARKIVMATERIAL

Enligt SGU:s jordartskarta domineras undersökningsområdet av morän. I områdets västra delar förekommer partier med berg i dagen. I norr samt i syd löper en strimma av lera/silt. Undersökningsområdets nordöstra del utgörs främst av torvmark, se figur 2.

Figur 2. Jordartskarta från SGU. Röd markering visar ungefärligt undersökningsområde.

(9)

6 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

6.1 TOPOGRAFI OCH YTBESKAFFENHET

Planområdet är obebyggt, bortsett från en fördelningsstation ägd av Skellefteå Kraft i områdets centrala del. Undersökningsområdet består i huvudsak av skogsmark, med ett myrområde beläget i den nordöstra delen.

Ett antal grusvägar genomkorsar området och en cykelväg löper längs planområdets södra gräns.

Marken är kuperad och sluttar kraftigt mot sydväst, syd och sydost med en höjdrygg belägen i de centrala delarna. Höjdryggen bidrar att marken även faller mot en sänka i nordöst och öst, där myr och sedimentområden

förekommer. Marknivåerna varierar mellan ca + 7,8 och +54,0 med de lägsta nivåerna i områdets sydöstra del. Området angränsar här mot väg 372.

6.2 BEFINTLIGA LEDNINGAR OCH KONSTRUKTIONER

Inom området finns en fördelningsstation ägd av Skellefteå Kraft. Till fördelningsstationen löper luftburna samt markförlagda ledningar. Inom området finns även Skanovas ledningar.

6.3 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

Marken inom området domineras av morän. Berg i dagen förekommer i de västra delarna av planområdet och mindre sedimentområden i norr och syd.

Ett större myrområde förekommer i planområdets nordöstra delar.

Fyllnadsmaterial förekommer främst i anknytning till vägar samt vid bränsleplanen i nordväst och vid ett mindre deponiområde i planområdets södra del.

6.4 HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

Grundvattennivån varierar med topografin över undersökningsområdet.

Grundvattenytan ligger vid utförda korttidsmätningar och observationer vid provtagning under augusti 2017 i snitt på ca 1,0 m under markytan, med ett observerat minvärde på ca 0,1 m och ett maxvärde på ca 3,5 m. Se tabell 11

& 12 under kapitel 10 för uppmätta värden.

6.5 POSITIONERING

Inmätning av geotekniska sonderingspunkter, punkter för markradon samt inmätning av berghällar har utförts av Mikael Norén WSP Samhällsbyggnad i Augusti 2017.

Använt koordinatsystem i plan är SWEREF 99 20 15. Använt höjdsystem är RH 2000. Inmätningen har mätklass B.

(10)

7 GEOTEKNISKA

FÄLTUNDERSÖKNINGAR

WSP Samhällsbyggnad i Umeå har i Augusti 2017 utfört geotekniska fältundersökningar för rubricerat projekt. Resultatet av undersökningarna redovisas i plan på ritning G-10-1-01 och i sektion på ritning G-10-2-01, G- 10-2-02, G-10-2-03, G-10-2-04.

Fältundersökningen har utförts av Robert Granevald.

7.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR OCH PROVTAGNINGAR

Tabell 5: Utförda undersökningar

Sondering/provtagning antal typ/anmärkning

Slagsondering 17

CPT 1

Skruvprovtagning 31

Grundvattenrör 7 Se ritning G-10-1-01

Viktsondering 12

Sticksondering 11

(11)

7.2 KALIBRERING OCH CERTIFIERING

Tabell 6: Kalibrering

Utrustning Kalibrerad datum

Borrvagn GM 75 GTT 2017-01-23

7.3 PROVHANTERING

Provtagning och hantering av jordprover har utförts enligt SGF Rapport 1:96 geoteknisk fälthandbok.

8 GEOTEKNISK

LABORATORIEUNDERSÖKNING

WSP Sverige AB har under augusti 2017 utfört geotekniska laboratorieundersökningar för rubricerat projekt.

Laboratorieundersökningen utfördes av Jonas Andersson.

Resultatet av utförda laboratorieundersökningar redovisas i bilaga 2.

8.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Tabell 7: Sammanställning av utförda laboratorieundersökningar.

Metod antal typ/anmärkning

Jordartsbestämning 75 Okulärmedömning

Finjordskontroll 5

Naturlig vattenkvot 5

8.2 PROVFÖRVARING

Jordproverna har efter mottagande förvarats i kylrum.

Proverna sparas i 6 månader efter utförd rutinundersökning.

9 MARKRADONUNDERSÖKNINGAR

WSP Samhällsbyggnad Umeå har 2017-08-24 utfört

markradonundersökningar för rubricerat projekt. Resultatet av

undersökningarna redovisas i plan på ritning G-10-1-01 och i sektion på ritningarna G-10-2-01 till G-10-2-04.

Vid mätningstillfället rådde följande väderförhållanden: växlande molnighet med svag vind och ca +13°C.

Fältundersökningen har utförts av Viktor Forsberg.

(12)

9.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Tabell 8: Utförda undersökningar

mätningsmetod antal typ/anmärkning

Emanometer 5 Markus 10 (Gammadata)

Tabell 9: Mätresultat för markradon uppmätt i jord med Emanometer.

Undersöknings- punkter

*Radongashalt (kBq/m3)

Jordart Anmärkning

17W008 27 sasiTi Blockig morän

17W010 8 sasiTi

17W011 8 Si Torrskorpa

17W024 50 sasiTi

17W028 9 sasiTi

9.2 KALIBRERING OCH CERTIFIERING

Tabell 10: Kalibrering

Utrustning Kalibrerad datum

Markus 10, ID 1106 2016-05-23

10 HYDROGEOLOGISKA EGENSKAPER

De hydrogeologiska undersökningarna utgörs av korttidsobservationer under Augusti 2017 och har omfattat observation i 15 st. öppna borrhål samt i sju st. installerade grundvattenrör.

Resultat av grundvattenobservationer redovisas i tabell 11 och 12.

Tabell 11: Kontrollmätning av installerade grundvattenrör

Punkt Datum Djup u.m.y

[m]

Nivå

G17W005 2017-08-31 0,9 +31,7

G17W012 2017-08-31 1,0 +23,4

G17W024 2017-08-31 1,9 +21,5

G17W030 2017-08-31 0,6 +26,5

G17W031 2017-08-31 0,8 +33,3

G17W035 2017-08-31 3,5 +19,1

G17W036 2017-08-31 0,7 +28,7

(13)

Tabell 12: Grundvattenobservationer i samband med provtagning

Punkt Datum Djup u.m.y

[m]

Nivå

17W003 2017-08-22 1,8 +26,4

17W004 2017-08-22 2,0 +29,0

17W007 2017-08-15 0,7 +40,2

17W008 2017-08-15 0,9 +42,9

17W009 2017-08-14 0,4 +31,5

17W012 2017-08-15 0,8 +23,6

17W014 2017-08-16 0,7 +33,2

17W015 2017-08-15 0,4 +26,8

17W017 2017-08-16 0,6 +36,0

17W018 2017-08-16 0,8 +27,5

17W021 2017-08-16 1,8 +6,0

17W022 2017-08-16 0,8 +7,8

17W023 2017-08-17 1,0 +18,8

17W027 2017-08-23 0,1 +27,8

17W029 2017-08-22 1,0 +26,2

11 HÄRLEDDA VÄRDEN

11.1 HÅLLFASTHETSEGENSKAPER

Utvärdering av friktionsvinkelar har utförts från viktsonderingar enligt figur 5.2-9 i TR Geo 13 med korrektion för förekomst av fyllning samt siltiga sediment och siltsediment.

Utvärdering av odränerad okorrigerad skjuvhållfasthet för CPT har skett i programvaran Conrad enligt TR Geo 13 kapitel 5. Korrigering för förekomst av sulfid har utförts.

(14)

Figur 3. Sammanställning av friktionsvinklar. Där värde saknas har frisjunkning skett.

-4,5 -4,0 -3,5 -3,0 -2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0

28,0 ° 30,0 ° 32,0 ° 34,0 ° 36,0 ° 38,0 ° 40,0 ° 42,0 °

D ju p un de r m ar ky ta n (m )

Friktionsvinkel [°]

Friktionsvinkel

VIM17

W005

VIM17

W009

VIM17

W021

VIM17

W022

VIM17

W027

VIM17

W030

(15)

Figur 4. Sammanställning av odränerad skjuvhållfasthet för undersökningspunkt 17W015.

(16)

11.2 DEFORMATIONSEGENSKAPER

Utvärdering av elasticitetsmoduler har utförts från viktsonderingar enligt figur 5.2-8 i TR Geo 13 med korrektion för förekomst av fyllning samt siltiga sediment och siltsediment.

Figur 5. Sammanställning av elasticitetsmoduler. Där värde saknas har frisjunkning skett.

-4,5 -4,0 -3,5 -3,0 -2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

D ju p un de r m ar ky ta n (m )

E-modul [MPa]

E-modul

VIM17W

005

VIM17W

009

VIM17W

021

VIM17W

022

VIM17W

027

VIM17W

030

(17)

12 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING

12.1 GENERELLT

På grund av hög grundvattennivå i finjordarna var radonmätning endast möjlig i en punkt. Tät morän och hög grundvattennivå bidrog till att

mätresultat av markradon med Markus 10 ej erhölls ur samtliga planerade provtagningspunkter.

Sticksondering för torvdjupsbestämning har utförts i myr markerad på ritning G-10-1-01.

12.2 HÄRLEDDA VÄRDENS SPRIDNING OCH RELEVANS

Vid utvärdering av materialegenskaper från viktsondering krävs att antalet vridna halvvarv per 20 cm sonderad jord loggas samt att en konstant vikt om 100 kg belastar sondstålen. På grund av moränens fasta till mycket fasta lagringstäthet samt innehållet av grus och sten har viktsonderingar i stor utsträckning utförts med slag (vikt på stål >100 kg) för att kunna driva ned sondstålen. På grund av detta redovisas inte hållfasthets- och

deformationsegenskaper för moränen, utan endast för sediment. På grund av vissa sediments mycket lösa lagringstäthet har viktsonderingarna i viss utsträckning utförts med frisjunkning (vikt på stål <100 kg). Detta ger en indikation på att sedimenten är mycket löst lagrade, men resultatet kan ej användas till att härleda värden.

Slagsondering har utförts i moränen för att kontrollera fasthet och bergfritt djup.

13 ÖVRIGT

Vid undersökningspunkt 17W035 och 17W033 finns ett mindre deponiområde för gammalt avfall, se ritning G-10-1-01.

Risk för sulfidjordar finns inom sedimentområdena.

(18)

VI ÄR WSP

WSP Sverige AB

121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7

T: +46 10 7225000 Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm wsp.com

WSP är ett av världens ledande analys- och

teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader med stöd av global expertis. Som tekniska experter och strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom professionella projektörer, konstruktörer och projektledare.

Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport

& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 36 500 medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 3 700 medarbetare. www.wsp.com

(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

Datum: 2016-11-01

Kompletterat Beteckningsblad

Komplettering 2 fastställd av SGF styrelse

Svenska Geotekniska Föreningen

Swedish Geotechnical Society

Berg och jord beteckningsblad

Detta beteckningsblad är en kompletterad version av beteckningssystemet i SS-EN 14688-1. Detta beteckningsblad är utgivet av SGF och ersätter tidigare kompletteringar från 2013-04-24 och det ingående beteckningsbladet i SGF/BGS beteckningssystem 2001:2.

Denna revidering avser tillägg för skikttjocklekar, ändring av benämning av humusjord, fyllning samt redaktionella ändringar, i övrigt identiskt med tidigare version. Enligt gällande standard ska beteckningar/förkortningar i text och på ritning skrivas med engelska förkortningar.

Tilläggsord/underfraktioner – före huvudord Huvudord – huvudfraktion Skikt/lager – efter huvudord

Beteckning1 Benämning – EN Benämning Beteckning¹ Benämning - EN Benämning (mm) Beteckning¹ Benämning - EN Benämning

Ro ROCK BERG

FrRo FRAGMENTED ROCK RÖSBERG So SOIL (not specified) JORD

LBo LARGE BOULDERS STORBLOCKIG JORD > 630

bo boulder-bearing blockig Bo BOULDER BLOCKJORD > 200 till 630

co cobble-bearing stenig Co COBBLES STENJORD > 63 till 200 co cobble layer stenskikt

gr gravely grusig Gr GRAVEL GRUS > 2,0 till 63 gr gravel layer grusskikt

sa sandy sandig Sa SAND SAND > 0,063 till 2,0 sa sand layer sandskikt

si silty siltig Si SILT SILT > 0,002 till 0,063 si silt layer siltskikt

cl clayey lerig Cl CLAY LERA ≤ 0,002 cl clay layer lerskikt

Ti TILL MORÄN

BoTi BOULDER TILL BLOCK- OCH STENMORÄN

CoTi COBBLE TILL STENMORÄN

GrTi GRAVEL TILL GRUSMORÄN

SaTi SAND TILL SANDMORÄN

SiTi SILT TILL SILTMORÄN

ClTi CLAY TILL LERMORÄN

hu humus-bearing humushaltig Hu HUMUS HUMUSJORD (mulljord) hu humus layer humusskikt

sh shell-bearing skalhaltig Sh SHELLS SKALJORD sh shell layer skalskikt

ShGr SHELL GRAVEL SKALGRUS

ShSa SHELL SAND SKALSAND

pt peat-bearing torvhaltig Pt PEAT TORV pt peat layer torvskikt

Ptf FIBROUS PEAT LÅGFÖRMULTNAD TORV

(filttorv) Ptp PSEUDO-FIBROUS PEAT MELLANTORV

Pta AMORPHOUS PEAT HÖGFÖRMULTNAD TORV

(dytorv)

Bilaga 1

(25)

Sidan 2 av 2

SGF

Tilläggsord/underfraktioner – före huvudord Huvudord – huvudfraktion Skikt/lager – efter huvudord

Beteckning1 Benämning – EN Benämning Beteckning¹ Benämning - EN Benämning (mm) Beteckning¹ Benämning - EN Benämning

dy dy-bearing dyig Dy DY DY dy dy layer dyskikt

gy gyttja-bearing gyttjig Gy GYTTJA GYTTJA gy gyttja layer gyttjeskikt

Pr PLANT (WOOD) REMAINS VÄXTDELAR (trärester) pr

pr layer of plant remains

containing plant remains växtdelsskikt med växtdelar

su sulfide-bearing sulfidjordshaltig Su SULFIDE SOIL SULFIDJORD su sulfide layer sulfidjordssikt

SuCl SULFIDE CLAY SULFIDLERA

SuSi SULFIDE SILT SULFIDSILT Suox OXIDIZED SULFIDE SOIL SULFATJORD2 cs local suspected

contaminated soil lokalt förkommande

misstänkta föroreningar Cs suspected

CONTAMINATED soil misstänkt FÖRORENAD jord cs layer of suspected

contaminated soil misstänkta föroreningar finns som tunnare skikt

Mg[ ] MADE GROUND of FYLLNING av Kompletterande beteckningar

Beteckning¹ Benämning - EN Benämning Beteckning¹ Benämning - EN Benämning Beteckning¹ Benämning - EN Benämning v varved, e.g. vCl = VARVED

CLAY (the term shall be reserved for glacial deposits)

varvig, t ex varvig LERA vCl (beteckningen varvig ska förbehållas glaciala avlagringar)

dc dry crust (efter huvudord) torrskorpa,

TORRSKORPELERA Cldc respektive

TORRSKORPESILT Sidc

)(_)(

(_) _ )_(

very thin layer thin layer layer thick layer

mycket tunna skikt <1 mm tunna skikt 1 á 3 mm

skikt 3 á 10 mm

tjocka skikt >10 mm ( ) ) ( somewhat

very or rich något eller enstaka

mycket eller riklig / contact, e.g. gyttja and clay

Gy/Cl kontakt gyttja överst, lera

underst t ex Gy/Cl Mineraljordarter kan delas in i grov, mellan och fin (C, M och F) såsom:

Beteckning¹ Benämning - EN Benämning (mm) Beteckning¹ Benämning - EN Benämning (mm) Beteckning¹ Benämning - EN Benämning (mm) CGr COARSE GRAVEL GROVGRUS > 20 till 63 CSa COARSE SAND GROVSAND > 0,63 till 2,0 CSi COARSE SILT GROVSILT > 0,02 till 0,063 MGr MEDIUM GRAVEL MELLANGRUS > 6,3 till 20 MSa MEDIUM SAND MELLANSAND > 0,2 till 0,63 MSi MEDIUM SILT MELLANSILT > 0,0063 till 0,02

FGr FINE GRAVEL FINGRUS > 2,0 till 6,3 FSa FINE SAND FINSAND > 0,063 till 0,2 FSi FINE SILT FINSILT > 0,002 till 0,0063

Beteckningen för huvudfraktionen ska för klarhetens skull anges med versal begynnelsebokstav samt i benämning skrivas ut med versaler.

Beteckningen för, och benämning av, tilläggsord som beskriver ingående underfraktioner (t ex sandigt GRUS saGr, grusig LERA grCl) skrivs med gemener.

Underfraktioner skall placeras som adjektiv i den ordning intill huvudordet som visar deras respektive betydelse. Lägst betydelse först (tertiär) och störst betydelse (sekundär) närmast huvudfraktionen.

Skiktad jord skrivs med understrukna tilläggsord med gemener efter huvudordet, (t ex grusig LERA med sandskikt grCl sa).

Fyllningens innehåll skrivs ut i klartext inom raka parenteser (t ex FYLLNING av asfalt och tegel Mg[asfalt, tegel]).

Exempel:

(cl)siSa (si) något lerig siltig SAND med tunna siltskikt

cogrSaMn stenig grusig SANDMORÄN

(26)

Provdatum Provtagningsredskap Sign.

2017-08-15 Skr JA

Mtrl typ

Tjälf klass

17w003

0,0-0,5 Fyllning: Grusig sand 2 1 Gråbrun, litet prov

0,7-1,6 Torrskorpesilt 5A 4 Gråbrun, litet prov

1,6-2,1 Siltig lera 5A 4 Gråbrun,

rostavfällning

2,1-2,5 Sandig siltmorän 5A 4 Grå

17w004

0,4-0,9 Fyllning: Järnsand Svart

0,9-1,6 Fyllning: Sandig silt 5A 4 Gråbrun, enstaka

1,6-2,1 Fyllning: Sand 2 1 Brunsvart, rikligt med

asfaltsrester

2,1-2,3 Finsandig silt 5A 4 Grå

2,3-2,7 Siltig lera 5A 4 Gråbrun,

rostavfällning

2,7-3,0 Silt 5A 4 Grå

3,0-3,3 Något sandig lerig silt 5A 4 Grå

3,3-3,5 Sandig siltmorän 5A 4 Grå

17w005

0,2-1,5 Siltig finsand Gråbrun, rötter

1,5-1,7 Siltig lera 5A 4 Brun

1,7-1,9 Något lerig silt 5A 4 Gråbrun

1,9-2,3 Lerig silt 5A 4 Grå

2,3-3,0 Sandig siltmorän 5A 4 Grå

17w007

0,1-0,3 Grusig sand 2 1 Brun, rötter

0,3-1,0 Siltig sandmorän 3B 2 Brun, rötter

17w008

0,2-2,0 Siltig sandmorän 3B 2 Brun

17w009

0,02-0,4 Sandig hörförmultnad torv Mörkbrun

0,4-0,8 Silt 5A 4 Grå, rostavfällning

0,8-1,4 Siltig lera 5A 4 Grå

1,4-2,0 Sandig lerig siltmorän 5A 4 Grå

17w010

0,02-1,0 Sandig siltig morän 5,7% 30,0% 4A 3 Brun, torr

Storgatan 59, Box 502, 901 10 UMEÅ. Tel: 010-722 50 00

Projektnamn

RG

LABORATORIEUNDERSÖKNING

Hedensbyn industrifastighet utredning ny tomt

Labdatum

2017-08-28

Provtagare

Sektion/

borrhål Djup/nivå

Okulär jordartsbenämning1)

Vatten kvot

w2) (%)

Flyt gräns

wL3) (%)

Fin- jord halt4)

(%)

Anmärkningar 10253565

Uppdragsnummer

Anl.AMA 13 Org.

halt5) (%)

Bilaga 2

(27)

Provdatum Provtagningsredskap Sign.

2017-08-15 Skr JA

Mtrl typ

Tjälf klass Storgatan 59, Box 502, 901 10 UMEÅ. Tel: 010-722 50 00

Projektnamn

RG

Hedensbyn industrifastighet utredning ny tomt

Labdatum

2017-08-28

Provtagare

Sektion/

borrhål Djup/nivå

Okulär jordartsbenämning1)

Vatten kvot

w2) (%)

Flyt gräns

wL3) (%)

Fin- jord halt4)

(%)

Anmärkningar 10253565

Uppdragsnummer

Anl.AMA 13 Org.

halt5) (%)

17w011

0,02-0,7 Torrskorpesilt 5A 4 Brun, rötter

0,7-1,3 Något lerig torrskorpesilt 5A 4 Gråbrun, rötter,

rostavfällning

1,3-2,0 Sandig siltig morän Brun

17w012

0,5-0,6 Något lerig silt 5A 4 Gråbrun,

rostavfällning

0,6-2,0 Sandig siltig morän 10,5% 36,0% 4A 3 Grå

17w013

0,02-1,0 Grusig sandig siltig morän 6,3% 26,9% 3B 2 Brun, torr

17w014

0,02-0,15 Något finsandig silt 5A 4 Gråbrun

0,15-1,0 Sandig siltmorän 5A 4 Brun, torr

1,0-2,0 Sandig siltig morän Brun, torr

17w015

1,6-1,8 Gyttjig högförmultnad torv Mörkbrun

2,0-2,7 Sulfidhaltig silt 5A 4 Mörkgrå

2,7-4,0 Sulfidhaltig finsandig silt 5A 4 Mörkgrå

4,0-5,0 Sandig siltmorän 5A 4 Grå

17w016

0,02-0,6 Grusig sand 2 1 Brun

17w017

0,15-1,5 Siltig sandmorän 3B 2 Gråbrun

17w018

0,2-2,0 Siltig sandmorän 3B 2 Brun

17w020

0,2-2,0 Sandig siltig morän 9,2% 35,2% 4A 3 Brun

17w021

0,02-0,6 Silt 5A 4 Gråbrun,

rostafvällning

0,6-1,5 Något lerig silt 5A 4 Grå

1,5-1,9 Silt 5A 4 Grå

(28)

Provdatum Provtagningsredskap Sign.

2017-08-15 Skr JA

Mtrl typ

Tjälf klass Storgatan 59, Box 502, 901 10 UMEÅ. Tel: 010-722 50 00

Projektnamn

RG

LABORATORIEUNDERSÖKNING

Hedensbyn industrifastighet utredning ny tomt

Labdatum

2017-08-28

Provtagare

Sektion/

borrhål Djup/nivå

Okulär jordartsbenämning1)

Vatten kvot

w2) (%)

Flyt gräns

wL3) (%)

Fin- jord halt4)

(%)

Anmärkningar 10253565

Uppdragsnummer

Anl.AMA 13 Org.

halt5) (%)

17w022

0,15-0,5 Silt 5A 4 Gråbrun,

rostavfällning

0,5-1,2 Lerig silt 5A 4 Gråbrun,

rostavfällning

1,2-1,3 Sulfidhaltig siltig lera 5A 4 Gråsvart

1,3-1,8 Silt 5A 4 Grå

1,8-2,3 Något sulfidhaltig siltig lera 5A 4 Mörkgrå

2,3-3,0 Sandig siltig morän Grå

17w023

0,5-1,35 Sandig siltig morän 9,0% 35,6% 4A 3 Gråbrun

17w024

0,2-2,0 Siltig sandmorän 3B 2 Brun

17w025

0,1-0,4 Sand 2 1 Rostbrun

0,4-1,3 Sandig siltig morän Brun

17w026

0,02-1,1 Fyllning: Sandig siltig morän Gråbrun

1,1-1,6 Sandig siltig morän Brun

17w027

0,0-1,0 Torv 6B 1 Mörkbrun

1,0-2,1 Torv 6B 1 Mörkbrun

2,1-2,7 Dyig silt 5B 4 Grå

2,7-3,2 Dyig finsandig silt 5B 4 Grå

3,2-3,5 Finsandig silt 5A 4 Grå

3,5-4,0 Något sulfidhaltig dyig lerig silt Grå, väldigt lös

4,0-4,5 Sandig siltig morän Grå

17w028

0,1-1,5 Sandig siltig morän Brun, torr

17w029

0,0-0,7 Fyllning: Grusig siltig sand Gråbrun, enstaka

växtrester 0,7-1,4 Något sulfidhaltig torvhaltig

sandig silt med växtdelar Brun

1,4-2,0 Finsandig silt 5A 4 Grå

2,0-4,0 Sandig siltig morän Grå

(29)

Provdatum Provtagningsredskap Sign.

2017-08-15 Skr JA

Mtrl typ

Tjälf klass Storgatan 59, Box 502, 901 10 UMEÅ. Tel: 010-722 50 00

Projektnamn

RG

Hedensbyn industrifastighet utredning ny tomt

Labdatum

2017-08-28

Provtagare

Sektion/

borrhål Djup/nivå

Okulär jordartsbenämning1)

Vatten kvot

w2) (%)

Flyt gräns

wL3) (%)

Fin- jord halt4)

(%)

Anmärkningar 10253565

Uppdragsnummer

Anl.AMA 13 Org.

halt5) (%)

17w030

0,02-0,5 Fyllning: Något mullhaltig sandig siltig morän

Brun, enstaka växtrester

0,5-1,2 Fyllning: Sandig siltig morän Gråbrun, rikligt med

trärester

1,2-1,7 Siltig lera med siltskikt 5A 4 Grå

1,7-2,2 Sandig siltig morän Grå

(30)

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

0 1 2 3 4 5 0 10 20 30 40 50 0 500

Portryck u, uo, Du (kPa)

0 2 4 6 0,00 0,05

U o

Uo

Uo

U o DU

DU

DU

DU

DU

Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå

0,60 m 0,60 m 4,15 m 0,40 m

Portrycksparameter Bq

Djup (m)

Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum

Hedensbyn industrifastighet 10253565

Hedensbyn 17W015 170815

0 5 10

Lutning (grader) Referens

Nivå vid referens Förborrat material Geometri

my 27,20 m Fyllning Normal Friktion ft (kPa)

Friktion ft (kPa) Friktionskvot RFriktionskvot Rftft (%) (%) Vätska i filter

Borrpunktens koord.

Utrustning

Olja

GM 75 GTT

Sond nr 4034

Spetstryck qt (MPa) Spetstryck qt (MPa)

Bilaga 3

(31)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0 5 10 15 20 25 30

Friktionsvinkel (o)

x x x

x x x

Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)

0 20 40 60

Klassificering Referens

Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup

my 27,20 m 0,40 m 0,60 m

Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri

0,60 m Fyllning GM 75 GTT Normal

Djup (m)

Projekt nr Plats Borrhål Datum

10253565 Hedensbyn 17W015 170815

L

0 10 20 30 40 50 60 70

Modul (MPa)

F

P

suSi

x o +

Svensk empiri Lunne, överkonsoliderad Lunne, normalkonsoliderad

0 50 100 150 200

Relativ lagringstäthet ID (%) Utvärderare

Datum för utvärdering

Viktor Forsberg 2017-09-01

(32)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

0 5 10 15 20 25 30

Effektivtryck (kPa)

x x x

x x x

x x

Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Klassificering Referens

Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup

my 27,20 m 0,40 m 0,60 m

Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri

0,60 m Fyllning GM 75 GTT Normal

Djup (m)

Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum

Hedensbyn industrifastighet 10253565

Hedensbyn 17W015 170815

L F

P

suSi

sufsaSi

o o o

o o o

o o

Utvärderare

Datum för utvärdering

Viktor Forsberg 2017-09-01

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

(33)

C P T - sondering

Hedensbyn industrifastighet 10253565

0,60 m 0,60 m 4,15 m 0,40 m my 27,20 m

Fyllning Normal Olja

Robert Granevald GM 75 GTT

Djup (m)

Hedensbyn 17W015 170815

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup Startdjup Stoppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens

Förborrat material Geometri Vätska i filter Operatör Utrustning

Kalibreringsdata Spets

Datum Areafaktor a Areafaktor b

4034 2017-01-26 0,568 0,011

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1 Cross talk c2

0,0 kPa 0,0 kPa 0,000 0,000 Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck OmrådeFaktor Område Faktor Område Faktor

Före Efter Diff

0,40

Datum

100,00 101,00 1,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,04 0,04 Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering Portryck Friktion Spetstryck

(ingen) (ingen) (ingen)

Portrycksobservationer Portryck (kPa)

0,00

Skiktgränser Djup (m)

Klassificering

Från Till Djup (m) 0,00 0,50 2,00 2,70

0,50 2,00 2,70 4,00

Densitet (ton/m3) 1,80 1,20

F P L suSi sufsaSi Jordart

Anmärkning

Portryck registrerat vid sondering x

Flytgräns Bedömd sonderingsklass

(34)

C P T - sondering

Hedensbyn industrifastighet 10253565

2017-09-01

Hedensbyn 17W015 170815

Projekt Plats

Borrhål Datum Djup (m)

Från Till 0,00 0,40 0,50 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00

Sida 1 av 1

0,40 0,50 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,03

F F P L P L P L P L P L P L P L P L suSi suSi suSi sufsaSi sufsaSi sufsaSi sufsaSi sufsaSi sufsaSi sufsaSi Sa Med Klassificering

3,5 7,9 9,4 11,2 13,5 15,9 18,2 20,6 23,0 25,3 27,8 30,3 32,9 35,4 38,0 40,5 43,4 46,5 49,3 52,2 54,0

svo 3,5 7,4 7,9 8,2 8,5 8,9 9,2 9,6 10,0 10,3 10,8 11,3 11,9 12,4 13,0 13,5 14,4 15,5 16,3 17,2 17,9

s'vo s'c

48,5 60,1 52,6 61,2 66,2 52,8 107,8 106,4 59,9 86,0

kPa kPa kPa

tfu kPa t/m3

r

1,80 1,80 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,60 1,60 1,30 1,60 1,90

9,0 10,8 9,8 11,1 12,0 10,1 18,0 18,1 11,6 15,6

o

f

45,9

OCR ID E MOC MNC

4,51 5,31 4,43 4,93 5,11 3,91 7,51 6,87 3,66 5,00

%

91,4 36,2 49,5 39,6

MPa MPa MPa

wL wL

(35)

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

Hedensbyn industrifastighet 10253565

WSP

Robert Granevald

0,60 m 0,60 m 4,15 m 0,40 m my 27,20 m

Fyllning Normal Olja GM 75 GTT

Hedensbyn 17W015 170815

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå Referens Nivå vid referens

Förborrat material Geometri Vätska i filter Borrpunktens koord.

Utrustning Sond Nr

Datum

Portryck registrerat vid sondering x

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

0 100 200 300 400 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa q,MPa

Djup (m)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa Totalt spetstryck, qt MPa Registrerat spetstryck, qc MPa Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

4034 Projektnummer

Borrföretag Borrningsledare

References

Related documents

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Vingförsök SFG Rapport 2:93; Rekommenderad standard för.. vingförsök i

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument Grundvattenmätning Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013. 4 GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR 4.1 Tidigare

Maskinell viktsondering (Vim) SIS-CEN ISO TS 22476–10/SGF Rapport 1:2013 Slagsondering (Slb) SGF Rapport 1:2013 Fälthandbok Geoteknik Provtagningar Styrande dokument och

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Avläsning av

Metod Standard eller annat styrande dokument Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok GW-observationer i bh SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok.. Tabell

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Jord-bergsondering SGF Rapport 4:2012; Metodbeskrivning för

WSP Samhällsbyggnad har på uppdrag av Alingsås kommun utfört en översiktlig geoteknisk ut- redning avsedd att utgöra det geotekniska underlaget för ny detaljplan för området

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013, kapitel 1 0 och Geoteknisk undersökning och provning - Provtagning genom borrnings- och utgrävningsmetoder och grundvattenmä tningar