• No results found

Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remissvar 1(1) Datum Dnr 2020-12-07 8-600132 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm

Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 skatteverket@skatteverket.se, www.skatteverket.se

Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att

upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga

elektroniska rapporteringsformatet

Fi2020/04545

Skatteverket tillstyrker förslaget till framskjuten tillämpning av lagkravet.

Detta remissvar har beslutats av generaldirektören Katrin Westling Palm och föredragits av rättsliga experten Therése Allard. Vid den slutliga handläggningen har också följande

deltagit: överdirektören Fredrik Rosengren, rättschefen Michael Erliksson, enhetschefen Eva Mårtensson och sektionschefen Åsa Dahlqvist.

Katrin Westling Palm

References

Related documents

Friskis & Svettis har, precis som många andra större svenska ideella organisationer, att hantera inte bara ett unikt ideellt syfte utan också en relativt omfattande och

Detta remissvar har beslutats av generaldirektören Katrin Westling Palm och föredragits av rättsliga experten Pia Blank Thörnroos.. Vid den slutliga handläggningen har också följande

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemoria. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara

I promemorian föreslås att kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet skjuts fram ett år och att det ska tillämpas först

BFN vill dock framföra att det vore önskvärt att en eventuell lagändring träder i kraft före den 1 mars 2021.. Detta för att underlätta för de berörda bolagen och

Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska

Regeringen föreslår att kraven på rapportering i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet flyttas fram med ett år från räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 till den

Föreningen har inga invändningar mot förslaget att skjuta upp tillämpningen av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i

Om det står klart att förslaget kommer att genomföras anser Finansinspektionen för sin del att det finns skäl att inte särskilt granska att de emittenter som har upprättat sin

Remissvar avseende promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska

Yttrandet undertecknas inte egenhändigt och saknar därför namnunderskrifter..

För att höja konsekvensutredningens kvalitet ytterligare borde redovisningen också inkluderat uppgifter som tydliggjorde att det inte finns något behov av särskild hänsyn till

Postadress/Postal address Besöksadress/Visiting address Telefon/Telephone Org.nr Box 24014 104 50 Stockholm Sweden Karlavägen 104 www.revisorsinspektionen.se

I promemorian föreslås att krav på att upprätta års- och koncernredovisningen i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering (Esef) skjuts upp ett år och

Förslaget att lagändringen ska träda i kraft den 1 mars 2021 innebär emellertid att emittenter som avser att publicera sin års- och koncernredovisning före detta datum kommer att

Den utökade tillgängligheten till finansiell information och de förbättrade möjligheterna till en god översikt och jämförelse av olika bolag som bestämmelsen innebär kommer

Detta remissvar har beslutats av generaldirektören Katrin Westling Palm och föredragits av rättsliga experten Yngve Gripple. Vid den slutliga handläggningen har också följande

Detta remissvar har beslutats av generaldirektören Katrin Westling Palm och föredragits av juristen Åsa Johansson.. Vid den slutliga handläggningen har också

Detta remissvar har beslutats av generaldirektören Katrin Westling Palm och föredragits av rättsliga experten Hans Eriksson.. Vid den slutliga handläggningen har också följande

Detta remissvar har beslutats av generaldirektören Katrin Westling Palm och föredragits av rättsliga experten Hans Eriksson.. Vid den slutliga handläggningen har också följande

Detta remissvar har beslutats av generaldirektören Katrin Westling Palm och föredragits av enhetschef Sofia Höjer.. Vid den slutliga handläggningen har också

Detta remissvar har beslutats av generaldirektören Katrin Westling Palm och föredragits av rättsliga experten Frida Alsterlund.. Vid den slutliga handläggningen har också enhetschefen

överdirektören Fredrik Rosengren, rättschefen Gunilla Hedwall, enhetschefen Tomas Algots son och sektions chef en Patricia Schömer.