• No results found

Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet (Fi2020/04545)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet (Fi2020/04545)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Finansdepartementet 103 33 Stockholm fi.remissvar@regeringskansliet.se fi.fma.v@regeringskansliet.se Yttrande Stockholm 2020-12-02

Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att

upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga

elektroniska rapporteringsformatet (

Fi2020/04545)

Svensk Försäkring har erbjudits möjlighet att yttra oss över rubricerad remiss. I promemorian föreslås att krav på att upprätta års- och koncernredovisningen i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering (Esef) skjuts upp ett år och ska tillämpas på års- och koncernredovisningar som avser räkenskapsår som inleds den 1 januari 2021 eller senare.

Svensk Försäkring tillstyrker förslaget.

Svensk Försäkring

References

Related documents

Regeringen föreslår att kraven på rapportering i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet flyttas fram med ett år från räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 till den

Om det står klart att förslaget kommer att genomföras anser Finansinspektionen för sin del att det finns skäl att inte särskilt granska att de emittenter som har upprättat sin

Yttrandet undertecknas inte egenhändigt och saknar därför namnunderskrifter..

För att höja konsekvensutredningens kvalitet ytterligare borde redovisningen också inkluderat uppgifter som tydliggjorde att det inte finns något behov av särskild hänsyn till

Postadress/Postal address Besöksadress/Visiting address Telefon/Telephone Org.nr Box 24014 104 50 Stockholm Sweden Karlavägen 104 www.revisorsinspektionen.se

Detta remissvar har beslutats av generaldirektören Katrin Westling Palm och föredragits av rättsliga experten Therése Allard. Vid den slutliga handläggningen har

Förslaget att lagändringen ska träda i kraft den 1 mars 2021 innebär emellertid att emittenter som avser att publicera sin års- och koncernredovisning före detta datum kommer att

Den utökade tillgängligheten till finansiell information och de förbättrade möjligheterna till en god översikt och jämförelse av olika bolag som bestämmelsen innebär kommer