Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

Full text

(1)

Remiss 2020-11-18 Fi2020/04545 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen, Värdepappersmarknadsenheten Johan Dahlman 08–405 86 36 Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24 E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se

Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet Remissinstanser Aktiemarknadsbolagens Förening Bokföringsnämnden Bolagsverket FAR Finansbolagens Förening Finansinspektionen Fondbolagens förening

Föreningen Svensk Värdepappersmarknad Företagarna

Institutionella ägares förening Kollegiet för svensk bolagsstyrning Konkurrensverket

Nasdaq Stockholm AB

Nordic Growth Market NGM AB Nämnden för svensk redovisningstillsyn Regelrådet

Revisorsinspektionen

Rådet för finansiell rapportering Skatteverket

Sparbankernas Riksförbund Svensk Försäkring

Svenska Bankföreningen Svenska Kreditföreningen

(2)

2 (2)

Svenska pensionsstiftelsers förening Svenskt Näringsliv

Sveriges Aktiesparares Riksförbund Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF) Tjänstepensionsförbundet

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast

den 9 december 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form

(t.ex. Wordformat) per e-post till fi.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till fi.fma.v@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Fi2020/04545 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemoria.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Promemorian kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats

www.regeringen.se.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Lotta Hardvik Cederstierna Rättschef

Figur

Updating...

Referenser

  1. www.regeringen.se.
Relaterade ämnen :