Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektro-niska rapporteringsformatet

Full text

(1)

1(2) 2020-12-08

R E M I S S V A R

Finansdepartementet FI Dnr 20-27039

fi.remissvar@regeringskansliet.se (Anges alltid vid svar)

Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att

upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga

elektro-niska rapporteringsformatet

(Fi2020/04545)

Sammanfattning

Finansinspektionen (FI) tillstyrker promemorians förslag.

FI:s synpunkter

Med anledning av att förslaget föreslås träda i kraft den 1 mars 2021 bedömer Finansinspektionen att ett antal emittenter som offentliggör sin års- och kon-cernredovisning i januari eller februari 2021 inte kommer att omfattas av den föreslagna ändringen. Dessa emittenter kommer istället att omfattas av kravet i nuvarande lagstiftning1 att upprätta en års- och koncernredovisning i ett format

som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering (Esef-format).

Finansinspektionen anser att förslagets konsekvenser bör analyseras med ut-gångspunkt i att inte samtliga emittenter som omfattas av det nuvarande kravet att upprätta en års- och koncernredovisning i Esef-formatet kommer att omfat-tas av promemorians förslag.

Det finns behov av förtydliganden av vilka krav som gäller för de emittenter som upprättar sin års- och koncernredovisning i Esef-format innan förslaget i promemorian trätt i kraft. Därtill finns behov av förtydligande om ingripande mot dessa emittenter kan aktualiseras i de fall kraven inte följs. Om det står klart att förslaget kommer att genomföras anser Finansinspektionen för sin del att det finns skäl att inte särskilt granska att de emittenter som har upprättat sin års- och koncernredovisning i Esef-format innan förslaget har trätt i kraft upp-fyller kraven på rapportering i formatet.

1 16 kap. 4 a § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se

(2)

FI Dnr 20-27039 2 FINANSINSPEKTIONEN Erik Thedéen Emilia Dehlin Jurist 08-408 988 31

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :