• No results found

Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektro-niska rapporteringsformatet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektro-niska rapporteringsformatet"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

1(2) 2020-12-08

R E M I S S V A R

Finansdepartementet FI Dnr 20-27039

fi.remissvar@regeringskansliet.se (Anges alltid vid svar)

Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att

upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga

elektro-niska rapporteringsformatet

(Fi2020/04545)

Sammanfattning

Finansinspektionen (FI) tillstyrker promemorians förslag.

FI:s synpunkter

Med anledning av att förslaget föreslås träda i kraft den 1 mars 2021 bedömer Finansinspektionen att ett antal emittenter som offentliggör sin års- och kon-cernredovisning i januari eller februari 2021 inte kommer att omfattas av den föreslagna ändringen. Dessa emittenter kommer istället att omfattas av kravet i nuvarande lagstiftning1 att upprätta en års- och koncernredovisning i ett format

som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering (Esef-format).

Finansinspektionen anser att förslagets konsekvenser bör analyseras med ut-gångspunkt i att inte samtliga emittenter som omfattas av det nuvarande kravet att upprätta en års- och koncernredovisning i Esef-formatet kommer att omfat-tas av promemorians förslag.

Det finns behov av förtydliganden av vilka krav som gäller för de emittenter som upprättar sin års- och koncernredovisning i Esef-format innan förslaget i promemorian trätt i kraft. Därtill finns behov av förtydligande om ingripande mot dessa emittenter kan aktualiseras i de fall kraven inte följs. Om det står klart att förslaget kommer att genomföras anser Finansinspektionen för sin del att det finns skäl att inte särskilt granska att de emittenter som har upprättat sin års- och koncernredovisning i Esef-format innan förslaget har trätt i kraft upp-fyller kraven på rapportering i formatet.

1 16 kap. 4 a § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se

(2)

FI Dnr 20-27039 2 FINANSINSPEKTIONEN Erik Thedéen Emilia Dehlin Jurist 08-408 988 31

References

Related documents

Vi i HRF ska värna barnens rätt till en bra start i livet genom att arbeta för att landstingets habilitering tar en aktiv roll för att ge alla hörselskadade barn och ungdomar

Förekomsten av mycket hygroskopiska föreningar i aerosoler kan påskynda processen för bildandet molndroppar, medan närvaron av mindre hygroskopiska ämnen kan förlänga den tid som

De flesta större aktörer inom bank- och försäkringsbranschen har, för att skapa lojala kunder, i olika utsträckning infört så kallade helkundskoncept där målet är att få en

kompetensuppdraget samt organisera referensgrupper och kvalitetsutvecklingsmöten. Aktiviteterna har fördelats mellan en särskild satsning på att ta fram vägledning i

Friskis & Svettis har, precis som många andra större svenska ideella organisationer, att hantera inte bara ett unikt ideellt syfte utan också en relativt omfattande och

Sammantaget anser DO att det härigenom finns en risk att den föreslagna stärkta uppföljningen inte ger en tydligare bild av individers tillgång till rättigheter och därmed

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemoria. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara

I promemorian föreslås att kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet skjuts fram ett år och att det ska tillämpas först

BFN vill dock framföra att det vore önskvärt att en eventuell lagändring träder i kraft före den 1 mars 2021.. Detta för att underlätta för de berörda bolagen och

Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska

Regeringen föreslår att kraven på rapportering i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet flyttas fram med ett år från räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 till den

Föreningen har inga invändningar mot förslaget att skjuta upp tillämpningen av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i

Remissvar avseende promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska

Yttrandet undertecknas inte egenhändigt och saknar därför namnunderskrifter..

För att höja konsekvensutredningens kvalitet ytterligare borde redovisningen också inkluderat uppgifter som tydliggjorde att det inte finns något behov av särskild hänsyn till

Postadress/Postal address Besöksadress/Visiting address Telefon/Telephone Org.nr Box 24014 104 50 Stockholm Sweden Karlavägen 104 www.revisorsinspektionen.se

Detta remissvar har beslutats av generaldirektören Katrin Westling Palm och föredragits av rättsliga experten Therése Allard. Vid den slutliga handläggningen har

I promemorian föreslås att krav på att upprätta års- och koncernredovisningen i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering (Esef) skjuts upp ett år och

Förslaget att lagändringen ska träda i kraft den 1 mars 2021 innebär emellertid att emittenter som avser att publicera sin års- och koncernredovisning före detta datum kommer att

Den utökade tillgängligheten till finansiell information och de förbättrade möjligheterna till en god översikt och jämförelse av olika bolag som bestämmelsen innebär kommer

Den sedan tidigare införda regeln i LVM innebär en skyldighet för företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad att upprätta års-

Promemorian Ändring av tidpunkten för första tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i enhetligt elektroniskt

Promemorian Ändring av tidpunkten för första tillämpning av kravet på att upprätta års- och koncernredovisning i enhetligt elektroniskt format. Svenskt Näringsliv