Departementspromemorian Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen vid införandet av utvecklingstid (Ds 2019:24)

Download (0)

Full text

(1)

Remiss 2019-11-11 Arbetsmarknadsdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-411 36 16 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: a.registrator@regeringskansliet.se Departementspromemorian Ändringar i

arbetslöshetsförsäkringen vid införandet av utvecklingstid (Ds 2019:24) Remissinstanser 1. Arbetsförmedlingen 2. Arbetsgivarverket 3. Centrala studiestödsnämnden (CSN) 4. Datainspektionen 5. Företagarna 6. Försäkringskassan 7. Förvaltningsrätten i Växjö 8. ILO-kommittén

9. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 10. Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)

11. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)

(2)

2 (3) 13. Landsorganisationen i Sverige (LO)

14. LO-TCO Rättsskydd AB 15. Pensionsmyndigheten 16. Svenskt Näringsliv

17. Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) 18. Sveriges a-kassor

19. Sveriges kommuner och landsting (SKL) 20. Tjänstemännens centralorganisation (TCO) 21. Umeå universitet, Juridiska institutionen

Remissvaren ska ha kommit in till Arbetsmarknadsdepartementet senast

den 10 januari 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex.

Wordformat) per e-post till a.remissvar@regeringskansliet.se. Ange

diarienummer A2019/02036/A och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna

synpunkter.

Promemorian kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

(3)

3 (3) Remissinstanserna kan beställa ytterligare exemplar av promemorian.

Exemplaren beställs hos Norstedts Juridik, kundservice, 106 47 Stockholm. Telefon 08-598 191 90, epost kundservice@nj.se. Ange vid beställning att exemplaren är avsedda för remissändamål.

Catharina Nordlander Rättschef

Kopia till

Figure

Updating...

References

Related subjects :