DEDICARE. Löneglidning fortsätter pressa Icke-auktoriserade aktörer Nedreviderade estimat KURS (SEK): 77,10 REMIUM EQUITY RESEARCH

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

698 1 mån (%) -34,4

Nettoskuld (MSEK) -83,6 3 mån (%) -21,3

Enterprise Value (MSEK) 615 12 mån (%) -32,7

Soliditet (%) 36,3 YTD (%) -20,5

Antal aktier f. utsp. (m) 9,1 52-V Högst 165

Antal aktier e. utsp. (m) 9,1 52-V Lägst 75,0

Free Float (%) 36,2 Kortnamn DEDI

2016A 2017A 2018E 2019E

Omsättning (m) 650 785 854 949

EBITDA (m) 70,7 78,4 65,1 75,9

EBIT (m) 69,5 77,5 64,3 74,9

EBT (m) 69,0 78,0 62,3 74,3

EPS (just.) 5,88 6,64 5,30 6,32

DPS 8,00 5,00 5,50 6,00

Omsättningstillväxt (%) 13,4 20,8 8,8 11,1

EPS tillväxt (%) 77,2 26,8 -28,6 19,4

EBIT-marginal (%) 10,7 10,8 7,5 7,9

2016A 2017A 2018E 2019E

P/E (x) 12,4 11,6 14,6 12,2

P/BV (x) 5,4 6,4 6,2 6,1

EV/S (x) 0,9 1,0 0,7 0,7

EV/EBITDA (x) 8,0 9,3 9,4 8,2

EV/EBIT (x) 8,2 9,4 9,6 8,3

Direktavkastning (%) 11,0 6,5 7,1 7,8

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Björn Örås 39,2% 67 67,8%

AMF Försäkring och fonder 9,2% 0 4,9%

Swedbank Robur fonder 8,8% 0 4,7%

Healthinvest Fonder 6,5% 3,4%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. 1Q-rapport 2018-07-13

VD Krister Widström 2Q-rapport 2018-07-13

CFO Lia Sandström 3Q-rapport

Analytiker: Arash Hakimi Fard

arash.hakimi.fard@remium.com, 08 454 32 56

Löneglidningen fortsätter pressa. För det fjärde kvartalet rapporterade Dedicare en omsättning och ett rörelseresultat som tydligt var under våra estimat. Omsättningen uppgick till 191 MSEK (189) med en rörelsemarginal om 5,9% (11,9). Vi förväntade oss 200 MSEK med en rörelsemarginal om 9,3%.

Den löneglidning som påverkade bolaget i Q3 har fortsatt i en snabbare takt än vi hade prognosticerat. Bemanningsbranschen har i regel låga inträdesbarriärer vilket innebär att konkurrens snabbt kan tillkomma. Sannolikt har rörelsemarginaler norr om 10%, som Dedicare uppvisade från hösten 2016 till sommaren 2017, lockat in nya aktörer på vårdbemanningsmarknaden.

Icke-auktoriserade aktörer. Enligt Almega är enbart 39% av vårdbemanningens aktörer auktoriserade vilket innebär att övriga 61% inte behöver göra samma pensionsavsättningar enligt kollektivavtalet. Den fördelen kan utnyttjas för att pressa priser på marknaden, locka vårdpersonal från auktoriserade aktörer eller öka egen rörelsemarginal gentemot de auktoriserade bemanningsbolagen. Vår uppfattning är att den icke-auktoriserade konkurrensen ökat och har en tydlig roll i löneglidningen. Dedicare verkar i en politiskt känslig nisch. SKL (Svenska Kommuner och Landsting) har en ambition att kraftigt minska inhyrningen av vårdpersonal med start 1 januari 2019, liknande ambitioner har tidigare funnits och försök gjorts utan större resultat. Vårdsektorn är samtidigt under stark press där inhyrd personal uppgår till över 8% av vissa landstings personalkostnader inom vården. Siffror som belyser den stora utmaning som SKLs ambition innebär.

Nedreviderade estimat. Dedicare har de senaste tre åren växt med cirka 16% per år, men det tuffare konkurrensläget gör att vi sänker våra förväntningar på både tillväxt och rörelsemarginal. Vi tror inte på en större återhämtning av rörelsemarginalen kommande halvår. Däremot finns det en chans att SLL upphandlar ett nytt avtal senare under våren vilket förmodligen reflekterar de ökade personalkostnaderna och innebär högre fasta ramavtalspriser. Det gör att vi är något mer positiva för årets andra halvår. Nedläggningen av affärsområdet Acapedia (pedagoger) har ingen påverkan på estimaten då området ännu enbart bidrog marginellt.

NASDAQ OMX Small Cap Bemanning

• Löneglidning fortsätter pressa

• Icke-auktoriserade aktörer

• Nedreviderade estimat

2018-10-24 Björn Örås

Marknadsvärde (MSEK)

RÖSTER Källor: Infront, Bolagsrapporter, Holdings

BOLAGSBESKRIVNING

Dedicare är en av de ledande aktörerna i Norden inom nischen vårdbemanning med kontor i både Sverige och Norge. Dedicare hyr ut läkare, sjuksköterskor och socionomer. Området Norden upplever en brist på vårdpersonal, något som förväntas bestå till 2025.

65 75 85 95 105 115 125 135 145

2017-02-07 2017-05-05 2017-08-02 2017-10-25 2018-01-22

DEDI OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17A 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Omsättning 202 196 196 191 204 203 228 220 573 650 785 854 949 1 044

Personalkostnader -126 -119 -125 -121 -134 -135 -145 -138 -384 -410 -491 -552 -607 -668

Inköpta tjänster -42 -39 -38 -44 -44 -155 -165 -185 -204

Övriga externa kostnader -49,8 -53,1 -54,2 -16,9 -17,3 -17,2 -19,3 -18,7 -149 -170 -61 -73 -81 -83

EBITDA 25,5 24,6 16,7 11,6 13,7 13,5 18,9 18,9 40,5 70,7 78,4 65 76 89

Avskrivningar -0,2 -0,2 -0,3 -0,2 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -1,1 -1,2 -0,9 -0,8 -1,0 -1,0

EBIT 25,3 24,4 16,4 11,4 13,5 13,3 18,7 18,7 39,4 69,5 77,5 64 75 88

Finansnetto 0,3 0,4 -0,2 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,7 -0,5 0,5 -2,0 -0,6 -0,6

EBT 25,6 24,8 16,2 11,4 13,0 12,8 18,2 18,2 38,7 69,0 78,0 62 74 87

Skatt -5,7 -5,6 -3,9 -2,7 -3,0 -3,0 -4,2 -4,2 -8,9 -16,1 -17,9 -14,3 -17,1 -20,0

Nettoresultat 19,9 19,2 12,3 8,7 10,0 9,9 14,0 14,0 29,8 52,9 60,1 47,9 57,2 67,1

EO-poster -0,7 -4,6 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,1

EPS f. utsp. (SEK) 2,20 2,12 1,36 0,96 1,11 1,09 1,55 1,55 3,31 5,88 6,64 5,30 6,3 7,4

EPS e. utsp. (SEK) 2,20 2,12 1,36 0,96 1,11 1,09 1,55 1,55 3,30 5,85 6,64 5,30 6,3 7,4

Omsättningstillväxt Q/Q 6,5% -2,5% -0,3% -2,3% 6,4% -0,4% 12,1% -3,3% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 49,0% 28,3% 13,5% 1,2% 1,1% 3,3% 16,1% 15,0% 15,1% 13,4% 20,8% 8,8% 11,1% 10,0%

Just. EBITDA marginal 12,7% 12,9% 10,9% 7,0% 6,7% 6,7% 8,3% 8,6% 7,1% 10,9% 10,9% 7,6% 8,0% 8,5%

EBIT-marginal 12,6% 12,4% 8,4% 6,0% 6,6% 6,6% 8,2% 8,5% 6,8% 10,6% 9,9% 7,3% 7,8% 8,4%

Just. EBIT marginal 12,6% 12,8% 10,7% 6,9% 6,6% 6,6% 8,2% 8,5% 6,9% 10,7% 10,8% 7,5% 7,9% 8,4%

MSEK 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E SEK 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Kassaflöde från rörelsen 38 62 65 49 58 68 EPS 2,60 3,30 5,85 6,64 5,30 6,32

Förändring rörelsekapital -23 -27 18 -3 -8 -3 Just. EPS 2,60 3,30 5,85 7,42 5,30 6,32

Kassaflöde löpande verksamheten 22 35 82 46 50 65 BVPS 7,4 11,3 13,5 12,1 12,4 12,7

Kassaflöde investeringar 21 -1 0 -1 -1 -1 CEPS 4,58 2,41 3,88 9,04 5,09 5,54

Fritt kassaflöde 42 35 82 45 49 64 DPS 2,40 4,00 8,00 5,00 5,50 6,00

Kassaflöde fin. verksamheten -19 -36 -71 -45 -54 -54 ROE 35% 29% 43% 55% 43% 50%

Nettokassaflöde 23 -1 11 0 -5 10 Just. ROE 35% 29% 43% 61% 43% 50%

Soliditet 41% 54% 52% 47% 44% 40%

AKTIESTRUKTUR 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

7 7 7 7 7 7 Antal A-aktier (m) 2,0

83 84 94 93 88 98 Antal B-aktier (m) 7,0

190 232 233 253 286 315 Totalt antal aktier (m) 9,1 +46(0)8 555 656 00

102 122 110 112 115 128 www.dedicare.se

-83 -84 -84 -83 -78 -88

187 195 259 253 290 360

Estimat Utfall Förr Nu Förr Nu

200 191 904 854 1 013 949

EBIT 18,6 11,4 87 64,3 94,9 74,9

EPS 1,49 0,96 7,33 5,30 7,96 5,30

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR Q417A 2018E 2019E

Nettoskuld Rörelsekapital

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic Eget kapital

RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

MSEK

Immateriella tillgångar Sankt Eriksgatan 44

112 34 Stockholm Likvida medel

Totala tillgångar

Omsättning -5%

-39%

-36%

Förändring Förändring

Skillnad

-6%

-26%

-28%

-6%

-21%

-33%

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & UTDELNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y UTDELNING & UTDELNINGSANDEL AV EPS

PER LAND, RULLANDE 12m

OMSÄTTNINGSFÖRDELNING NORGE/SVERIGE R12M 2017 Q4 ANTAL PERSONAL PER Q & TILLVÄXT Y/Y (%) 0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 200 400 600 800 1000 1200

2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Omsättning EBIT

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

0 50 100 150 200 250

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2015A 2016A 2017A 2018E

Omsättning EBIT.marginal

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00

2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Utdelning EPS Utdelningsandel

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2015A 2016A 2017A 2018E

Sverige 72%

Norge 28%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2014 2015A 2016A 2017A 2018E

Antal anställda i kvartalet Tillväxt av antalet anställda Y/Y

(4)

Källa: Bemanningsföretagen

EN VÄXANDE INHYRNINGSMARKNAD Totala kostnader för landstingens inhyrda

vårdpersonal (MSEK)

TYDLIG DEMOGRAFITREND

En åldrande befolkning

Källa: Statista

Bemanningsföretagen/Almegas jämförelse av kostnaden mellan en inhyrd läkare mot en anställd Under 2016 uppgick vårdbemanningsmarknaden till 4,6 miljarder kronor och att det idag finns ett 30-tal auktoriserade vårdebemanningsföretag som tillämpar branschens kollektivavtal. Det ökande antalet äldre invånare innebär en högre efterfråga på vård. Cirka hälften av det totala antalet vårdplatser inom sjukvården beläggs idag av personer över 65 år, samtidigt har den stora 40-talistgruppen gått i pension vilket innebär ytterligare brist på vårdpersonal.

Marknaden för inhyrning av vårdpersonal har haft en tydlig trend sedan 2011, med en accelerande tillväxt de senaste åren. 2016 uppick kostnaderna enligt SKL (Svenska Kommuner och Landsting) till 4,6 MDR SEK, de var cirka 2 MDR SEK lägre 2011.

Anledningarna till att marknaden växer är flera. Ökat tryck på vården genom befolkningstillväxt men även en åldrande befolkning. Enligt Bemanningsföretagen har 70% av de inhyrda inom vården tackat nej till anställning hos kund, vilket enligt oss skiljer sig mot andra bemanningssektorer där kunden inte sällan anställer konsulterna.

ENLIGT BRANSCHORGANISATION ÄR INHYRNING KOSTNADSEFFEKTIVT

I regel är det dyrare att hyra in personal än att ha egna anställda.

Förenklat kan man säga att bemanningsbolagen tar ut en premiumkostnad mot att företaget (kunden) slipper rekrytera eller administrera den inhyrda personalen och att kundens arbetskraft blir mer flexibel då man i huvudsak hyr in på timbasis.

Till höger illustreras branschorganisationens uträkning av kostnaderna för en hyrläkare kontra en anställd. Till denna bör tilläggas att Bemanningsföretagen påvisar att inhyrda läkare i snitt tar emot fler patientbesök per dag, vilket skulle innebära att de per patientbesök är mer kostnadseffektiva än de anställda läkarna.

Svenska kommuner och landsting (SKL) påpekar dock vikten av att minska inhyrningen inom hälso- och sjukvården, för att sänka kostnader och öka patientsäkherheten. Det råder därför

delade meningar om inhyrningens för- och nackdelar. Kostnad SEK/timme.

0 1000 2000 3000 4000 5000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

23,2% 23,4% 23,4% 22,4% 22,2% 22,5%

58,4% 56,2% 54,2% 53,7% 53,7% 52,1%

18,4% 20,4% 22,3% 23,9% 24,2% 25,4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010 2020 2030 2040 2050 2060

Andel av svenska populationen/åldersgrupp (%)

0-19 20-64 64+

Hyrekostnad

Lön Sociala avgifter Frånvaro

0 200 400 600 800 1000 1200

Hyrläkare Anställda

(5)

jlkjlkjk l

Källa: Bemanningsföretagen, SKL

Debatten kring inhyrda vårdarbetare har blivit allt mer intensiv i takt med att dess totala kostnader, samt andelen av personalkostnaderna, stigit med åren. En sidan av debatten hävdar att inhyrningen försämrar patientsäkerheten och fördyrar vården. En rapport från Bemanningsföretagen menar att kostnaderna, sett till antal behandlade patienter per krona, jämfört med egna anställda kan vara lägre. Deras beräkningar tyder på att en inhyrd läkare är cirka 30% (205 kr) dyrare per timme, detta exklusive kostnaden för utbildning, rekrytering och administration.

Landstingen är överens om ambitionen att senast 1 januari 2019 ha en stabil och varaktig bemanning. De två bilderna ovan illustrerar vilken utmaning detta förmodligen är. Cirka 4,6 MDR SEK inhyrda tjänster ska ersättas med egen personal, och för många landsting handlar det om över 5% av personalkostnaderna, i två fall över 10% (se grafen ovan).

Ambitionen är inte ny, 2012 presenterade SKL en strategi som skulle halvera hyrpersonalen fram till 2014 samt avveckla det långsiktiga beroendet senast 2016, istället ökade kostnaderna från 2012 års 2,6 MDR SEK till 2014 års 3,3 MDR SEK. 2016 uppgick de till 4,6 MDR SEK.

Samtidigt är 2018 valår i Sverige, vilket kan ge incitament till förändring. En investerare i sektorn bör beakta de politiska risker som finns och förstå hur det kan påverka branschen då ett eventuellt inhyrningsstopp naturligtvis slår hårt mot vårdens bemanningsbolag.

Delade meningar om inhyrning inom vården

En sektor med tydliga politiska risker POLITISKT KÄNSLIG SEKTOR

VARIERANDE KOSTNADSBILD BLAND LANDSTINGEN

Kostnader för inhyrd personal i förhållande till den totala kostnader för personal inom hälso- och sjukvård

1,7%

1,9%

1,9%

2,3%

2,3%

3,0%

3,3%

3,4%

3,6%

4,0%

4,8%

4,9%

5,1%

5,6%

5,7%

5,8%

5,9%

8,1%

8,1%

10,6%

12,8%

Östergötland Stockholm Uppsala Skåne Västra Götaland Örebro Halland Jönköping Totalt Värmland Blekinge Dalarna Kalmar Västerbotten Kronoberg Västmanland Södermanland Gävleborg Jämtland Norrbotten Västernorrland

(6)

Q1 Q2 Q3 Q4 Totalt

2017 64 59 65 63 251

2018 63 60 65 62 250

Kurs

SEK 2016A 2017E 2018E 2016A 2017E 2018E 2016A 2017E 2018E 2016A 2017E 2018E

77,1 13,4 20,8 8,8 8,2 9,4 9,6 11,0 6,5 7,1 137% 67% 104%

44,6 3,8 12,1 8,4 9,7 11,0 9,5 6,8 5,8 6,2 97% 87% 86%

15,7 3,6 -1,0 4,6 8,4 8,0 5,8 4,1 6,8 8,6 75% 81% 74%

24,8 -7,6 0,1 3,2 8,3 12,3 7,6 6,8 6,8 8,1 107% 120% 92%

mars 2016 juni 2016 JUSTERAD RÖRELSEMARGINAL Q/Q

Avser period då nya avtal tecknades

I samband med sin årsredovisning 2016 hade Dedicare 62 anställda inom administrations- och säljorganisationen. Genom dessa hyrde man under året ut totalt 446 läkare, sjuksköterskor, socionomer och pedagoger omräknat i heltidsanställda. Detta ger bolaget en viss skalbarhet där man förra verksamhetsåret sänkte personalkostnaderna som andel av omsättningen. Samtidigt påverkas denna post av en löneinflation inom vårdbemanning på grund av den personalbrist som råder.

RAMAVTAL MED FASTA PRISER GER TRAPPSTEGSEFFEKT

PERSONALKOSTNADER / FÖRSÄLJNING

En stor del av Dedicares kunder finns i offentlig sektor (ca.

80%) och upphandlar bemanningstjänster genom ramavtal, vilket innebär fasta priser. Då det just nu råder personalbrist är det ett tryck uppåt på vårdpersonalens löner, allt annat lika innebär detta minskade marginaler för bemanningsbolaget. I nya omförhandlade avtal kan priserna justeras för att bättre reflektera de nya lönenivåer.

Ramavtalen löper i regel på två år och kan förlängas med 1+1 år.

Specificerade och annonserade nya avtal HINAS

Region Skåne

Stockholm läns landsting

oktober 2015

Viss skalbarhet i affärsmodellen

Dedicare SJR Poolia Uniflex

ANTALET ARBETSDAGAR

PEERTABELL

Oms. Tillväxt (%) EV/EBIT Direkt. avk % Utdelningsandel

Källa: Dedicare bolagsrapporter samt årsredovisning

Antalet arbetsdagar kan påverka bolagets kvartal väsentligt. Ofta har bemanningsbolagen fasta personalkostnader oberoende av antalet arbetsdagar samtidigt som intäkterna är kopplade till antalet arbetsdagar. Detta, beroende på bolagets struktur och lönemodell påverkar lönsamheten.

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

56%

58%

60%

62%

64%

66%

68%

70%

Personalkostnader/omsättning adj. EBIT-margin 0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

(7)

2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E CAGR L3Y L5Y

Sales 342 332 408 545 524 498 573 650 785 854 949 1 044 16,4% 7,6%

EBIT 25 21 22 32 16 31 39 70 78 64 75 88 35,3% 19,1%

EPS 2,0 1,6 1,7 2,5 1,4 2,6 3,3 5,9 6,6 5,3 6,3 7,4 36,6% 21,3%

DPS 0,0 0,0 1,0 1,4 0,0 2,4 4,0 8,0 5,0 5,5 6,0 6,0 27,7% 29,0%

AVG. L3Y L5Y

P/E (x) N/A N/A 13,4 30,6 55,9 9,6 12,5 12,4 11,6 14,6 12,2 10,4 12,2 20,4

EV/EBITDA (x) N/A N/A 8,9 19,9 40,9 5,0 7,1 8,0 9,3 9,4 8,2 6,9 8,1 14,1

EV/EBIT (x) N/A N/A 9,1 20,5 43,5 5,1 7,3 8,2 9,4 9,6 8,3 7,0 8,3 14,7

EV/SALES (x) N/A N/A 0,5 1,2 1,3 0,3 0,5 0,9 1,0 0,7 0,7 0,6 0,8 0,8

P/FCF (x) N/A N/A 5,1 24,0 neg. 5,6 8,8 18,9 8,5 15,6 14,3 10,9 12,1 10,5

P/BV (x) N/A N/A 5,6 13,4 14,3 3,4 3,7 5,4 6,4 6,2 6,1 5,5 5,1 6,6

ROA (%) 18,6% 12,9% 13,2% 15,9% 9,5% 14,5% 15,7% 22,8% 25,8% 19,0% 20,0% 21,3% 21% 18%

ROE (%) 37,1% 23,8% 42,2% 43,8% 25,6% 35,1% 29,3% 43,5% 54,9% 42,7% 49,7% 52,5% 43% 38%

ROCE (%) 51,7% 33,6% 46,2% 54,0% 29,7% 47,4% 38,7% 57,1% 64,8% 52,6% 59,8% 63,6% 54% 48%

ROC (%) 20,3% 16,5% 12,8% 17,1% 8,1% 16,7% 20,2% 26,8% 30,7% 22,2% 20,8% 22,2% 26% 21%

FCF YIELD (%) N/A N/A 19,6% 4,2% -0,9% 17,8% 11,4% 5,3% 11,7% 6,4% 7,0% 9,2% 9% 9%

DIV. YIELD (%) N/A N/A 4,3% 1,8% 0,0% 9,6% 9,7% 11,0% 6,5% 7,1% 7,8% 7,8% 9% 7%

No. of shares (m) 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 9,0 9,0 9,1 9,1 9,1 9,1

Market Cap (MSEK) 0 0 206 688 688 222 371 652 878 698 698 698

EV (MSEK) -6 -8 198 662 679 161 288 568 795 615 620 611

P/E (x) EV/EBIT (x)

Datum Kurs CY +1Y

2018-02-12 77,10 9,6 8,3

2017-12-01 90,75 8,2 8,4

2017-09-14 135,50 11,6 10,4

HISTORISKA NYCKELTAL

*Medel = 11,5 *Medel = 7,5

*Medelvärdet baseras på historiska nyckeltal

FRAMÅTBLICKANDE NYCKELTALSHISTORIK Multipel

EV/EBIT

CY: Current year

Historisk EV/EBIT-värderingsutveckling för innevarande år samt nuvarande värdering

Historiska siffror Nuvarande Källa: Remium Navigator

EV/EBIT EV/EBIT

0 3 6 9 12 15

2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E P/E (x) Medel

0 3 6 9

2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E EV/EBIT (x) Medel

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5

2017-09-14 2017-12-01 2018E 2019E

(8)

Marknadsledande vårdbemanning

Dedicare är en av de ledande aktörerna i Norden inom nischen vårdbemanning.

Bolaget etablerades 1996 och har idag kontor i både Sverige och Norge. Dedicare hyr ut läkare, sjuksköterskor och socionomer. Bolaget har som policy att inom en timme ge besked angående bemanning. Området Norden upplever en brist på vårdpersonal, något som förväntas bestå till 2025 för såväl offentliga som privata aktörer. En personalbrist som i kombination med en allt mer åldrande befolkning i de nordiska regionerna driver marknaden inom vårdbemanning.

Vårdbemanning

Vårdgivare kan av olika skäl välja att hyra personal ifrån Dedicare. Ofta handlar det om att täcka luckor i bemanningen eller tillsätta särskild kompetens. Bolaget skriver i sin årsredovisning 2016 om några anledningar till varför man väljer att anlita vårdbemanning:

- För att undvika kostsamma rekryteringsprocesser men samtidigt klara av att hantera snabba växlingar i behovet av primärvård eller specialistvård.

- För att hantera och täcka upp sjukskrivningar, semestrar eller tillfälliga toppar.

- För att överbrygga eventuella gap mellan anställningar.

- Vid eventuella svårigheter att rekrytera personal till mindre orter.

En mer flexibel arbetsplats med större möjligheter och friare tider, är ofta anledningar som nämns till varför en sjuksköterska väljer att arbeta hos Dedicare istället för en direktanställning hos vårdgivare. Under Dedicare finns flera varumärken för att tydliggöra sitt erbjudande för både potentiella konsulter och kunder. Dedicare Nurse och Doctor riktar sig mot mer allmänna vårdtjänster men innehåller även läkare och sjuksköterskor med specialiserad kompetens. Dedicares anställda kan arbeta enbart temporärt hos kund men också ta uppdrag vid sidan av en fast tjänst. Förutom bemanning bedriver Dedicare även en liten andel rekrytering (och inhyrning) av chefspositioner till olika sjuksköterskeroller inom varumärket Dedicare Nurse Executive Search.

Socionom

Förutom sjuksköterska (Nurse) och läkare (Doctor) hyr Dedicare även ut socionomer, beteendevetare, psykologer och övrig personal inom socialt arbete under affärsområdet Socionom.

Attraktivare villkor och arbetsmiljö än kunderna Erbjuder vårdgivaren flexibilitet samt möjligt att

undvika rekryteringsprocesser och

personaladmninistration

(9)

Källa: Bemanningsföretagen

Ansvarig utgivare: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic Holding AB (Remium) Analys utarbetad av: Arash Hakimi Fard, analytiker, Remium.

DISCLAIMER - www.introduce.se/analys/disclaimer

Dedicares uppdrag kommer i huvudsak från offentliga enheter. I Sverige 2016 utgjorde offentliga kunder 82% av omsättningen och var ännu högre i Norge där den under 2016 uppgick till 95% av geografins omsättning. Den största kunden är Stockholms läns landsting som under 2016 i Sverige utgjorde 13% av intäkterna medan Dedicares största kund i Norge är Helse Sør Øst som 2016 svarade för 31% av omsättningen i Norge.

Verksamheterna i både Sverige och Norge är reglerade, vilket betyder att riksdagen, andra folkvalda församlingar eller myndigheter kan komma att påverka dessa på ett fundamentalt sätt. Försäljningsprocessen gentemot offentliga vårdgivare sker genom upphandling där framförallt priset utgör en viktig komponent, men där även kompetens och flexibilitet spelar roll. Att kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt pris är bland annat en funktion av inarbetade effektiva processer samt system. Normalt sker dessa upphandlingar genom ramavtal som löper på två år, med möjlighet till två års förlängning. I dessa ramavtal ingår till slut flera prioriterade leverantörer med viss rangordning.

Moderna interna IT- system bidrar till effektiva

processer i upphandling och personalhantering

Majoriteten består av offentliga kunder. Fasta

priser råder vilket försvårar när lönestegringar sker hos

vårdpersonalen

Vårdbemanning i siffror från Almega (Bemanningsföretagen)

Nio av tio anställda inom vårdbemanning trivs på jobbet och skulle rekommendera det till andra.

Inhyrning av kompetens står för 3,6%

av vårdens totala kostnad för kompetensförsörjning.

70% av de inhyrda inom vården har tackat nej till

anställning hos kund

Effektiv matchning

Råvaran för ett bemanningsbolag är personalen. Nycklarna är att effektivt kunna hitta och rekrytera personal, säkerställa kompetens och sedan matcha dessa mot kundernas behov. Det gäller därför att tillhandahålla effektiva interna system för både personaldatabas, -hantering och -rapportering. Dedicares konsultchefer utgör det mänskliga ledet i tillsättning av personal hos kunden. För att hålla en god kontinuitet och kundnöjdhet så filtrerar Dedicares system i första hand läkare, sjuksköterskor, socionomer eller pedagoger som redan tidigare varit på uppdrag hos den sökande kunden. Effektiva interna system är kritiska för att bibehålla nöjdhet hos både personal och kund men även för att reducera interna kostnader och därmed kunna vara mer konkurrenskraftiga i kundupphandlingar.

Kritiska upphandlingar

Nej tack!

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :