P R E S E N T A T I O N F J Ä R D E K V A R T A L E T 2015/2016 T O R S D A G 6 O K T O B E R 2016

Full text

(1)

P R E S E N T A T I O N F J Ä R D E K V A R T A L E T 2 0 1 5 / 2 0 1 6 T O R S D A G 6 O K T O B E R 2 0 1 6

(2)

AGENDA

• Finansiell information

– Q4 2015/2016 – Helåret 2015/2016

• Summering av ett intensivt utvecklingsår

Kommersiell utveckling med nytt butikskoncept Förändringsarbetet i Joy har startat mycket positivt Nedläggning av den norska verksamheten

Omställning till en digital framtid

• Viktiga strukturfrågor bygger koncernen inför framtiden

• Frågor

(3)

FJÄRDE KVARTALET 2015/2016

J U N I 2 0 1 6 – A U G U S T I 2 0 1 6

(4)

SUMMERING AV KVARTALET

• Försäljning bättre än marknaden

• Svag utveckling av bruttomarginalen

• Starkt kostnadsfokus och positivt kassaflöde

• Avvecklingen av den norska verksamheten har påbörjats och butiken i Drammen stängde den 20 augusti

• Det digitala utvecklingsarbetet intensifieras

• På MQ Shop Online lanserades under fjärde kvartalet ytterligare varumärken såsom Beck Söndergaard, Lexington och Minimum

• Förändringsarbetet i Joy har startat mycket positivt

(5)

Q4 NETTOOMSÄTTNING

Nettoomsättning 487 MSEK (421)

- Total försäljning +15.8%

- Jämförbar försäljning MQ -0.7%

(marknadens jämförbara butiker, HUI -1.6%)

- Nya MQ-butiker +4.0%

- Joy +12.5%

487

421

Q4 15/16 Q4 14/15

(6)

Q4 BRUTTOMARGINAL

Bruttomarginal 49.9% (53.3)

- Joy 60.7%

- MQ 48.3% (53.3) - Prisnedsättningar

- Viss dollareffekt

- För högt varutryck 49.9%

53.3%

Q4 15/16 Q4 14/15

(7)

Q4 RÖRELSEKOSTNADER

Rörelsekostnader 206 MSEK (174)

- Kostnader avseende Joy 38 MSEK - Nya butiker

- Löneökningar/höjda arbetsgivaravgifter för unga

- MQs kostnader understiger föregående år med 6 MSEK

206

174

102 87

104

87

Q4 15/16 Q4 14/15

Övriga externa kostnader Personalkostnader

(8)

Q4 RÖRELSERESULTAT

Rörelseresultat 31 MSEK (47)

- MQ 33 MSEK (47)

- Rörelsemarginal MQ 7.7%

- Joy -2 MSEK

Rörelsemarginal 6.4% 11.2%

31

47

Q4 15/16 Q4 14/15

(9)

Q4 PERIODENS RESULTAT

Periodens resultat 27 MSEK (36)

– MQ 25 MSEK (36) – Joy 2 MSEK

27

36

Q4 15/16 Q4 14/15

(10)

Q4 KASSAFLÖDE

Kassaflöde från den löpande verksamheten 40 MSEK (22)

– Positiv utveckling i rörelsekapital

40

22

Q4 15/16 Q4 14/15

(11)

HELÅRET 2015/2016

S E P T E M B E R 2 0 1 5 – A U G U S T I 2 0 1 6

(12)

HELÅRET NETTOOMSÄTTNING

Nettoomsättning 1 681 MSEK (1 557)

- Total försäljning +8.0%

- Jämförbar försäljning MQ +1.7%

(marknadens jämförbara butiker, HUI +1.9%)

- Nya MQ-butiker +1.2%

- Joy +5.1%

1 681

1 557

15/16 14/15

(13)

HELÅRET BRUTTOMARGINAL

Bruttomarginal 54.0% (55.8)

- Joy 63.5% (maj-augusti) - MQ 53.5% (55.8)

- Prisnedsättningar - Dollareffekt

- Något för högt varutryck

54.0% 55.8%

15/16 14/15

(14)

HEL ÅRET RÖREL SEKOST NADER

771

389 356

382 339

15/16 14/15

Övriga externa kostnader Personalkostnader 695

Rörelsekostnader 771 MSEK (695)

- Kostnader Joy maj-augusti 52 MSEK - MQs kostnader ökar med 24 MSEK

- Nya och ombyggda butiker

- Löneökningar/höjda arbetsgivaravgifter för unga - Ökad marknadskommunikation

- Underliggande kostnadsbesparingar

(15)

HELÅRET RÖRELSERESULTAT

Rörelseresultat 121 MSEK (158)

– MQ 120 MSEK (158)

– Rörelsemarginal MQ 7.5%

– Joy 1 MSEK (maj-augusti)

Rörelsemarginal 7.2% 10.2%

121

158

15/16 14/15

(16)

HEL ÅRET PERI ODENS RESULTAT

Periodens resultat 95 MSEK (120)

– MQ 91 MSEK (120)

– Joy 4 MSEK (maj-augusti)

95

120

15/16 14/15

(17)

HELÅRET KASSAFLÖDE

Kassaflöde från den löpande verksamheten 95 MSEK (137)

– Ökad betald skatt – Lägre resultat

95

137

15/16 14/15

(18)

NETTOLÅNESKULD

• Nettolåneskuld 172 MSEK (103)

• Nettolåneskuld/EBITDA 1.2 (0.6)

• Förvärv av Joy samt varumärket Bondelid påverkar med 48.5 MSEK

(19)

UTDELNING

• Styrelsen föreslår en utdelning – 1.75 SEK (1.75) per aktie

– Motsvarar 65 procent av årets resultat efter skatt

(20)

SUMMERING AV HELÅRET

• Ökad jämförbar försäljning

• Svagare bruttomarginal leder till svagare resultat

• Intensivt utvecklingsår

• Kommersiellt utvecklingsarbete i butik – Fyra nya MQ-butiker

– Elva ombyggda/omlokaliserade MQ-butiker

• 47 webbexklusiva modevarumärken på MQ Shop Online

• Omställning till en mer digital framtid

• Förändringsarbetet i Joy har startat mycket positivt

• Den norska verksamheten börjar avvecklas

• Viktiga steg för att bygga koncernen för framtiden

(21)

SUMMERING AV ETT INTENSIVT UTVECKLINGSÅR

(22)

• Högt förnyelsetempo inom koncernen

• Butikerna fortsätter att uppgraderas

• Varumärkesprofilen förstärks ytterligare

• Digitala lösningar ges plats

• MQs nya butikskoncept nominerat till

”Årets butikskoncept” på Habit Modegalan

• Joys butiker uppgraderas parallellt

• Premiär för Joys nya koncept i Bromma Blocks 20 oktober

KOMMERSIELL UTVECKLING MED NYTT BUTIKSKONCEPT

(23)

• Nytt butikskoncept och ny varuvisning

• Premiär för Joys nya koncept i Bromma Blocks 20 oktober

• Externa varumärken introduceras

• Omställning från kategori- till varumärkestänk

• Varumärkesshoppar skapas av såväl interna som externa varumärken

• Shop Online introduceras i butik

• Koncernmässiga avtalssynergier

FÖRÄNDRINGSARBETET I JOY HAR STARTAT MYCKET POSITIVT

(24)

• Butiken i Drammen stängdes i augusti

• Tre butiker kvarstår

• Nedläggningen går enligt plan

NEDLÄGGNING AV DEN NORSKA VERKSAMHETEN

(25)

OMSTÄLLNING TILL EN DIGITAL FRAMTID

Koncernens e-handel växer kraftigt

Utbudet av nya varumärken i MQ Shop Online utökas kontinuerligt

MQ-kedjan rullar ut tablets/läsplattor i alla MQ-butiker – klart våren 2017

Med ett utökat digitalt sortiment erbjuder vi kunden tusentals digitala kvadratmeter butiksyta samt nästan 50 nya varumärken!

Kulturellt och organisatoriskt ställer vi om för en mer digital framtid

(26)

M Q N O R R L A N D S G A T A N

Förberedelsearbete pågår inför ombyggnation av Norrlandsgatan med planerad nyöppning 25/11

(27)

M Q N O R R L A N D S G A T A N

Förberedelsearbete pågår inför ombyggnation av Norrlandsgatan med planerad nyöppning 25/11

(28)

M Q N O R R L A N D S G A T A N

Förberedelsearbete pågår inför ombyggnation av Norrlandsgatan med planerad nyöppning 25/11

(29)

VIKTIGA STRUKTURFRÅGOR BYGGER KONCERNEN

INFÖR FRAMTIDEN

(30)

• Vi genomför en medveten ompositionering genom nedläggningen av den olönsamma norska verksamheten samt förvärvet av Joy

• Etablera Joy som varumärkeskedja inom ett mycket intressant kundsegment

• Fortsatt kommersiell utveckling stärker MQs varumärkesposition

• Utifrån vår tydliga omnichannelstrategi intensifierar vi nu vår omställning till en mer digital framtid

• Vi har under året genomfört viktiga strukturförändringar som stärker vår position och möjliggör fortsatt lönsam tillväxt

VIKTIGA STRUKTURFRÅGOR BYGGER KONCERNEN

INFÖR FRAMTIDEN

(31)

FRÅGOR

(32)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :