• No results found

Yttrande över remiss på promemoria U2019/03260/UH "Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom VAL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över remiss på promemoria U2019/03260/UH "Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom VAL"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yttrande Datum Diarienummer 1 (1)

Utbildningsnämnden 2019-12-12 UN 19/162

Södertälje kommun, 151 89 Södertälje • Orgnr: 212000-0159 • Besöksadress: Nyköpingsvägen 26 • Kontaktcenter: 08-523 010 00 • www.sodertalje.se

Handläggare Till Ert diarienummer

Patrik Neckman Staben Kompetenskoordinator 08-523 015 87 patrik.neckman@sodertalje.se Utbildningsdepartementet U2019/03260/UH

Yttrande över remiss på promemoria U2019/03260/UH "Fler

obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en

behörighetsgivande examen genom VAL

Bakgrund

I promemorian ges förslag på förändringar i förordning (2011:689) som reglerar Vidareutbildning av lärare och förskollärare, VAL, i syfte att det ska bli fler behöriga och legitimerade lärare och förskollärare i skolväsendet. Det innebär att en person som är verksam som lärare men saknar lärarexamen kan komplettera sina tidigare studier och erfarenheter genom vidareutbildning av lärare, (VAL).

Man tar bort krav på anställning före ett visst datum för att bli behörig att antas till VAL-utbildningen. Man tar bort krav på att ha varit anställd med titeln ”förskollärare” för att bli behörig att antas till VAL- utbildningen.

Yttrande

Utbildningsnämnden ställer sig positiv till promemorian. Det behöver finnas fler möjligheter att nå en behörighetsgivande examen för att möta den kommande lärarbristen. Möjligheten att förkorta utbildningen genom att öka studietakten för studenter som så önskar skulle också kunna utredas. Likvärdighet mellan lärosätena samt kvaliteten i valideringen av reell kompetens är en central fråga i det fortsatta arbetet. Kraven på kompetens för medarbetare inom skolväsendet behöver vara höga för att barn och elever ska få undervisning med hög kvalitet.

I promemorian föreslås att en anställd skall ha arbetat minst åtta år innan behörighet att söka VAL uppnås. Man menar också att minst tre av dessa skall vara sammanhängande. Vidare menar man att ”genom att lära känna en arbetsplats kan arbetsuppgifter och företeelser som först är nya och obekanta

bli rutin och då finns det möjligheter att lära och erfara nya saker. Att arbeta tillsammans med kollegor under längre tid och utveckla relationer till barn och elever kan skapa förutsättningar for fördjupade samarbeten och lärdomar.” (U2019/03260/UH s. 26)

Utbildningskontoret föreslår därför att av de tre sammanhängande årens anställning ska dessutom minst ett år fullgöras hos en och samma huvudman.

Elof Hansjons

References

Related documents

förskollärare tas bort och ersätts med en skrivelse som innebär att såväl obehöriga förskollärare som barnskötare kan vara behöriga till vidareutbildning inom VAL,

Bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun har läst igenom promemorian och har inga andra synpunkter än att det är ett bra förslag. Hälsningar Helene Björkqvist

Det behöver således även göras riktade insatser med syfte att se till att det blir fler formellt utbildade barnskötare inom förskolan. Med

Malmö universitet ser dock inget skäl till att det ställs krav på att sökanden ska ha varit anställd som lärare eller inom ramen för en anställning medverkat i.. undervisningen

Utbildningsdepartementet ger förslag på nya kompletterande vägar till läraryrket där obehöriga lärare och pedagogisk personal inom förskolan kan få nytta av eventuellt

Möjligheterna för obehöriga lärare och pedagogisk personal inom förskola att nå en behörighetsgivande examen inom VAL är för snäva.

Vår kommentar: Bra att bestämmelsen anpassas till dags dato så att fler får möjligheten att gå utbildningen genom VAL.. 3.3 Kravet på att ha varit anställd som lärare

• Vidareutbildning av yrkesverksamma lärare som saknar en behörighetsgivande examen inom ramen för en utbildning enligt förordningen, kan studera upp till 120 högskolepoäng.. •